Zakład Polityki Społecznej i EkonomicznejPracownicy Zakładu:

  • dr hab. Katarzyna Zamorska, prof. nadzw. UWr – kierownik,
  • dr hab. Dorota Moroń,
  • dr hab. Marta Makuch,
  • dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz.

Historia:

ZPSiE został utworzony w roku 1998 na mocy decyzji Dyrekcji i Rady Instytutu Politologii UWr. Aktualnie zatrudnia następujących pracowników: dr hab. Katarzynę Zamorską, prof. nadzw. UWr, zatrudnioną w Zakładzie od 1999 roku oraz zatrudnione od 2006 roku:  dr hab. Martę Makuch i dr hab. Dorotę Moroń. W swej historii Zakład zatrudniał jeszcze dr hab. Urszulę Szubert-Zarzeczny (odeszła z UWr w 2001 roku) i prof. ndzw. UWr dr hab. Ludmiłę Dziewięcką-Bokun (w 2005 roku przeszła do Zakładu Europeistyki Instytutu Politologii). Pracownikiem Zakładu, od początku jego istnienia, byli także  nieżyjący  już  dr Bogusław Ponikowski  (zm. w 2006 roku)  i  prof. nadzw. UWr dr hab. Józef Zarzeczny,  który  w latach 1997-2012 pełnił funkcję jego kierownika.

Badania i rozwój naukowy:

W Zakładzie prowadzone są badania dotyczące polityki społecznej i gospodarczej, rozpatrywanej zarówno teoretycznie, jak i empirycznie, na poziomie globalnym, krajowym, jak również regionalnym i lokalnym. Pracowników Zakładu łączą wspólne inicjatywy badawcze z zakresu problemów współczesnej polityki społecznej. Dotychczas podejmowane analizy dotyczyły: europejskiej polityki społecznej, samorządowej polityki społecznej, osób starszych w społeczeństwie, młodego pokolenia oraz edukacji i polityki edukacyjnej.

Obszary badawcze pracowników Zakładu obejmują:

dr hab. Katarzyna Zamorska, prof. nadzw. UWr – teoria i praktyka państwa opiekuńczego, prawa społeczne, filozoficzne uwarunkowania polskiej polityki społecznej;

dr hab. Dorota Moroń – obszary i problemy współczesnej polityki społecznej: wielosektorowość w polityce społecznej, polityka edukacyjna, problemy szkolnictwa wyższego, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; problematyka trzeciego sektora: organizacje pozarządowe, wolontariat, współpraca trzeciego sektora z administracją publiczną: kapitał społeczny.

dr hab. Marta Makuch – polityka społeczno-ekonomiczna,  w  szczególności:  polityka  fiskalna, pieniężna  i  rynku  pracy  w Polsce;

dr Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz - rozwój zrównoważony - paradygmat holistyczny (determinanty:  zrównoważonego  rozwoju;  nierówności  społeczne   w   kontekście   trwałego rozwoju; zależności:  polityka  społeczna  i rozwój zrównoważony); kapitał  ludzki  (organizacja  i  zarządzanie  szkolnictwem  wyższym;  metoda  behawioralna  w zarządzaniu zasobami ludzkimi; kodeks etyczny; strategie i podmioty rynku pracy).

W Zakładzie opublikowano m.in. następujące pozycje książkowe:

U. Szubert-Zarzeczny, Podstawy ekonomii dla studentów politologii, Wyd. UWr. Wrocław 1998.

L. Dziewięcka-Bokun, Systemowe determinanty polityki społecznej, Wyd. UWr, Wrocław 1999.

J. Zarzeczny, Teoretyczne podstawy a praktyka funkcjonowania sektora socjalnego w Polsce. Zarys problematyki, Wyd. UWr, Wrocław 2001.

U. Szubert-Zarzeczny, Relacje ekonomia – polityka w nowożytnej myśli ekonomicznej, Arboretum, Wrocław 2001.

B. Ponikowski, J. Zarzeczny (red.), Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Wyd. UWr, Wrocław 2002.

L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wyd. UWr, Wrocław 2003.

J. Zarzeczny (red.), Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2004.

J. Zarzeczny (red.), Model społeczny zintegrowanej Europy. Nowe wyzwania i perspektywy, Wyd. UWr, Wrocław 2007.

D. Moroń, Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wyd UWr, Wrocław 2009.

D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wyd. UWr., Wrocław 2009.

D. Moroń, K. Zamorska (red.), Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010.

K. Zamorska, Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wyd. UWr., Wrocław 2010.

M. Makuch, D. Moroń (red.), Osoby starsze w społeczeństwie – społeczeństwo wobec osób starszych, Wyd. UWr., Wrocław 2011.

D. Moroń, Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wyd. UWr., Wrocław 2012.

M. Makuch, D. Moroń (red.), Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości, Wyd. UWr., Wrocław 2012.

D. Moroń, Kapitał ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie, Wyd. UWr., Wrocław 2012.

M.  Makuch, D.  Moroń  (red.),  Edukacja   i   polityka  edukacyjna.  Współczesne  wyzwania,  problemy   i   rozwiązania  z perspektywy Dolnego Śląska, Wyd. UWr., Wrocław 2012.

oraz artykuły czasopismach punktowanych, m.in.: K. Zamorska, Polityka społeczna w ujęciu Stefana Pawlickiego, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, nr 10, 2007, Warszawa 2007; K. Zamorska, Polityka społeczna wobec problemów rodziny, „Athenaeum”, nr 24, 2010; K. Zamorska, Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych, [w:] O. Kowalczyk (red.), „Nauki Społeczne 2. Współczesne społeczeństwa – nadzieje i zagrożenia”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010; D. Moroń, Edukacja ponadgimnazjalna wobec wyzwań rynku pracy na przykładzie Dolnego Śląska, „Studia Ekonomiczne”, nr 115, red. D. Kotlorz, A. Rączaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.

W Zakładzie realizowane były projekty badawcze:

- K. Zamorska „Ideowe źródła polityki społecznej w Polsce”, Wewnętrzny Projekt Badawczy Uniwersytetu Wrocławskiego;

- D. Moroń „Wolontariat w trzecim sektorze. Model normatywny i praktyka” nr 2959/W/IPO/08, Wewnętrzny Projekt Badawczy Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008-2009;

- D. Moroń „Organizacje pozarządowe w Polsce – prawo i praktyka funkcjonowania”, grant wewnętrzny Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.

- D. Moroń „Wielosektorowość w edukacji wyższej na przykładzie Polski i Czech”, grant Dziekana WNS, 2012.

Aktualnie w Zakładzie realizowany jest projekt badawczy:

- A. Gromelska „Uzdrowiska polskie w latach 1989 – 2009 (na przykładzie uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej). 20 lat transformacji”, grant badawczy własny MNiSW nr N N112 300938, okres realizacji projektu 24 miesiące.

Współpraca krajowa i międzynarodowa:

Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej Instytutu Politologii ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej (PTPS). Wszyscy pracownicy zakładu są członkami PTPS i pełnią funkcje w stowarzyszeniu: dr hab. Katarzyna Zamorska, prof. nadzw. UWr jest członkiem Zarządu Głównego, dr hab. Dorota Moroń pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, dr hab. Marta Makuch – sekretarza, a dr Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz – członka Komisji Rewizyjnej.

Pracownicy ZPSiE realizują liczne projekty badawcze  i  dydaktyczne  we  współpracy  z  Zakładem  Socjologii  Kultury i Cywilizacji oraz Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii, a także Zakładem Europejskiej Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.

W realizacji prac badawczych oraz wydarzeń naukowych Zakład współpracuje z Katedrą Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Pracownicy ZPSiE w ramach prowadzonych badań naukowych współpracują z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką społeczną (m.in. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta), a także ośrodkami naukowymi zza granicy w ramach realizacji projektu Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe (InnoSI).

Ponadto  pracownicy  zakładu  współpracują  jako eksperci  z  Radą Europy  w  Strasburgu, oraz Wolnym Uniwersytetem  w Brukseli i Uniwersytetem Katolickim w Leuven.

Działalność dydaktyczna:

Pracownicy ZPSiE prowadzą m.in. następujące przedmioty:

na kierunku Politologia: Polityka społeczna, Ekonomia, Polityka gospodarcza, Finanse publiczne, Teoria i praktyka państwa opiekuńczego, Animacja działań społecznych, Socjologia, Animacja działań społecznych;

na kierunku Europeistyka: Ekonomia, Polityka społeczna Polski i UE.

 

 

 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria