Zasady dyplomowaniaUszczegółowienia Rady Wydziału Nauk Społecznych do § 42 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

            Warunkiem ukończenia studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych w Ustawie o szkolnictwie wyższym oraz w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim określających ukończenie odpowiedniego kierunku, trybu i rodzaju studiów.

Pod względem merytorycznym szczegółowe wymagania stawiane pracom dyplomowym określa promotor, pod kierunkiem którego student przygotowuje pracę dyplomową.

Pod względem proceduralnym, w celu zapewnienia ochrony praw autorskich i własności intelektualnej, na Wydziale Nauk Społecznych wszystkie prace dyplomowe poddawane są rejestracji oraz procedurze sprawdzania ich w systemie Plagiat.

A. Procedura rejestracji:

  1. Określenie przez dziekana na pisemny wniosek promotora terminu egzaminu dyplomowego oraz składu komisji egzaminacyjnej (recenzent, przewodniczący, promotor).
  2. Złożenie przez studenta w dziekanacie WNS nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego kompletu wymaganych dokumentów wyszczególnionych w załączniku nr 1.
  3. Sprawdzanie pracy dyplomowej w systemie Plagiat.

    B. Sprawdzanie w systemie Plagiat

Na Wydziale Nauk Społecznych w ramach sprawdzania prac dyplomowych w systemie Plagiat przyjmuje się dopuszczalne wskaźniki prawdopodobieństwa:

-  Współczynnik 1– do 20 % (wartość określająca poziom zapożyczeń odnalezionych w  określonych źródłach, złożonych z minimum pięciu wyrazów), 

-          Współczynnik 2  – do 5 % (wartość określająca poziom odnalezionych zapożyczeń odnalezionych w określonych źródłach, złożonych z minimum dwudziestu pięciu wyrazów).

Wynik sprawdzenia w systemie Plagiat zostaje dołączony do dokumentu oceny pracy dyplomowej przed przekazaniem jej promotorowi i recenzentowi.

            Zadaniem systemu Plagiat jest porównanie poziomu zapożyczeń odnalezionych w pracy dyplomowej ze źródłami znajdującymi się w bazie systemu.  Praca zawierająca współczynniki prawdopodobieństwa wyższe od ustalonych nie może być uznawana automatycznie za plagiat. Praca w takim przypadku powinna zostać poddana ponownej analizie przez promotora.

W przypadku uzyskania w raporcie wskaźników prawdopodobieństwa wyższych od ustalonych dziekan powiadamia pisemnie o tym fakcie promotora, przekazując mu otrzymany z systemu Plagiat pełny raport. Promotor weryfikuje, czy wskazania raportu posiadają odpowiednie oznaczenia zapożyczeń, czy noszą znamiona plagiatu oraz pisemnie ustosunkowuje się do otrzymanego raportu oceniając, czy praca może być uznana za samodzielną i dopuszczona do egzaminu dyplomowego lub niedopuszczona do egzaminu dyplomowego.

W przypadku wątpliwości co do oryginalności pracy i nie dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, promotor w porozumieniu z recenzentem powiadamia o tym dziekana, który zwraca się do Rektora z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Określone powyżej dokumenty zostają dołączone do akt studenta.

Załącznik nr 1

Zgłoszenie pracy dyplomowej do obrony. Wymagane dokumenty

 

1.  Wypełniony formularz „Zgłoszenie do obrony pracy dyplomowej” podpisany przez promotora.

2.  Trzy wydrukowane egzemplarze pracy dyplomowej, w tym:
    - jeden egzemplarz do archiwum drukowany dwustronnie czcionką nr 12, oprawiony w miękką   kartonową białą oprawę z fioletowym grzbietem,
    - jeden egzemplarz dla promotora i jeden egzemplarz dla recenzenta, zbindowane lub w twardej   oprawie.
3.  Jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na CD w dwóch formatach:
     DOC - dla celów archiwizacyjnych, TXT - dla systemu plagiat.
4.  Cztery czarno-białe fotografie o wymiarze 4.5 x 6.5 cm (ewentualnie piąte dodatkowo do dyplomu w języku angielskim).
5.  Opłatę za dyplom (60 zł. gotówką oraz ewentualnie dodatkowo 40 zł. za dyplom w języku angielskim).
6. Dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe studenta w czasie studiów: (stypendia krajowe i zagraniczne, publikacje, potwierdzenie udziału w kołach naukowych, organizacji konferencji naukowych, osiągnięcia sportowe itp.) – dokumenty nieobowiązkowe.

7. W przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w języku angielskim należy złożyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu pracy dyplomowej oraz osiągnięć naukowych studenta. 

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria