PublikacjePublikacje 2002-2012

 • Alberska Małgorzata, Powstanie i działalność Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu  [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 506-512.
 • Alberska Małgorzata, Problem integracji europejskiej na łamach „Kultury” paryskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (w:) Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku  (red.) Jerzy Juchnowski i Janusz Tomaszewski, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2488), s. 193-207.
 • Alberska Małgorzata, Proces integracji europejskiej a kwestia mniejszości narodowych w Polsce (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej  [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 203-209.
 • Alberska Małgorzata, Regulacja prawna statusu mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 259-267.
 • Alberska Małgorzata, Juchnowski Rafał, Z dziejów polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej (w:) Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku (red.) Małgorzata Alberska i Rafał Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2867), s. 11-54.
 • Alberska Małgorzata, Polityka III RP wobec Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami kraju: zarys problemu (w:) Państwo polskie w myśli politycznej XIX i XX wieku: teoria i praktyka, pod red. W. Kalicki i B. Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3071) s. 317-327.
 • Alberska Małgorzata., Polityka pluralizmu etnicznego i tolerancji w społeczeństwach wielokulturowych (w:) Oblicza Wrocławia: historia, kultura, rozwój ( red.) T. Woźniakowski, VIA NOVA, Wrocław 2009, s. 133-136.
 • Alberska  Małgorzata, Aktywność organizacji mniejszości narodowych i etnicznych na Dolnym Śląsku po 1989 r.: zarys problematyki (w:) Historia, polityka, dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. M. Mróz i E. Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 719-731.
 • Alberska  Małgorzata, Kryzys demograficzny – wyzwanie dla polityki ludnościowej państw europejskich. Instrumenty polityki ludnościowej (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2012, nr 1,  s. 201-212.
 • Alberski Robert, Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1989-2000 i ich funkcje polityczne (w:) Demokracja w III Rzeczypospolitej (red.) Andrzej Antoszewski,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2368), s. 97-118.
 • Alberski Robert, Lisicka Halina,  Sommer Jerzy, Polityka ochrony środowiska, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2406), Wrocław 2002, ss.169.
 • Alberski Robert, Lisicka Halina, Wybory samorządowe we Wrocławiu w latach 1990-2002 (w:) ,,Problemy Humanistyki” (2003/2004) nr 8/9, s. 63-80.
 • Alberski Robert, Władza wykonawcza (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz. Wrocław 2005, (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 207-233.
 • Alberski Robert, Ochrona środowiska w programach wyborczych polskich partii politycznych w latach 2001-2005 (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera [red. Halina Lisicka], Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 161-167.
 • Alberski Robert, Rezultaty wyborów do Parlamentu Europejskigo w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (red.) Andrzej Antoszewski,  Wydaw. „Profil”, Wrocław 2006, s. 120-137.
 • Alberski Robert, Systemy wyborcze Europy Środkowej i Wschodniej (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2844), s. 67-75.
 • Alberski Robert, Ochrona środowiska w programach wyborczych polskich partii politycznych w latach 2001-2005 (w:) Wybrane problemy prawa ochrony środowiska: rola sądów: prawo wodne (red.) Halina Lisicka, Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2007, (Monografie / Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska; 54), s. 44-53.
 • Alberski Robert, Polska lewica w świetle wyników wyborów parlamentarnych, samorządowych i europejskich w latach 2001-2005, (w:) Partie i system partyjny RP: stan i perspektywy (red.) Krzysztof Kowalczyk i Łukasz Tomczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 80-93.
 • Alberski Robert, Polityka ochrony środowiska w Polsce w latach 2001-2007 (w:) Prawo ochrony środowiska i prawo karne: książka jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej, (red.) H. Lisicka, Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2008, s. 13-31.
 • Alberski, Robert, Struktura rywalizacji wyborczej, (w:) Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku: wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych (pod red.) R. Alberski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2008, s. 65-83.
 • Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Alberski Robert, Jednaka Wiesława, prace redakcyjne , Demokracje zachodnioeuropejskie: analiza porównawcza ( red.) A. Antoszewski i R. Herbut [autorzy: R. Alberski, A. Antoszewski, R.  Herbut, W. Jednaka], Wyd. 3 zm., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 400, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3104).
 • Alberski Robert, Elektorat lewicy na tle innych sił politycznych w wyborach do Sejmu w latach 1991-2007 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, (w:) Polska lewica u progu XXI wieku: wybrane aspekty (red) Ł. Tomczak, Wydaw. MARINA, Wrocław 2009, s. 79-106. 
 • Alberski Robert, Wpływ systemu wyborczego na proces zmiany systemu partyjnego w Polsce w latach 1991-2007, (w:) Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009: próba bilansu, (red.) R.  Glajcar, W. Wojtasik, Remar, cop. Sosnowiec, Katowice 2009, s.139-148.
 • Alberski Robert, Ewolucja systemu wyborczego w Polsce, (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì : vibranì aspekti, (red. nauk.) A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław  2010, s. 143-157. Tekst w jęz. ukr. pt.: „Evolûcìâ viborčoï sistemi Pol’ŝì” na str. 507-521.
 • Alberski Robert, Ewolucja relacji między władzą wykonawczą a ustawodawczą w Polsce (w:)  Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì: vibranì aspekti (red. nauk.) Andrzej Antoszewski, Antoniny Kolodii, Krzysztof Kowalczyk,  Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 65-78.
 • Alberski Robert, Orzecznictwo Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawach ochrony środowiska – wybrane aspekty, (w:) ,,Ochrona Środowiska Prawo i Polityka” 2010, nr 4, s. 26-31.
 • Alberski Robert., Cichosz Marzena, POPiSowe zwycięstwo: wybory do sejmiku województwa dolnośląskiego (w:) Wybory do sejmików województw w 2006 roku (red.) R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2010 (Polityka Polska) s. 19-33.
 • Alberski Robert, Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005-2009 (w:) Preferencje polityczne 2009: postawy – identyfikacje – zachowania, (red. nauk.) A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Unikat2, Katowice 2010, s. 23-37.
 • Alberski Robert, System wyborczy do sejmików województw w Polsce: gra o zmiennych regułach (w:)  Wybory do sejmików województw w 2006 roku  (red) R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2010, s.11-18.
 • Alberski Robert, Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3261) Wrocław 2010, ss.400.
 • Alberski Robert, Dylematy wyborcy: czynniki wpływające na zachowania wyborcze w kampanii prezydenckiej i samorządowej w 2010 roku (w:),,Preferencje Polityczne: postawy, identyfikacje, zachowania” 2011, nr 2,  s. 79-99.
 • Alberski Robert, Evolution of the local government electoral system in Poland (1990-2006) (w:)  Making democracy in 20 years: media and politics in Central and Eastern Europe, (ed. by) B. Dobek-Ostrowska and M. Głowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Komunikowanie i Media), s. 59-75.
 • Alberski Robert, Orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawach ochrony środowiska, (w:) Nástroje ochrany životního prostředí – role práva: sborník z mezinárodní vědecké konferencje (ed.)F. Dienstbier, Iuridicum Olomoucense: Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc 2011, s. 139-148.
 • Alberski Robert, Polityczne funkcje wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku, (w:) Wybory prezydenckie w Polsce 2010, (red. nauk.) J. Okrzesik, W. Wojtasik, Wydaw. REMAR, Katowice 2011,  (Polskie Wybory; 2) s. 7-20.
 • Alberski Robert, Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim: uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych ( red.) R. Alberski i R. Solarz, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3302), s. 124-149.
 • Alberski Robert, Cichosz M., Debiutanci: aktywność młodych ludzi na rynku wyborczym w Polsce (w:) Młode pokolenie: problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości (red.) M. Makuch i D. Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3387), s. 87-103.
 • Alberski Robert, Mała stabilizacja?: zachowania wyborcze polskiego elektoratu w elekcji sejmowej w 2011 roku (w:) Wybory parlamentarne 2011 (red. nauk.) A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Wydaw. REMAR Wojciech Wciślak, Katowice 2012, (Polskie Wybory; 4) s.7-22.
 • Alberski Robert, Struktura rywalizacji w wyborach prezydenckich w 2010 roku (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) D. Skrzypiński, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s.117-137.
 • Alberski Robert, Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 roku, (w:) ,,Preferencje Polityczne: postawy, identyfikacje, zachowania” 2012, nr 3, s. 91-107. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
  http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.94186
 • Alberski Robert, Wpływ liderów list na wyniki komitetów wyborczych w wyborach do rad największych miast Dolnego Śląska w latach 2002-2010 (w:) W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu (red.) B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół i T. Bichta, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji, Lublin 2012, s. 423-440.
 • Antoszewski Andrzej, Ewolucja polskiego systemu partyjnego (w:) Demokracja w III Rzeczypospolitej (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2368), s. 137-156.
 • Antoszewski Andrzej, Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu (w:) Demokracja w III Rzeczypospolitej  (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2368), s. 51-72.
 • Antoszewski Andrzej, The political potential of the social democratic parties on the threshold of the 21st century (w:) Social democratic movement and ideology: yesterday and today (Ed.) by Edward Olszewski, Wydaw. UMCS, Lublin 2002, s. 61-78.
 • Antoszewski Andrzej, Elektorat ludowy na Dolnym Śląsku w latach dziewięćdziesiatych (w:) W kręgu historii i politologii. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, Wrocław 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s.285-297.
 • Antoszewski Andrzej, Polska scena polityczna: system czy chaos ? Wers, cop. Bydgoszcz 2002, s. 51, (Wykłady z Humanistyki / Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy; 4), s. 47-50.
 • Antoszewski Andrzej, Grupy interesu w systemie politycznym (w:) Grupy interesu: teorie i działanie (red.) Zbigniew Machelski i Lech Rubisz, Toruń 2003, (Człowiek i Polityka; 1), s. 45-56.
 • Antoszewski Andrzej, Lewica postkomunistyczna w procesie demokratyzacji (w:) W poszukiwaniu innych światów: Europa, lewica, socjaldemokracja wobec zmian globalnych (red.) Piotr Żuk, Warszawa 2003, s. 71-94.
 • Antoszewski Andrzej, Siła partii konserwatywnych w Europie Środkowo-Wschodniej (wstępne refleksje) (w:) Konserwatyzm: historia i współczesność (red.) Stefan Stępień,   Lublin 2003, s. 201-213.
 • Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Sroka Jacek, System partyjny w Polsce (w:) Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (red.) Andrzej Antoszewski, Petr Fiala, Ryszard Herbut i Jacek Sroka, Wrocław 2003 (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2573), s. 115-167.
 • Herbut Ryszard, Antoszewski Andrzej, Sroka Jacek, Petr Fiala, Středoevropské systémy politických stran: Česká Republika, Mad’arsko, Polsko a Slovensko,  Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, (Edicní Rada Sborníky / Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav; svazek č. 15), Brno 2003, s. 255, [5] s. 231-242.
 • Antoszewski Andrzej, Instytucjonalizacja przywództwa politycznego w państwach postkomunistycznych (w:) Przywództwo polityczne: teorie i rzeczywistość (red.) Lech Rubisz i Krzysztof Zuba, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2004, (Człowiek i Polityka; nr 2), s. 35-54.
 • Antoszewski Andrzej, Kryzys demokracji czy kryzys systemu partyjnego? (w:) Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej?: studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego (red. nauk.) Jerzy Kornaś, Kielce 2004, s. 31-45.
 • Antoszewski Andrzej, Metodologiczne aspekty badań nad współczesnymi systemami politycznymi (w:) ,,Studia Nauk Politycznych. Seria 2” 2004, nr 1, s. 79-94.
 • Antoszewski Andrzej, Partie ekstremalnej prawicy w Europie postkomunistycznej (w:) Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego (red.) Edward Olszewski, Lublin, 2004, s. 113-130.
 • Antoszewski Andrzej, Partie liberalne w Europie postkomunistycznej (w:) Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu (red.) Edward Olszewski, Zenon Tymoszuk, Lublin 2004, s. 275-291.
 • Antoszewski Andrzej, Polityczne znaczenie władzy sądowniczej (w:) Europa w Polsce – Polska w Europie: praca zbiorowa. Cz. 2 (red.) Henryk Mruk i Bogdan Koszel, Poznań 2004, s. 247-271.
 • Antoszewski Andrzej, System bez właściwości?: przypadki postkomunistycznej demokracji (w:) ,,Odra” 2004, nr 6, s. 8-13.
 • Antoszewski Andrzej, Unia Europejska a Europa Środkowa i Wschodnia: szansa czy zagrożenie? (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej,  [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 15-24.
 • Antoszewski Andrzej, W drodze ku demokratycznemu państwu prawa (w:) Polska w dobie przemian: materiały konferencji naukowej (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Wydaw. Akademii Świetokrzyskiej, Kielce 2004, s. 59-72.
 • Antoszewski Andrzej, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2592), Wrocław 2004, ss.226.
 • Antoszewski Andrzej, Jacek Haman: Demokracja – decyzje – wybory. Warszawa 2003, [recenzja] (w:) ,,Państwo i Prawo” 2004, R. 59, nr 3, s. 102-104.
 • Antoszewski Andrzej, Dylematy demokracji w warunkach globalizacji i rewolucji informatycznej (w:) Szanse i zagrożenia procesu konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej Polskiej (red. nauk.) Jerzy Kuciński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2005, s. 47-55.
 • Antoszewski Andrzej, Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Poznań: Forum Naukowe; PASSAT, Wrocław 2005, ss. 210.
 • Antoszewski Andrzej, Pierwsze piętnastolecie po raz drugi: przyczynek do dyskusji o niestabilnej wielopartyjności w Polsce (w:) Studia politologiczne i historyczne: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi (red. nauk.) Czesław Osękowski, Jarosław Macała, Zielona Góra 2005, s. 49-63.
 • Antoszewski Andrzej, Pierwsze piętnastolecie po raz drugi (w:) Dylematy transformacji systemowej w Polsce (red. nauk.) Tadeusz Listwan; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Filia we Wrocławiu, 10-lecie istnienia uczelni we Wrocławiu, Poznań-Wrocław 2005, s. 123-137.
 • Andrzej Antoszewski, Polska lewica i prawica w procesie transformacji (w:) Partie polityczne: permanentne problemy: studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego (red. nauk.) Jerzy Kornaś, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2005, s. 13-27.
 • Antoszewski Andrzej, System polityczny Republiki Czeskiej (w:) Republika Czeska (red.) Bernard J. Albin i Walenty Baluk, sekretarz tomu Elżbieta Pałka, „Arboretum”; Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 13-34.
 • Antoszewski Andrzej, Wybory i systemy wyborcze w III Rzeczpospolitej (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz., Wrocław 2005, (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 32-62.
 • Antoszewski Andrzej, Będzie pewnie iskrzyć /z prof. Andrzejem Antoszewskim, politologiem, o wyborach, niemożliwej koalicji i skręcie w prawo rozmawia Mariusz Urbanek/ (w:) ,,Odra” 2005, nr 11, s. 5-10.
 • Antoszewski Andrzej, Dobre państwo w koncepcjach polskich partii politycznych (w:) Nowoczesny Lewiatan: studia nad współczesnym państwem (red. nauk.) Jerzy Kornaś,   Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2006, s. 259-272.
 • Antoszewski Andrzej, Funkcje euro wyborów (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2006, s. 13-35.
 • Antoszewski Andrzej, Grzegorz Rydlewski: Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej (studium politologiczne)[recenzja] (w:) ,,Państwo i Prawo” 2006, R. 41, zesz. 11, s. 101-104.
 • Antoszewski Andrzej, Instytucje polityczne w społeczeństwach podzielonych w koncepcji Arenda Lijpharta (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin  (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 170-182.
 • Antoszewski Andrzej, Integracja europejska a demokratyzacja Europy Środkowej i Wschodniej (w:) Dialog europejski Zachód-Wschód: polityka, gospodarka, społeczeństwo (red.) Alicja Stępień-Kuczyńska i Tadeusz Jałmuży, Wydaw. Adam Marszałek, cop. Toruń 2006,  (Dialog Europejski – Wydawnictwo Adam Marszałek), s. 87-95.
 • Antoszewski Andrzej, Partie polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (red.) Andrzej Antoszewskiego, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2844), s. 109-143.
 • Antoszewski Andrzej, Władza sądownicza w Europie Środkowej i Wschodniej (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (red.) Andrzej Antoszewski,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2844), s. 231-252.
 • Antoszewski Andrzej, Wybory parlamentarne 2005 i ich konsekwencje dla rozwoju polskiego systemu partyjnego (w:) Partie polityczne w wyborach 2005 (red. nauk.) Danuta Waniek, Almamer, Warszawa 2006, s. 75-98.
 • Antoszewski Andrzej, Wzorce rywalizacji na arenie wyborczej (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2844), s. 77-108.
 • Antoszewski Andrzej, Zielona fala?: udział zachodnioeuropejskich partii ekologicznych w rywalizacji politycznej (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera  [red. Halina Lisicka], Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 169-178.
 • Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006, ss.367.
 • Antoszewski Andrzej, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 na tle standardów europejskich (w:) Ratio est anima legis: księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego [kom. red. Jerzy Góral et al.], Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2007, s. 3-19.
 • Antoszewski Andrzej, Lewica na polskiej scenie politycznej po 1989 roku (w:) Polska we współczesnym świecie: między zaściankiem a przestrzenią wolności: księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka i Roman Bäcker, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 89-103.
 • Antoszewski Andrzej, Systemy partyjne Europy Środkowej i Wschodniej (w:) Czechy, Polska, Ukraina: partie i systemy partyjne: stan i perspektywy (red.) Krzysztof Kowalczyk i Łukasz Tomczak, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 7-26.
 • Antoszewski Andrzej, A turning point? The 2005 Parliamentary Elections and consolidation of the Polish party system (w:) Parliamentary elections and party landscape in the Visegrád Group countries (eds.) Vít Hloušek, Roman Chytilek, CDK (Democracy and Culture Studies Centre), Brno 2007,  (Comparative political science; vol. no. 7), s. 135-153.
 • Antoszewski Andrzej, Wybory parlamentarne i prezydenckie 2005 roku, a instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego (w:) Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce (red.) Teresy Sasińskiej-Klas, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, (Biała Seria), s. 45-67.
 • Antoszewski Andrzej, Demokracja jako system (w:): Ku interdyscyplinarności … : różne oblicza rzeczywistości (red.) E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, J. Gajdy-Krynickiej, A. Jezierskiego, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis); (Seminaria Interdyscyplinarne – Studium Generale; T. 12), s. 337-352.
 • Antoszewski Andrzej, O paradoksach demokracji pokomunistycznej, (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych ( red.) J. Juchnowski i M. S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034) s. 427-438.
 • Antoszewski Andrzej, Transformacja polskiego systemu partyjnego po 2005 roku (w:) ,,Athenaeum” 2008,  Vol. 19, s. 11-25.
 • Antoszewski Andrzej, Wybory do Sejmu w 2005 roku a proces kształtowania się polskiego systemu partyjnego (w:) Polska – Niemcy – Europa: pamięci profesora Piotra Dobrowolskiego (red.) J. Iwanek, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008,  (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2624), s. 72-90.
 • Antoszewski Andrzej, Zmiany w ordynacji samorządowej (w:) Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku: wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych (red.) R. Alberski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2008, s. 23-33.
 • Antoszewski Andrzej, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss.350.
 • Antoszewski Andrzej, Analiza systemowa – przemijająca moda czy zmarnowana szansa w badaniach systemów partyjnych (w:) Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce ( red. nauk.) A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik,  Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 125-139.
 • Antoszewski Andrzej, Skrzypiński Dariusz, Lisicka Halina, Dyskusja [nad referatami]  (w:) Uczestnictwo w wyborach i kampaniach wyborczych po 1989 roku (red.) J. Fras, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3192), s. [90]-102.
 • Antoszewski Andrzej, Konflikt między PO i PIS opłaca się obu stronom, (z prof. Andrzejem Antoszewskim rozm. Stanisław Lejda) (w:) ,,Odra” 2009, nr 12, s. 8-15.
 • Antoszewski Andrzej, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss.350.
 • Antoszewski A., Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Anhui People’s Publishing Mouse, Anhui, ss. 285, jęz. chiński.
 • Antoszewski Andrzej, Platforma Obywatelska w polskim systemie partyjnym (w:) Platforma Obywatelska (red.) M. Migalskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, (Polskie Partie Polityczne), s. 7-25.
 • Antoszewski Andrzej, Postrzeganie demokracji w Polsce (w:) Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie: I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22-24 września 2009 [red. nauk. K. A. Wojtaszczyk, A. Mirska], Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 75-84.
 • Antoszewski Andrzej, Wybory „otwierające” a rozwój systemów partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej (w:) ,,Athenaeum” 2009 , Vol. 22, s. 139-156.
 • Antoszewski Andrzej, Czesław nauczył mnie trzech rzeczy (w:) Czesław Mojsiewicz : mistrz, wychowawca, przyjaciel (red.) J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 145-146.
 • Antoszewski Andrzej, Instytucjonalne uwarunkowania rywalizacji politycznej w państwach poradzieckich (w:) Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP: problemy metodologii badań. T. 1 (red. nauk.) T. Bodio, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010. – (Seria Władza, Elity, Przywództwo; t. 1), s. 91-109.
 • Antoszewski Andrzej, Parties and party systems in the EU member states at the turn of the 20th and 21st centurie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010,  ss.376.
 • Antoszewski Andrzej, Przejście ku demokracji: analiza przypadku Polski (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì : vibranì aspekti (red. nauk.) A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 11-21.
 • Antoszewski Andrzej, Przemiany systemu politycznego w Polsce (uwagi metodologiczne) (w:) Rzeczpospolita Polska 1989-2009: problemy wybrane (red.) K. Leszczyńska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 42-58.
 • Antoszewski Andrzej, Reżimy polityczne państw postradzieckich (w:) Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego (red.) R. Herbut i W. Baluk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3257), s. 37-78.
 • Antoszewski Andrzej, Władza i opozycja w latach 2005-2007 (w:) Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej” ( red.) J. Kornaś, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010,  (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; vnr 9), s. 169-180.
 • Antoszewski Andrzej, O demokratycznych standardach w polskim życiu politycznym  (w:) Przez Kresy i historię po obrzeża polityki: profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej. T. 2 (red.) Iwona Hofman, Wojciech Maguś, Adam Marszałek, Toruń 2011, s.201-215.
 • Antoszewski Andrzej, Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii) (w:) ,,Przegląd Politologiczny” 2011, nr 1, s. 79-94.
 • Antoszewski Andrzej, Rządy prawa jako instrument walki politycznej (w:) Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa ( red.) G. Ulicka, S. Wronkowska, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011,  (Monografie LEX), s. 47-62.
 • Antoszewski Andrzej, Wpływ systemu wyborczego na strategie wyborcze (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim: uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych (red.) R. Alberskiego i R. Solarza, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3302), s. 20-35.
 • Antoszewski Andrzej, Transformacija politiczeskoj sistiemy w Polsze. Metodołogiczeskije kommientaria, (w:) Riespublika Polsza 1989-2009 (red.) K. Leszczinskaja), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 47-65.
 • Antoszewski Andrzej, Czy prezydencjalizm jest niebezpieczny? (w:) Amerykomania: księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani. T. 2 ( red.) W. Bernacki i A. Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 1-13.
 • Antoszewski Andrzej, Demokratyzacja w Polsce w świetle współczesnej tranzytologii (w:) Dylematy polskiej demokracji (red. nauk.) Ł. Danel i J. Kornaś, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 21-40.
 • Antoszewski Andrzej, Opozycja parlamentarna w świetle Konstytucji z 1997 r. i polskiej praktyki politycznej (w:) W służbie dobru wspólnemu: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu (red.) R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. [271]-285.
 • Antoszewski Andrzej, System polityczny RP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss.316.
 • Antoszewski Andrzej, Parlamentaryzm jako przestrzeń rywalizacji międzypartyjnej (w:) Parlamentarny system rządów: teoria i praktyka (red. nauk.) T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 43-53.
 • Antoszewski Andrzej, Partie polityczne w rywalizacji o władzę w województwach i wielkich miastach (w:) Obywatel, instytucje, władza na przełomie XX i XXI wieku: Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu (red. nauk.) D. Karnowska, J. Nocoń, Wydaw. MADO, Toruń 2012, s. 205-223.
 • Antoszewski Andrzej, Potencjał polityczny socjaldemokracji w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku (w:) Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX i XXI wieku  (red.) E. Olszewski i W. Ziętara, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 129-144.
 • Antoszewski Andrzej, Radykalna prawica w Europie Środkowej i Wschodniej na arenie wyborczej i parlamentarnej (w:) Polska, Europa, Świat: prace politologiczne i historyczne: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin  (red.) M. Marczewska-Rytko i S. Stępień,  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 155-174.
 • Antoszewski Andrzej, Rywalizacja o władzę w miastach Dolnego Śląska w latach 2002-2010. Uwagi wprowadzające (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) D. Skrzypiński, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s. 11-27.
 • Antoszewski Andrzej, Faza stabilizacji? Polski system partyjny w latach dwutysięcznych (w:) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji (red.) R. Czarny, K. Spryszak,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 702-716.
 • Antoszewski Andrzej, Potencjalna i realna władza premiera w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (w:) W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce (red.) Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta Innovatio Press, Lublin 2012, s. 21-38.
 • Andrzej Antoszewski, Samorząd jako pole rywalizacji politycznej (w:) K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak (red.) 20 lat samorządu terytorialnego. Sukcesy, porażki, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiego, Lublin 2012, s. 47-62.

 

 • Aumer Wioletta, Gordon Thomas: „Władcy umysłów”. Warszawa, 200, [recenzja] (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2002,  [Nr] 2, s. 117-119.
 • Aumer Wioletta, Koncepcje podmiotów władzy: przyczynek do dyskusji o podmiotowości władzy (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004,  [Nr] 4, s. 2-11.
 • Aumer Wioletta, Wartość duchowości: ujęcia psychologiczne (w:) Poznać człowieka: szkice z antropologii psychoanalizy (red.) Ilona Błocian i Robert Saciuk, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 153-169.
 • Aumer Wioletta, Wewnętrzny krąg władzy w myśli S. Freuda,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 150.
 • Aumer Wioletta,  Jednoczące znaczenie przywódcy (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2010, nr 11, s.5-26.
 • Aumer Wioletta, Przepływ energii psychicznej pomiędzy sferą publiczną a doświadczeniem indywidualnym: rozważania oparte na koncepcjach A. Samuelsa (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 1, s.83-96.
 • Aumer Wioletta, Psychologiczne przesłanki jedności i wspólnoty ludzi: ubóstwienie ego, śmierć Antroposa i narodziny Androida (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 2, s.91-109.
 • Aumer Wioletta, Współczesny człowiek Zachodu i jego cień (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 1, s.67-81.
 • Bachryj-Krzywaźnia Maciej, Charakterologiczne przesłanki postawy demokratycznej w koncepcji Harolda D. Lasswella (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2008, nr 9, s.181-191.
 • Bachryj-Krzywaźnia Maciej, Naukowość humanistyki w perspektywie hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera (w:) Spór o metodę: humanistyka w dialogu z naukami przyrodniczymi (red. nauk.) Adam Anczyk, Katarzyna Łaszczyca, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2010, s. 145-155.
 • Bachryj-Krzywaźnia Maciej, Lęk przed śmiercią a polityka: wprowadzenie do teorii opanowania trwogi (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011, s.29-41.
 • Bachryj-Krzywaźnia Maciej, Podejście behawioralne w politologii i jego podstawy filozoficzne (w:) Rodzina europejska: filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania (red.) Jerzy Koperek,  Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2011, s. 329-345.
 • Biernat Janusz, Pomiar synergii zespołów (ludzka księgowość) (w:) ,,Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2002, nr 2, s. 127-131.
 • Biernat Janusz, Przestrzeń organizacji: (próba opisu, szkice) (w:) Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy: praca zbiorowa. T. 1 (red.) Wojciech Cieśliński, Wałbrzych 2002, (Prace Naukowe – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości; nr 14), s. 167-182.
 • Biernat Janusz, Zarządzanie potencjałem kadrowym organizacji (Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przesiębiorczości. Zarządzanie i Marketing; nr 13), Wałbrzych 2002, Wydaw. WWSZiP, ss.118.
 • Biernat Janusz, Zarządzanie przez public relations, czyli zarządzanie przestrzenią organizacji (w:) Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej (red.) Rafał  Krupski, Wrocław 2002, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 239-246.
 • Biernat Janusz, Pomiar synergii zespołów – ludzka księgowość(w:) ,,Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2002, nr 2, s.127-132.
 • Biernat Janusz, Zarządzanie w XXI wieku – to dzień dzisiejszy (w:) ,,Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2002, nr 1, s. 10-15.
 • Biernat Janusz, Public relations czyli zarządzanie przestrzenią organizacji (w:) Public relations: materiały z II Kongresu PR [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003 roku] (red.) Dariusz Tworzydło; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2003, s. 297-415.
 •  Biernat Janusz, Public relations w zarządzaniu firmą (w:) Public relations ( red.) Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło, Rzeszów 2003,  (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka), s. 41-49.
 • Biernat Janusz, Wymogi globalizacji – społeczeństwo wiedzy (w:) Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1 (red. nauk.) Jan Rymarczyk, Wrocław 2003, (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; nr 976), s. 78-91.
 • Biernat Janusz, Zarządzanie przestrzenią marketingową organizacji sportowej (w:) Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej (red.) Kazimierz Perechuda,  Wrocław 2003, Wydaw. AWF, s. 7-15.
 • Biernat Janusz, Wiedza alternatywą kryzysu public relations wiedzy i zarządzania (w:) Public relations w zarządzaniu firmą (red.) D. Tworzydło, T. Soliński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004.
 • Biernat Janusz, Informatyzacja gospodarki opartej na wiedzy: (GOW) (w:) Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą (red. nauk.) Violetta Galant, Kazimierz Perechuda. – Wrocław 2005, Akademia Ekonomiczna, s. 39-49.
 • Biernat Janusz, Zarządzanie wiedzą w regionie uczącym się (w:) Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, T.1 (red.) J.Rymarczyk, W. Michalczyk, Wrocław 2005, Akademia Ekonomiczna, s.56-67.
 • Biernat Janusz, Paradygmaty public relations – wiedza, komunikowanie czy wizerunek (w:) Public relations w teorii i praktyce ( red.) Dariusz Tworzydło i Tomasz Soliński, Rzeszów 2006,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka), s. 29-42.
 • Biernat Janusz, Wymogi polskiej edukacji wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej – w kierunku społeczeństwa wiedzy (w:) Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2008, s. 109-124.
 • Biernat Janusz, Kazimierz Perechuda, W kierunku społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy: założenia metodologiczne transferu wiedzy w społeczności lokalnej (w:) Closer to citizens: wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2009, s. 203-216.
 • Biernat Janusz, Wartość dodana Public Relations – kapitał relacji (w:) Problemy i wyzwania public relations w świetle badań i praktyki (red.) Dariusz Tworzydło i Zbigniew Chmielewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2009, s. 31-49.
 • Biernat Janusz, Państwo narodowe czy obywatelskie – „państwo obywateli” (w:) Społeczne wyzwania współczesnych państw (red. nauk.) Dorota Gizicka,  Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, (Studia Sądecko-Lubelskie), s. 27-38. 
 •  Bokajło Wiesław, Projekty włączenia Żydów do społeczeństwa obywatelskiego w okresie Sejmu Czteroletniego (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu  [red. tomu : Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 81-92.
 • Bokajło Wiesław, Tradycje polskiej kultury politycznej: społeczeństwo obywatelskie I Rzeczypospolitej (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2002, [Nr] 2, s. 12-27.
 • Bokajło Wiesław, Federalizm „rządu federalnego” versus federalizm subsydiarny (w:) O nowy kształt Europy: XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje do dyskusji o przyszłości Europy (red. nauk.) Jerzy Kłoczowski Sławomir Łukasiewicz, Lublin 2003, (Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej; t. 21), s. 364-375.
 • Bokajło Wiesław, Polnische Konzepte einer Europäischen Föderation: zwischen den „Vereinigten Staaten von Europa” und dem konföderalen Mitteleuropa (1917-1939) (w:) Vision Europa: deutsche und polnische Föderationspläne des 19. und frühen 20. Jahrhunderts / hrsg. von Heinz Duchhardt und Małgorzata Morawiec, Philipp von Zabern, Mainz 2003, (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Beiheft ; 60), s. 85-116.
 • Bokajło Wiesław, Spór o politykę wschodnią, Recenzja pracy: Wschodnia polityka kanclerza Konrada Adenauera / Robert Łoś, Łódź 2003 (w:) ,,Zbliżenia Polska Niemcy” 2004, nr 2/3, s. 233-237.
 • Bokajło Wiesław, Federalizm subsydiarny jako model dla Unii Europejskiej (w:) Polska-Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej. T. 1 (red.) Witold Małachowski,  Warszawa 2004, s. 53-73.
 • Bokajło Wiesław, Orska Joanna, Kryzys: anatomia dwóch kryzysów: wojna Jom Kipur (1973) i wycofanie się USA z Wietnamu (1975): [kulisy dyplomacji] / Henry Kissinger; przeł. Wiesław Bokajło, Joanna Orska, Wydawnictwo Dolośląskie, Wrocław 2005, s. 436, [4] s. (tłumaczenie książki).
 • Bokajło Wiesław, Cesarz Marek Aureliusz Antoninus: filozof – etyk – polityk (w:) Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romualdowi Gellesowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin: studia i szkice z historii, stosunków międzynarodowych i politologii, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2914), s. 327-344.
 • Bokajło Wiesław, Słabość polskiego społeczeństwa obywatelskiego: ujęcie teoretyczne i kulturowo-polityczne (w:) Europa obywateli: polskie społeczeństwo obywatelskie in actu (red. nauk). Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2007, s. 113-139.
 • Bokajło Wiesław, What kind of federalism for Europe ? (w:) Poland and European Unity: ideas and reality (ed. by) Thomas Lane and Marian S. Wolański, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2937), s. 239-268.
 • Bokajło Wiesław, Społeczeństwo obywatelskie jako warunek realizacji idei demokracji (w:) ,,Europejski Przegląd Naukowy” 2008, s. 223-263.
 • Bokajło Wiesław, Edukacja wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej – kilka uwag wprowadzających, (w:) Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s.7-19.
 • Bokajło Wiesław, Antyczne korzenie Europy (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla 2, Wrocław 2009, s. 38-84.
 • Bokajło Wiesław, Europa i europejskość: idee i pojęcia (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak,  Atla 2, Wrocław 2009, s. 19-37.
 • Bokajło Wiesław, Kapitał ludzki i społeczny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego (w:) Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki (red.) Dorota Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3142), s. 39-59.
 • Bokajło Wiesław, Nowożytna Europa, nowożytna europejskość (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla 2, Wrocław 2009, s. 85-318.
 • Bokajło Wiesław, Wiktorska-Święcka Aldona, Wprowadzenie – dlaczego demokracja partycypacyjna w Unii Europejskiej? (w:) Closer to citizens: wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawn. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2009, s. 9-17.
 • Bokajło Wiesław, Zamiast podsumowania: warunki realizacji idei demokracji partycypacyjnej i społeczeństwa obywatelskiego (w:) Closer to citizens: wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawn. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2009, s. 353-377.
 • Bokajło Wiesław, Amerykańskie korzenie kapitału społecznego (w:) Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja (red. nauk.) Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 19-42.
 • Bokajło Wiesław, What kind of federalism for Europe ? (w:) Poland and European Unity: ideas and reality (ed. by) Thomas Lane and Marian S. Wolański, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2937), s. 239-268.
 • Bolechów Bartosz, Terrorism as the factor destabilising international community (w:) Transnational terrorism in the world system perspective (ed. by) Ryszard Stemplowski, Warsaw 2002, (Collections / The Polish Institute of International Affaires), s. 131-156.
 • Bolechów Bartosz, Terroryzm w świecie podwubiegunowym: przewartościowania i kontynuacje, Wydaw. Adam Marszałek, cop. Toruń 2002, ss. 539.
 • Bolechów Bartosz, The United States of America against terrorism: the super power weakness and mistakes (w:) Penal responsibility in liberal systems: are contemporary democracies able to maintain legal order in the post-industrial society and what particular role should be played by penal responsability ?, conference, University of Warsaw, September 27-29, 2002 = Odpowiedzialność karna w systemach demokracji liberalnej: czy demokracje współczesne są zdolne utrzymać porządek prawny w społeczeństwach informacyjnych i jaką rolę powinna odgrywać odpowiedzialność karna ? : konferencja, Uniwersytet Warszawski, 27-29 wrzesień 2002 / oprac. Michał Królikowski [et al.], Fundacja Ius et Lex, Warszawa 2002, s. 85.
 • Stosunki międzynarodowe (red.) T. Łoś-Nowak, [aut. haseł: T. Łoś-Nowak, B. Bolechów, Z. Cesarz, A. Dudek, A. Dybczyński, A. Florczak, R. Mazur [et al.] (Encyklopedia politologii (red.) Marek Żmigrodzki; t. 5), Zakamycze, Kraków 2002, s. 440.
 • Unia Europejska: leksykon integracji (red.) W. Bokajo i K.Dziubka, Wydaw. Europa, Wrocław 2003, ss. 695, (autorzy: A. Antoszewski, W. Baluk, W.Bokajło, B.Bolechów, B.Dobek-Ostrowska, R.Duda, L.Dziewięcka-Bokun, K. Dziubka, A. Florczak, K.Gelles, P.Grabowiec, M.Habowski, J.Kotas, A. Lisowska, P. Łyżwa, I. Macek, B. Ociepka, K. Pudło, K. Rogaczewska, J. Sroka, G. Tokarz, K.Wandowicz, E.Waszkiewicz, R.Wiszniowski, I. Wróbel, K. Zamorska, J. Zarzeczny).
 • Unia Europejska: leksykon integracji  (red.) W. Bokajło i K. Dziubka; [aut. - Wyd. 2 popr. i uaktual.), Wydaw. Europa, Wrocław 2004, ss. 695 (autorzy: A. Antoszewski, W. Baluk, B. Bolechów, B.  Dobek-Ostrowska, R. Duda, L. Dziewięcka-Bokun, A. Florczak, K. Gelles, P. Grabowiec, M. Habowski, J. Kotas, A. Lisowska, P.Łyżwa, I.Macek, B. Ociepka, K. Pudło, K. Rogaczewska, J.Sroka, G.Tokarz, K. Wandowicz, E. Waszkiewicz, R.Wiszniowski, I. Wróbel, K. Zamorska, J. Zarzeczny et al.].,
 • Bolechów Bartosz, Hipermocarstwo i dwie Europy wobec „wojny z terroryzmem”: między spójnością kontynentu a trwałością więzi transatlantyckiej (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej / [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 49-59.
 • Bolechów Bartosz, Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych – Interpol (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresy Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 386-392.
 • Bolechów Bartosz, Terroryzm samobójczy: psychologia, ideologia, strategia (w:) Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego (red.) Edward Olszewski,  Lublin 2004, s. 145-167.
 • Bolechów Bartosz, Transparency International (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg  (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 440-444.
 • Bolechów Bartosz, 9/11 dziś (w:) ,,Odra”  2005, nr 11, s. 11-20.
 • Bolechów Bartosz, Counterterrorism after 9/11 (w:) Terrorism as a timeless actor on the international stage (ed. by) Sebastian Wojciechowski,  Poznań 2005, s. 63-87.
 • Bolechów Bartosz, Nowy terroryzm” w perspektywie globalnej (w:) Europejska myśl polityczna wobec globalizacji: tradycja i wyzwania współczesności ( red.) Jacek Sobczak i Roman Bäcker; przy współpracy Szymona Ossowskiego, Łódź 2005, s. 157-163.
 • Bolechów Bartosz, Sieci przeciwko hierarchiom – wyzwanie dla suwerenności państw (w:) Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych (red.) Zbigniew Leszczyński, Sławomir Sadowski, Warszawa 2005, s. 160-178.
 • Bolechów Bartosz, The United States of America vis-a-vis terrorism: the super power’s weaknesses and mistakes (w:) ,,American Behavioral Scientist” 2005,  vol. 48, nr 6, s. 783-793.
 • Bolechów Bartosz, Internet as a flexible tool of terrorism (w:) Terrorism, media, society (ed. by) Tomasz Płudowski, Wydaw. Adam Marszałek; [Warszawa]: Collegium Civitas, Toruń 2006, s. 33-44.
 • Bolechów Bartosz, Nacjonalizm islamskiego ruchu oporu Hamas (w:) Ideologie, doktryny i ruchy narodowe: wybrane problemy (red.) Stefan Stępień, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 242-260.
 • Bolechów Bartosz, Nowy terroryzm – paradygmat wojny (w:) Terroryzm: globalne wyzwanie (red.) Krzysztof Kowalczyk i Wiesław Wróblewski, Wydaw. Adam Marszałek, cop. Toruń 2006, (Terroryzm, Antyterroryzm, Konflikty), s. 35-47.
 • Bolechów Bartosz, Policja czy armia ?: reakcja na terroryzm w liberalnych demokracjach (w:) Polityczne metody zwalczania terroryzmu (red.) Krzysztof Liedl, Joanna Marszałek-Kawa, Szymon Wudarski, Dom Wydaw. Duet, Toruń 2006, s. 243-251.
 • Bolechów Bartosz, Terroryzm i antyterroryzm a prawa człowieka (w:) Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, (Prawa Człowieka), s. 225-254.
 • Bolechów Bartosz, Terroryzm i media (w:) Hiszpania: media masowe i wybory w obliczu terroryzmu (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska i Michał Kuś, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007,  (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media; [13]), s. 13-38.
 • Bolechów Bartosz, Żydowski fundamentalizm i radykalizm religijny w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych (w:) Izrael i Autonomia Palestyńska: wybrane aspekty polityczne i prawne  (red.) Bernard J. Albin i Grzegorz Tokarz,  Oficyna Wydaw. Arboretum, Wrocław 2007, s. 85-110.
 • Bolechów Bartosz, Współczesny terroryzm a transformacja ładu międzynarodowego (w:) Późnowestfalski ład międzynarodowy (red. nauk.) M. Pietraś, K. Marzęda, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s.186-198.
 • Cesarz Zbigniew Dybczyński Andrzej, Bolechów Bartosz., Patologiczne formy przejawiania się stosunków międzynarodowych (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki  (red.) T. Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044) s. 152-191.
 • Bolechów Bartosz, Struktury terrorystyczne jako aktorzy transnarodowi (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg, ( red.) T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173) s. 444-453.
 • Bolechów Bartosz, Terroryzm – źródła i korzenie (w:)  Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku ( red.) M. J. Malinowski, R. Ożarowski i W. Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 15-32.
 • Bolechów Bartosz, „Baza” w sieci: wykorzystanie Internetu przez Al-Kaidę i jej zwolenników (w:) Terroryzm w medialnym obrazie świata: terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej (red.) K. Liedl i S. Mock,  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2010, s. 121-161.
 • Bolechów Bartosz, Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss.399.
 • Stosunki międzynarodowe,( red.) T. Łoś-Nowak, A. Florczak, Wyd. 2 [uzup.], (Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki; t.5) Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 688,(autorzy: Łoś-Nowak T., Florczak A., Bolechów Bartosz, Cesarz Z., Cianciara A., Domagała A., Dudek A., Dybczyński A., Kopij M., Mazur R., Skocz M., Turczyński P., Wronecki M.,
 • Bolechów Bartosz, Procesy radykalizacji mniejszości islamskiej w Unii Europejskiej: od czynników permisywnych do przemocy politycznej (w:) Radykalizacja poglądów religijnych w społecznościach muzułmańskich wybranych państw Unii Europejskiej: Polska – Holandia – Wielka Brytania (red.) D. Szlachter, W. Kaczorowski, Z. Muszyński, P. Potejko, P. Chomentowski, T. Borzoła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2011, s. 45-67.
 • Bolechów Bartosz, Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego – geneza, założenia i zadania (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011,  nr 1, s. 99-114.
 • Bolechów Bartosz, Terroryzm w świecie apolarnym: „długa wojna”, piąta fala czy koniec paradygmatu ? (w:) Biegunowość i dynamika sceny globalnej w pierwszej dekadzie XXI wieku (red. nauk.) J. Świeca, I. Kraś, M. Soja, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2011, s. 33-47.
 • Bolechów Bartosz, Radykalizacja do przemocy politycznej. Teorie, mechanizmy – wzorce  (w:) Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie  (red.) A. Moroska – Bonkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 52-67.
 • Bolechów Bartosz, Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3453) Wrocław 2012, ss.585.
 • Borońska-Hryniewiecka Karolina, Hryniewiecki Rafał, Institutional adaptation to europeanization in the state of asymmetries: participation of the Spanish autonomous communities in European affairs (w:) ,, Journal of US-China Public Administration” 2011, Vol. 8, nr 1, s. 16-33. Zasób elektroniczny: pełny tekst dostepny za opłatą; publiczny dostęp tylko do abstraktu: http://www.davidpublishing.com/journals_show_abstract.html?495-0
 • Borońska-Hryniewiecka Karolina, Multi-level governance and the role of the regions in the European Union: conceptual challenges and practical applications (w:) ,,Cuadernos Europeos de Deusto”2011, nr 45, s. 177-207.
 • Borońska-Hryniewiecka Karolina, Regional competence: changing patterns of the Basque regionalism in the EU (w:) ,,Revista Vasca de Administración Pública” 2011, nr 89 (2011), s. 239-263.
 • Borońska-Hryniewiecka Karolina, Europeanization of non-state actors: towards a framework for analysis (w:) Civil society and international governance: the role of non-state actors in global and regional regulatory frameworks (ed.) by David Armstrong, Valeria Bello, Julie Glison and Debora Spini, Routledge, Oxon 2011, s. 73-91.
 • Borońska-Hryniewiecka Karolina, Unia Europejska po Traktacie Reformującym – aspekty insytytucjonalne i perspektywa polityczna (w:) Współczesne państwo: idee i rozwiązania instytucjonalne (red.) Ewa Ganowicz i Alicja Lisowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. Toruń 2012, (Biała Seria Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych), s. 172-184.
 • Cesarz Maciej, Nacjonalizm Brytyjskiej Unii Faszystów (w:) ,,Przegląd Prawa i Administracji” 2005, T. 65, Acta Universitatis Wratislaviensis, s. 121-141.
 • Cesarz Maciej, Narodziny i źródła ideologii faszyzmu chińskiego w okresie Nanking (1927-1937) (w:) ,,Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2008,  s. 125-139.
 • Cesarz Maciej, „Od Większej Brytanii do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya”, (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 388)  prezentacja książki, (w:) Czas a trwanie idei politycznych i prawnych (red.) Krystyna Chojnicka, Anna Citkowska-Kimla, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz,  Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 168-172.
 • Cesarz Maciej, Problematyka własności w ideologii faszyzmu w świetle poglądów Oswalda Mosleya (w:) Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym (red.) Ewa Kozerska, Piotr Sadowski, Andrzej Szymański, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 67-78.
 • Cesarz Maciej, Uznawalność wykształcenia do celów akademickich – prawna gwarancja jakości wykształcenia w kontekście konkurencyjności europejskiej gospodarki opartej na wiedzy (w:) Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2008, s. 197-214.
 • Cesarz Maciej, Porządek prawny Unii Europejskiej (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla 2, Wrocław  2009, s. 361-396.
 • Cesarz Maciej, Struktura i charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak,  Atla 2, Wrocław 2009, s. 321-360.
 • Cesarz Maciej, Autonomia jednostki w kontekście rozwoju technologii biometrycznej w UE (w:) Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym: wybrane zagadnienia (red.) Ewa Kozerska, Piotr Sadowski i Andrzej Szymański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 473-489.
 • Cesarz Maciej, Doktryna rasowa Niezależnego Państwa Chorwackiego (1941-1945) (w:),,Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2010, [T.] 32,  Acta Universitatis Wratislaviensis, s. 291-305.
 • Cesarz Zbigniew, Specyfika konfliktów zbrojnych końca XX wieku – przykład Czeczenii (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu / [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 557-567.
 • Cesarz Zbigniew, NATO po 11.09.2001 (w:) Stredni Evropa. Prazsky Summit NATO, rocnik 18, Praha 2002, Institut Pro Stredoevropskou Kulturu a Politiku, s.119-127.
 • Cesarz Zbigniew, Stadtmüller Elżbieta Problemy polityczne współczesnego świata, Wyd. 4 uzup., Wrocław 2002, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 2464).
 • Cesarz Zbigniew, Liga Państw Arabskich – LPA (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak. – Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 196-211.
 • Cesarz Zbigniew, Organizacja Konferencji Islamskiej (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 211-221.
 • Cesarz Zbigniew, Organizacja Państw Amerykańskich – OPA (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.)Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual.,Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 164-184.
 • Cesarz Zbigniew, Organizacje religijne – geneza, rozwój i rodzaje (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.)Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual.,Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 435-440.
 • Cesarz Zbigniew, Organizacje współpracy kulturalnej i naukowo-technicznej (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.)Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual.,Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 427-435.
 • Cesarz Zbigniew, Długa droga do SZE (w:) ,,Odra” 2008, nr 2.,  s. 9-14.
 • Cesarz Zbigniew, Dybczyński Andrzej, Bolechów Bartosz, Patologiczne formy przejawiania się stosunków międzynarodowych (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044), s. 152-191.
 •  Cesarz Zbigniew, Dybczyński Andrzej, Polityczno-prawne formy organizacyjne stosunków międzynarodowych (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044), s. 117-151.
 • Cesarz Zbigniew, Rosjanie czują się zagrożeni tym, że nie mogą nas zaatakować, ze Zbigniewem Cesarzem rozmawia Stanisław Lejda (w:) ,,Odra” 2008, nr 10, s. 2-8.
 • Cesarz Zbigniew, Liga Państw Arabskich (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 178-193.
 • Cesarz Zbigniew, Organizacja Konferencji Islamskiej (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 193-203.
 • Cesarz Zbigniew, Organizacja Państw Amerykańskich – OPA (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 149-168.
 • Cesarz Zbigniew, Organizacje religijne – geneza, rozwój, rodzaje i działalność (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg, (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup.,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 419-424.
 • Cesarz Zbigniew, Organizacje współpracy kulturalnej i naukowo-technicznej (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg,  (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 412-419.
 • Cesarz Zbigniew, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì : vibranì aspekti (red. nauk.) Andrzej Antoszewski, Antonina Kolodija, Krzysztof Kowalczyk,  Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 339-353.
 • Cichosz Marzena, Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce  (red.) Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2356), s. 90-110.
 • Cichosz Marzena, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 288.
 • Cichosz Marzena, Bitwa o twierdzę Wrocław – rzecz o wyborach samorządowych we Wrocławiu w 2002 roku (w:) Media masowe w systemach demokratycznych: teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego: praca zbiorowa  (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 2003, s. 259-284.
 • Chmielewski Tomasz, Cichosz Marzena, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce: konsekwencje przyjętej ordynacji wyborczej (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 95-102.
 • Cichosz Marzena, Profesjonalizacja działań aktorów politycznych na przykładzie wyborów samorządowych we Wrocławiu (w:) Samorząd lokalny w Polsce: społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania (red.) Stanisław Michałowski, Agnieszka Pawłowska, Lublin 2004, s. 160-168.
 • Cichosz Marzena, Kreowanie wizerunku administracji publicznej (w:) Oblicza współczesnej polityki: (aspekty teoretyczne) (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Mirosława Skawińska, Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 145-153.
 • Cichosz Marzena, Partie polityczne na czeskim rynku politycznym (w:) Republika Czeska (red.) Bernard J. Albin i Walenty Baluk; sekretarz tomu Elżbieta Pałka,  „Arboretum”; Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 59-89.
 • Cichosz Marzena, Pozycjonowanie oferty politycznej na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 roku (w:) Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2744), s. 149-163.
 • Cichosz Marzena, Rynek wyborczy w Polsce – bariery dostępu (w:) Marketing polityczny: założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna (red. nauk.) Mariusz Kolczyński, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2005, s. 107-117.
 • Cichosz Marzena, Wizerunek lidera politycznego (w:) Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu  (red.) Marek Jeziński, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2005, s. 78-92.
 • Cichosz Marzena, Instytucja rzecznika praw obywatelskich w wybranych krajach postkomunistycznych (w:) Prawa człowieka w systemie prawa krajowego (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 93-119.
 • Cichosz Marzena, Kampania wyborcza PSL w 2005 r. (w:) Wybory parlamentarne 2005: analiza marketingowa  (red.) Marek Jeziński, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 157-167.
 • Cichosz Marzena, Metody analýzy a diagnostiky politického trhu (w:) Politický marketing: úvod do teorie a praxe / Andrzej W. Jabłoński a kol. ; [z polského originálu... přeložil Lumír Kopeček], Barrister & Principal, Brno 2006, s. 49-67.
 • Cichosz Marzena, Transformacja demokratyczna – przyczyny, przebieg i efekty procesu (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2844), s. 35-66
 • Cichosz Marzena, Solarz Radosław, Strategie i przebieg kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2006, s. 70-89.
 • Cichosz Marzena, Solarz Radosław, Zasady prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie  (red.) Andrzej Antoszewski,  Wydaw. „Profil”, Wrocław 2006, s. 36-51.
 • Cichosz Marzena, Bariery dostępu do rynku politycznego w Czechach i w Polsce – wybrane zagadnienia (w:) Czechy, Polska, Ukraina: partie i systemy partyjne: stan i perspektywy (red.) Krzysztof Kowalczyk i Łukasz Tomczak, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 223-236.
 • Cichosz Marzena, Lubomír Kopeček,  Církevní fond v Polsku a jeho kontroverzní historie a současnost: Příspěvek k problémům ve zprostředkování zájmů ve vztahu státu a církve v postkomunistickém prostoru: [Dokument elektroniczny],  (w:) ,,Středoevropské politické studie” 2007,  R. 9, c. 2-3, s. 15-27.
 • Cichosz Marzena, Kampania wyborcza w ośmiu miastach prezydenckich Dolnego Śląska (w:) Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku: wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych (red.) R. Alberski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2008, s.157-176.
 • Cichosz Marzena, Strategie aktorów politycznych i organizacja kampanii przed wyborami samorządowymi w 2006 r. (w:) Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku : wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych (red.) R. Alberski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2008, s. 111-156.
 • Cichosz Marzena, Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) A. W. Jabłoński i Leszek Sobkowiak, Wyd. 2, zm. i uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3130) s. [93]-122.
 • Cichosz Marzena, Rywalizacja w warunkach monopolu – na przykładzie wyborów prezydenckich we Wrocławiu (w:) Socjotechnika w polityce: wczoraj i dziś. T. 2 (red.) A. Kasińska-Metryka i K. Kasowska-Pedrycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, s. 21-29.
 • Alberski Robert, Cichosz Marzena, POPiSowe zwycięstwo: wybory do sejmiku województwa dolnośląskiego (w:) Wybory do sejmików województw w 2006 roku (red.) R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2010, (Polityka Polska) s. 19-33.
 • Cichosz Marzena, Gabinety na Słowacji po 1990 roku (w:) Współczesna Słowacja: sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa ( red.) E. Pałka, Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, Wrocław 2010, s.133-149.
 • Cichosz Marzena, Przemiana w herosa: kreowanie wizerunków polskich polityków (w: ) Mity i stereotypy w polityce: przeszłość i teraźniejszość (red.) A. Kasińska-Metryka i M. Gołoś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, (Biała Seria PTNP) s. 365-377.
 • Cichosz Marzena, Tranzycja polskiego systemu politycznego – wybrane aspekty (w:)
  Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì : vibranì aspekti (red. nauk.) A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 39-49. Tekst w jęz. ukr. pt.: „Tranzit pol’skoï polìtičnoï sistemi – vibranì aspekti” na str. 401-411.
 • Cichosz Marzena, Bariery dostępu partii do rynku politycznego w Polsce (w:) Partie i system partyjny III RP (red.) K. Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 291-306.
 • Cichosz Marzena, Pozycjonowanie wyborczej oferty partii politycznych jako mechanizm strategiczny (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim: uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych ( red.) R. Alberski i R. Solarz, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 33.), s.85-106.
 • Cichosz Marzena, Strategie kreowania wizerunków kandydatów w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 r. (w:) Wybory prezydenckie w Polsce 2010 (red. nauk.) J. Okrzesik, W. Wojtasik, REMAR, Katowice 2011, (Polskie Wybory; 2), s. 155-172.
 • Cichosz Marzena, Wrocławska scena polityczna przed wyborami 2010 r. (w:) Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego ( red.) S. Sulowski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, (Studia Politologiczne / Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych; vol. 20), s.178-19302), s.85-106.
 • Alberski Robert, Cichosz Marzena, Debiutanci : aktywność młodych ludzi na rynku wyborczym w Polsce (w:) Młode pokolenie: problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości (red.), Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, (Acta Universitatis M. Makuch i D.Moroń Wratislaviensis; nr 3387), s. 87-103.
 • Cichosz Marzena, Skrzypiński Dariusz, Kampania wyborcza w wyborach samorządowych w 2010 roku: wybrane aspekty (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) D. Skrzypiński, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s.217-246.
 • Cichosz Marzena, Mr Hyde: kreowanie negatywnego wizerunku rywala na przykładzie wyborów parlamentarnych 2011 roku w Polsce (w:) Wybory parlamentarne 2011 ( red. nauk.) A. Turska-Kawa, W. Wojtasik,  REMAR Wojciech Wciślak, Katowice 2012, (Polskie Wybory; 4), s.133-149.
 • Cichosz Marzena, Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach parlamentarnych 2007 roku (w:) Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. nauk. M. Jeziński, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2012, seria: WYBORY – DEMOKRACJA – POLITYKA,  s.237-245.
 • Czajowski Andrzej, Wyborca na rynku politycznym (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2356), s. 111-125.
 • Czajowski Andrzej, Partie polityczne i wybory (w:) Rosja (red.) Bernard J. Albin i Walenty Baluk, Wrocław 2003, s. 69-102.
 • Czajowski Andrzej, Ustrój konstytucyjny (w:) Rosja (red.) Bernard J. Albin i Walenty Baluka, Wrocław 2003, s. 37-68.
 • Czajowski Andrzej, Uwarunkowania stosunku Rosji do Unii Europejskiej (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej  [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 121-128.
 • Czajowski Andrzej, Michaił Gorbaczow, Borys Jelcyn, Władimir Putin. Rodzaje prezydentury (w:) Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość (red.) L. Rubisz, K.Zuba, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s.285-297.
 • Czajowski Andrzej, Nieprzyjazne zachowania w stosunkach polsko-rosyjskich i ich przyczyny (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin  (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 385-396.
 • Czajowski Andrzej, Volič na politickém trhu (w:) Politický marketing: úvod do teorie a praxe / Andrzej W. Jabłoński a kol.[z polského originálu... přeložil Lumír Kopeček], Barrister & Principal, Brno 2006, s. 69-82. Tłumaczenie rozdziału z pracy „Marketing polityczny w teorii i praktyce”, pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka, Wydaw. Uniw. Wroc., AUW 2356, Wrocław 2002.
 • Czajowski Andrzej, Republika Armenii (w:) Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (red.) Walenty Baluk i Andrzej Czajowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; 2983), s. 173-199.
 • Czajowski Andrzej, Republika Kazachstanu (w:) Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (red.) Walenty Baluk i Andrzej Czajowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 2983), s. 225-245.
 • Czajowski Andrzej, Turkmenistan (w:) Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw  (red.) Walenty Baluk i Andrzej Czajowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 2983), s. 334-349.
 • Czajowski Andrzej, Aktywność normatywna prezydenta Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2007: wybrane problemy (w:) Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina ( red.) A. Stępień-Kuczyńska i S. Bieleń,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Łódź 2008, (Współczesna Rosja ), s. 61-78.
 • Czajowski Andrzej, Ideologia rosyjska (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych, (red.) J. Juchnowski i M. S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034) s. 641-650.
 • Czajowski Andrzej, Wyborca na rynku politycznym (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wyd. 2, zm. i uzup. Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3130), Wrocław 2009, s. [123]-136.
 • Czajowski Andrzej, Władza sądownicza w państwach postradzieckich (w:) Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego (red.) R. Herbut i W. Baluk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3257),  s. 78-104.
 • Czajowski Andrzej, Federacja Rosyjska: przywracanie utraconej wielkości (w:)  Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie (red. nauk.) T. Łoś-Nowak, Poltext sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 81-103.
 • Czajowski Andrzej, Polityka w pięciu odsłonach: metatypologia zjawiska (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2011, nr 12, s. 5-25.
 • Czajowski Andrzej, Opozycja polityczna w mentalności rosyjskiej (w:) Na gruzach imperium… : w stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (red.) A. Stępień-Kuczyńska i M. Słowikowski, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 301-327.
 • Czajowski Andrzej, Polityczność działań społecznych (w:) Polityka i polityczność: problemy teoretyczne i metodologiczne (red.) Andrzej Czajowski i L. Sobkowiak,  Atla 2 – Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2012, s. 69- 100.
 • Dąbrowski Stanisław, Proces jednoczenia się PSL i PSL „Odrodzenie” XII.1989-V.1990 (w:) Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego. T. 3: Przebudowa i Przyszłość: materiały II Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego, Lublin, 8-10 września 2000 roku,  (red. nauk). Kazimierz Baścik, Jan Zalewa, Warszawa 2002, s. 307-320.
 • Dąbrowski Stanisław, Tadaeusz (!) Kisielewski, Październik 1956 – punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne, Warszawa 2001 : [recenzja] (w:) ,,Dzieje Najnowsze” 2002, nr 1, s. 234-237.
 • Dąbrowski Stanisław, Polityczny i kulturalny krąg działalności Witelona (w:) Witelon: życie i działalność naukowa: materiały z konferencji naukowej 25 października 2003 r. / [red. Mirosław Szczypiorski], Legnica 2004, (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy), s. 25-46.
 • Dąbrowski Stanisław, PSL „Solidarność” 1989-1991: przyczynek do dziejów ruchu ludowego w okresie politycznego przełomu (w:) Wokół historii i polityki: studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Stanisław Ciesielski, Teresa Kulak, Krzysztof Ruchniewicz i Jakub Tyszkiewicz,  Toruń 2004, s. 137-144.
 • Dąbrowski Stanisław, Dolny Śląsk – region specyficzny (w:) ,,Dolny Śląsk” 2005, nr 11, s. 46-52.
 • Dąbrowski Stanisław, Witelon 1230-1314: epizody z biografii uczonego i dyplomaty (w:) Studia politologiczne i historyczne: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi (red. nauk.) Czesław Osękowski, Jarosław Macała, Zielona Góra 2005, s. 99-107.
 • Dąbrowski Stanisław, Dolny Śląsk w koncepcjach ogólnopolskich i regionalnych (śląskich) środowisk politycznych w ostatniej fazie II wojny światowej (w:) Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romualdowi Gellesowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin: studia i szkice z historii, stosunków międzynarodowych i politologii, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2914), s. 73-79.
 • Dąbrowski Stanisław, Kontrowersje i konflikty w polskim ruchu ludowym w okresie kampanii wyborczych 1990-1991 (w:) Między Lwowem a Wrocławiem: księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego  (red.) Bagdan  Rok i Jerzy Maroń,  Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 1055-1066.
 • Dąbrowski Stanisław, Migracje ludnościowe w Europie po II wojnie światowej i ich wcześniejsze antecedencje (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2006,  [Nr] 7, s. 48-56.
 • Dąbrowski Stanisław, PSL „Wilanowskie” 1989 : przyczynek do dziejów ruchu ludowego u progu politycznego przełomu (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 159-169.
 • Dąbrowski Stanisław, Ośrodek Myśli Ludowej 1978-1981: (epizod z działalności ruchu ludowego) (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych (red.) Jerzy Juchnowski i Marian S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s. 100-108.
 • Dąbrowski Stanisław, W nurcie katolickiej myśli społecznej: działalność księdza Stanisława Stojałowskiego (1845-1911) (w:) Z miłości do Kościoła : księga pamiątkowa dedykowana księdzu infułatowi profesorowi Władysławowi Bochnakowi (red.) Bugusław Drożdż,  Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Legnica 2008, (Biblioteka Diecezji Legnickiej; 33), s. 189-203.
 • Dąbrowski Stanisław, Zagon” 1938-1939: miesięcznik Zrzeszenia Inteligencji Ludowej i Przyjaciół Wsi (w:) Historia, polityka, dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Maciej Mróz i Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 150-164.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne – kierunki i obszary badań (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 323-332.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Otoczenie wewnętrzne komunikatora masowego – rola dziennikarza w organizacji medialnej (w:) W lustrze: wizerunek mediów własny  (red.) Igor Borkowski i Aleksander Woźny, Wrocław 2002, s. 318-327.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Poitical elites and the mass media in the Central European Countries (w:) ,,Polish Political Science Yearbook” 2003, vol. XXXI, s.109-118.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, System medialny w sferze oddziaływania polityki (w:) ,,Studia Nauk Politycznych” 2003, nr 1, s.67-84.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ss.324.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Problem mediów masowych w procesie demokratyzacji systemów politycznych w Polsce – szanse i zagrożenia (w:) Polska w dobie przemian (red.) A. Kasińska – Metryka, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2004, s.85-100.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Lokalne media masowe i komunikowanie polityczne w demokratyzujących się systemach politycznych (w:) Media lokalne. W świecie wolności i ograniczeń (red.) I. Borkowski, A. Woźny, Arboretum, Wrocław 2004, s.174-186.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Konsultanci polityczni jako nowy typ aktora na profesjonalnym rynku wyborczym (w:) Marketing polityczny. Założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna, (red.) M. Kolczyński, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2005, s. 87-106.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Nowe strategie komunikacyjne aktorów politycznych (w:) ,,Zeszyty Politologiczne” 2005, Białystok, s.21-40.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Relacje aktorów politycznych i mediów masowych w procesach komunikowania politycznego (w:) Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne),Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005, s.129-143.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo – Wschodniej i jej implikacje (w:) Drogi i bezdroża ku demokracji,  (red.) R. Backer, J. Marszałek – Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s.115-135.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Profesjonalizacja kampanii wyborczych we współczesnym świecie i jej konsekwencje (w:) Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis no 2744, s.6-30.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Media masowe w ekonomicznej sferze oddziaływania (w:) Literatura, kultura, komunikacja: księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jastrzębskiego w 60. rocznicę urodzin  (red.) Karina Stasiuk i Marek Graszewicz, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2840), s. 379-399.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss.434.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Miejsce i rola mediów masowych w procesach demokratyzacyjnych (w:) Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych: w drodze do wolności słowa i mediów (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006,  (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media; [12]), s. 11-36.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Problem sfery publicznej w studiach nad komunikowaniem politycznym (w:)  Sfera publiczna: kondycja, przejawy, przemiany (red.) Jan Paweł Hudzik, Wiesława Woźniak, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 63-87.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Rola konsultantów politycznych w kampaniach wyborczych (w:) Władza, media, polityka (red.) Marian Gierula; przy współpr. Mirosławy Wielopolskiej-Szymury, Wydaw. Uniw. Śląskiego, Katowice 2006, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2412), s. 247-271.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Rozwój studiów nad komunikowaniem politycznym w Polsce na tle badań światowych: główne obszary badawcze i perspektywy rozwojowe (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 195-217.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Współczesne systemy medialne: zewnętrzne ograniczenia rozwoju (w:)  Media masowe na świecie: modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media; [14]), s. 15-57.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Bartłomiej Łódzki, Election news coverage in Poland (w:) The handbook of election news coverage around the Word, ed. by Jesper Stromback and Lynda Lee Kaid,  Routledge, New York 2008, s. 226-246.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Michał Głowacki, Introduction: Central European Media between Politicization and Commercialization (w:) Comparing media systems in Central Europe: between commercialization and politicization, (ed.) by Bogusława Dobek-Ostrowska and Michał Głowacki, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media; [15]), s. 9-24.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Kampania prezydencka w USA w 2004 roku: problem profesjonalizacji komunikowania politycznego (w:) Polska – Niemcy – Europa: pamięci profesora Piotra Dobrowolskiego (red.) Jan Iwanek, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2624), s. 144-158.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława – REDAKCJA CZASOPISMA, Central European Journal of Communication: the official journal of the Polish Communication Association (ed.) Bogusława Dobek-Ostrowska, Vol. 2, no 1-2 (Spring-Fall), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009,  2 vol. (215, [1] s. ; s. 223-383).
 • Dobek-Ostrowska Bogusława – REDAKCJA CZASOPISMA – Central European Journal of Communication: the official Journal of the Polish Communication Association (ed.) Bogusława Dobek-Ostrowska. – Vol. 3, no 1-2 (Spring-Fall), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010. – 2 wol. (183, [1] s. 191-238).
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Kampania prezydencka w USA w 2004 roku: problem profesjonalizacji komunikowania politycznego (w:) Polska – Niemcy – Europa: pamięci profesora Piotra Dobrowolskiego (red.) Jan Iwanek, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2624), s. 144-158.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława – REDAKCJA CZASOPISMA, Central European Journal of Communication: the official journal of the Polish Communication Association (ed.) Bogusława Dobek-Ostrowska, Vol. 2, no 1-2 (Spring-Fall), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009,  2 vol. (215, [1] s. ; s. 223-383).
 • Dobek-Ostrowska Bogusława – REDAKCJA CZASOPISMA – Central European Journal of Communication: the official Journal of the Polish Communication Association (ed.) Bogusława Dobek-Ostrowska. – Vol. 3, no 1-2 (Spring-Fall), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010. – 2 wol. (183, [1] s. 191-238)
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Paralelizm polityczny jako wyznacznik polskiego modelu systemu medialnego (w:) „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy (red. nauk.) Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch,  Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, (Media i Polityka; t. 2) (Konteksty Współczesności), s. 19-30.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, W kierunku modelu hybrydowego ?: polskie dziennikarstwo na rozdrożu (w:) Historia, polityka, dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Maciej Mróz i Elżbieta Stadtmüller,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 427-439.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, System partyjny a media w Polsce –zależności i relacje (w:) „Studia Medioznawcze” 2010, nr 2, s. 13-26.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Bartłomiej Łódzki, The 2009 European Parliamentary Election News Coverage in Poland: entrenched or critical journalism? (w:) Political communication in European parliamentary elections / ed. by Michaela Maier, Jesper Strömbäck and Lynda Lee Kaid. – Farnham, Surrey : Ashgate Publishing, 2011. – S. 145-160.
 • Michaela Maier, Silke Adam, Claes de Vreese, Andreas R.T. Schuck, Rosa Berganza, Vaclav Steka, Ralph Negrine, Carlos Jalali, Gilg U.H. Seeber, Lilia Raycheva, Jolán Róka, Bogusława Dobek-Ostrowska and Marie Grusell, Between integration and demarcation: effects of europeanized and national campaigns on voters in the 2009 European Parliament Election (w:) Political communication in European parliamentary elections (ed.) by Michaela Maier, Jesper Strömbäck and Lynda Lee Kaid. – Farnham, Surrey : Ashgate Publishing, 2011, s. 233-256.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława,  REDAKCJA CZASOPISMA, ,,Central European Journal Of Communication : the official Journal of the Polisch Communication Association”, Vol. 4, no 2 (2011), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 343.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Jak podobne? Jak różne?: dzienniki tabloidowe w odmiennych systemach medialnych (w:) Tabloidy: język, wartości, obraz świata (red.) Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekota, Marcin Poprawa,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Oblicza Komunikacji ; t. 4), s. 33-56.
 • Jesper Strömbäck, Ralph Negrine, David Nicolas Hopmann, Michaela Maier, Carlos Jalali, Rosa Berganza, Gilg U.H.Seeber, Andra Seceleanu, Jaromir Volek, Bogusława Dobek-Ostrowska, Juri Mykkänen, Marinella Belluati and Jolán Róka, The mediatization and framing of European Parliamentary Election Campaigns (w:) Political communication in European parliamentary elections (ed.) by Michaela Maier, Jesper Strömbäck and Lynda Lee Kaid. – Farnham, Surrey : Ashgate Publishing, 2011, s. 161-174.
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Nagłośnienie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. przez dzienniki opiniotwórcze „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” (w:) Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce  (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska i Kamila Majdecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media), s. 191-210.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Political parallelism or political bias?: consequences for the quality of democracy in Poland (w:) Making democracy in 20 years: media and politics in Central and Eastern Europe (ed.) by Bogusława Dobek-Ostrowska and Michał Głowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Komunikowanie i Media), s. 193-211.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Polski system medialny na rozdrożu: media w polityce, polityka w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 224.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym (w:) Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce (pod red.) Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Kamili Majdeckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media), s. 13-31.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Italianization (or mediterraneanization) of the Polish media system?: reality and perspective (w:) Comparing media systems beyond Western world  (ed.) by Daniel C. Hallin, Paolo Mancini, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 69-108.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Baranowski Paweł, Witryny internetowe partii politycznych jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 roku (w:) Marketing polityczny i komunikowanie polityczne: nowe zjawiska, nowe wyzwania  (red.) Jan Garlicki, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, (Studia Politologiczne / Uniwersytet Warszawski; vol. 24), s.104-131.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława,  Journalists in Poland – some previous research (w:) Journalism in Russia, Poland and Sweden – Tradition, Culture and Research (red.) G.Nygren, Sodertorns Uiversity, Stockholm 2012, s.32-52.
 • Domagała Arkadiusz, Interwencja humanitarna jako przejaw postawy fundamentalistycznej (w:) Fundamentalizm i kultury (red.) Marek Szulakiewicz i Zbigniew Karpus, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 357-369.
 • Domagała Arkadiusz, Suwerenność państwa a prawo do interwencji humanitarnej: przewartościowania w polityce światowej po 1991 roku (w:) Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych  (red.) Zbigniew Leszczyński, Sławomir Sadowski,  Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2005, s. 113-132.
 • Domagała Arkadiusz, Prawa człowieka w polityce zagranicznej państw (w:) Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 255-280.
 • Domagała Arkadiusz, Systemowe ograniczenia operacji pokojowych typu enforcement: casus interwencji humanitarnej (w:) Oblicza współczesnego terroryzmu (red.) Krzysztof Kowalczyk i WiesławWróblewski, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, (Terroryzm-Antyterroryzm-Konflikty), s. 45-57.
 • Domagała Arkadiusz, Interwencja humanitarna w systemie operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych: próby adaptacji i ich fiasko (w:) Bezpieczeństwo międzynarodowe a bezpieczeństwo państwa. T. 1 (red. nauk.) Cezariusz Skuza, Wiesław Wróblewski; Uniwersytet Szczeciński, „Print Group”, Szczecin 2007, s. 193-206.
 • Domagała Arkadiusz, Dynamika integracji europejskiej a Polska w zjednoczonej Europie (w:) ,,Euroekspert” 2008, nr 1, s. 76-79.
 • Domagała Arkadiusz, Integracja Polski z Unią Europejską, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 265, ( Studia Europejskie. Podręcznik Akademicki).
 • Domagała Arkadiusz, Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2008, ss. 200.
 • Domagała Arkadiusz, Region Azji i Pacyfiku w stosunkach międzynarodowych (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki ( red.) T. Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044), s.363-389.
 • Domagała Arkadiusz, Wymuszanie przestrzegania praw człowieka jako element późnowestfalskiego ładu międzynarodowego (w:) Późnowestfalski ład międzynarodowy (red. nauk.) M. Pietraś, K. Marzęda, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s.281-291.
 • Domagała Arkadiusz, Bank Światowy (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg, (red). T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wrocław 2009 (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 109-114.
 • Domagała Arkadiusz, Humanitarian enforcer” czy „dobre państwo”?: wymuszanie przestrzegania praw człowieka jako nowa rola państw w stosunkach międzynarodowych (w:) Wizje dobrego państwa: państwo w procesach przemian: teoria i praktyka (red.) A. Lisowska i A. W. Jabłoński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, (Biała Seria PTNP), s.76-94.
 • Domagała Arkadiusz, Interwencja humanitarna: remedium na niedostatki implementacyjne międzynarodowego reżimu praw człowieka (w:) Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka (red. nauk.) W. Wacławczyk, Wydawnictwo BMT Erida, Warszawa 2009, s.79-100.
 • Domagała Arkadiusz, Konflikty etniczne a interwencja humanitarna : w poszukiwaniu determinant skutecznego działania społeczności międzynarodowej (w:) Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne (red.) Degefe Kebede Gemechu, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckeigo, Olsztyn 2009, s.296-313.
 • Domagała Arkadiusz, Florczak Agnieszka,  Międzynarodowe trybunały karne i praw człowieka (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup.,Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. [66]-82.
 • Domagała Arkadiusz, Międzynarodowy Fundusz Walutowy(w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak,Wyd. 5 uzup. Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s.100-108.
 • Domagała Arkadiusz, Prawa jednostek na wspólnym rynku Unii Europejskiej (w:) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. nauk.) A. Florczak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, (Studia Europejskie) s.105-126.
 • Domagała Arkadiusz, Prawa jednostek wynikające z obywatelstwa Unii (w:) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. nauk.) A. Florczak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, (Studia Europejskie) s.127-142.
 • Domagała Arkadiusz, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak,  Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 246-253.
 • Domagała Arkadiusz, USA wobec MTK – nowe otwarcie? [Dokument elektroniczny], Artykuł opublikowany w serwisie Polska-USA, s.1-6 , http://tinyurl.com/32rvgjo
 • Domagała Arkadiusz, Współpraca Ekonomiczna Azji i Pacyfiku (APEC) (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak,Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173) s. 350-354.
 • Domagała Arkadiusz, Zarządzanie konfliktami etnicznymi połączonymi z masowymi naruszeniami praw człowieka: główne uwarunkowania i kierunki aktywności państw i organizacji międzynarodowych (w:) Konflikty i spory międzynarodowe. T. 1 (red.) R. Łoś Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 41-54.
 • Domagała Arkadiusz, Episkopat Polski wobec Karty Praw Podstawowych (w:) Karta Praw Podstawowych UE: nowa szansa dla praw człowieka? (red. nauk.) W. Wacławczyk, Wydawnictwo Erida, Warszawa 2010, s. 87-101.
 • Domagała Arkadiusz, Strategia reagowania Unii Europejskiej na sytuacje kryzysowe w Afryce (w:) ,,Przegląd Zachodni” 2010, nr 4, s. 105-120.
 • Domagała Arkadiusz, Gwałt i przemoc seksualna jako szczególne formy przemocy politycznej (w:) Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania (red.) A. Lisowska i J. Kurzępa, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3347), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 75-93.
 • Domagała Arkadiusz, Integracja Polski z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, ss. 268.
 • Domagała Arkadiusz, Nowe role NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego jako instrument wsparcia misji humanitarnych i stabilizacyjnych w Afryce i Azji w XXI wieku (w:) NATO w pozimnowojennym środowisku (nie) bezpieczeństwa (red.) M. Pietraś, J. Olchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 309-320.
 • Domagała Arkadiusz, Ściganie i karanie sprawców gwałtu i przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych po zakończeniu zimnej wojny (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2011, nr 12,  s. 209-226.
 • Domagała Arkadiusz, Zagadnienie przemocy seksualnej w pracach Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. zbrodni w byłej Jugosławii i Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy (w:) Zbrodnia i kara: ludobójstwo – zbrodnie wojenne – zbrodnie przeciwko ludzkości ( red. nauk.) W. Wacławczyk i K. Żarna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 69-79.
 • Domagała Arkadiusz, Wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa do systemu operacji militarnych i cywilnych Unii Europejskiej (w:) Solidarność humanitarna (red.) J. Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Poznań 2012 (Prace Instytutu Zachodniego; nr 89), s. 217-236.
 • Drałus Dorota, MacIntyre i anatomia moralności politycznej (w:),, Studia Philosophica Wratislaviensia” 2007, vol.2, fasc. 2, s. 45-60.
 • Drałus Dorota, Podział posthomeryckiego dziedzictwa / Alasdair MacIntyre ; [tł. Dorota Drałus](w:) Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? red. nauk. Adam Chmielewski; współprac. red. Dorota Drałus i Andrzej Orzechowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, (Współczesna Myśl Humanistyczna. Wykłady Akademickie ), s. 81-98 (tłumaczenie tekstu).
 • Drałus Dorota, Sprawiedliwość i działanie w wyobraźni homeryckiej / Alasdair MacIntyre ; [tł. Dorota Drałus] (w:) Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? / Alasdair MacIntyre ; red. nauk. Adam Chmielewski; współprac. red. Dorota Drałus i Andrzej Orzechowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, (Współczesna Myśl Humanistyczna. Wykłady Akademickie ), s. 60-80 (tłumaczenie tekstu).
 • Drałus Dorota, Chmielewski Adam, Kosmopolityzm i patriotyzm : spory starożytne i współczesne (w:) Philosophiae itinera: studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej (red.) Artur Pacewicz, Anna Olejarczyk, Janusz Jaskóła, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, (Bibliotheca Studiorum Philosophicorum Wratislaviensium. Collectanea Philosophica; 6), s. 553-578.
 • Drałus Dorota, Liberalna obrona równości społecznej (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2009, nr 2, s. 9-24.
 • Drałus Dorota, Patriotism vs. Cosmopolitanism: Charles Taylor on identity and community (w:) Charles Taylor’s vision of modernity: reconstructions and interpretations (ed.) by Christopher Garbowski, Jan Hudzik, Jan Kłos, Cambridge Scholars, Newcastle 2009, s. 174-192.
 • Drałus Dorota, Chmielewski Adam – TŁUMACZENIE TEKSTU- Pluralizm polityczności: Carl Schmitt i Hannah Arendt (w:) ,,Studia Philosophica Wratislaviensia” 2009, Vol. 4, fasc. 1, s. 43-58.
 • Drałus Dorota – TŁUMACZENIE TEKSTU- Prawdomówność i kłamstwo : czego możemy nauczyć się od Kanta? / Alasdair MacIntyre (w:) Etyka i polityka / Alasdair MacIntyre ; (red. nauk.) Adam Chmielewski, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2009, s. 194-218.
 • Drałus Dorota – TŁUMACZENIE TEKSTU- Prawdomówność i kłamstwo : na czym polega problem i czego możemy nauczyć sie od Milla? / Alasdair MacIntyre (w:) Etyka i polityka / Alasdair MacIntyre ; red. nauk. Adam Chmielewski, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2009, s. 169-[193].
 • Drałus Dorota, Projekt egalitarnego liberalizmu, Recenzja pracy: Liberalizm / Paul Kelly ; tłum. S. Królak, Warszawa, 2007 (w:) ,,Studia Philosophica Wratislaviensia” 2009, Vol. 4, fasc. 1, s. 154-161.
 • Drałus Dorota, Chmielewski Adam – TŁUMACZENIE TEKSTU- Jak zdenazyfikować Nietzscheańską antropologię filozoficzną? / Jacob Golomb; przeł. Dorota Drałus, Adam Chmielewski (w:) ,,Studia Philosophica Wratislaviensia” 2010, Vol. 5, fasc. 3, s. 25-49.
 • Drałus Dorota, Lorczyk Andrzej, Chmielewski Adam – REDAKCJA CZASOPISMA – ,,Studia Philosophica Wratislaviensia” 2010, Vol. 5, fasc. 3, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, 242 s.
 • Drałus Dorota, O nieuchronności normatywnego zaangażowania w naukach politycznych (w:) Czym jest teoria w politologii?: praca zbiorowa (red.) Zbigniew Blok, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 141-159.
 • Drałus Dorota, Esencjalizm w koncepcji polityczności Carla Schmitta (w:) Polityka i polityczność: problemy teoretyczne i metodologiczne (red.) Andrzej Czajowski i Leszek Sobkowiak, Atla 2 – Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2012, s. 125- 160.
 • Drałus Dorota, Kosmopolityzm versus patriotyzm: Charles Taylor o tożsamości i wspólnocie (w:) Charlesa Taylora wizja nowoczesności: rekonstrukcje i interpretacje (red. nauk.) Christopher Garbowski, Jan P. Hudzik, Jan Kłos, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012, (Filozofia w XXI Wieku), s. 238-258.
 • Drałus Dorota, MacIntyre and the Anatomy of Patriotic Morality, (w:) ,,Studia Philosophica Wratislaviensia”  http://studiaphilosophica.pl/index.php/en/teksty-on-line/suppl-vol-english-edition-2012, s. 187-202. E- elektroniczny.
 • Dudek Adriana, Mechanizm i instrumenty propagandy zagranicznej Polski w latach 1946-1950,  Atla 2; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ss. 198.
 • Dudek Adriana, Łoś-Nowak Teresa, Bezpieczeństwo państwa w środowisku międzynarodowym: przewartościowania (w:) Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa  (red.) Sławomir Dębski i Beata Górka-Winter, Warszawa 2003, (Raporty / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), s. 45-57.
 • Dudek Adriana, Miejsce Rosji w polityce zagranicznej Polski: aspekt ekonomiczny (w:) Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej 1989-2002: wybrane problemy (red. nauk.) Tadeusz Godlewski, Adam Koseski, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Bydgoszcz ; Pułtusk 2003, s. 77-83.
 • Dudek Adriana, Znaczenie Europy Środkowej i Wschodniej we współczesnych stosunkach międzynarodowych: implikacje dla rozwoju regionalnego Polski (w:) Samorząd, rozwój, integracja (red.) Marek Barański, Katowice  2003, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2122), s. 184-195.
 • Dudek Adriana, Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA) (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg  (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 351-357.
 • Dudek Adriana, Skutki przystąpienia Polski do UE dla polityki handlowej: aspekt „wschodni” (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 307-314.
 • Dudek Adriana, Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu (CEFTA) (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 341-351.
 • Dudek Adriana, Światowa Organizacja Handlu (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław  2004,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 127-137.
 • Dudek Adriana, Skutki członkostwa Polski w UE dla stosunków dwustronnych z Rosją: aspekt ekonomiczny (w:) Polska w Unii Europejskiej: bilans otwarcia  (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 278-288.
 • Dudek Adriana, Demokratyzacja debaty o polityce zagranicznej (na przykładzie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu V kadencji) (w:) Polska na początku XXI wieku: (państwo-politycy-mass media)  (red.) Lesław Koćwin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2007,  (Monografie, Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, 2007), s. 51-63.
 • Dudek Adriana, Realizacja celów współczesnego państwa poprzez politykę zagraniczną na przykładzie stosunków Polski z Rosją (w:) Wymiar wschodni UE: wielowymiarowość integrującej się Europy (red.) Artur Staszczyk i Janusz Jartyś, ZAPOL, Szczecin 2007, s. 229-246.
 • Dudek Adriana, Europa Środkowa (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044), s. 227-256.
 • Dudek Adriana, Globalizacja w stosunkach międzynarodowych (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044), s. 421-452.
 • Dudek Adriana, Region Morza Bałtyckiego w polityce zagranicznej Polski (w:) Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego: praca zbiorowa (red.) Maciej Drzonek, Janusz Jartyś, Artur Staszczyk, Księgarnia Akademicka, Szczecin; Kraków 2008, s. 115-130.
 • Dudek Adriana, Realizacja celów współczesnego państwa poprzez politykę zagraniczną na przykładzie stosunków Polski z Rosją (w:) Wizje dobrego państwa: państwo w procesach przemian: teoria i praktyka (red.) Alicja Lisowska i Andrzej W. Jabłoński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009,  (Biała Seria PTNP), s. 161-178.
 • Dudek Adriana, Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu (CEFTA) (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 340-350.
 • Dudek Adriana, Światowa Organizacja Handlu (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 115-127.
 • Dudek Adriana, Szansa polskiej Prezydencji – wkład w politykę wschodnią Unii Europejskiej: stosunki Rosja-UE (w:) 2011 – polska Prezydencja w Unii Europejskiej (red.) Rafał Riedel i Piotr Klimontowski, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 389-408.
 • Dudek Adriana, Transformacja a proces decyzyjny w polskiej polityce zagranicznej (w:) Polska i Europa Środkowa: demokratyzacja, konsolidacja, EUropeizacja (red. nauk.) Ewa Nowak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 156-165.
 • Dudek Adriana, Transformacja a polska polityka zagraniczna (w:) Dialog europejski Zachód-Wschód: dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009 / (red.) Alicja Stępień-Kuczyńska, Maciej Potz  i Michał Słowikowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, (Dialog Europejski), s. 29-46.
 • Dudek Adriana, System decyzyjny w polityce zagranicznej Polski okresu tranzycji (1989-1992): mechanizmy, procedury i instytucje, praktyka, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3438), Wrocław 2012, ss.368.
 • Dybczyński Andrzej, Grupa Siedmiu (G-7/G-8) (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 366-381.
 • Dybczyński Andrzej, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 292-310.
 • Dybczyński Andrzej, Teoria powstawania sojuszy i realistyczna wizja środowiska międzynarodowego (w:) Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku: wizje – koncepcje – paradygmaty (red. nauk.) Roman Kuźniar, Warszawa 2005, s. 644-656.
 • Dybczyński Andrzej, Prawa człowieka jako reżim międzynarodowy (w:) Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006,  (Prawa Człowieka), s. 9-27.
 • Dybczyński Andrzej, Środowisko międzynarodowe a zachowania państw, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2854),Wrocław 2006, ss. 274.
 • Dybczyński Andrzej, Metoda blended learning w kształceniu uniwersyteckim (w:) Studia nad komunikacją popularną międzykulturową, sieciową i edukacyjną (red.) Janina Fras, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, (Nauka o Komunikowaniu), s. 378-389.
 • Dybczyński Andrzej, Negocjacje międzynarodowe? (w:) Studia nad komunikacją popularną międzykulturową, sieciową i edukacyjną  (red.) Janina Fras, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007,  (Nauka o Komunikowaniu), s. 127-143.
 • Cesarz Zbigniew, Dybczyński Andrzej, Bolechów Bolechów, Patologiczne formy przejawiania się stosunków międzynarodowych (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki  (red.) T. Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044), s.152-191.
 • Cesarz Zbigniew, Dybczyński Andrzej, Polityczno-prawne formy organizacyjne stosunków międzynarodowych  (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki  (red.) T. Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044) s. 117-151.
 • Dybczyński Andrzej, Stosunki międzynarodowe w perspektywie teoretycznej (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki (red.) T. Łoś-Nowak,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044) s. 15-24.
 • Dybczyński Andrzej, Europejskie struktury współpracy regionalnej (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173) s.203-210.
 • Dybczyński Andrzej, Grupa Siedmiu (G7/G8) (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s.291-307.
 • Dybczyński Andrzej, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 273-291.
 • Dybczyński Andrzej, Europeizacja z perspektywy nauki o negocjacjach (w:) Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty (red.) A. Pacześniak, R. Riedel,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 106-130.
 • Dybczyński Andrzej, Polityka zagraniczna Księstwa Liechtensteinu – między sojuszem a protektoratem (w:) Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie (red. nauk.) T. Łoś-Nowak, Poltext sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 479-487. 
 • Dybczyński Andrzej, Polityka zagraniczna Republiki Singapuru – antysojusze i strategiczny racjonalizm (w:) Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie (red. nauk.) T. Łoś-Nowak,  Poltext sp. z o.o., Warszawa 2011, s.468-478.
 • Dybczyński Andrzej, Teoria elementów semistrukturalnych (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2011, nr 12, s. 82-107.
 • Dybczyński Andrzej, Teoria kryzysu w stosunkach międzynarodowych (w:) Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 (red.) S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin  2012, s.625-636.
 • Dyduch Joanna, Polsko-ukraińska wymiana młodzieży (w:) Ze studiów polsko-ukraińskich (red.) M.S. Wolański i Ł. Leszczenko ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych], Oficyna Wydaw. Arboretum, Wrocław 2008, s. 343-357.
 • Dyduch Joanna, Religia obywatelska” – źródło identyfikacji narodowej: Izrael – Holokaust – Polska (w:) ,,Racja Stanu” 2008, nr 2, s. 139-158.
 • Dyduch Joanna, Zwyczajne czy niezwyczajne?: stosunki Europy z Izraelem (w:) Badania wschodnie: polityka wewnętrzna i międzynarodowa (red.) Walenty Baluk i Zdzisław J. Winnicki, Oficyna wydaw. Arboretum, Wrocław 2008, (Wschodnioznawstwo), s. 193-213.
 • Dyduch Joanna, Dyplomacja kulturalna w służbie polityki zagranicznej państwa: nowe formy promocji kraju za granicą na przykładzie „Roku Polskiego w Izraelu” (w:) Historia, polityka, dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Maciej Mróz i Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 605-619.
 • Dyduch Joanna, Europeizacja polityki zagranicznej w Polsce (w:) Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty (red.) Anna Pacześniak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 328-345.
 • Dyduch Joanna, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009: od normalizacji do strategicznego partnerstwa, Wydawnictwo Trio: Fundacja Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce, Warszawa 2010, ss. 366.
 • Dyduch Joanna, Stosunki polsko-izraelskie w latach 2005-2009 (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 1, s. 97-120.
 • Dyduch Joanna, Europejska debata wokół bezpieczeństwa energetycznego, w kontekście stosunków Unia Europejska – Rosja : polski punkt widzenia (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011, nr 1, s. 223-238.
 • Dyduch Joanna, Polityka zagraniczna Izraela: kontynuacja i zmiana (w:) Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie (red. nauk.) Teresa Łoś-Nowak, Poltext sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 351-367.
 • Dyduch Joanna, Wpływ europeizacji na suwerenność państwa (w:) Polityczne wyzwania współczesnych państw: perspektywa państw narodowych i Unii Europejskiej, T. 2 (red. nauk.) Wojciech Gizicki, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2011, (Człowiek – Społeczeństwo – Państwo), s. 240-256.
 • Dyduch Joanna, EU-Russia relations in the context of the European energy policy. Polish perspective. (w:) M. Klusák [Ed.], Crucial Problems of International Relations Through the Eyes of Young Scholars 2011, Pague 2011.
 • Dymarski Mirosław, Ewakuacja z Francji w czerwcu 1940 roku – sukces czy porażka polskiego dowództwa? (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu / [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 439-447.
 • Dymarski Mirosław, Wojciech Rojek, Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939-1950, Kraków 2000 : [recenzja] (w:) ,,Dzieje Najnowsze” 2002, nr 3, s. 224-227.
 • Dymarski Mirosław, Białorusini z armią generała Andersa (w:) Tematy polsko-białoruskie: historia, literatura, edukacja (red.) Robert Traba, Olsztyn 2003, (Biblioteka Borussii; 26), s. 151-161.
 • Dymarski Mirosław, Europa Środkowa w prognozach politycznych polskiego wychodźstwa 1939-1943 (w:) Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku (red.) Jerzy Juchnowski i Janusz Tomaszewski, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2488), s. 61-91.
 • Dymarski Mirosław, Misja emisariusza „Jura” do Londynu 1944 r. (w:) ,,Dzieje Najnowsze” 2003, nr 3, s. 53-63.
 • Dymarski Mirosław, Wojsko w życiu politycznym Polski w okresie drugiej wojny światowej: wprowadzenie do problemu (w:) Z dziejów Polski i emigracji (1939-1989): księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu (red.) Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy, Gorzów Wlkp. 2003, s. 109-117.
 • Derwich M., Ciesielski S., Dymarski M., Jaworski K., Kamiński Ł., Kęsik J., Kościk E., Kulak T., Nowosielska-Sobel J., Okoń W., Przerwa T., Rogowska B., Suleja W., Tyszkiewicz J., Walasek S., Wąs C., Zawada A.,  Polska XX wieku: 1914-2003, (Polska – dzieje cywilizacji i narodu ; [6]) Warszawa: Horyzont; Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 2004, s.247. – udział w pracy zbiorowej
 • Dymarski Mirosław, Macedonia w polityce państw ościennych na przełomie XIX i XX wieku (w:) Wokół historii i polityki: studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Stanisław Ciesielski, Teresa Kulak, Krzysztof Ruchniewicz i Jakub Tyszkiewicz, Toruń 2004, s. 145-154.
 • Dymarski Mirosław, Słowiańszczyzna w myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego i Leona Wasilewskiego (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej (red.) Mirosław Dymarski i Jerzy Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2624), s. 7-26.
 • Dymarski Mirosław, Łączność kraju z władzami polskimi w Londynie 1940-1944 : problem techniczny czy polityczny? (w:) Studia politologiczne i historyczne: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi (red. nauk.) Czesław Osękowski, Jarosław Macała, Zielona Góra 2005, s. 109-117.
 • Dymarski Mirosław, Ententa Bałkańska (1934) jako element ładu geopolitycznego w Europie (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 56-61.
 • Dymarski Mirosław, Stronnictwo Ludowe w strukturach władz polskich na emigracji 1939-1944 (w:) Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku  (red.) Małgorzata Alberska i Rafał Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2867), s. 189-207.
 • Dymarski Mirosław, Władysława Sikorskiego model „trójlojalizmu” – Austria, Francja, Wielka Brytania (w:) Świat wokół Rzeczypospolitej: problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku  (red.) Waldemar Paruch i Krystyna Trembicka, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 61-69.
 • Dymarski Mirosław, Społeczno-ekonomiczne i polityczne warunki kształtowania się partii politycznych na Bałkanach do lat trzydziestych XX wieku: wprowadzenie do problemu(w:)  Studia z nauk społecznych i humanistycznych (red.) J. Juchnowski i M. S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s. 62-75.
 • Dymarski Mirosław, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss.331. (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3278)
 • Dymarski Mirosław, Kształtowanie się systemu politycznego Serbii i Bułgarii w XIX i pierwszych latach XX wieku (w:) Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, Polska Akademia Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, 2010,  T. 18, s. 25-57.
 • Dymarski Mirosław, Macedonia a narodowe aspiracje Albańczyków w XX wieku (w:) Macedoński dyskurs niepodległościowy: historia, kultura, literatura, język, media  (red.) I. Stawowy-Kawka, M. Kawka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.213-222.
 • Dymarski Mirosław, Północna Albania w polityce władcy Czarnogóry Mikołaja I Petrovicia 1878-1913 (w:) Polska leży na Zachodzie: studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak ( red.) W. Wrzesiński, M. Masnyk, K. Kawalec, Adam Marszałek, Toruń 2011, s.209-216.
 • Dymarski Mirosław, Rozwój terytorialny Czarnogóry w XIX i XX w. a jej położenie międzynarodowe (w:) Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej: kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności (red.) E. Znamierowska-Rakk, Wyd. Neriton; Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, s. 31-48.
 • Dymarski Mirosław, Polityczne i kulturowe relacje czarnogórsko – albańskie w XX i XXI wieku (w:) Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku, (red.) Irena Stawowy-Kawka, Kraków 2012, s.211-224.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, O roli i miejscu polityki społecznej w nowoczesnych systemach politycznych (w:) O roztropną politykę społeczną: księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr hab. Antoniego Rajkiewicza (red. nauk.) Julian Auleytner, Katowice  2002, s. 87-93.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, O sposobach rozumienia polityki społecznej (w:) Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej (red.) Bogusław Ponikowski i Józef Zarzeczny, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2429), s. 63-85.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Polska na drodze do uczącego się społeczeństwa (w:) Nauczyciel andragog u progu XXI wieku  (red.) Wojciech Horyń i Jan Maciejewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2421), s. 122-127.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Stefan M. Grzybowski o przedmiocie polityki społecznej (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu,  [red. tomu : Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 95-105.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej (w:) Przeciw biedzie: programy, pomysły, inicjatywy (red. nauk.) Elżbieta Tarkowska, Warszawa 2002, s. 93-109.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Ekskluzja społeczna jako problem polityki społecznej (w:) Polityka społeczna: teksty źródłowe, wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2556), s. 209-215.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, O miejsce dla godnej starości (w:) Polska a Europa: procesy Polityka społeczna: teksty źródłowe / wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2556), s. 216-229.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, O paradoksie transformacji systemu szkolnictwa wyższego (w:) Polska po przejściach: [barometr społeczno-ekonomiczny 2001-2003, Warszawa, 2003, s. 97-102.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Prorodzinna polityka społeczna czy prospołeczna polityka rodzinna(w:) Polityka społeczna: teksty źródłowe,  wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska, Wrocław 2003,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2556), s. 303-310. Przedruk z: Życie i Myśl, Zeszyty Problemowe nr 10, Warszawa 2000.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Rola państwa w realizacji polityki społecznej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (w:) Polityka społeczna: teksty źródłowe, wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2556), s. 40-57. Przedruk z: Problemy Polityki Społecznej: studia i dyskusje. - [Nr] 2 (2000), s. 25-41.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej (w:) Polityka społeczna: teksty źródłowe, wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2556), s. 216-229. Przedr. z „Przeciw biedzie”, E.Tarkowska (red.nauk), Warszawa 2002.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Etyka zawodowa urzędnika administracji publicznej jako podstawa zaufania publicznego (w:) Profesjonalizm w administracji publicznej (red.) Anetta Dębicka, Mariusz Dmochowski, Barbara Kudrycka, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004, s. 254-261.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Jakie zmiany zaszły w Polsce w latach transformacji? (w:) ,,Problemy Polityki Społecznej” 2004, s. 43-47.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Polityka społeczna wobec procesów ekskluzji społecznej w Polsce lat 90 (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, [Nr] 5, s. 96-102.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Rozważania o polityce społecznej Unii Europejskiej (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej,  [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 178-186.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Funkcja socjalna państwa w postsocjalistycznej transformacji (w:) Dyskryminacyjna funkcja państwa (red.) Danuta Zalewska, Wrocław 2005, s. 17-28.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Państwo wobec zadań społecznych transformacji ustrojowej w Polsce (w:) ,,Pro Publico Bono”. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR, Z. 1 (2005), s. 45-61.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Zrozumieć ekskluzję społeczną (w:) Wykluczenie społeczne: praca zbiorowa (red. nauk.) Lucyna Frąckiewicz, Katowice 2005, (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), s. 35-42.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, O tym jak to było, kiedy w Polsce nie było nauki polityki społecznej czyli o roli ekonomii politycznej socjalizmu w latach 50-tych (w:) Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce: księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof.zw.dr hab. Lucyny Frąckiewicz: praca zbiorowa  (red.) Andrzej Rączaszek, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2006, (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach), s. 97-106.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Rodzina jako wyzwanie polityki społecznej (w:) Współczesne wyzwania pracy socjalnej  (red.) Jolanta Kędzior i Andrzej Ładyżyński, Wydaw. Adam Marszałek, cop. Toruń 2006, s. 69-80.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Rola kwestii socjalnych w kształtowaniu się założeń programowych polskiej lewicy w I połowie XX wieku (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 148-158.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Stefana M. Grzybowskiego (1902-2003) rozważania o przedmiocie polityki społecznej (w:) ,,Problemy Polityki Społecznej” 2006, s. 21-32.
 • Dziewięcka –Bokun Ludmiła, Understanding the growing need for the new European Union social Policy (w:) ,,Pro Publico Bono: Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR” 2006, s. 53-59.
 • Dziewięcka-Bokun Ludmiła, O związkach polityki społecznej z polityką i politologią (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych (red.) Jerzy Juchnowski i Marian S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s. 397-405.
 • Dziewięcka-Bokun Ludmiła, Polska szkoła wyższa wobec szans i wyzwań europejskiej przestrzeni edukacyjnej (w:)  Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2008, s. 51-62.
 • Dziewięcka-Bokun Ludmiła, Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi (red.) Jerzy Supernat, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3168), s. [131]-144.
 • Dziewięcka-Bokun Ludmiła, Społeczeństwo obywatelskie jako fundament kapitału społecznego (w:) Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki (red.)  Dorota Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3142), s. 60-73.
 • Dziewięcka-Bokun Ludmiła, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – kryzys czy dynamiczna ewolucja? (w:) Closer to citizens: wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2009, s. 39-51.
 • Dziewięcka-Bokun Ludmiła, Polityczne i społeczne przesłanki aktywności socjalnej państwa (w:) Historia, polityka, dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Maciej Mróz i Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 665-680.
 • Dziubka Kazimierz, Niektóre dylematy koncepcji demokracji z perspektywy intersubiektywnej (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 159-172.
 • Dziubka Kazimierz, „Obywatel prywatny” jako idea waloryzująca powszedni sens obywatelstwa (w:) Historia i filozofia praw człowieka  (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006,  (Prawa człowieka), s. 111-142.
 • Dziubka Kazimierz,  Szlachta B., Nijakowski, L.M.,  Idee i ideologie we współczesnym świecie, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss.303, (Wielkie Tematy).
 • Dziubka Kazimierz, Obywatelskość jako virtù podmiotu demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ss.344, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3059).
 • Dziubka Kazimierz, Kategorialne i relacyjne układy odniesień w politycznej grze o tożsamość (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010,  nr 2,  s. 31-52.
 • Dziubka Kazimierz, Dynamika przywództwa politycznego w świetle teorii gier językowych (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011,  nr 2,  s. 7-27.
 • Dziubka Kazimierz,  Standardy racjonalności politycznej elit władzy w Polsce po 1989 roku (w:) W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji: księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana (red.) B. Pasierb, M. Stor, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,Wrocław 2011, s.375-392.
 • Dziubka Kazimierz, Stylizacje podmiotowości i tożsamości w ujęciu indywidualizmu ekspresyjnego (w:) Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania ( red.) A. Lisowska i J. Kurzępa, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3347), Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 13-33.
 • Dziubka Kazimierz, Biopolis czy biocenosis?: uwagi polemiczne do koncepcji przestrzeni politycznej Georgio Agambena (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2012,  nr 1, s. 23-56.

 

 • Ferens Andrzej, Reforma administracji publicznej w Polsce: wybrane aspekty zmian systemowych i ich skutki (w:) Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian (red.) Andrzej Ferens i Iwona Macek, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2351), s. 125-140. (współautor Zgud-Pawelec E.)
 • Ferens Andrzej, Władza lokalna w Europie: (wybrane aspekty struktur, funkcji i procesów) (w:) Administracja i polityka: europejska administracja publiczna  (red.) Robert Wiszniowski,  Wrocław 2005,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2774), s. 61-75.
 • Ferens Andrzej, Sroka Jacek, Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2006, s. 90-101.
 • Ferens Andrzej, Oferta współpracy Wydziału Politologii (w:) Partnerstwo na rzecz innowacji wsparciem dla tworzenia Akademickiego Inkubatora Technologicznego w Legnicy: publikacja pokonferencyjna (red.) Andrzej Ferens, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2008, s. 31.
 • Ferens Andrzej, Krzysztof Lejcuś, Partnerstwo na rzecz innowacji wsparciem dla tworzenia Akademickiego Inkubatora Technologicznego w Legnicy: raport cząstkowy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2008, s. 77.
 • Ferens Andrzej, Krzysztof Lejcuś, Trojanowski Paweł, Partnerstwo na rzecz innowacji wsparciem dla tworzenia Akademickiego Inkubatora Technologicznego w Legnicy : drugi raport cząstkowy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2008, s.42.
 • Ferens Andrzej, Krzysztof Lejcuś, Potrzeby i oczekiwania firm w świetle badań (w:) Partnerstwo na rzecz innowacji wsparciem dla tworzenia Akademickiego Inkubatora Technologicznego w Legnicy : publikacja pokonferencyjna (red.) Andrzej Ferens, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2008, s. 23-24.
 • Ferens Andrzej, Krzysztof Lejcuś,  Realizacja i przebieg projektu badawczego (w:) Partnerstwo na rzecz innowacji wsparciem dla tworzenia Akademickiego Inkubatora Technologicznego w Legnicy: publikacja pokonferencyjna ( red.) Andrzej Ferens, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2008, s. 7-9.
 • Ferens Andrzej, Krzysztof Lejcuś, Trojanowski Paweł, Społeczne i kulturowe uwarunkowania proekologicznych partnerstw na rzecz innowacji na przykładzie MSP subregionu legnickiego: raport końcowy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ” Wspólnota Akademicka”, Legnica 2008, s. 128.
 • Ferens Andrzej, Wyniki wyborów samorządowych 2006 roku i ich konsekwencje dla lokalnych scen politycznych (w:) Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku: wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych (red.) Robert Alberski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2008, s. 177-210.

 

 • Florczak Agnieszka, Uchodźcy w Polsce: między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Wydaw. Adam Marszałek, cop. Toruń 2003, ss. 321.
 • Florczak Agnieszka, Zmiany w polityce wobec uchodźców w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej,  [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 211-221.
 • Florczak Agnieszka, Organizacje ekologiczne i pacyfistyczne (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 393-405.
 • Florczak Agnieszka, Organizacje ochrony praw człowieka (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg  (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 405-426.
 • Florczak Agnieszka, Rada Europy (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 269-292.
 • Florczak Agnieszka, Kegel Teresa, Struktura międzynarodowych organizacji rządowych (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 57-68.
 • Florczak Agnieszka, Kegel Teresa, Proces podejmowania uchwał (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg  (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 69-81.
 • Florczak Agnieszka, Europejskie reżimy ochrony praw człowieka – perspektywy i zagrożenia (w:) Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych  (red.) Zbigniew Leszczyński, Sławomir Sadowski, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2005, s. 133-147.
 • Florczak Agnieszka, Migracje w dobie globalizacji (w:) Europejska myśl polityczna wobec globalizacji: tradycja i wyzwania współczesności (red.) Jacek Sobczak i Roman Bäcker; przy współpracy Szymona Ossowskiego, Łódź 2005, s. 207-215.
 • Florczak Agnieszka, ONZ-owski system ochrony praw człowieka (w:) Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006,  (Prawa Człowieka), s. 29-61.
 • Florczak Agnieszka, Problem uchodźców we współczesnym świecie (w:) Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe  (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006,  (Prawa Człowieka), s. 281-312.
 • Florczak Agnieszka, Wpływ instytucji europejskich na kształtowanie standardów ochrony praw człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej (w:) Demokratyzacja i prawa człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej (red. nauk.) Janusz Jartyś i Artur Staszczyk, ZAPOL 2007, s. 9-25.
 • Florczak Agnieszka, System paneuropejski (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki (red.) T. Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044), s. 296-317.
 • Florczak Agnieszka., Unia Europejska jako wspólnota polityczna, ekonomiczna i bezpieczeństwa (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki (red.) T. Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044), s. 195-226.
 • Florczak Agnieszka , Wpływ organizacji pozarządowych na kształtowanie ładu międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka (w:) Późnowestfalski ład międzynarodowy, (red. nauk.) M. Pietraś, K.  Marzęda, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 411-422.
 • Domagała Arkadiusz, Florczak Agnieszka, Międzynarodowe trybunały karne i praw człowieka (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3173), s.[66]-82.
 • Florczak Agnieszka , Ewolucja ochrony praw człowieka w systemie prawa wspólnotowego  (w:) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. nauk.) A. Florczak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, (Studia Europejskie), s. 11-39.
 • Florczak Agnieszka, Ochrona praw człowieka w systemie prawa wspólnotowego (w:) Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy (red.) L. Koba, W. Wacławczyk, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 100-122.
 • Florczak Agnieszka, Ochrona uchodźców w systemie prawa wspólnotowego (w:)  Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. nauk.) A. Florczak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009,  (Studia Europejskie), s.198-227.
 • Florczak Agnieszka, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (w:)  Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s.[128]-149.
 • Florczak Agnieszka, Organizacje ekologiczne i pacyfistyczne  (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak. – Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s.[381]-391.
 • Florczak Agnieszka , Organizacje ochrony praw człowieka (w:)  Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg ( red.) T. Łoś-Nowak. – Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s.391-411.
 • Florczak Agnieszka , Rada Europy (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg ( red.) T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s.254-273.
 • Florczak Agnieszka , Struktura i decyzje międzynarodowych organizacji rządowych  (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173) s.[53]-65.
 • Florczak Agnieszka, Krytyka Karty Praw Podstawowych w Polsce (w:) Karta Praw Podstawowych UE: nowa szansa dla praw człowieka? (red. nauk.) Wiesław Wacławczyk, Wydaw. Erida, Warszawa 2010, s.66-86.
 • Florczak Agnieszka, Społeczność międzynarodowa wobec zjawiska handlu ludźmi (w:) Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania (red.) A. Lisowska i J. Kurzępa, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3347), s. 95-120.
 • Fras Janina, O niektórych zwierzętach w perswazji politycznej (w:) kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 389-397.
 • Fras Janina, Metafory gry we współczesnej komunikacji politycznej (w:) ,,Zeszyty Lubińskie” 2003,  nr 1, s. 57-70.
 • Fras Janina, Dialog społeczny w Polsce współczesnej (w:) Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku: praca zbiorowa (red.) Józef Zarzeczny, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2004, (Skrypty – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy), s. 28-45.
 • Fras Janina, „Nasza promocja” i „wasza propaganda”, czyli o nazwach komunikacyjnych działań politycznych (w:) Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład. 4  (red.) Iwona Łuczków i Jan Sokołowski, Wrocław 2004, (Slavica Wratislaviensia; 127), s. 45-56.
 • Fras Janina, Dziennikarski warsztat językowy,  Wyd. 2 popr. i uzup. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005 (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2816), ss.147.
 • Fras Janina, Komunikacja polityczna: wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2766), Wrocław 2005, ss. 271.
 • Maroń Jerzy, Fras Janina, Od Jana I Olbrachta do Jana III Sobieskiego / tekst Jarzy Maroń przy współpracy Janiny Fras, (W Dawnej Polsce), Wyd. 2, Wydaw. Dolnośląskie, Wrocław 2005, s. 62.
 • Fras Janina, Językowe aspekty globalizacji i integracji europejskiej (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 247-258.
 • Fras Janina, Mass Media, Religion and Politics in Contemporary Poland (w:) Knowledge Societes for All: Media and Communication Strategies, 25 th Conference IAMCR, Cairo: American University, 2006, s.611-615.
 • Fras Janina, „Debata” – polityczna audycja telewizyjna (w:) Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce (red.) Teresa Sasińska-Klas, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, (Biała Seria), s. 269-284.
 • Fras Janina, Metafory gry w polityce: próba nowej systematyzacji (w:) Studia nad mediami i komunikowaniem masowym: prawo – język – tekst (red.) Janina Fras, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007,  (Nauka o Komunikowaniu), s. 120-137.
 • Fras Janina, Contemporary religious media personality (MP), John Paul II – a case study (w:) Media and global divides: abstracts: IAMCR World Congress Stockholm 20-25 July 2008 , International Association for Media and Communication Research. World Congress. – Stockholm : Organizing Committee for the IAMCR Congress 2008,  s. 442 – KOMUNIKAT
 • Fras Janina, Polskie blogi i blogosfera polityczna (w:)  Studia z nauk społecznych i humanistycznych (red.) J. Juchnowski i M. S. Wolański,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s.510-522.
 • Fras Janina, Równość języków komunikacji w zjednoczonej Europie (w:) Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka (red. nauk.) W. Bokajło, A. Pacześniak, Atla2, Wrocław 2008, s.385-406.
 • Fras Janina, Mediatyzacja komunikacji politycznej a przekraczanie tabu językowego (w:) Tabu w języku i kulturze ( red.) A. Dąbrowska, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Język a kultura; t. 21), Wrocław 2009, s.317-326.
 • Fras Janina, Język polski wobec współmedialności komunikacji (w:) ,,Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego ‘’ 2010, nr 9,  s. 155-159.
 • Fras Janina, Rynkiewicz W.,  Recenzja. pracy: Komunikacja sieciowa: uwarunkowania, kategorie i paradoksy / Włodzimierz Gogołek. Warszawa, 2010 (w:) ,,E-mentor” 2010, nr 5 [Dokument elektroniczny], http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/876
 • Fras Janina, Lista 21 postulatów – komunikat polityczny i gatunek wypowiedzi, (w:) Czas przełomu: Solidarność 1980-1981 (red.) W. Polak [et al.], Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2010, s.11-129.
 • Fras Janina, Samoidentyfikacja polskich partii politycznych (w:) Polska scena polityczna : środowiska – komunikacja polityczna – strategie ( red.) K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s.150-162.
 • Fras Janina, O brytyjskich studiach krytycznych nad komunikacją i Grahamie Murdocku (przedmowa; także wybór tekstów do antologii) (w:)  Media, kultura i ekonomia. Krytyczne pytania. Antologia tekstów, (red.) G. Murdock, Wrocław 2010, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s.13-26.
 • Fras Janina, Tabloidyzacja a mediatyzacja i logika mediów – wzajemne relacje pojęć (w:) Współczesne media : wolne media? T. 2 (red.) I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s.59-72.
 • Fras Janina, Starsi Polacy jako użytkownicy mediów masowych (w:) Osoby starsze w społeczeństwie – społeczeństwo wobec osób starszych ( red.) M. Makuch i D. Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3349), s. 21-33.
 • Fras Janina, Korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież szkolną – szanse i zagrożenia (w:) Młode pokolenie: problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości (red.) M. Makuch i D. Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3387), s.51-63.
 • Fras Janina, Podejście genologiczne do jednostek i typów wypowiedzi w mediach masowych (w:) Quo vaditis?: interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach ( red. nauk.) Tomasz Gackowski,  Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012,  (Media początku XXI wieku; t. 17), s.121-148.
 • Fras Janina, Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych (w:) Komunikologia: teoria i praktyka komunikacji (red.) E. Kulczycki, M. Wendland, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań  2012, (Biblioteka Komunikacji Społecznej; t.3), s. 14-29.
 • Fras Janina, Profile partii politycznych na Facebooku w kampanii wyborczej 2011 roku (w:) ,,Roczniki Nauk Społecznych” 2012, nr 3, Wyd. KUL, s.53-72.
 • Gmerek Maria, Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym (w:) Wizja polskiego bibliotekarstwa edukacyjnego w zjednoczonej Europie: materiały konferencyjne, Bytom, 27 marca 2003,  Bytom 2004, s. 11-30.
 • Gmerek Maria, Formatowanie radia lokalnego, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 205.
 • Gmerek Maria, Konsolidacja na rynku prasy lokalnej – szansa czy zagrożenie? (w:) Media a demokracja  (red.) Lidia Pokrzycka i Włodzimierz Mich, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 225-234.
 • Gmerek Maria, From monopoly to digitalisation: the issue of pluralism in the market of local radio broadcasting in Poland after 1989 (w:) Central Europe: two decades after (ed.) by Rafał Riedel, Warsaw: Centre for Europa, University of Warsaw [and] Institute of Political Science, Opole University, 2010, s. 375-385.
 • Gmerek Maria, Kampania dwóch kandydatów: analiza zawartości dzienników i tygodników w okresie kampanii wyborczej (w:) Wybory prezydenckie w Polsce 2010 (red. nauk.) Janusz Okrzesik, Waldemar Wojtasik,  REMAR, Katowice 2011, (Polskie Wybory ; 2), s. 259-269.
 • Gmerek Maria, Misja alternatywna (w:) Media publiczne: system medialny w Polsce: pytania i dezyderaty (red. nauk.) Piotr Bielawski i Andrzej Ostrowski, Poznań; Opole: Wydaw. Naukowe Scriptorium; Wrocław: we współpr. z Wydaw. Lena, 2011, s. 107-125.
 • Gmerek Maria, Obraz polityki w dziennikach „wielkiej czwórki: fragment badań (w:) Studia nad dziennikarstwem (red.) Iwona Hofman, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 107-117.
 • Gmerek Maria, Stimulators of local media’s in Poland (w:) Local and Regional Media in the democracy and civil society shaping process. Wydawnictwo Ziemi Kłodzkiej, Nowa Ruda – Wrocław 2011, s. 417 – 432.
 • Gmerek M., Format: nadawca publiczny (w:) Sobczak J., Machura, Media – czwarta władza? Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2011, s. 103 – 120.
 • Gmerek Maria, Lokowanie produktu w polskich serialach telewizyjnych na przełomie lat 2009/2010 : metodologia i fragment badań (w:) Quo vaditis?: interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach (red. nauk.) Tomasz Gackowski, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, (Media początku XXI wieku; t. 17), s. 53-73.
 • Gmerek  Maria, Media lokalne jako źródło informacji o wyborach samorządowych w 2010 roku (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) Dariusz Skrzypiński, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2012, s. 247-278.
 • Gmerek Maria, Parlamentarna kampania wyborcza 2011 roku w prasie drukowanej (w:) Wybory parlamentarne 2011 (red. nauk.) Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik, REMAR Wojciech Wciślak, Katowice 2012,  (Polskie Wybory ; 4), s. 221-236.
 • Gmerek  Maria, Rynek mediów lokalnych w badanych miastach (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) Dariusz Skrzypiński,  Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s. 51-67.

 

 • Grabowiec Piotr, Zmiany ekonomiczne w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście międzynarodowego podziału pracy (zarys problemu) (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej / [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa, 2004, s. 301-306.
 • Grabowiec Piotr, Osoba ludzka w społeczeństwie obywatelskim – etyczny wymiar obywatelskości (w:) Kulturowe instrumentarium wolności: etyka i prawo (red. nauk.) Ryszard Paradowski, Poznań 2005, s. 107-118.
 • Grabowiec Piotr, Interwencjonizm państwowy w procesie globalizacji w opcji transformalistycznej, hyperglobalistycznej, sceptycznej: zarys problematyki (w:) Europejska myśl wobec globalizacji: tradycja i wyzwania współczesności (red.) J. Sobczak, R. Backer, Łódź 2005, s.257-263.
 • Grabowiec Piotr, Chrześcijański wymiar cywilizacji łacińskiej w historiozofii Feliksa Konecznego (w:) Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku  (red.) Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Zapol, Szczecin 2007, s. 289-302.
 • Grabowiec Piotr, Katolicki wymiar obywatelskości (w:) Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie (red.) Tomasz Sikorski, Andrzej Dymer, cop. Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 2007, s. 60-68.
 • Grabowiec Piotr, Religia obywatelska jako propozycja aksjologiczna w erze globalnej (w:) Wizje dobrego państwa: idee i teorie (red.) Alicja Lisowska i Andrzej W. Jabłoński, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007,  (Biała Seria), s. 72-90.
 • Grabowiec Piotr, Działalność naukowa i polityczna Karola Stojanowskiego (w:) Narodowa demokracja XIX-XXI wiek: (koncepcje – ludzie – działalność) (red.) Tomasz Sikorski, Adam Wątor,  na zlec. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Zapol, Szczecin 2008, s. 647-662.
 • Grabowiec Piotr, Granice równości – czy powstaje społeczeństwo najemników? (w:) Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak,  Atla2, Wrocław 2008, s. 77-84.
 • Grabowiec Piotr, Wychowanie do miłości z perspektywy teologii politycznej (w:) Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos: praca zbiorowa (red.) Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska i Agnieszka Pierzchalska, Agencja Wydaw. „ARGI”, Wrocław 2008, s. 55-68.
 • Grabowiec Piotr, Karol Stojanowski – działacz Stronnictwa Narodowego w latach 1934-1949 – zarys problemu (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2009, nr 1, s. 147-156.
 • Grabowiec Piotr, Społeczeństwo informacyjne w Europie (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak,  Atla 2, Wrocław 2009, s. 740-766.
 • Grabowiec Piotr, Kryzys demokracji a idea społeczeństwa obywatelskiego (w:) ,,Przegląd Historyczno – Politologiczny” 2008, nr 2, WSZiF, s.9-23.
 • Grabowiec Piotr, Społeczeństwo obywatelskie w myśli Feliksa Konecznego (w:) Na drogach do Niepodległej: inicjatywy obywatelskie Polaków w XIX i na początku XX w., Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2009, s. 143-156.
 • Grabowiec Piotr, Tradycja w myśli historiozoficznej Feliksa Konecznego (w:) Marzyciele i realiści: o roli tradycji w polskiej myśli politycznej po upadku powstania styczniowego do XXI wieku (red.) Tomasz Sikorski, Adam Wątor, na zlec. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Centrum Edukacyjnego Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: Zapol, Szczecin 2009, s. 232-239.
 • Grabowiec Piotr, Józefa Tischnera „Etyka solidarności” jako jeden z fundamentów polskiej „religii obywatelskiej” (w:) Okrągły Stół z perspektywy dwudziestolecia: studia i analizy (red. nauk.) Marek Golińczak, Ryszard Kessler, Włodzimierz Suleja, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2010, s. 171-180.
 • Grabowiec Piotr, Wpływ nekropolityki na „imaginarium społeczne” po katastrofie smoleńskiej (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 2, s. 53-75.
 • Grabowiec Piotr, Znaczenie „religii obywatelskiej” w tworzeniu kapitału społecznego (w:) Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja (red. nauk.) Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 73-84.
 • Grabowiec Piotr, Stany Zjednoczone Europy jako realizacja „wiary świeckiej” w myśli Feliksa Konecznego (w:) Rodzina europejska : filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania (red.) Jerzy Koperek, Wydaw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011, (Centrum Badań nad Rodziną), s. 297-310.
 • Grabowiec Piotr, Zasada pomocniczości jako fundament idei Europolis (w:) Zasada pomocniczości : wymiar europejski, narodowy, regionalny i lokalny (red.) Agnieszka Pawłowska i Sabina Grabowska, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 53-66.
 • Gromelska Aleksandra, Finansowe możliwości i bariery rozwoju gmin uzdrowiskowych w Polsce po przystąpieniu do UE (na przykładzie gmin uzdrowiskowych Ziemi Kłodzkiej) (w:) Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej (red. nauk.) Zbigniew Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 221-228.
 • Gromelska Aleksandra, Promocja zdrowia jako czynnik kształtujący kapitał ludzki (w:) Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki  (red.) Dorota Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3142), s. 184-196.
 • Gromelska Aleksandra, Usługi uzdrowiskowe w powiecie kłodzkim – stan aktualny i perspektywy (w:) Rola turystyki w gospodarce regionu. Vol. 2, Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej (red. nauk.) Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009,  (Monografie / Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), s. 258-265.
 • Gromelska Aleksandra, Funkcja turystyczna polskich metropolii – nowe wyzwania, aktualne problemy (na przykładzie Wrocławia) (w:) Metropolie: wyzwania polskiej polityki miejskiej (red.) Alfred Lutrzykowski, Robert Gawłowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, (Samorząd Terytorialny w XXI wieku), s. 214-228.
 • Gromelska Aleksandra, Instytucjonalne ramy polskiej polityki gospodarczej a światowy kryzys gospodarczy (w:) Zawodność państwa – zawodność rynku (red. nauk.) Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2010, s. 55-62.
 • Gromelska Aleksandra, Rozwój przedsiębiorczości w powiecie kłodzkim (w:) ,,Studia i Materiały”, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Miscelanea Oeconomicae, R. 14, nr 1 spec. (2010), s. 289-298.
 • Gromelska Aleksandra, System wsparcia osób starszych w gminie miejskiej i gminie wiejskiej Lubań (w:) Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku (red.) Dorota Moroń i Katarzyna Zamorska, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 317-333.
 • Gromelska Aleksandra, Sytuacja społeczno-gospodarcza gmin uzdrowiskowych w Polsce w dobie współczesnego kryzysu gospodarczego (na przykładzie gmin uzdrowiskowych Ziemi Kłodzkiej) (w:) Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony (red. nauk.) Zbigniew Strzelecki i Paulina Legutko,  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 439-452.
 • Gromelska Aleksandra, Sytuacja zdrowotna dzieci w Polsce – aktualne problemy i wyzwania dla polityki zdrowotnej (w:) Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny (red.) nauk. Adam Kubów, Joanna Szczepaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 146), s. 269-285.
 • Gromelska Aleksandra, Miejsce firm rodzinnych jako dominującej formy drobnej przedsiębiorczości w gospodarce powiatu kłodzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem kłodzkich gmin uzdrowiskowych) (w:) Firmy rodzinne – determinanty funkcjowania i rozwój : współczesne aspekty zarządzania (red. nauk.) Łukasz Sułkowski, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2011, (Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi), s. 231-245.
 • Gromelska Aleksandra, Promocja dobrych praktyk w zakresie zwiększania aktywności kobiet na Dolnym Śląsku (w:) Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku : europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym : publikacja informacyjno-promocyjna (red. nauk.) Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 91-110.Zasób elektroniczny publiczny(otwarty):http://www.dfop.org.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/gender/Aktywnosc kobiet.pdf
 • Gromelska Aleksandra, Rozwój infrastrukturalny dolnośląskich uzdrowisk a jakość usług uzdrowiskowych – stan aktualny i perspektywy rozwoju (w:) Jakość usług turystycznych i żywieniowych : monografia (red. nauk.) Danuta Kołożyn-Krajewska i Zbigniew J. Dolatowski, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2011, s. 121-134.
 • Gromelska Aleksandra, The spa and wellness tourism for people with disabilities in Dolny Śląsk (w:) Tourism role in the regional economy. Vol. 3, Social, health-related economic and spatial conditions of disabled people’s tourism development (eds.) Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 381-398.
 • Gromelska Aleksandra, Kierunki rozwoju małych miast uzdrowiskowych Dolnego Śląska ,  (w:) Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji ( red.) Bartosz Bartosiewicz, Tadeusz Marszał, Łódź 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 83-98.
 • Gromelska Aleksandra, Sytuacja społeczno-gospodarcza podregionu wałbrzyskiego w perspektywie pokryzysowej (w:) Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego (red. nauk.) Zbigniew Strzelecki, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 325-346.
 • Gromelska Aleksandra, Sytuacja zdrowotna mężczyzn ze starszych grup wiekowych na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie promocji zdrowia (w:) Osoby starsze w społeczeństwie: społeczeństwo wobec osób starszych (red.) Marta Makuch i Dorota Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3349), s. 105-119.
 • Gromelska Aleksandra, Wybrane instrumenty promocji jako narzędzie wspierania sprzedaży usług uzdrowiskowych (na przykładzie polskich i czeskich przesiębiorstw uzdrowiskowych), (w:) ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2011, nr 25, s. 417- 440.
 • Gromelska Aleksandra., Realizacja świadczeń w zakresie lecznictwa uzdro­wiskowego dzieci w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem wojewódz­twa dolnośląskiego) (w:) Usługi społeczne wobec rodziny, red. nauk. A. Kubów, J. Szczepaniak, Wrocław 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 177-187.
 • Gromelska Aleksandra, Kondycja zdrowotna młodych Dolnoślązaków – stan aktualny, perspektywy zmian (w:) Młode pokolenie: problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości (red.) Marta Makuch i Dorota Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3387), s. 161-180.
 • Gromelska Aleksandra, Sytuacja niepublicznych szkół wyższych w województwie dolnośląskim w obliczu niekorzystnych zmian demograficznych (w:) Edukacja i polityka edukacyjna: współczesne wyzwania, problemy i rozwiązania z perspektywy Dolnego Śląska (red.) Marta Makuch i Dorota Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 37-58.
 • Gromelska Aleksandra, Wzmacnianie potencjału zdrowotnego kapitału ludzkiego (w:)  Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie  (red.) Dorota Moroń,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3418), s. 45-62.
 • Gromelska Aleksandra, Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w Polsce w kontekście przekształceń własnościowych, (w:) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu, (red. nauk.) P. Antonowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012, s. 195-206.
 • Gromelska Aleksandra, Economic analysis of  Law. A few remarks from the polish perspective, (w:) European Public law Series (red. nauk.) K. Wojtyczek,  London 2012, s.319-333.
 • Habuda Ludwik, Adam Habuda, Reforma administracji publicznej jako problem organizacyjny i polityczny: przypadek Polski lat 90 (w:) Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian (red.) Andrzej Ferens i Iwona Macek,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2351), s. 101-123.
 • Habuda Ludwik, Nauka organizacji i zarzadzania: dezintegracja, uniwersalizacja, kryzys, potrzeba nowego paradygmatu?(w:) ,,Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu” 2002, nr 1, Gdańsk 2002, Politechnika Gdańska.
 • Habuda Ludwik, Przedsiębiorczość. Analiza zjawiska.(w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem. Problemy wybrane, (red.) L. Habuda, Politechnika Opolska.
 • Habuda Ludwik, Rolniczy marketing czy polityka rolna i polityczna samoorganizacja?(w:) Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-żywnościowego, Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
 • Habuda Ludwik, Niepamięć przeszłości (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, [red. tomu: K. Dziubka, B. Rogowska, C. Lewandowski, J. Tomaszewski], Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 106-115.
 • Habuda Ludwik, Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorcze zarządzanie (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem: problemy wybrane  (red). Ludwik Habuda,  Opole 2002,  (Skrypt/ Politechnika Opolska; nr 245), s. 7-31.
 • Habuda Ludwik, Zarządzanie przedsiębiorstwem: problemy wybrane, (red.) Ludwik Habuda, Oficyna Wydawnicza PO, Opole 2002, s. 126 (Skrypt/ Politechnika Opolska; nr 245).
 • Habuda Ludwik, Finansowa niesamodzielność samorządu terytorialnego (w:) Zarządzanie finansami: mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 2 (red. nauk.) Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, (Czas na Pieniądz), s. 429-436.
 • Habuda Ludwik, Pracownicza partycypacja w zarządzaniu w warunkach transformacji systemowej (w:) Administracja i polityka: ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej (red.) Jacek Sroka, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2497), Wrocław 2003, s. 97-125.
 • Habuda Ludwik, Rolniczy marketing i polityka rolna (w:) Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, [red. nauk. Mieczysław Adamowicz], Warszawa 2002, s. 726-737.
 • Habuda Ludwik, Samorządowe województwo jako przedmiot gier i przetargów (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2003, nr 3 (2003), s. 36-47.
 • Habuda Ludwik, Adam Habuda, Patologie i zagrożenia polskiej transformacji systemowej (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, nr 5, s. 68-83.
 • Habuda Ludwik, Biurokratyczne i kulturowe bariery rozwoju przedsiębiorczości (w:) Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym: [konferencja naukowa Katedry Finansów SGH, Mikołajki, 10-12 maja 2004]: zeszyt naukowy. Cz. 2, Źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa: teoria i praktyka w polskim życiu gospodarczym (red.) Janusz Ostaszewski, Szkoła Głowna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004, s. 25-42.
 • Habuda Ludwik, Samorządowa wspólnota terytorialna – refleksje sceptyka (w:) Samorząd lokalny w Polsce: społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania (red.) Stanisław Michałowski, Agnieszka Pawłowska,  Lublin 2004, s. 109-125.
 • Habuda Ludwik, Znaczenie regionalizacji dla infrastrukturalnego i ekonomicznego rozwoju kraju (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 289-300.
 • Habuda Ludwik, Adam Habuda, Nie wspólnota, lecz społeczność: w kwestii podmiotu terytorialnej samorządności (w:) Demokracja – społeczeństwo – globalizacja: w kręgu problemów współczesnej demokracji (red. nauk.) Andrzej W. Jabłoński, Zenona M. Nowak, Opole 2005, s. 203-228.
 • Habuda Ludwik, Reformowanie to jeszcze nie reforma. Energetyka  w obliczu rynku (w:) Gaz ziemny w energetyce, Zielona Góra 2005.
 • Habuda Ludwik, Adam Habuda, Zarządzanie w zachodniej administracji publicznej: (nowe publiczne zarządzenia) (w:) Administracja i polityka: europejska administracja publiczna (red.) Robert Wiszniowski, Wrocław 2005, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2774), s. 93-112.
 • Habuda Ludwik, Transformacyjne decyzje i decyzyjne procesy, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2686), Wrocław 2005, ss. 242.
 • Habuda Ludwik, Liliana Hawrysz, Region w roli stymulatora gospodarczego rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii (w:) Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce (red. nauk.) Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffner, Marek Jacek Stankiewicz, Wydaw. „Dom Organizatora”,  Toruń 2005, s. 123-133.
 • Habuda Ludwik, A. Micker, Gry i przetargi w procesie restrukturyzacji gospodraki. Przypadek górnictwa i elektroenergetyki (w:) Region w obliczu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Bytom 2005, Politechnika Opolska.
 • Liliana Hawrysz, Ludwik Habuda, Transgresyjność decyzji menedżerskich (w:) Przedsiębiorstwo konkurencyjne: monografia (red.) Leszek M. Pacholski, Stefan Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, Poznań 2005, s. 89-97.
 • Habuda Ludwik, Niezrównoważony [!] rozwój, lecz rozważne korzystanie ze środowiska: w kierunku nowego ekologicznego paradygmatu (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera  [red. Halina Lisicka], Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 179-189.
 • Habuda Ludwik, Wójt, burmistrz, prezydent – menedżer i polityczny lider(w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Mariana S. Wolańskiego i Walentego Baluka, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 183-194.
 • Habuda Ludwik, .G. March, J.P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005, (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2006, nr, s. 164-167.recenzja
 • Habuda Ludwik, Innowacyjność to rynkowa gospodarka, rozważna gospodarcza polityka państwa i twórcze kierowanie (w:) Polityka innowacyjna Dolnego Śląska: zręby systemu [red. wyd. Weronika Kierzkowska-Makar], Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Hanna Wolska na zlec. Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych, Wrocław 2007, (Prace Naukowe / Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych. Konferencje; nr 6.2007), s. 19-32.
 • Habuda Ludwik, W kwestii niedemokratycznej natury politycznego przywództwa (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13, s. 5-22.
 • Habuda Ludwik, Władza, odpowiedzialność, prawda, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss.443.
 • Habuda Ludwik, Zasadniczy podział terytorialny państwa podstawą dla wyboru w kwestii centralizacji i decentralizacji (w:) Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, (red. nauk.) Alfred Lutrzykowski, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2012, s.53-81.
 • Herbut Maciej, Proces ewolucji systemu partyjnego w Turcji po II wojnie światowej (w:) ,,Athenaeum. Political Science” 2008, nr 20, s.59-76.
 • Herbut Maciej, Islam w polityce Turcji – pro-islamskie partie polityczne (w:) ,,Przegląd Politologiczny” 2009, nr 1, s.125-138.
 • Herbut Maciej, Turcja między Wschodem a Zachodem (w:) Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie (red.) Teresa Łoś – Nowak, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2011, s.312-330.
 • Herbut Maciej, The Problem of Continuity and Change: Law, Islam and Secularism in the Ottoman Empire and the Turkish Republic (w:) ,,Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia” 2011, zeszyt V: Religia a Prawo i Państwo, (red.) Mirosław Sadowski, Piotr Szymaniec, s.223-250.
 • Herbut Ryszard, Opozycja polityczna – charakter oraz wzorce rywalizacyjnych zachowań w reżimach demokratycznych (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu  [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 255-263.
 • Herbut Ryszard, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2390)Wrocław 2002, ss.224.
 • Herbut Ryszard, Zasadnicze przesłanki procesu reformowania administracji publicznej (w:) Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian (red.) Andrzej Ferens i Iwona Macek, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2351), s. 9-25.
 • Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Sroka Jacek, System partyjny w Polsce (w:) Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (red.) Andrzej Antoszewski, Peter Fiala, Ryszard Herbut i Jacek Sroka, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2573), s. 115-167.
 • Herbut Ryszard, Antoszewski Andrzej, Sroka Jacek, Středoevropské systémy politických stran: Česká Republika, Mad’arsko, Polsko a Slovensko, Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, (Edicní Rada Sborníky / Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav ; svazek č. 15), Brno 2003, ss. 255.
 • Herbut Ryszard, Grupy interesu a proces decyzyjny (w:) Grupy interesu: teorie i działanie (red.) Zbigniew Machelski i Lech Rubisz, Toruń 2003, (Człowiek i Polityka; 1), s. 100-109.
 • Herbut Ryszard, Polityka artykulacji i reprezentacji interesów grupowych w demokracjach (w:) Administracja i polityka: ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej (red.) Jacek Sroka, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2497), s. 13-23.
 • Herbut Ryszard, Proces instytucjonalizacji partii konserwatywnych w Europie Zachodniej (w:) Konserwatyzm: historia i współczesność (red.) Stefan Stępień, Lublin 2003, s. 175-186.
 • Herbut Ryszard, Partie dalekiej prawicy w Europie Zachodniej (w:) Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego (red.) Edward Olszewski,  Lublin 2004, s. 101-111.
 • Herbut Ryszard, Partie liberalne w Europie Zachodniej (w:) Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu (red.) Edward Olszewski, Zenon Tymoszuk, Lublin 2004, s. 263-274.
 • Sroka Jacek, Herbut Ryszard, Piotr Sula, Dialog społeczny na poziomie regionalnym : raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, ss.113.
 • Herbut Ryszard, Proces reformowania administracji publicznej (sektora publicznego): wyzwania i ograniczenia (w:) Administracja i polityka: europejska administracja publiczna (red.) Robert Wiszniowski, Wrocław 2005, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2774), s. 25-48.
 • Antoszewski Andrzej , Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006, ss. 367.
 • Herbut Ryszard, Systemy partyjne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2844), s. 145-165.
 • Herbut Ryszard, Sroka Jacek, Sula Piotr, Rozwój dialogu społecznego w Europie i w Polsce (w:) Sieci czy struktury?: dialog społeczny na poziomie regionalnym (red.) Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 11-23.
 • Herbut Ryszard, Model demokracji reprezentacyjnej (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych (red.) Jerzy Juchnowski i Marian S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3034), s. 418-426.
 • Herbut Ryszard, Baluk Walenty, Kształtowanie się partii politycznych i systemów partyjnych w państwach postradzieckich (w:) Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego (red.) Ryszarda Herbut i Walenty Baluka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010,(Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3257), s. 131-188. Tekst rozdz. w jęz. ang. „Development of political parties and party systems in post-Soviet states” ukazał się w angielskojęzycznej wersji książki pt. : „Transformation of political systems in post-Soviet space”, Wrocław 2010, s. 129-186.
 • Herbut Ryszard, Niech polska polityka zmieni płeć / z prof. Ryszardem Herbutem, dyrektorem Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego rozm. Stanisław Lejda (w:) ,,Odra” 2010, nr 1, s. 25-31.- WYWIAD
 • Herbut Ryszard, Baluk Walenty, Społeczno-polityczne i kulturowe uwarunkowania zmian w państwach byłego ZSRR (w:) Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego (red.) Ryszard Herbut i Walenty Baluka,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3257), s. 13-36.

Tekst rozdz. w jęz. ang. „Socio-political and cultural background of change in the former Soviet Union states” ukazał się w angielskojęzycznej wersji książki pt.: „Transformation of political systems in post-Soviet space”. Wrocław, 2010, s. 13-36.

 • Herbut Ryszard, Zmiana roli państwa – instytucjonalny kontekst funkcjonowania rządów prawa (w:) Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa (red.) Grażyna Ulicka, Sławomira Wronkowska, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011,  (Monografie LEX), s. 135-151.
 • Herbut Ryszard, Siła wyborcza partii socjaldemokratycznych w państwach Europy Zachodniej (w:) Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX i XXI wieku (red.) Edward Olszewski i Wojciech Ziętara, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 111-127.
 • Jabłoński Andrzej, Anglosaskie koncepcje nowej legitymizacji administracji publicznej (w:) Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian  (red.) Andrzej Ferens i Iwona Macek, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2351), s. 27-40.
 • Jabłoński Andrzej, Marketing polityczny w USA: koncepcja i zastosowanie w kampaniach prezydenckich (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2356), s. 66-89.
 • Jabłoński Andrzej, Opinia publiczna i demokracja (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne ” 2002, nr 2, s. 2-11.
 • Jabłoński Andrzej, Politologia i historia w nowym milenium (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 27-36.
 • Jabłoński Andrzej, „Społeczne problemy globalizacji” Zbigniew Blok (red.). Poznań 2001: [recenzja] (w:),, Wrocławskie Studia Politologiczne” 2002, nr 2, s. 115-117.
 • Jabłoński Andrzej, W poszukiwaniu teorii globalizacji(w:) Wymiary globalizacji (red.) Z.M Nowak, Opole 2002, Wydawnictwo Instututu Śląskiego.
 • Jabłoński Andrzej, Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku (w:) Demokracja w III Rzeczypospolitej (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2368), s. 9-26.
 • Jabłoński Andrzej, Polish approach to a future of the European Union (w:) Narrowing the gap between East and West: a historical-political approach to current European challenges based on the Spanish and Polish cases , Pablo S. Blesa-Aledo, Teresa Łoś-Nowak (eds.); [preface by Marcelino Oreja Aguirre], Universidad Católica San Antonio, Murcia 2003, s. 275-300.
 • Jabłoński Andrzej, Teorie państwa i grup interesów w teoriach polityki (w:) Grupy interesu: teorie i działanie (red.) Zbigniew Machelski i Lech Rubisz, Toruń 2003, (Człowiek i Polityka; 1), s. 31-44.
 • Jabłoński Andrzej, Stanisław Wąsik: „Wprowadzenie do problemów globalizacji [...]. Londyn, 2002 : [recenzja] (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, nr 4, s. 139-140.
 • Jabłoński Andrzej, Globalizacja, historia i polityka: tendencje rozwoju społecznego po komunizmie (w:) Studia politologiczne i historyczne: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi (red. nauk.) Czesław Osękowski, Jarosław Macała, Zielona Góra  2005, s. 179-186.
 • Jabłoński Andrzej, Kultura polityczna: tradycje i teorie (w:) Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną: praca zbiorowa (red.) Zbigniew Blok, Poznań 2005, s. 11-32.
 • Jabłoński Andrzej, Tradycje i współczesność idei europejskiej (w:) Demokracja – społeczeństwo – globalizacja: w kręgu problemów współczesnej demokracji (red. nauk.) Andrzej W. Jabłoński, Zenona M. Nowak, Opole 2005, s. 13-31.
 • Jabłoński Andrzej, Globalizacja jako problem w teorii politycznej (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2006, nr 7, s. 2-10.
 • Jabłoński Andrzej, Nacjonalizm, demokracja i społeczeństwo obywatelskie: czynniki rozwoju państwa w Europie Zachodniej (w:) Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romualdowi Gellesowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin: studia i szkice z historii, stosunków międzynarodowych i politologii, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2914), s. 307-318.
 • Jabłoński Andrzej, Politycký marketing v USA: koncepce a uplatnění v prezidentských Kampach (w:) Politický marketing: úvod do teorie a praxe, [z polského originálu... přeložil Lumír Kopeček], Barrister & Principal, Brno 2006, s. 27-48.
 • Jabłoński Andrzej, Suwerenność – geneza i rozwój idei (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 123-132.
 • Jabłoński Andrzej, Sobkowiak Leszek, Politický marketing: úvod do teorie a praxe z polského originálu… přeložil Lumír Kopeček),  Barrister & Principal, Brno 2006, ss. 208.
 • Jabłoński Andrzej, Racjonalność, pluralizm i demokracja: dylematy teorii państwa w XX wieku (w:) Biurokracja: fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych (red.) Krzysztof Zuba,  Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, (Człowiek i Polityka; nr 4), s. 68-84.
 • Jabłoński Andrzej, Natalia Gorzkowska, „Teorie i metody w naukach politycznych” David March, Gerry Stoker (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006: [recenzja] (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2007, nr 8, s. 215-221.
 • Jabłoński Andrzej, U źródeł teorii polityki (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych (red.) Jerzy Juchnowski i Marian S. Wolański,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3034), s. 367-376.
 • Jabłoński Andrzej, Zbigniew Blok : Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski. Poznań, 2006 : [recenzja] Rec.: Jabłoński Andrzej W. (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2008, nr 9, s. 228-231 – RECENZJA
 • Jabłoński Andrzej, Marketing polityczny i kampanie wyborcze w USA (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) Andrzej W. Jabłoński i Leszek Sobkowiak, Wyd. 2, zm. i uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3130),Wrocław 2009, s.66-92.
 • Jabłoński Andrzej, Znaczenie kultury w badaniach politologicznych (w:) Nauka w służbie wartości : Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Duczmala (red.) Tadeusz Pokusa, Witold Potwora, Józef Kaczmarek, Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole 2009, s. 341-357.
 • Jabłoński Andrzej, Źródła nacjonalizmów europejskich (w:) Silesia – de te fabula narratur: teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi / [rada nauk. Marek Masnyk [i in.], Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 247-256.
 • Jabłoński Andrzej, Kultura polityczna w procesie demokratyzacji: teoria i polskie doświadczenia (w:) Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej: płaszczyzny, wymiary, kierunki (red.) Sylwester Wróbel, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 49-72.
 • Jabłoński Andrzej, Strukturalne teorie zmiany politycznej  (w:) Historia, polityka, dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) Maciej Mróz i Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 623-636.
 • Jabłoński Andrzej, Pluralizm teoretyczny w nauce o polityce (w:) Czym jest teoria w politologii?: praca zbiorowa (red.) Zbigniew Blok, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 50-74.
 • Jabłoński Andrzej, Polityka. teoretyczna ewolucja pojęcia (w:) Polityka i polityczność: problemy teoretyczne i metodologiczne (red.) Andrzej Czajowski i Leszek Sobkowiak, Atla 2 – Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2012, s. 11- 42.
 • Jabłoński Andrzej, Suwerenność jako problem teorii państwa (w:) Od teorii do praktyki politycznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin : praca zbiorowa (red. nauk.) Małgorzata Kołodziejczak, Remigiusz Rosicki, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, s. 109-123.
 • Jacuński Michał, The role of European political parties in closing the communication gap within the European Union : a critical view (w:) ,,Central European Journal of Communication” 2008, Vol. 1, nr 1, s. 41-48.
 • Jacuński Michał, Gdy dwóch się kłóci, to mniejszość korzysta : wybory do sejmiku województwa na Opolszczyźnie (w:) Wybory do sejmików województw w 2006 roku (red.) R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2010, (Polityka Polska), s. 133-147.
 • Jacuński Michał, Populizm jako element strategii partii politycznych w Polsce (w:) Populizm w Europie : defekt i przejaw demokracji? (red. nauk.) Jean-Michel De Waele i Anna Pacześniak,  Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 195-208.
 • Jacuński Michał, Strategie polskich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 w świetle badań reklamy telewizyjnej (w:) Wybory do Palamentu Europejskiego : media i marketing polityczny (red.) Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 213-[232].
 • Jacuński Michał, Wiszniowski Robert, VII kadencja Parlamentu Europejskiego: decyzje wyborcze, frekwencja i strategie partyjne (w:) ,,Athenaeum” 2010, Vol. 23, s. 11-30.
 • Jacuński Michał, Aktywista partyjny jako bierny obserwator, czyli kadry średniego szczebla wobec partii i jej kierownictwa (w:) Ludzie partii – idealiści czy pragmatycy?: kadry partyjne w świetle badań empirycznych (red. nauk.) Anna Pacześniak, Jean-Michael De Waele; [aut. Jean-Michael De Waele et al.], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 89-111.
 • Jacuński Michał, Dojrzali, wykształceni i religijni: partyjne kadry z profilu (w:) Ludzie partii – idealiści czy pragmatycy?: kadry partyjne w świetle badań empirycznych (red. nauk.) Anna Pacześniak, Jean-Michael De Waele; [aut. Jean-Michael De Waele et al.], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 25-45.
 • Darren G. Lilleker, Karolina Koc-Michalska, Eva Johanna Schweitzer, Michał Jacuński, Nigel Jackson and Thierry Vedel, Informing, engaging, mobilising or interacting : searching for a European model of web campaigning (w:) ,,European Journal of Communication” 2011,  Vol. 26, iss. 3, s. 195-213. Zasób elektroniczny licencjonowany (dostęp w sieci UWr):
  http://dx.doi.org/10.1177/0267323111416182
 • Jacuński Michał, Wiszniowski Robert, Telewizyjna reklama polityczna w kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (w:) Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska i Kamila Majdecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media), s. 85-98.
 • Pacześniak Anna, Jacuński Michał, Jean-Michel De Waele, Ideological identification of medium-level party cadres in Poland (w:) ,,Polish Political Science Yearbook” 2012, s. 383-407.
 • Jacuński Michał, Two decades of finnancing partie in Poland – from private poczet to the dependence on state (w:) ,,Transitions” 2012, vol. 52/1, Univerite Libre de Bruxelles, s.43-63.
 • Jednaka Wiesława, Proces tworzenia gabinetów koalicyjnych w Polsce w latach 1989-2001 (w:) Demokracja w III Rzeczypospolitej (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2368), s. 119-136.
 • Jednaka Wiesława, Wybory parlamentarne w latach 1989-2001 (w:) Demokracja w III Rzeczypospolitej (red.) Andrzej Antoszewski,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2368), s. 73-96.
 • Jednaka Wiesława, Proces lobbingu na wybranych przykładach (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, USA) (w:) Grupy interesu: teorie i działanie (red.) Zbigniew Machelski i Lech Rubisz, Toruń 2003, (Człowiek i Polityka; 1), s. 379-392.
 • Jednaka Wiesława, Gabinety koalicyjne w III RP, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2608), Wrocław 2004, ss. 344.
 • Jednaka Wiesława, Proces formowania i dymisji gabinetów: rodzaje gabinetów (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2844), s. 217-230.
 • Jednaka Wiesława, Rząd Hanny Suchockiej (11.VII.1993 – 26.X.1993) (w:) Rządy koalicyjne w III RP (red.) Marek Chmaja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, s. 117-131.
 • Jednaka Wiesława, Umowa koalicyjna jako mechanizm kierowania koalicją (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych (red.) J. Juchnowski i M. S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s.469-478.
 • Jednaka Wiesława, Partie polityczne w gabinetach koalicyjnych (w:) Partie i system partyjny III RP  (red.) Krzysztof Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s.354-377.
 • Jednaka Wiesława, Wybory parlamentarne w październiku 2011r. (w:)  B. Dziemidok – Olszewska, W. Sokół, T. Bichta (red.), W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2012, s. 509-526.
 • Juchnowski Jerzy, Liliana Juchnowska, Kryzys władzy na Dolnym Śląsku (1968-1970) (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2002, nr 2, s. 53-60.
 • Juchnowski Jerzy, Federalizm w polskiej myśli politycznej XX wieku (w:) Polacy-Polska-Europa: interpretacje idei politycznych (red.) Tadeusz Godlewski i Wojciech Jurkiewicz,  Bydgoszcz 2002, s. 209-221.
 • Juchnowski Jerzy, Tomasz Arciszewski (1877-1955): zarys biografii (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 197-206.
 • Juchnowski Jerzy, Polska myśl polityczna XX wieku: kwestie wewnętrzne i międzynarodowe (w:) Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku (red.) Jerzy Juchnowski i Janusz Tomaszewski, Wrocław 2003,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2488), s.7-39.
 • Juchnowski Jerzy, Problemy przystąpienia Polski do NATO w świetle publicystyki politycznej (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2003,  nr 3 (2003), s. 84-97.
 • Juchnowski Jerzy, Obraz czeskich partii w polskiej publicystyce politycznej (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej  (red.) Mirosław Dymarski i Jerzy Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2624), s. 213-251.
 • Juchnowski Jerzy, Francuska polityka bezpieczeństwa w Europie wobec upadku bloku wschodniego (w:) Studia politologiczne i historyczne: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi, (red. nauk.) Czesław Osękowski, Jarosław Macała, Zielona Góra 2005, s. 187-192.
 • Juchnowski Jerzy, Stosunki Pekin-Tajpej na przełomie wieków oraz czynniki sprzyjające i powstrzymujące zjednoczenie Chin (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 471-478.
 • Juchnowski Jerzy, Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza PRL w latach 80: w świetle emigracyjnej „Kultury” (w:) Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku (red.) Małgorzata Alberska i Rafał Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2867), s. 147-166.
 • Juchnowski Jerzy, Europa i Polska w politycznej wizji Charles’a de Gaulle’a (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych (red.) Jerzy Juchnowski i Marian S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s. 91-99.
 • Juchnowski Jerzy, Łukasz Michniewicz, Polska i integracja gospodarcza Europy w koncepcjach polskich socjalistów emigracyjnych (w:) Państwo polskie w myśli politycznej XIX i XX wieku : teoria i praktyka (red.) Wojciech Kalicki i Barbara Rogowska,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3071), s. 279-292.
 • Juchnowski Jerzy, Sielezin Jan Ryszard, Stan wojenny na Dolnym Śląsku (1981-1983) (w:) Stan wojenny : fakty, hipotezy, interpretacje : zbiór studiów (red.) Arkadiusz Czwołek, Wojciech Polak, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 167-196.
 • Juchnowski Jerzy, Polska myśl pozytywistyczno-liberalna wobec podstawowych aspiracji państwowych Polaków (w:) Historia, polityka, dyplomacja : studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Maciej Mróz i Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 165-173.
 • Juchnowski Jerzy, Confederation or Federation and Primary Factors of Integration of Europe in Polish Socialist Thought (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2011, nr 12, s. 189-199.
 • Juchnowski Jerzy, Konfederacja czy federacja oraz podstawowe czynniki integracji Europy w polskiej myśli socjalistycznej : tradycja i rzeczywistość (w:) Epigoństwo czy twórcza ciągłość? : ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej (red.) Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 343-357.
 • Juchnowski Rafał, Małgorzata Alberska: „Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju 1956-1981″, Wrocław  2000, [recenzja) (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2002, nr 2, s. 106-108.
 • Juchnowski Rafał, Koncepcje federalistyczne Rowmunda Piłsudskiego (w:) Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku (red.) Jerzy Juchnowski i Janusz Tomaszewski, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2488), s. 92-104.
 • Juchnowski Rafał, Obóz Zjednoczenia Narodowego i środowisko "Kultury" wobec powstania węgierskiego 1956 roku (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej (red.) Mirosław Dymarski i Jerzy Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2624), s. 159-177.
 • Juchnowski Rafał, Alberska Małgorzata, Z dziejów polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej (w:) Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku (red.) Małgorzata Alberska i Rafał Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2867), Wrocław 2006, s. 11-54.
 • Juchnowski Rafał, List Czesława Miłosz do Adama Ciołkosza (w:) Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku (red.) Małgorzata Alberska i Rafał Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2867), s. 208-221.
 • Juchnowski Rafał, Polskie Stronnictwo Ludowe na Dolnym Śląsku 1945-1947. Wybór dokumentów. Jan Ryszard Sielezin (red.), [recenzja] (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2006, nr 7, s. 145-146.
 • Juchnowski Rafał, Ustrój a racja stanu w myśli politycznej Adolfa Marii Bocheńskiego (w:) Państwo polskie w myśli politycznej XIX i XX wieku: teoria i praktyka (red.) Wojciech Kalicki i Barbara Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3071), s. 75-84.
 • Juchnowski Rafał, Rowmund Piłsudski (1903-1988): koncepcje polityczne i społeczne, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3125), ss.282.
 • Kalicki Wojciech, Inicjatywy prasowe Adama Skwarczyńskiego: zarys problemu (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 207-214.
 • Kalicki Wojciech, Wypowiedzi Józefa Piłsudskiego dla prasy zagranicznej o międzynarodowej roli Polski w latach 1919-1920 (w:) Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku (red.) Jerzy Juchnowski i Janusza Tomaszewski, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2488), s. 40-60.
 • Kalicki Wojciech, Spółka pracy państwo – społeczeństwo” w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego: próba interpretacji pojęcia (w:) Państwo polskie w myśli politycznej XIX i XX wieku: teoria i praktyka (red.) Wojciech Kalicki i Barbara Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3071), s. 173-185.
 • Klimowicz Monika, Ekonomia społeczna jako ekonomiczno-teoretyczne podejście do problemu sfery publicznej społeczeństwa obywatelskiego: jej geneza i rozwój w Polsce do I wojny światowej (w:) Europa obywateli: polskie społeczeństwo obywatelskie in actu (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2007, s. 69-82.
 • Klimowicz Monika, Ekonomia społeczna w Polsce jako element zwiększania spójności gospodarczo-społecznej: integracja społeczności lokalnej w sferze gospodarczej (w:) Wyprowadzić na prostą: innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (red. nauk.) Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008, s. 115-129.
 • Klimowicz Monika, Kształtowanie kapitału intelektualnego w regionie – rola ośrodków naukowo-badawczych (w:) Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2008, s. 153-162.
 • Klimowicz Monika, Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna – równość szans czy równość wyników (w:) Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla2, Wrocław 2008, s. 205-212.
 • Klimowicz Monika, Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej środkami polityki regionalnej Unii Europejskiej (w:) ,,Przegląd Historyczno – Politologiczny”, WSZ i F, Wrocław 2008, s.83-107.
 • Klimowicz Monika, Pacześniak Anna, Wiktorska-Święcka Aldona, Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2009, ss.222.
 • Klimowicz Monika, Protekcjonizm państwowy a światowe kryzysy finansowe i gospodarcze (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2009, nr 2, s. 115-130.
 • Klimowicz Monika, Turczyński Paweł, Wewnętrzny i zewnętrzny wymiar ekonomicznej integracji europejskiej (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla 2, Wrocław 2009, s. 577-641.
 • Klimowicz Monika, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, CeDeWu, Warszawa 2010, ss. 158.
 • Klimowicz Monika, Kapitał społeczny: zagadnienia metodologiczne (w:) Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja (red. nauk.) Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 43-42.
 • Klimowicz Monika, Lokalne systemy wymiany i handlu jako forma alternatywnego systemu barterowego w świetle teorii ekonomicznych (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 2, s. 215-228.
 • Klimowicz Monika, Wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej wobec wzmocnienia współpracy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w:) 2011 – polska Prezydencja w Unii Europejskiej (red.) Rafał Riedel i Piotr Klimontowski, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 213-224.
 • Klimowicz Monika, Innowacje społeczne jako serendypny efekt wzrostu kapitału ludzkiego (w:) Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej, Piotr Grabowiec, Monika Klimowicz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław 2011, s. 27-37.
 • Klimowicz Monika, Wpływ procesu starzenia się społeczeństwa na zachowania rynkowe producentów (w:) Osoby starsze w społeczeństwie: społeczeństwo wobec osób starszych  (red.) Marta Makuch i Dorota Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3349), s. 35-49.
 • Klin Tomasz, Richard M. Price (red.), Moral Limit and Possibility in World Politics, Cambridge 2008, T. Klin – RECENZJA (w:) ,,Stosunki Międzynarodowe” 2010, nr 3-4, s. 284-287.
 • Klin Tomasz, Amerykańska „doktryna powstrzymywania” w świetle rozważań Halforda Mackindera i Nicholasa Spykmana (w:) ,,Racja Stanu” 2011, nr 1, s. 33-46.
 • Klin Tomasz, Leszek Sykulski, Geopolityka, czyli pochwała realizmu. Szkice teoriopoznawcze. Warszawa 2011, T. Klin, RECENZJA (w:) ,,Przegląd Geopolityczny” 2011, T. 4, s. 159-162. Zasób elektroniczny otwarty (publiczny): http://www.geopolityka.org.pl/images/przegl~RB1d_polityczny_tom_4.pdf
 • Klin Tomasz, Marcin Florian Gawrycki, Agnieszka Bógdał-Brzezińska (red). „Liga Narodów wybranych”, Warszawa 2010, T. Klin,  RECENZJA (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2011, nr 12, s. 275-278.
 • Klin Tomasz, Możliwości zastosowania metod potęgometrii dla wybranych celów analizy geopolitycznej (w:) ,,Polityka i Społeczeństwo” 2011, nr 8, s. 148-156.
 • Klin Tomasz, The United States and the World : from Imitation to Challenge, Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek (eds) RECENZJA (w:) ,,Stosunki Międzynarodowe” 2011, nr 3/4, s. 359-361.
 • Klin Tomasz, Współczesne teorie spiskowe – istota i krytyka (w:) ,,Athenaeum” 2011,  Vol. 31, s. 36-53.
 • Klin Tomasz, Brandta linia (w:) ,, Przegląd Geopolityczny” 2012, T. 5, s. 106-107. Tekst stanowi cześć Leksykonu Geopolityki. Cz.1., hasło encyklopedyczne
 • Klin Tomasz, G-20 (w:) ,, Przegląd Geopolityczny” 2012, T. 5, s.111-113.Tekst stanowi cześć Leksykonu Geopolityki. Cz.1., hasło encyklopedyczne
 • Klin Tomasz, Hegemonizm (w:) ,, Przegląd Geopolityczny” 2012, T. 5, s. 120-122.Tekst stanowi cześć Leksykonu Geopolityki. Cz.1., hasło encyklopedyczne
 • Klin Tomasz, Imperializm (w:) ,,Przegląd Geopolityczny”2012,  T. 5, s. 122-124., hasło encyklopedyczne Tekst stanowi cześć Leksykonu Geopolityki. Cz.1
 • Klin Tomasz, Rimland (w:) ,,Przegląd Geopolityczny” 2012, T. 5, s. 150-151.Tekst stanowi cześć Leksykonu Geopolityki. Cz.1. hasło encyklopedyczne
 • Klin Tomasz, Spykman Nicholas John (w:) ,,Przegląd Geopolityczny” 2012, T. 5, s. 156-157.Tekst stanowi cześć Leksykonu Geopolityki. Cz.1. hasło encyklopedyczne
 • Klin Tomasz, Spykmana teoria(w:) ,,Przegląd Geopolityczny” 2012, T. 5 S. 157-158.Tekst stanowi cześć Leksykonu Geopolityki. Cz.1. hasło encyklopedyczne
 • Klin Tomasz, Zeitschrift für Geopolitik (w:) ,,Przegląd Geopolityczny” 2012, T. 5, s. 169-171, Tekst stanowi cześć Leksykonu Geopolityki. Cz.1. hasło encyklopedyczne
 • Klin Tomasz, W. Mich, J. Nowak (red.), Wokół teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012,(recenzja T. Klin), (w:)  „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2012, nr 2, s. 319-326.
 • Kobielska Katarzyna, Polityka ochrony środowiska województwa dolnośląskiego w perspektywie 2007-2013 (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, [red. Halina Lisicka], Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 191-200.
 • Kobielska Katarzyna, Infrastruktura edukacyjna w świetle Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Województwa Dolnośląskiego (w:) Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2008, s. 181-195.
 • Kobielska Katarzyna, Marketing w instytucjach administracji publicznej a marketing komunalny : zarys podstawowych różnic (w:) Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej (red.) nauk. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć-Czajkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 509-522.
 • Kobielska Katarzyna, Pomoc techniczna w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych jako mechanizm wspierający administrację samorządową (w:) Wizje dobrego państwa: Polska jako „dobre państwo”: koncepcje i kontrowersje  (red.) Alicja Lisowska i Andrzej W. Jabłoński, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2009, (Biała Seria PTNP), s. 248-264.
 • Kobielska Katarzyna, Wyposażenie Dolnego Śląska w infrastrukturę techniczną i społeczną istotną z punktu widzenia budowania gospodarki opartej na wiedzy (w:) Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji (red.) Helena Dobrowolska-Kaniewska, Emil Korejwo, [Wałbrzych : Bimart], Wrocław 2009, s. 86-118.
 • Kobielska Katarzyna, Kształtowanie się samorządu terytorialnego w Polsce (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie : wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì : vibranì aspekti (red. nauk.) Andrzej Antoszewski, Antonina Kolodija, Krzysztof Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 115-127.
 • Kobielska Katarzyna, Polityka społeczna jako obszar planowania strategicznego na poziomie lokalnym / Katarzyna Kobielska (w:) Samorządowa polityka społeczna: rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku  ( red.) Dorota Moroń i Katarzyna Zamorska,  Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 61-76.
 • Kobielska Katarzyna, Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss.256.
 • Kobielska Katarzyna, Polityka społeczna jako obszar planowania strategicznego na poziomie lokalnym (w:) Samorządowa polityka społeczna: rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku (red.) Dorota Moroń i Katarzyna Zamorska,  Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 61-76.
 • Kwieciński L., Wiktorska-Święcka A., Kobielska K., Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitalnym na region. Analiza – zespół II (w:) Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitalnym na region (oprac. i red.: Analiza – zespół I w składzie: Piotr Lorens, Łukasz Medeksza, Izabela Mironowicz ; Analiza – zespół II w składzie: Leszek Kwieciński, Aldona Święcka-Wiktorska, Katarzyna Kobielska], [Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej], Wrocław 2010, s. 139-232. Wersja elektroniczna – zasób publiczny (otwarty):
  http://www.dawg.pl/public/uploads/userfiles/file/Tom9.pdf
 • Kobielska Katarzyna, Funkcjonowanie prezydentów w badanych miastach w latach 2006 – 2010 (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) Dariusz Skrzypiński, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s. 69-116.
 • Kobielska Katarzyna, Alicja Lisowska, GOOD GOVERNANCE(dobre rządzenie) w skali mikro. Raport z badań empirycznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Wrocław 2012, s.341.
 • Kozierska Joanna, Kształtowanie się systemu partyjnego w Polsce (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì : vibranì aspekti (red. nauk.) Andrzej Antoszewski, Antonina Kolodiji, Krzysztof Kowalczyka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 171-179.
 • Kozierska Joanna, Szwajcarska Partia Ludowa – zmiana polityczna w Szwajcarii? (w:) Populizm w Europie: defekt i przejaw demokracji? (red. nauk.) Jean-Michel De Waele i Anna Pacześniak,  Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 185-194.
 • Kozierska Joanna, Zróżnicowanie przestrzenne dostępności do edukacji publicznej i niepublicznej na Dolnym Śląsku (w:) Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku  (red.) Dorota Moroń i Katarzyna Zamorska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 129-148.
 • Kozierska Joanna, Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego: wybrane aspekty (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim: uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych (red.) Robert Alberski i Radosław Solarz, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3302), s. 74-84.
 • Kozierska Joanna, Współpraca, Izolacja, Ignorowanie: co zrobić ze skrajną prawicą? (w:) Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie (red.) Aleksandra Moroska – Bonkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 169-183.
 • Kozierska Joanna, Wyniki wyborów samorządowych w 2010 roku (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) Dariusz Skrzypiński, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s. 279-304.
 • Krawczyk Tomasz, Koncepcja systemu duopolicznego: próba analizy I fazy transformacji w Polsce w latach 1989-1991 (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, nr 5, s. 35-48.
 • Krawczyk Tomasz, Stosunki między rządem a opozycją w wybranych państwach Europy, Adam Marszałek, cop. Toruń 2005, ss. 478.
 • Krawczyk Tomasz, Stronniczość czy obiektywizm polskiej prasy w relacjonowaniu wojny izraelsko-libańskiej z 2006 roku ? (w:) Wojna w mediach (red.) Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 297-318.
 • Krawczyk Tomasz, Eros i Thanatos jako fundamenty systemu politycznego (w:) Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos : praca zbiorowa  (red.) Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska i Agnieszka Pierzchalska: Agencja Wydaw. „ARGI”, Wrocław 2008, s. 69-82.
 • Krawczyk Tomasz, Wizja „dobrego państwa” w świetle koncepcji Gross National Happiness i pierwszego projektu Konstytucji Królestwa Bhutanu z 26 marca 2005 roku (w:) Wizje dobrego państwa: państwo w procesach przemian : teoria i praktyka (red.) Alicja Lisowska i Andrzej W. Jabłoński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, (Biała Seria PTNP), s. 199-221.
 • Krawczyk Tomasz, Populizm we współczesnych demokracjach Europy: perspektywa krytyczna wobec obecnego stanu badań (w:) Populizm w Europie: defekt i przejaw demokracji? (red. nauk.) Jean-Michel De Waele i Anna Pacześniak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 61-85.
 • Krawczyk Tomasz, Nacjonalizm japoński w doktrynie buddyzmu politycznego Nichirena Daishōnina (w: ) Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie ( red.) A. W. Jelonek, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.239-249.
 • Krawczyk Tomasz, Rozmiar i siła państwa w ujęciu funkcjonalnym : odniesienia do rozważań na temat teleologicznych aspektów państwowości Michela Foucault (w:) Współczesne państwo: idee i rozwiązania instytucjonalne (red.) Ewa Ganowicz i Alicja Lisowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. Toruń 2012, (Biała Seria Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych), s. 9-31.
 • Krawczyk Tomasz, Zarys doktryny religijnej i politycznej Nichirena (w:) ,,Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, nr 18, s.13-33.
 • Kupczyk Radosław, Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej (w:) Transformacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: gospodarka – społeczeństwo – polityka (red. nauk.) Krystyna Gomółka, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2010, s. 144-153.
 • Kupczyk Radosław, Wpływ kapitału społecznego na procesy gospodarcze i społeczne (w:) Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja (red. nauk.) Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 113-120.
 • Kupczyk Radosław, The impact of development of human and social capital on the standard of living (w:) Rodzina europejska : filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania (red.) Jerzy Koperek, Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2011, (Centrum Badań nad Rodziną; t.7), s. 219-227.
 • Kupczyk Radosław, Przyczyny kryzysu i instrumenty walki z nim we współczesnej gospodarce (w:) Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowej i Wschodniej: aspekty gospodarcze i społeczne (red. nauk.) Alina Grynia, Uniwersytet w Białymstoku. Filia w Wilnie; Warszawa: Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych, Wilno 2011, s. 7-17.
 • Kupczyk Radosław, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (w:) Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej, Piotr Grabowiec, Monika Klimowicz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław 2011, s. 133-148.
 • Kuś Michał, Sławomir Czapnik, Nowy wspaniały świat : mity cyberprzestrzeni a rzeczywistość (w:) Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie (red.) Marian Niezgoda, Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010, s. 62-70.
 • Kuś Michał, Access (w:) Future or funeral?: a guide to public service media regulation in Europe (ed.) by Olaf Steenfadt, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa 2011, s. 110-129. http://www.mediapolicy.org/wp-content/uploads/Future-or-Funeral-11-11-2011- final-WEB.pdf
 • Kuś Michał, Karolina Churska-Nowak, Baskijskie ruchy separatystyczne a media regionalne (w:) ,,Przegląd Zachodni” 2011, nr 4, s. 145-164.
 • Kuś Michał, K. Churska–Nowak, Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, Poznań 2011, Wydawnictwo WSNHiD, ss.211.
 • Kuś Michał, Poland: waiting for citizens to demand online media accountability MediaAcT Working Paper No. 8/2011 on Media Accountability and Transparency. Tampere: Journalism Research and Development Centre, s. 19, E – dokument elektroniczny http://www.mediaact.eu/fileadmin/user_upload/WP4/WP4_Poland.pdf
 • Kuś Michał, Contemporary Media Technology Development and its Consequences for communication research (w:) Communication and marketing in social disciplines  (ed.) by Viera Zuborova, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Institute of Social and Political Science, Trnava 2011, s. 5-10.
 • Michał Głowacki,  Kuś Michał, From one transformation to another : towards an understanding of challenges for media accountability online in Serbia (w:) MediaAcT Working Paper [Dokument elektroniczny], 2011, nr 9, (22 s.)
 • Kuś Michał, Głowacki M., How much media accountability and transparency in Bulgaria, Poland and Serbia? A comparative approach to online innovations (w:)“Media Transformations”,2012,  Vol. 7, s. 36-57.
 • H. Heikkilä, D. Domingo, J. Pies, Michał Kuś, M. Głowacki, O. Baisnée, Media accountability goes online – A transnational study of emerging practices and innovations, MediaAcT Working Paper No. 14/2011 on Media Accountability and Transparency. Tampere 2012: Journalism Research and Development Centre. [tylko wersja elektroniczna:

http://www.mediaact.eu/fileadmin/user_upload/WP4_Outcomes/WP4_Report.pdf ]

 • Lewandowski Czesław, Cenzura w Polsce 1945-1950 (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, [red. tomu : Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski],  Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 365-372.
 • Lewandowski Czesław, Tradycja a media masowe (w:) Demokracja – społeczeństwo – globalizacja: w kręgu problemów współczesnej demokracji (red. nauk.) Andrzej W. Jabłoński, Zenona M. Nowak, Opole 2005, s. 40-44.
 • Lesińska Magdalena, „Europa obywateli” jako wspólnota polityczna i kulturowa: dylematy wokół procesów integracji (w:) Europa obywateli: polskie społeczeństwo obywatelskie in actu (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2007, s. 291-304.
 • Lesińska Magdalena, Imigranci jako grupa wykluczona w perspektywie polityki państwa przyjmującego (w:) Europa – ziemia obiecana?: doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów (red.) Patrycja Matusz-Protasiewicz i Elżbieta Stadtmüller, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2973), s. 11-35.
 • Lesińska Magdalena, Polityka Niemiec wobec imigrantów – od systemu Gastarbeiter do systemu kraju imigracji (w:) Europa – ziemia obiecana? : doswiadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów (red.) Patrycja Matusz-Protasiewicz i Elżbieta Stadtmüller, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2973), s. 37-57.
 • Lisicka Halina, Alberski Robert, Jerzy Sommer, Polityka ochrony środowiska (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2406), Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ss.169.
 • Lisicka Halina, Ewolucja reżimu politycznego w Polsce po 1989 roku (w:) Demokracja w III Rzeczypospolitej (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2368), s. 27-50.
 • Lisicka Halina, Rola Kościoła katolickiego w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej (w:) Demokracja w III Rzeczypospolitej (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2368), s. 199-215.
 • Lisicka Halina, Udział społeczeństwa w realizacji usług publicznych w Polsce (w:) Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian (red.) Andrzej Ferens i Iwona Macek, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2351), s. 159-179.
 • Lisicka Halina, Jerzy Sommer, Ochrona środowiska jako przedmiot badań politologicznych (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu  [red. tomu Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 43-51.
 • Lisicka Halina, Czy polskie organizacje ekologiczne pełnią rolę grup nacisku w systemie politycznym? (w:) Grupy interesu: teorie i działanie (red.) Zbigniew Machelski  i Lech Rubisz, Toruń 2003,  (Człowiek i Polityka; 1), s. 310-338.
 • Lisicka Halina, Globalizacja – proces nieunikniony i konieczny? (w:) Integracja europejska a globalizacja: praca zbiorowa (red.) Tadeusz Wallas, Słubice 2003, s. 57-64.
 • Lisicka Halina, Alberski Robert, Wybory samorządowe we Wrocławiu w latach 1990-2002 (w:) ,,Problemy Humanistyki” (2003/2004), nr 8/9 s. 63-80.
 • Lisicka Halina, Organizacje ekologiczne a prawo (w:) Księga Pamiątkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego  [red. wyd. Zbigniew Bukowski], Wydaw. „Dom Organizatora”, Toruń 2004, s. 37-80.
 • Lisicka Halina, Organizacje społeczne jako czynnik optymalizacji działań administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska (w:) Organizacja władz publicznych w Polsce, Czechach, Słowacji w zakresie ochrony środowiska, a członkostwo w Unii Europejskiej (red.) Jerzy Sommera, Wrocław 2004, (Monografie / Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska; 51), s. 87-106.
 • Lisicka Halina, Organizacje społeczne (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz., Wrocław 2005, (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 131-142.
 • Lisicka Halina, Partie polityczne w Polsce (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz. Wrocław 2005, (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 76-88.
 • Lisicka Halina, Prawa i wolności obywatelskie (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz., Wrocław 2005, (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 13-31.
 • Lisicka Halina, Referendum (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz. Wrocław 2005, (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 63-75.
 • Lisicka Halina, Rola Kościoła katolickiego w systemie politycznym Rzeczpospolitej (w:) Studia politologiczne i historyczne: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi (red. nauk.) Czesław Osękowski, Jarosław Macała, Zielona Góra 2005, s. 253-264.
 • Lisicka Halina, System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa, (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz., Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2005, s.361.
 • Lisicka Halina, Udział organizacji ekologicznych w procesach politycznych (w:) ,,Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2005, nr 4 , s. 35-43.
 • Lisicka Halina, Uprawnienia społeczeństwa w kreowaniu polityki (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2005, Biuro Doradztwa Ekologicznego, s.32-75.
 • Lisicka Halina, Udział organizacji ekologicznych w procesach politycznych związanych z tworzeniem i realizacją polityki ochrony środowiska (aspekt metodologiczny) (w:) Právní úprava ochrany lesa, procesní právo ochrany životního prostředí: sborník z mezinárodní česko-polsko-slovenské konference, Kašperské Hory [8.-11.9]2005 / (edit.) Milan Damohorský, Vojtěch Stejskal, Univerzita Kralova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, Praha 2005, s. 125-140.
 • Lisicka Halina, Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce państwa (w:) Zrównoważony rozwój: od utopii do praw człowieka (red.) Andrzej Papuziński, Bydgoszcz 2005, s. 246-259.
 • Lisicka Halina, Prawicowość polskich organizacji ekologicznych (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, [red. Halina Lisicka], Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 213-218.
 • Lisicka Halina, Programy wyborcze (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (red.) Andrzej Antoszewski,  Wydaw. „Profil”, Wrocław 2006, s. 102-119.
 • Lisicka Halina, Rola organizacji społecznych w ochronie przyrody (w:) ,,Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae” 2006, T. 24, s. 210-221.
 • Lisicka Halina, Polityka wyznaniowa w Polsce (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych ( red.) Jerzy Juchnowski i Marian S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s. 491-499.
 • Lisicka Halina, Rola organizacji społecznych w ochronie przyrody (w:) Prawo ochrony środowiska i prawo karne: książka jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej [red. Halina Lisicka; tł. z czes. Ilona Gwóźdż-Szewczenko], Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2008, s. 155-163.
 • Lisicka Halina, Uwarunkowania polityczne wyborów samorządowych w 2006 r. (w:) Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku: wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych  (red.) Robert Alberski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2008, s. 11-22.
 • Lisicka Halina, Jerzy Sommer, Ochrona środowiska jako funkcja państwa (w:) Współczesne państwo : wybrane problemy (red.) Sylwester Wróbel, Poznań; Chorzów : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, s. 95-114.
 • Lisicka Halina, Państwo wobec konfliktów światopoglądowych – zalety państwa neutralnego (w:) Wizje dobrego państwa: Polska jako „dobre państwo”: koncepcje i kontrowersje (red.) Alicja Lisowska i Andrzej W. Jabłoński,Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2009, (Biała Seria PTNP), s. 152-171.
 • Lisicka Halina , Instytucja referendum jako metoda rozwiązywania konfliktów ekologicznych (w:) Historia, polityka, dyplomacja : studia z nauk społecznych i humanistycznych : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin ( red.) M. Mróz i E. Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 637-646.
 • Lisicka Halina, Ochrona środowiska jako funkcja systemu politycznego (w:) ,,Ochrona Środowiska Prawo i Polityka” 2010, nr 4, s. 43-49.
 • Lisicka Halina, Recenzja książki Z. Bukowskiego, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009 (w:) ,, Ochrona Środowiska Prawo i Polityka” 2010, nr 2, s. 59-60.
 • Lisicka Halina, Rola organizacji ekologicznych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego (w: ) Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska [pod red. Haliny Lisickiej]. Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2010, (Seria: Monografie / Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska ; 55). – S. 37-42.
 • Lisicka Halina, Strategia polityczna i taktyka wyborcza (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim: uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych (red.) R. Alberski i R. Solarz, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3302), s. 11-19.
 • Lisicka Halina, Skrzypiński Dariusz,  Społeczno-polityczna charakterystyka badanych miast (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) D. Skrzypiński, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s. 29-50.
 • Lisicka Halina, Konflikty związane z tworzeniem obszarów Natura 2000, (w:) Konflikty środowiskowe i sposoby ich rozstrzygania, (red.) H. Lisicka, A. Lisowska, Wrocław 2012  s. 123- 136.
 • Lisicka Halina, Wpływ organizacji społecznych na polską politykę ochrony środowiska (w:) Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, pod red. E. Ury, J. Stelmasiaka, S. Pieprznego,  Rzeszów 2012, s. 361-370.
 •  Lisicka Halina, Obszary Natura 2000 jako element polskiej polityki ochrony środowiska, (w:) W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce, pod red. B. Dziemidok – Olszewskiej W. Sokoła i T. Bichty, Lublin 2012, s. 703-718.
 • Lisowska Alicja, Główne założenia programowe partii Zieloni / Wolny Sojusz Europejski (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2005, nr 6, s. 68-73.
 • Lisowska Alicja, Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej: podstawy instytucjonalne i programowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2739), Wrocław 2005, ss.234.
 • Lisowska Alicja, Zrównoważony rozwój i subsydiarność jako podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej (w:) Zrównoważony rozwój: od utopii do praw człowieka (red.) Andrzej Papuziński, Bydgoszcz  2005, s. 230-245.
 • Lisowska Alicja, Podstawy traktatowe polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2006, nr 7, s. 114-120.
 • Lisowska Alicja, Polityka ochrony środowiska a polityka ekologiczna: rozważania definicyjne (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera [red. Halina Lisicka], Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 219-228.
 • Lisowska Alicja, Północny Wymiar” polityki Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska (w:) ,,Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka ”2006, nr 1, s. 42-48.
 • Lisowska Alicja, Państwo i społeczeństwo w ujęciu europejskich Zielonych – „nowy paradygmat” (w:) Wizje dobrego państwa: idee i teorie (red.) Alicja Lisowska i Andrzej W. Jabłoński, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, (Biała Seria), s. 193-212.
 • Lisowska Alicja, Północny wymiar” Unii Europejskiej a ochrona środowiska naturalnego” (w:) Wymiar wschodni UE: wielowymiarowość integrującej się Europy (red.) Artur Staszczyk i Janusz Jartys, ZAPOL, Szczecin 2007, s. 133-145.
 • Jacek Kurzępa, Lisowska Alicja, Agnieszka Pierzchalska, Młodzież Dolnego Śląska wobec zjawiska prostytucji rówieśniczej (w:) Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos: praca zbiorowa  (red. Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska i Agnieszka Pierzchalska,  Agencja Wydaw. „ARGI”, Wrocław 2008, s. 209-224.
 • Lisowska Alicja, The Lower Silesia Province leaders towards juvenile prostitution : a small research report (w:) : une ville exceptionnelle en Europe zentrale? (ed.) Anna Pacześniak, Bruxelles ; Institut de Sociologie de l’Université Libre de Bruxelles ; Genéve : Université de Genéve, Wroclaw 2009, (Transitions; Vol. 49, nr 2), s. 117-134.
 • Jacek Kurzępa, Lisowska Alicja, Agnieszka Pierzchalska, Prostytycja nieletnich w perspektywie dolnośląskiej młodzieży (w:) Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich?: scenariusze zajęć,  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław 2009, s. 53-87.
 • Lisowska Alicja, Agnieszka Pierzchalska, Co wiemy o prostytucji nieletnich (w:),, Niebieska Linia” 2010, nr 5, s. 19-23.
 • Lisowska Alicja, Postawy prośrodowiskowe Europejczyków w świetle badań społecznych (w:) Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska/ [pod red. Haliny Lisickiej], Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2010, (Seria: Monografie / Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska ; 55), s. 43-58.
 • Lisowska Alicja, Społeczna percepcja zagrożeń środowiskowych: Europejczycy o zmianach klimatycznych (w:) Zmiany klimatu a społeczeństwo / Leszek Karski (red.), Irena Grochowska (red.), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010, s. 141-160.
 • Lisowska Alicja, Dolnoślązacy wobec problemów społecznych regionu (w:) Oblicza biedy we współczesnej Polsce [Dokument elektroniczny / [red. Monika Popow, Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska, Magdalena Prusinowska, Magdalena Chruściel], Doktoranckie Koło Naukowe „Na styku”, Gdańsk 2011, s. 311-328 Wersja elektroniczna w formacie *.pdf dostepna przez serwis Repozytorium CeON – zasób publiczny (otwarty): http://depot.ceon.pl/handle/123456789/131
 • Lisowska Alicja, Portret „nieletniej” osoby prostytującej się w oczach rówieśników oraz dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska (w:) Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania (red.) Alicja Lisowska i Jacek Kurzępa, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3347), s. 53-74.
 • Lisowska Alicja, System kar we współczesnej dolnośląskiej rodzinie (w:) Bezpieczeństwo współczesnego świata: edukacja, media, kultura (red. nauk.) Magdalena Baranowska-Szczepańska, Janusz Karwat, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań 2011, s. 211-225.
 • Łoś-Nowak Teresa, Dyplomacja: wiedza – sztuka- czy…? (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu  [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 62-69.
 • Łoś-Nowak Teresa, Od chaosu do ładu: w poszukiwaniu nowych form organizacji stosunków międzynarodowych (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2002, nr 2, s. 85-93.
 • Łoś-Nowak Teresa, Środowiskowe determinanty polityki zagranicznej RP (w:) Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy, maj 2002 (red.) Teresa Łoś-Nowak i Adriana Dudek, Wspólnota Akademicka, Legnica 2002, (Materiały Konferencyjne: seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy), s. 8-15.
 • Łoś-Nowak Teresa, W poszukiwaniu nowych form organizacji stosunków międzynarodowych: stosunki międzynarodowe w fazie globalizacji i współzależności (w:) Świat, Europa, Dolny Śląsk: wyzwania milenijne: materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław 28-30 listopada 2000 roku (red.) Teresa Łoś-Nowak i Marian S. Wolański, Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2403), s. 47-71.
 • Łoś-Nowak Teresa, Dudek Adriana, Bezpieczeństwo państwa w środowisku międzynarodowym: przewartościowania (w:) Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa (red.) Sławomir Dębski i Beata Górka-Winter, Warszawa 2003,  (Raporty / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), s. 45-57.
 • Łoś-Nowak Teresa, Grupy nacisku w stosunkach międzynarodowych (w:) Grupy interesu: teorie i działanie (red.) Zbigniew Machelski i Lech Rubisz, Toruń  2003, (Człowiek i Polityka; 1), s. 57-77.
 • Łoś-Nowak Teresa, ONZ w XXI wieku: w poszukiwaniu nowego paradygmatu (w:) Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji: [księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Symonidesowi] (red.) Edward Haliżak i Roman Kuźniar, Warszawa 2003, s. 225-250.
 • Łoś-Nowak Teresa, Poland’s security at the threshold of the XXI century: options and structures (w:) Narrowing the gap between East and West: a historical-political approach to current European challenges based on the Spanish and Polish cases (eds.) Pablo S. Blesa-Aledo, Teresa Łoś-Nowak, [preface by Marcelino Oreja Agiurre], Universidad Católica San Antonio, Murcia 2003, s. 199-236.
 • Łoś-Nowak Teresa, Polish „fin de siecle” in foreign policy after 1956 (w:) ,,Polish Political Science Yearbook” 2003, T.32, s. 5-29.
 • Łoś-Nowak Teresa, W poszukiwaniu nowych form organizacji stosunków międzynarodowych czy w kierunku rządu światowego ? (w:) Nauka o państwie i polityce (red.) Józef Tymanowski,  Łódź 2003, s. 199-230.
 • Łoś-Nowak Teresa, Encyklopedia Unii Europejskiej: [praca zbiorowa (red.) Konstanty Adam Wojtaszczyk Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. Warszawa 2004, s. 534., hasła encykloped.
 • Łoś-Nowak Teresa, ONZ w XXI wieku: w poszukiwaniu nowego paradygmatu (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, nr 4, s. 105-117.
 • Łoś-Nowak Teresa, Organizacje międzynarodowe - ewolucja w kierunku samodzielności w polityce i stosunkach międzynarodowych (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg  (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 15-56.
 • Łoś-Nowak Teresa, Polski fin de siècle w polityce zagranicznej po 1956 roku (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, nr 5, s. 122-133.
 • Łoś-Nowak Teresa, Przywództwo w świecie globalnym (w:) Przywództwo polityczne: teorie i rzeczywistość (red.) Lech Rubisz i Krzysztof Zuba, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2004, (Człowiek i Polityka; nr 2), s.207-230.
 • Łoś-Nowak Teresa,  Robert Kagan, "Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata", Warszawa 2003, [recenzja] (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, nr 5, s. 184-186.
 • Łoś-Nowak Teresa, Wspólnotowość polityki zagranicznej Unii Europejskiej (w:) ,,Przegląd Europejski” 2004, nr 1, s. 7-25.
 • Łoś-Nowak Teresa, „Błękitne hełmy to piękna idea…” : [głos w dyskusji] (w:) 60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: osiągnięcia i wyzwania: materiały z konferencji, Warszawa, 24 czerwca 2005 r. [red. Maciej Bem, Anna Herman-Łukasik, Jolanta Kucharska], Warszawa 2005, s. 60.
 • Łoś-Nowak Teresa, The UN in the 21 st century: In Search of a New Paradigm (w:) ,,The Polisch Foreign Affairs Digest” 2005, no 2, vol. 5, s.23-54.
 • Łoś-Nowak Teresa,  Paradygmat realistyczny – projekcje porządku międzynarodowego w XXI wieku (w:) Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku: wizje – koncepcje – paradygmaty (red. nauk.) Roman Kuźniar, Warszawa 2005, 21-58.
 • Łoś-Nowak Teresa, Równo dziesięć lat temu… : [głos w dyskusji] (w:) 60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: osiągnięcia i wyzwania: materiały z konferencji, Warszawa, 24 czerwca 2005 r.,[red. Maciej Bem, Anna Herman-Łukasik, Jolanta Kucharska], Warszawa  2005, ss. 81.
 • Łoś-Nowak Teresa, Stanowisko Polski wobec WPZiB UE (w:) Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec (red. nauk.) Erhard Cziomer, Marek Czajkowski, Wydaw. DANTE, Kraków 2005, s. 119-137.
 • Łoś-Nowak Teresa, The UN in the 21st century: in search of a new paradigm (w:) The Polish Foreign Affairs Digest 2005”, Vol. 5, nr 2, s. 23-54.
 • Łoś-Nowak Teresa, Dyplomacja: profesjonalizm czy sztuka uwodzenia ? (w:) Prawo, władza, społeczeństwo, polityka: księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego (zesp. red.) Maria Borucka-Arctowa (przew.) [et al.], Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 413-424.
 • Łoś-Nowak Teresa, Instytucjonalizacja we współczesnych stosunkach międzynarodowych: aspekty retrospektywne i prospektywne (w:) Idee – instytucje – demokracja: instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej (red.) Lech Rubisz, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, (Człowiek i Polityka; nr 3), s. 83-99.
 • Łoś-Nowak Teresa, Interwencja humanitarna – nowe prawo czy nowy paradygmat badawczy ? (w:) Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, (Prawa Człowieka), s. 165-223.
 • Łoś-Nowak Teresa, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej (w:) Integracja europejska: wstęp (red. nauk.) Konstanty A. Wojtaszczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006,  (Studia Europejskie / Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne), s. 184-235.
 • Łoś-Nowak Teresa, Stosunki międzynarodowe: teorie, systemy, uczestnicy, Wyd. 2 uzup. i popr., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2868), Wrocław 2006, ss. 361.
 • Łoś-Nowak Teresa, Unia Europejska w Nowym Międzynarodowym Porządku (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 441-455.
 • Łoś-Nowak Teresa, Polska na początku XXI wieku: (państwo-politycy-mass media)  (red.) Lesław Koćwin (Monografie – Prace zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu), Edukacja – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007.
 • Łoś-Nowak Teresa, Projekcje porządku międzynarodowego w XXI wieku (w:) Zamknięcie kwestii niemieckiej 1989-1991: studia i szkice (red.) Janusz Sawczuk, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 133-174.
 • Łoś-Nowak Teresa, Nurty i paradygmaty badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe (red.) T. Łoś – Nowak, Wydawnictwo Uniwerystetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Łoś-Nowak Teresa, Uczestnicy stosunków międzynarodowych (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe (red.) T. Łoś – Nowak, Wydawnictwo Uniwerystetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Łoś-Nowak Teresa, System międzynarodowy (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe (red.) T. Łoś – Nowak, Wydawnictwo Uniwerystetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Łoś-Nowak Teresa, Wspólnotowość polityki zagranicznej Unii Europejskiej (w:) Studia z zakresu Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s.591-611.
 • Łoś – Nowak Teresa, Polityka zagraniczna w przestrzeni teoretycznej (w:) Polityka zagraniczna : aktorzy, potencjały, strategie, (red. nauk.) T. Łoś-Nowak,  Poltext sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 17-41.
 • Łoś – Nowak, Teresa, O potrzebie rekonstrukcji przestrzeni badawczej w nauce o stosunkach międzynarodowych. Refleksje natury polityczno – normatywnej, systemowej i metaforycznej (w:) ,,Przegląd Politologiczny’’ 2011, nr 1, s. 25-38.
 • Łoś – Nowak Teresa, Polityka zagraniczna – stałe i zmienne komponenty procesu formułowania i realizacji (w:) Polityka zagraniczna : aktorzy, potencjały, strategie (red. nauk.) T. Łoś-Nowak. Poltext sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 42-58.
 • Łoś – Nowak Teresa, Polska – cele, aspiracje, kierunki (w:) Polityka zagraniczna : aktorzy, potencjały, strategie (red. nauk.) T. Łoś-Nowak, Poltext sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 261-287.
 • Łoś – Nowak Teresa, Federacja Rosyjska i ład międzynarodowy (w:) Na gruzach imperium… : w stronę nowego ładu międzynarodowego i społeczno-politycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (red.) A. Stępień-Kuczyńska i M. Słowikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 91-132.
 • Łoś – Nowak Teresa, Jakie państwo w ponowoczesnym świecie? (w:) Amerykomania : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani. T. 2 ( red.) W. Bernacki i A. Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 511-533.
 • Łoś – Nowak Teresa, Jakie przywództwo w ponowoczesności, do księgi pamiątkowej prof. dr hab. M. Żmigrodzkiego, W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce, (red.) B. Dziemidok -Olszewska, W. Sokół i T. Bichta, Lublin 2012, ss. 22.
 • Łoś – Nowak Teresa, O książce Ryszarda Skarzyńskiego „Anarchia i policentryzm. Elementy teorii stosunków międzynarodowych”, jej oryginalności oraz stylu polemiki naukowej (w:) Wokół teorii stosunków międzynarodowych ( red.) W. Mich i J. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 101-113.
 • Łyżwa Paweł, Axiological foundations of Polish national identity in the context of the EU Enlargement (w:) Narrowing the gap between East and West: a historical-political approach to current European challenges based on the Spanish and Polish cases (eds.) Pablo S. Blesa-Aledo, Teresa Łoś-Nowak; [preface by Marcelino Oreja Agiurre], Universidad Católica San Antonio, Murcia 2003, s. 301-345.
 • Łyżwa Paweł, Myśl polityczna chrześcijańskiej demokracji w III RP, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2003, ss.270.
 • Łyżwa Paweł, System wartości politycznych współczesnej europejskiej chrześcijańskiej demokracji (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2003, [Nr] 3, s. 15-25.
 • Łyżwa Paweł, Religia w filozofii Thomasa Hobbesa i Johna Lecke’a (w:) Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu (red.) Edward Olszewski, Zenon Tymoszuk, Lublin 2004, s. 71-87.
 • Łyżwa Paweł, Subsydiarność jako przesłanka integracji europejskiej w ujęciu katolickiej nauki społecznej (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa  2004, s. 383-390.
 • Łyżwa Paweł, Filozoficzno-polityczne założenia ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej (w:) ,,Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2005, nr 2, s. 38-45.
 • Łyżwa Paweł, Podstawowe założenia myśli politycznej międzywojennej Włoskiej Partii Ludowej (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2005, [Nr] 6 (2005), s. 31-40.
 • Łyżwa Paweł, Kościół, naród, państwo – elementy ideologii narodowej w myśli politycznej polskiej chrześcijańskiej demokracji po 1989 roku (w:) Ideologie, doktryny i ruchy narodowe: wybrane problemy  (red.) Stefan Stępień, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 479-501.
 • Łyżwa Paweł, Obywatel w teoriach prawa natury (w:) Historia i filozofia praw człowieka  (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006,  (Prawa człowieka), s. 34-71.
 • Łyżwa Paweł, Tradycjonaliści katoliccy wobec oświecenia i rewolucji francuskiej (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2006, [Nr] 7, s. 37-47.
 • Łyżwa Paweł, Kulturowe oraz aksjologiczno-normatywne determinanty kapitalizmu jako porządku społeczno-gospodarczego i politycznego (zarys problemu) (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011, nr 2,  s. 177-203.
 • Łyżwa Paweł, Aksjologiczne uwarunkowania polityki jako sfery społecznej – zarys problemu (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13, s. 23-36.
 • Macek Iwona, Tendencje zmian w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej (w:) Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian (red.) Andrzej Ferens i Iwona Macek, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2351), s. 89-99.
 • Macek Iwona, Polska administracja publiczna wobec integracji z Unią Europejską (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej,  [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 87-94.
 • Macek Iwona, Administracja publiczna – wymiar lokalny i regionalny (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz. Wrocław 2005, (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 246-270.
 • Macek Iwona, Zasoby europejskiej administracji publicznej (w:) Administracja i polityka: europejska administracja publiczna (red.) Robert Wiszniowski, Wrocław 2005, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2774), s. 77-91.
 • Macek Iwona, Dynamika konfliktów ekologicznych (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera [red. Halina Lisicka),Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 229-238.
 • Macek Iwona, Racjonalność i irracjonalność polityki ochrony środowiska (w:),, Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011, nr 2, s. 115-132.
 • Makuch Marta, Bezpośrednie zagraniczne inwestycje w krajach członkowskich Unii Europejskiej : analiza komparatystyczna (w:) Polityki unijne dwa lata po akcesji: wybrane problemy (red. nauk.) Mieczysław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 153-170.
 • Makuch Marta, Europejski Fundusz Społeczny na tle ewolucji finansowania celów europejskiej polityki społecznej w obszarze rynku pracy (w:) Model społeczny zintegrowanej Europy: nowe wyzwania i perspektywy (red.) Józef Zarzeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2961), s. 210-231.
 • Makuch Marta, Flexicurity - ku "elastycznemu bezpieczeństwu" na rynku pracy w UE (w:) Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki (red.) Dorota Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3142), s. 131-146.
 • Makuch Marta, Kapitał ludzki - próba definicji (w:) Kapitał ludzki i społeczny : wybrane problemy teorii i praktyki (red.) Dorota Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3142), s. 13-24.
 • Makuch Marta, Podstawowe wskaźniki flexicurity w krajach Unii Europejskiej (w:) Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej (red. nauk.) Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009, s. 302-311.
 • Makuch Marta, Polityka rozwoju usług turystycznych Polski na tle polityki turystycznej UE : strategie i prognozy (w:) Rola turystyki w gospodarce regionu. Vol. 2, Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej (red. nauk.) Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009, (Monografie, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), s. 293-302.
 • Makuch Marta, Zarządzanie publicznymi środkami finansowymi w "dobrym państwie" na przykładzie Polski (w:) Wizje dobrego państwa : Polska jako "dobre państwo" : koncepcje i kontrowersje  (red.) Alicja Lisowska i Andrzej W. Jabłoński, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2009, (Biała Seria PTNP), s. 265-282.
 • Kajdanek Katarzyna, Sroka Jacek, Moroń Dorota, Makuch Marta, Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska: wykorzystanie wyników sondaży społecznych w rożnych obszarach życia do prognozowania zagrożeń społecznych w regionie, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, (Sfera społeczna; t.3), Wrocław 2010, ss. 251.
 • Makuch Marta, Absorbcja potencjału kapitału ludzkiego w Polsce na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w:) Polska i Europa Środkowa: demokratyzacja, konsolidacja, EUropeizacja  (red. nauk.) Ewa Nowak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 349-357.
 • Makuch Marta, Globalny kryzys a zmiany na krajowym i regionalnym rynku pracy : przykład Polski i woj. Dolnośląskiego (w:) Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony (red. nauk.) Zbigniew Strzelecki i Paulina Legutko, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 141-154.
 • Makuch Marta, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionu : identyfikacja wybranych problemów na przykładzie województwa dolnośląskiego (w:) Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, ,,Miscelanea Oeconomicae” 2010, nr 1 spec., s. 13-22.
 • Makuch Marta, Realizacja polityki społecznej na tle głównych zadań samrządu gminy, powiatu i województwa - ogólna charakterystyka, źródła finansowania (w:) Samorządowa polityka społeczna: rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku (red.) Dorota Moroń i Katarzyna Zamorska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 43-59.
 • Makuch Marta, Stan i perspektywy finansów publicznych w państwach Unii Europejskiej na początku XXI wieku (w:) Zawodność państwa - zawodność rynku (red. nauk.) Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2010, s. 99-109.
 • Makuch Marta, Aktywność zawodowa osób starszych - diagnoza i perspektywa polskiego rynku pracy w XXI wieku (w:) Osoby starsze w społeczeństwie: społeczeństwo wobec osób starszych (red.) Marta Makuch i Dorota Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3349), s. 51-67.
 • Makuch Marta, Kapitał ludzki w Polsce w procesie transformacji i integracji europejskiej (w:) Dialog europejski Zachód-Wschód: dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009 (red.) Alicja Stępień-Kuczyńska, Maciej Potz i Michał Słowikowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, (Dialog Europejski), s. 215-232.
 • Makuch Marta, Kobiety a problematyka edukacji, nauki oraz uczestnictwa w kulturze na Dolnym Śląsku (w:) Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku: europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym: publikacja informacyjno-promocyjna (red. nauk.) Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 47-67. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
  http://www.dfop.org.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/gender/Aktywnosc kobiet.pdf
 • Makuch Marta, Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy - województwo dolnośląskie na tle tendencji krajowych (w:) Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych (red. nauk.) Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek, Warszawa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 391-412.
 • Makuch Marta, Regionalny rynek pracy po kryzysie: zarys skutków i problemów związanych z bezrobociem wybranych grup społecznych na Dolnym Śląsku (w:) Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego (red. nauk.) Zbigniew Strzelecki, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 615-635.
 • Makuch Marta, Zarys społecznych problemów państw w XXI wieku (w:) Społeczne wyzwania współczesnych państw (red. nauk.) Dorota Gizicka, Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, (Studia Sądecko-Lubelskie), s. 107-118.
 • Makuch Marta, Edukacja i nauka kobiet: analiza wybranych problemów z perspektywy regionu (w:) Edukacja i polityka edukacyjna: współczesne wyzwania, problemy i rozwiązania z perspektywy Dolnego Śląska (red.) Marta Makuch i Dorota Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 77-94.
 • Makuch Marta, Kapitał ludzki - fundament gospodarki XXI wieku: tworzenie, wykorzystanie, perspektywy (w:) Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie (red.) Dorot Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3418), s. 29-44.
 • Makuch Marta, Młodzież a europejski rynek "bez-pracy": aktywność zawodowa młodych osób w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w XXI wieku (w:) Młode pokolenie: problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości (red.) Marta Makuch i Dorota Moroń,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3387), s. 105-123.
 • Makuch Marta, Usługi społeczne a problemy rynku pracy w XXI wieku. Polska na tle polityki Unii Europejskiej (w:) Usługi społeczne wobec rodziny (red.) A. Kubów, J. Szczepaniak ,,Prace Naukowe” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 239, Wyd. UE Wrocław 2011, s.80-92.
 • Moroń Dorota, Makuch Marta, Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku, „Informator Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” 2012, nr 11.
 • Mazur Renata, Formy integracyjne i współpracy państw w przestrzeni postradzieckiej (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg  (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 222-259.
 • Mazur Renata, Geopolityka w rosyjskiej myśli politycznej po rozpadzie ZSRR (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, nr 5, s. 49-57.
 • Mazur Renata, Federacja Rosyjska i Wspólnota Niepodległych Państw (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki  (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044), s. 257-295.
 • Mazur Renata, Federacja Rosyjska wobec państw bałtyckich (w:) Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (red.) Walenty Baluk, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008, s. 57-67.
 • Mazur Renata, Karta Praw Podstawowych UE (w:) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. nauk.) Agnieszka Florczak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, (Studia Europejskie), s. 40-54.
 • Mazur Renata, Mechanizmy i struktury integracyjne państw w przestrzeni WNP (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 214-246.
 • Mazur Renata, Rada Bałtycka (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup.,Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 211-214.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Od państwa komunistycznego do państwa liberalnego : ewolucja systemu politycznego w koncepcjach polskich liberałów do 1989 r.(w:) Dylematy współczesnego liberalizmu: zbiór studiów (red.) Piotr Kryczko i Ryszard Maciołek, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 285-299.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Rola funduszy strukturalnych w podnoszeniu poziomu konkurencyjności regionu na przykładzie projektu "Granty badawcze dla doktorantów zwiększające potencjał innowacyjny Dolnego Śląska" (w:) Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej  (red. nauk.) Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2008, s. 247-260.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Liberalne koncepcje społeczeństwa obywatelskiego oraz państwa w pismach i programach polskich działaczy opozycyjnych lat 80. XX wieku (w:) Wizje dobrego państwa : Polska jako "dobre państwo" : koncepcje i kontrowersje (red.) Alicja Lisowska i Andrzeja W. Jabłoński, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2009, (Biała Seria PTNP), s. 57-71.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Samorządność jako podstawa demokracji partycypacyjnej w projektach polskiej opozycji politycznej w latach 1980-1989 (w:) Closer to citizens: wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawn. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2009, s. 111-124.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Społeczeństwo bez państwa?: antypolityczny wymiar libertariańskich koncepcji politycznych (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2009, nr 2, s. 25-47.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Czy wolny rynek zagraża tożsamości obywateli współczesnych demokracji? : Benjamina Barbera krytyka liberalizmu i konsumpcjonizmu (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 2, s. 77- 90.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Do European Union citizens need the Common Agricultural Policy? (w:) Borderless Europe : challenges, opportunities (ed.) Ágnes Tuka, István Tarrósy),  Department of Political Studies, Pecs : Publikon, 2010, s. 147- 159.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Europeizacja samorządu - wpływ Unii Europejskiej na aktorów lokalnych i regionalnych (w:) Europeizacja - mechanizmy, wymiary, efekty (red.) Anna Pacześniak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 263-284.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Możliwości i bariery rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce (w:) Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja (red. nauk.) Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 185-202.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w koncepcjach polityczno-programowych polskiej opozycji w latach 1980-1989, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2010, ss. 336, (Biblioteka, Europejskie Centrum Solidarności).
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Rola regionalnych programów operacyjnych w definiowaniu priorytetów rozwojowych polskich regionów w latach 2007-2013 (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2010, nr 11, s. 111-127.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Wpływ integracji europejskiej na rozwój współpracy regionów europejskich po 2007 r. (w:) Polska i Europa Środkowa: demokratyzacja, konsolidacja, EUropeizacja (red. nauk.) Ewa Nowak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 403-412.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w rozwoju europejskich obszarów wiejskich w latach 2007-2013 (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 1, s. 151-169.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Inwestycje w infrastrukturę drogową jako element realizacji polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce w latach 2007- 2013 (w:) Rodzina europejska: filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania (red.) Jerzy Koperek, Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2011, (Centrum Badań nad Rodziną ; t.7), s. 229-246.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Kobiety w rozwoju regionalnym i lokalnym Dolnego Śląska (w:) Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku : europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym: publikacja informacyjno-promocyjna (red. nauk.) Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 69-89, Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
  http://www.dfop.org.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/gender/Aktywnosc kobiet.pdf
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Krytyka klasycznego modelu "homo oeconomicus" w kontekście światowego kryzysu ekonomicznego (w:) Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej, Piotr Grabowiec, Monika Klimowicz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław 2011, s. 11-26.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Polska wieś jako przestrzeń realizacji idei demokracji partycypacyjnej - teoria i praktyka (w:) Dylematy współczesnej demokracji (red.) Sylwester Wróbel, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 223-243.
 • Michalewska-Pawlak Małgorzata, Rural areas development as a field of intervention of the European Union Cohesion Policy after 2013 (w:) ,,Studies in Agricultural Economics” 2011, Vol. 113, no 2, s. 161-166. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://tinyurl.com/brpvnro
 • Młyniec Eugeniusz, Opinia publiczna: wstęp do teorii, Poznań: Wydaw. Forum Naukowe; Wrocław: Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk, 2002, ss.181.
 • Młyniec Eugeniusz, Maria Jarosz."Władza. Przywileje. Korupcja", Warszawa 2004, [recenzja] (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2005, [Nr] 6 (2005), s. 145-148.
 • Młyniec Eugeniusz, Patologie życia politycznego (zagadnienia teoretyczne i metodologiczne) (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2008, nr 9 (2008), s. 59-86.
 • Moroń Dorota, Praktyka funkcjonowania wolontariatu w polskich organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych (w:) ,,Pro Publico Bono”,  Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR 2006, Z. 2, s. 197-214.
 • Moroń Dorota, Potencjał ekonomiczny sektora non profit na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej (w:) Model społeczny zintegrowanej Europy: nowe wyzwania i perspektywy (red.) Józef Zarzeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2961), s. 187-209.
 • Moroń Dorota, Wolontariat w Polsce – prawo a praktyka  (w:),,Trzeci Sektor” 2007, nr 9, s. 116-125.
 • Moroń Dorota, Rola Wolontariatu Europejskiego w polskim systemie zawodowego kształcenia ustawicznego (w:) Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej (red. nauk.) W. Bokajło i A.Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2008, s. 271-282.
 • Moroń Dorota, Praktyka funkcjonowania wolontariatu w polskich organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych (w:) ,,Pro Publico Bono. Zeszyty Naukowe DWSSP Asesor we Wrocławiu” 2007, zeszyt 3, s.269-285.
 • Moroń Dorota, Trzeci sektor w pomocy społecznej (w:) ,,Pro Publico Bono” : Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR. – 2007, nr 3 [wyd. 2008], s. 269-285.
 • Moroń Dorota, Aktywność w trzecim sektorze jako jeden z wymiarów kapitału społecznego (w:) Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki ( red.) D. Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. – (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3142), s. 119-130.
 • Moroń Dorota, Główne cele i zasady wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (w:) Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej ( red. nauk.) G. Wrzeszcz-Kamińska, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009, s. 224-231.
 • Moroń Dorota, Identyfikacja obszarów wzrostu i stagnacji w przestrzeni Dolnego Śląska. Cz. 2, Sfera społeczna (w:) Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji ( red.) H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo],  [Wałbrzych: Bimart], Wrocław 2009.
 • Moroń Dorota, Kapitał społeczny – próba definicji (w:) Kapitał ludzki i społeczny : wybrane problemy teorii i praktyki ( red.) D. Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009,  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3142), s. 25-38.
 • Moroń Dorota, Mobilność polskich studentów i kadry naukowej w ramach unijnych programów edukacyjnych (w:) Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej : przegląd problemów : praca zbiorowa (red.) A. Rączaszek i W. Koczur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009,  (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach), s. 389-397.
 • Moroń Dorota, Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka, Wydawnictwo Uniwerystetu  Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss.205.
 • Kajdanek K., Sroka Jacek, Moroń Dorota, Makuch Marta, Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska : wykorzystanie wyników sondaży społecznych w rożnych obszarach życia do prognozowania zagrożeń społecznych w regionie, (Sfera społeczna ; t.3),  Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław 2010, ss.251,  udział w pracy zbiorowej.
 • Kwieciński L., Moroń Dorota, Sroka Jacek, Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu : określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych : analiza – zespół I, (w: ) Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu : określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych / [oprac. i red.: analiza - zespół I w składzie Leszek Kwieciński, Dorota Moroń, Jacek Sroka ; analiza - zespół II w składzie : Paweł Brezdeń, Stanisława Górecka, Przemysław Tomczak], [Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej], Wrocław 2010.- S. 5-118, Wersja elektroniczna – zasób publiczny (otwarty):
  http://www.dawg.pl/public/uploads/userfiles/file/Tom5.pdf
 • Moroń Dorota, 1% podatku – finansowe wsparcie organizacji pożytku publicznego (w: ) ,,Pro Publico Bono” Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR. – 2009, nr 5 [wyd. 2010], s. 195-210.
 • Damurski Ł., Moroń Dorota, Wiktorska-Święcka Aldona, Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju gospodarczego, na podstawie prognoz zmian demograficznych i społecznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska : analiza – zespół I, (w: ) Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju gospodarczego, na podstawie prognoz zmian demograficznych i społecznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska / [oprac. i red.: analiza - zespół I w składzie Łukasz Damurski, Dorota Moroń, Aldona Wiktorska-Święcka, analiza - zespół II w składzie : Stanisława Górecka, Paweł Brezdeń, Przemysław Tomczak], [Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej], Wrocław 2010, s. 5-107. http://www.dawg.pl/public/uploads/userfiles/file/tom4.pdf
 • Moroń Dorota, Organizacje pozarządowe jako sieć wsparcia klientów pomocy społecznej w Polsce  (w:) Gagacka M., Głąbicka K. (red.), Lokalne sieci wsparcia, Radom, Politechnika Radomska, PTPS, 2010, s. 158-177.
 • Moroń Dorota, Działalność osób starszych w trzecim sektorze jako sposób zaspokajania potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie wiedzy (w:) Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie ( red.) W. Horyń i J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3216), s. 341-353.
 • Moroń Dorota, Nowoczesna kwestia społeczna : (aktualność myśli Ludwika Krzywickiego) (w:) ,,Res Humana ‘’2010, nr 1, s. 26-31.
 • Moroń Dorota, Pomoc społeczna wobec uchodźców we współczesnej Polsce (w:) Społeczeństwo wobec „Innego” : kategoria „Innego” w naukach społecznych i życiu publicznym ( red. nauk.) L. Dziewięcka-Bokun, A.Śledzińska-Simon. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wrocław : Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR”, 2010, s. 246-260.
 • Moroń Dorota, Rola kapitału społecznego w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (w:) Polska i Europa Środkowa : demokratyzacja, konsolidacja, EUropeizacja  (red. nauk.) Ewa Nowak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 337-348.
 • Moroń Dorota, Samorządowa polityka spoleczna w obszarze pomocy społecznej: rozwiązania prawne i praktyka (w: )  Samorządowa polityka społeczna: rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku ( red.) D. Moroń i K. Zamorska,  Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 183-199.
 • Moroń Dorota, Spółdzielnie socjalne – forma integracji społecznej i aktywizacji na poziomie lokalnym (w:)  Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja (red. nauk.) M. Klimowicz, W. Bokajło, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 161-172.
 • Moroń Dorota, Zmiana roli państwa w polityce społecznej – od dominacji do wielosektorowości (w:) Zawodność państwa – zawodność rynku ( red. nauk.) G. Wrzeszcz-Kamińska, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2010, s. 63-72.
 • Moroń Dorota, Droga do aktywności społecznej – wolontariat w okresie transformacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej (w:) Dialog europejski Zachód-Wschód: dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009 ( red.) A. Stępień-Kuczyńska, M. Potz i M. Słowikowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, cop., Toruń 2011. – (Dialog Europejski), s. 291-306.
 • Moroń Dorota, Korzyści z wolontariatu dla wszystkich (w:) Wolontariat zmienia świat czyli wolontariat europejski w twojej organizacji [Dokument elektroniczny] / [red. Agnieszka Moskwiak], Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu, Warszawa [2011], s. 21-24. Zasób elektroniczny:
  http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/481 /wolontariat_zmienia_swiat_czyli_wolontariat_europe_52439.pdf
 • Moroń Dorota, Ludwik Krzywicki o kwestii społecznej : uwagi na marginesie pamiętników bezrobotnych (w:) Badania społeczne i ich rola w kształtowaniu postępu: ciągłość i zmiana: w 150. rocznicę urodzin Ludwika Krzywickiego ( red.) W. Koński, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2011, s. 117-137.
 • Moroń Dorota, Polityczna i obywatelska aktywność kobiet na Dolnym Śląsku (w:) Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku : europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym : publikacja informacyjno-promocyjna ( red. nauk.) Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 111-128. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.dfop.org.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/gender/Aktywnosc kobiet.pdf
 • Moroń Dorota, Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na dolnośląskim rynku pracy – obszary wzrostu i stagnacji (w:) Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych (red. nauk.) B. Balcerzak-Paradowska, i A. Rączaszek, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 371-390.
 • Moroń Dorota, Rola organizacji pozarządowych w życiu seniorów (w:) Osoby starsze w społeczeństwie: społeczeństwo wobec osób starszych ( red.) M. Makuch i D. Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3349), s. 69-87.
 • Moroń Dorota, Rola rodziny w tworzeniu kapitału ludzkiego i społecznego (w:) Rodzina europejska: filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ( red.) J. Koperek, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011, (Centrum Badań nad Rodziną ; t. 7), s. 205-217.
 • Moroń Dorota, Zmiany w zakresie instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat trzech w Polsce (w:) Usługi społeczne wobec rodziny (red.) A. Kubów, J. Szczepaniak, (w:) ,,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 239, Wydawnictwo UE, s.165-176.
 • Moroń Dorota, Edukacja ponadgimnazjalna wobec wyzwań rynku pracy na przykładzie Dolnego Śląska (w:) Polityka edukacyjna wobec rynku pracy ( red. nauk.) D. Kotlorz, A. Rączaszek, Wydaw.Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012,  (Studia Ekonomiczne: zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; nr 115), s. 105-116.
 • Moroń Dorota, Polityczna i społeczna aktywność ludzi młodych – w kierunku społeczeństwa obywatelskiego? (w:) Młode pokolenie : problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości ( red) M. Makuch i D. Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3387), s. 65-86.
 • Moroń Dorota, Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym w trzecim sektorze (w:) Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie (red.) D. Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3418), s. 169-183.
 • Moroń Dorota, Szkoły niepubliczne w systemie edukacji na przykładzie Dolnego Śląska (w:) Edukacja i polityka edukacyjna: współczesne wyzwania, problemy i rozwiązania z perspektywy Dolnego Śląska ( red.) M. Makuch i D. Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 19-36.
 • Moroń Dorota, Organizacje pozarządowe: fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 181,  (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3412)

 

 • Nowacka Ewa, Reformy samorządu terytorialnego w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA, Poznań Wydaw. Forum Naukowe; Wrocław: Holding Edukacyjny – Paweł Pietrzyk, 2002, ss.148.
 • Nowacka Ewa, Nowacki Konrad, Prawne uwarunkowania polityki regionalnej państwa (w:) ,,Przegląd Prawa i Administracji” 2002,  [T.] 50 , Acta Universitatis Wratislaviensis s. [227]-239.
 • Nowacka Ewa, Global changes within public administration and regional policy on the example of Poland and the United Kingdom (w:) Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku = L’économie nationale et les entreprises au debut du XXIème siècle: la mondialisation: impact sur les changements technologiques des firmes, répercussion sur les politiques des états (red.) Leon Olszewski,  Wrocław 2003, s. 293-[306].
 • Nowacka Ewa, Dawid Tomczak, Nowe trendy w administracji publicznej (w:) ,,Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu” 2003, T. 4 (2003), s. 133-138.
 • Nowacka Ewa, Samorząd terytorialny w ustroju państwowym, Wydaw. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, ss.186.
 • Nowacka Ewa, Tendencief in Public Administration Changes in a Political System (w:) Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, (red.) L. Olszewski, Wrocław 2003, Kolonia Limited, s.297-306.
 • Nowacka Ewa,  Krzysztof Balawejder, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej w Polsce (w:) ,,Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu” 2003, T. 4, s. 109-132.
 • Nowacka Ewa, Polski samorząd terytorialny, LexisNexis, Warszawa 2005, ss. 211.
 • Nowacka Ewa, Samorząd terytorialny: tendencje i zagrożenia (w:) Dylematy transformacji systemowej w Polsce (red. nauk.) Tadeusz Listwan; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Filia we Wrocławiu. – Poznań-Wrocław, 2005, s. 239-244.
 • Nowacka Ewa, Samorząd terytorialny w Anglii (w:) ,,Przegląd Prawa i Administracji” 2005, t.66, 17-32, Acta Universitatis Wratislaviensis.
 • Nowacka Ewa, Samorząd terytorialny w systemie politycznym współczesnego państwa (w:) Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej (red.) Marta Woźniak i Joanna Ryszka, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 97-104.
 • Nowacka Ewa, Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera [red. Halina Lisicka], Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 239-251.
 • Nowacka Ewa, Społeczno-polityczna myśl Benedykta XVI: geneza i znaczenie dla współczesnych państw demokratycznych, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2881), Wrocław 2006, ss.146.
 • Nowacka Ewa, Nowacki Konrad, Poland – selected issuses related to Poland’s accession to the European Communities and arrangements regarding the environment and state decentralization (w:) ,,European Public Law” 2006, Vol. 12, iss. 4, s. 521-531.
 • Nowacka Ewa, Osoba i państwo w poglądach Benedykta XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss.198.
 • Nowacka Ewa, Konrad Nowacki, Kommentar zu den Gemeinde-, Kreis- Und Woiwodschaftsverwaltungsgesetzen (w:) Polnisches Umweltrecht: ausgewählte Texte mit Erläuterungen für die deutsche Wirtschaftspraxis [Lothar] Knopp, [Franz-Joseph] Peine, [Jan] Boć, [Konrad] Nowacki (Hrsg.). Lexxion, Berlin 2007, s. 153-173.
 • Nowacka Ewa, Konrad Nowacki, Gesetz über die Raumplanung und Raumbewirtschaftung vom 27. März 2003 (w:) Polnisches Umweltrecht: ausgewählte Texte mit Erläuterungen für die deutsche Wirtschaftspraxis / [Lothar] Knopp, [Franz-Joseph] Peine, [Jan] Boć, [Konrad] Nowacki (Hrsg.), Lexxion, Berlin 2007, s. 899-905.
 • Nowacka Ewa, Konrad Nowacki, Naturschutzgesetz vom 16. April 2004 (w:) Polnisches Umweltrecht: ausgewählte Texte mit Erläuterungen für die deutsche Wirtschaftspraxis  [Lothar] Knopp, [Franz-Joseph] Peine, [Jan] Boć, [Konrad] Nowacki (Hrsg.), Lexxion, Berlin 2007, s. 803-809.
 • Nowacka Ewa, Prawnoustrojowe podstawy i kierunki polityki regionalnej Unii Europejskiej i Polski (w:) Prawne problemy regionalizacji w Europie = Legal problems of regionalisation in Europe ( red.) K. Nowacki i R. Russano. – [Wrocław] : Kolonia Limited, 2008, (Prawo Publiczne Porównawcze ; 1), s. 235-255.
 • Nowacka Ewa, Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 156, Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3178)
 • Nowacka Ewa, Introduzione alla dottrina sociale di Benedetto XVI , [trad. di Ziemowit Pazda], Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 175.
 • Nowacka Ewa, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej,  LexisNexis, Warszawa 2010, ss. 160.
 • Nowacka Ewa, Nowacki K., W kwestii decentralizacji Państwa (w:)  Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji: księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu (kom. red.) Z. Czarnik, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2011, s. 582-595.
 • Nowacka Ewa, Nowacki K., Poland: As Regards State Decentralization (w: ) ,,European Public Law” 2012, Vol. 18, iss. 1, s. 17-30.
 • Nowacka Ewa, Władza samorządu lokalnego, LexisNexis, Warszawa 2012, ss. 143.
 • Nowak Aleksandra, Republika Surinamu – poszukiwanie własnej drogi (w:) Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie (red. nauk.) Teresa Łoś-Nowak, Poltext sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 488-499.
 • Nowak Aleksandra, Urugwaj – konsekwencja i stabilność (w:) Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie  (red. nauk.) Teresa Łoś-Nowak, Poltext sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 434-446.
 • Nowak Andrzej, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.)Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 340-341.
 • Nowak Andrzej, Organizacja Narodów Zjednoczonych (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław  2004,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 82-95.
 • Nowak Andrzej, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław  2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 364-365.
 • Nowak Andrzej, Organizacje gospodarcze krajów rozwijających się (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław  2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 381-386.
 • Nowak Andrzej, Organizacje wyspecjalizowane systemu ONZ (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.)Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual., Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 96-109.
 • Nowak Andrzej, Unia Europejska (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 4 poszerz. i uaktual.,Wrocław  2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2681), s. 333-340.
 • Nowak Andrzej, Afryka we współczesnych stosunkach międzynarodowych (w:) Współczesne stosunki międzynarodowe: podręcznik akademicki (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3044), s. 337-362.
 • Nowak Andrzej, Organizacje integracji regionalnej w Afryce (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 371-380.
 • Nowak Andrzej, Unia Afrykańska (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg (red.) Teresa Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173), s. 168-178.
 • Agnieszka Goranin, Anna Pacześniak, Stanisława Stępień, Elżbieta T. Woźniakowa, Kobiety w nowych rolach (w:) Kobiety w społeczeństwie: trudne drogi wychodzenia z polskiego zaścianka (red.) Elżbieta T. Woźniakowa, Wrocław 2006, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych, s. 73-99.
 • Pacześniak Anna, Kobieca twarz polskiej polityki (w:) Kobiety w społeczeństwie: trudne drogi wychodzenia z polskiego zaścianka (red.) Elżbieta T. Woźniakowa, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych, Wrocław 2006, s. 101-116.
 • Pacześniak Anna, Kobiety przywódcy w Europie – płeć jako atut i balast (w:) Model przywództwa: wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy: praca zbiorowa (red.) Andrzej K. Piasecki, Wydaw. „Profesja”, Kraków 2006, s. 390-400.
 • Pacześniak Anna, Kobiety w Parlamencie Europejskim: przełamywanie stereotypu płci w polityce, Alta 2, Wrocław 2006, ss.190.
 • Pacześniak Anna, Polki na tle mieszkanek Europy (w:) Kobiety w społeczeństwie: trudne drogi wychodzenia z polskiego zaścianka (red.) Elżbieta T. Woźniakowa,  Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych, Wrocław 2006, s. 117-137.
 • Pacześniak Anna, Bariery obywatelskości w polskim społeczeństwie po 1989 roku (w:) Europa obywateli: polskie społeczeństwo obywatelskie in actu (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2007, s. 143-153.
 • Pacześniak Anna, Mężczyźni działają, kobiety wyglądają, czyli wizerunek kobiet polityków w polskich mediach (w:) Studia nad mediami i komunikowaniem masowym: teoria – rynek – społeczeństwo (red.) Janina Fras, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 280-291.
 • Pacześniak Anna, Oczekiwania wobec kobiet w krajach Unii Europejskiej w okresie powojennym i ich wpływ na partycypację kobiet w polityce (w:) Oczekiwania kobiet i wobec kobiet: stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej (red.) Bożena Płonka-Syroka, Janina Radziszewska i Aleksandra Szlagowska, Wydaw. „DiG”, Warszawa 2007, (Kultura i Emocje; t. 1), s. 107-129.
 • Pacześniak Anna, Równość płci jako wyznacznik europejskości? (w:) Horyzonty tożsamości europejskich, (red. nauk.) Rafał Riedel, Wydaw. Instytut Śląski, Opole 2007, s. 95-102.
 • Pacześniak Anna, Równość płci w siłach zbrojnych krajów europejskich – postulat czy rzeczywistość ? (w:) Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa: socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych  (red.) Katarzyna Dojwa i Jan Maciejewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia; 40), s. 325-336.
 • Pacześniak Anna, Transformacja oczekiwań kobiet i wobec kobiet w Stanach Zjednoczonych w latach 1945-1968 (w:) Oczekiwania kobiet i wobec kobiet: stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej (red.) Bożena Płonka-Syroka, Janina Radziszewska i Aleksander Szlagowska, Wydaw. „DiG”, Warszawa 2007, (Kultura i Emocje; t.1), s. 131-137.
 • Pacześniak Anna, Turcja w Unii Europejskiej – ratunek czy samobójstwo (w:) Europa w działaniu: o szansach i zagrożeniach dla projektu europejskiego (red. nauk.) Piotr Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007, s. 23-41.
 • Pacześniak Anna, Zawłaszczanie trzeciego sektora przez polityków – patologia społeczeństwa obywatelskiego (w:) Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim (red. nauk.) Andrzej Kracher, Rajmund Morawski, Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Racibórz 2007, s. 179-186.
 • Pacześniak Anna, Feminizm jako utopia i praktyka polityczna (w:) Spotkania z utopią w XXI wieku (red. nauk.) Piotr Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 183-192.
 • Pacześniak Anna, Przezwyciężenie społeczno-kulturowych nierówności w dostępie do edukacji jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej (w:) Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej  (red. nauk.) Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2008, s. 95-108.
 • Pacześniak Anna, Udział kobiet w armii: konieczność czy feministyczne fanaberie? (w:) Oficerowie grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego (red.) Tomasz Kołodziejczyk, Dariusz Stanisław Kozerawski i Jan Maciejewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia; 44), s. 353-362.
 • Pacześniak Anna, Unia Europejska jako system polityczny (w:) Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki, (red.) W. Bokajło, A.Pacześniak, Wydaw. Atla2, Wrocław 2008, s.428-463.
 • Pacześniak Anna, Polityka społeczna w Unii Europejskiej (w:) Podstawy europeistyki. Podręcznik akademicki, (red.) W. Bokajło, A.Pacześniak, Wydaw. Atla2, Wrocław 2008, s.642-672.
 • Klimowicz Monika, Pacześniak Anna, Wiktorska-Święcka Aldona, Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2009, s.222.
 • Pacześniak Anna, Ideologizacja kategorii równości płci w polskiej polityce (w:) Wartości społeczne w służbie publicznej (red.) Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Jolanta Kędzior, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 188-200.
 • Pacześniak Anna, Kwoty i parytety w Europie – teoria i praktyka  (w:) Płeć w życiu publicznym: różnorodność problemów i perspektyw (red.) Marek Jeziński, Maria Wincławska i Barbara Brodzińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 211-222.
 • Pacześniak Anna, Polityka społeczna Unii Europejskiej (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla 2, Wrocław 2009, s. 642-672.
 • Pacześniak Anna, Relacje między państwem a organizacjami pozarządowymi po wejściu Polski do UE : współpraca, pozory partnerstwa czy pasożytnictwo (w:) Wizje dobrego państwa: Polska jako „dobre państwo”: koncepcje i kontrowersje (red.) Alicja Lisowska i Andrzej W. Jabłoński, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2009, (Biała Seria PTNP), s. 136-151.
 • Pacześniak Anna, Les relations entre l’administration publique et les ONG après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne (w:) ,,Revue d’études comparatives Est-Ouest” 2009,  Vol. 40, iss. 2, s. 113-125.
 • Pacześniak Anna, Rafał Riedel, Transfer unijnych wzorców instytucjonalnych na przykładzie prawodawstwa w zakresie równouprawnienia płci w Polsce (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2009, nr 10, s. 118-131.
 • Pacześniak Anna, Unia Europejska jako system polityczny (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla 2, Wrocław 2009, s. 428-463.
 • Pacześniak Anna, Wrocław: du syndrome du provisoire au patriotisme local (w:) Wroclaw : une ville exceptionnelle en Europe zentrale? (ed.) Anna Pacześniak, Bruxelles ; Institut de Sociologie de l’Université Libre de Bruxelles; Genéve: Université de Genéve, 2009, (Transitions; Vol. 49, nr 2), s. 5-14.
 • Pacześniak Anna, Zakaz dyskryminacji w systemie prawnym Unii Europejskiej (w:) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. nauk.) Agnieszka Florczak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, (Studia Europejskie), s. 162-177.
 • Konarska Katarzyna, Paczesniak Anna, Rozproszenie może być losem, nie musi być dramatem / z Leopoldem Ungerem – dziennikarzem i publicystą [...] rozmawiają Katarzyna Konarska i Anna Paczesniak (w:) ,,Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo” 2010, nr 3, s. 53-[55].
 • Pacześniak Anna, Czy Europa chce Turcji w Unii Europejskiej? (w:) Edukacja, kultura, dialog, bezpieczeństwo (red.) Andrzej Łapa, Novae Res,  Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2010, s. 127-141.
 • Pacześniak Anna, Jean-Michel De Waele, Europa z rysą populizmu, (w:) A. Pacześniak, J.-M. De Waele (red.), Populizm w Europie – defekt i przejaw demokracji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 7-16.
 • Pacześniak Anna, EU and political parties : are EP elections and EU presidency parties’ priorities? (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2010, nr 11, s. 128-137.
 • Pacześniak Anna, Europeizacja polskich partii politycznych i systemu partyjnego – zarys problematyki (w:) Polska i Europa Środkowa: demokratyzacja, konsolidacja, EUropeizacja , (red. nauk.) Ewa Nowak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 268-281.
 • Pacześniak Anna, Europeizacja partii politycznych i systemu partyjnego (w:) Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty ( red.) Anna Pacześniak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 247-262.
 • Pacześniak Anna, Europeizacja polskich partii politycznych – wprowadzenie metodologiczne (w:) ,,Przegląd Europejski” 2010, nr 1, s. 23-37.
 • Pacześniak Anna, Już nie intruz, jeszcze nie swojak, czyli kobieta w polityce (w:) Społeczeństwo wobec „Innego”: kategoria „Innego” w naukach społecznych i życiu publicznym (red. nauk.) Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Anna Śledzińska-Simon, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Wrocław: Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR”, 2010, s. 130-140.
 • Pacześniak Anna, Kontestacja europejskiej integracji: wyzwanie dla przyszłości Unii (w:) Unia Europejska w XXI wieku: polityczno-prawna wspólnota interesów (red. nauk.) Rafał Riedel, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 159-175.
 • Pacześniak Anna, Krajowe elity partyjne wobec polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej (w:) 2011 – polska Prezydencja w Unii Europejskiej (red.) Rafał Riedel i Piotr Klimontowski, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 225-235.
 • Pacześniak Anna, Metodologia badań nad europeizacją (w:) Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty (red.) Anna Pacześniak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 58-67.
 • Pacześniak Anna, The Polish party system : transformation, consolidation and europeanization (w:) Central Europe: two decades after (ed.) by Rafał Riedel, Warszawa Centre for Europe, University of Warsaw; Institute of Political Science, Opole University, 2010, s. 411- 420.
 • Pacześniak Anna, Polskie partie polityczne a dyskurs klasowy w perspektywie dwudziestu lat transformacji (w:) Podziały klasowe i nierówności społeczne: refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce (red. nauk.) Piotr Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 52-61.
 • Pacześniak Anna, Populizm w służbie eurosceptyków i euro entuzjastów (w:) Populizm w Europie: defekt i przejaw demokracji? (red. nauk.) Jean-Michel De Waele i Anna Pacześniak,   Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 145-155.
 • Pacześniak Anna, Potrzebne na gwałt, czyli kobiety w polskich partiach politycznych (w:) Kobiety w polityce (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 255-269.
 • Pacześniak Anna, Aktywność kobiet na dolnośląskim rynku pracy (w:) Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku: europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym: publikacja informacyjno-promocyjna (red. nauk.) Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut”‚ – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 33-46. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
  http://www.dfop.org.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/gender/Aktywnosc kobiet.pdf
 • Pacześniak Anna, Jean-Michel De Waele, Pragmatyzm wygrywa z ideologią – konkluzje (w:) Ludzie partii – idealiści czy pragmatycy?: kadry partyjne w świetle badań empirycznych (red. nauk.) Anna Pacześniak, Jean-Michel De Waele, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 138-145.
 • Pacześniak A., Europeizacja polskich partii politycznych – pytania badawcze, metody i techniki ich wyjaśniania, stan wiedzy (w:) Metodologia badań europejskich: I Ogólnopolskie Warsztaty Europeistyczne Warszawa 11-12 maja 2010  (red. nauk.) Konstanty A. Wojtaszczyk, Tomasz Kownacki, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 117-129.
 • Pacześniak A., Konserwatyzm z prawa i lewa: system wartości partyjnych kadr (w:) Ludzie partii – idealiści czy pragmatycy?: kadry partyjne w świetle badań empirycznych ( red. nauk.) Anna Pacześniak, Jean-Michael De Waele ; [aut. Jean-Michael De Waele et al.], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 66-88.
 • Pacześniak A., Jean-Michel de Waele,  Mikrokosmos partii jako terra incognita (w:) Ludzie partii – idealiści czy pragmatycy?: kadry partyjne w świetle badań empirycznych ( red. nauk.) Anna Pacześniak, Jean-Michel De Waele, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 11-24.
 • Paszkiewicz Krystyna Anna, Public relations w polityce (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2356), s. 148-170.
 • Paszkiewicz Krystyna Anna, Public relations: „brudna robota” czy społeczna misja ? : o etycznym aspekcie nowej profesji (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, [Nr] 5, s. 25-34.
 • Paszkiewicz Krystyna Anna, Public relations v polityce (w:) Politický marketing: úvod do teorie a praxe / Andrzej W. Jabłoński a kol. ; [z polského originálu... přeložil Lumír Kopeček],  Barrister & Principal, Brno 2006, s. 103-122. Tłumaczenie rozdziału z pracy „Marketing polityczny w teorii i praktyce”, pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka, Wydaw. Uniw. Wroc., AUW 2356, Wrocław 2002.
 • Paszkiewicz Krystyna Anna, Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym: dylemat współczesnych korporacji (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2008, [Nr] 9 (2008), s. 209-224.
 • Paszkiewicz Krystyna Anna, Public relations w polityce (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) Andrzej W. Jabłoński i Leszek Sobkowiak, Wyd. 2, zm. i uzup.: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3130) Wrocław 2009, s. [159]-184.
 • Ponikowski Bogusław, Problem państwa socjalnego w perspektywie globalizacji (w:)Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej (red.) B. Ponikowski, J. Zarzeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2429, s.15-44.
 • Ponikowski Bogusław, Problem państwa narodowego we współczesnym dyskursie filozoficzno – politycznym (w:) Globalizacja  a problem tożsamości narodowej (red.) J. Broda, A. Musiał, J. Rąb, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, Zabrez 2004, s.68-90.
 • Rogaczewska Krystyna, Polska myśl ekonomiczna w dwudziestoleciu międzywojennym (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 146-153.
 • Rogaczewska Krystyna, Stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce wobec przemian politycznych w latach 1989-1991 (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2002, [Nr] 2, s. 61-67.
 • Rogaczewska Krystyna, Masowość i elitarność kultury – rys historyczny (w:) ,,Zeszyty Lubińskie” 2003,  nr 1, s. 17-34.
 • Rogaczewska Krystyna, Naród – państwo – federalizm w koncepcjach Adama Doboszyńskiego (w:) Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku (red.) Jerzy Juchnowski i Janusz Tomaszewski, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2488), s. 120-140.
 • Rogaczewska Krystyna, Z dziejów gospodarki i myśli ekonomicznej Drugiej Rzeczypospolitej, Ryszard Orłowski (red.), Lublin 2001 [recenzja] (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2003, nr 3, s. 111-114.
 • Rogaczewska Krystyna, Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej (red.) Mirosław Dymarski i Jerzy Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2624), s. 179-197.
 • Rogaczewska Krystyna, Liberalizm w niemieckiej myśli politycznej XVIII i XIX wieku (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2005, nr 6, s. 56-67.
 • Rogaczewska Krystyna, Fryderyk Skarbek – reprezentant polskiego liberalizmu ekonomicznego w XIX wieku (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Waleny Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 133-147.
 • Rogaczewska Krystyna, Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego według Jacka Kuronia (w:) Czas społeczeństwa obywatelskiego: między teorią a praktyką  (red.) Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec,  Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 79-87, 245.
 • Rogaczewska Krystyna, Prawa człowieka i obywatela do Wielkiej Rewolucji Francuskiej (w:) Historia i filozofia praw człowieka (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006,  (Prawa człowieka), s. 7-33.
 • Rogaczewska Krystyna, Korporacjonizm w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku (w:) Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wiek (red.) Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Zapol, Szczecin 2007, s. 139-153.
 • Rogaczewska Krystyna, Wolność jako podstawowa wartość społeczeństwa obywatelskiego w polskiej myśli politycznej XV-XVIII wieku (w:) Europa obywateli: polskie społeczeństwo obywatelskie in actu (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka,  Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2007, s. 37-51.
 • Rogaczewska Krystyna, Państwo demokratyczne według teoretyków liberalizmu Szkoły Krakowskiej (w:) Demokracja: centrum i peryferie: procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku (red.) Andrzej Bałaban [i in.], ZAPOL, Szczecin 2008, s. 88-103.
 • Rogaczewska Krystyna, Państwo w polskiej myśli liberalnej do wybuchu II wojny światowej (w:) Państwo polskie w myśli politycznej XIX i XX wieku: teoria i praktyka (red.) Wojciech Kalicki i Barbara Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3071), s. 49-73.
 • Rogaczewska Krystyna, Niemiecki konserwatyzm – szkic historyczny (w:) ,,Racja Stanu” 2009, nr 1, s. 71-93.
 • Rogaczewska Krystyna, Model przywództwa politycznego w polskiej myśli politycznej XVI-XVIII w.(w:) Historia, polityka, dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Maciej Mróz i Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 126-136.
 • Rogaczewska Krystyna, Ekonomiczny wymiar polskiego liberalizmu: od fizjokratyzmu do Szkoły Krakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss.308. (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3339).
 • Rogowska Barbara, Propagandowe wykorzystanie rocznicy bitwy pod Grunwaldem (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 373-378.
 • Rogowska Barbara, Rola i znaczenie religii w kształtowaniu tożsamości narodowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (w:) Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy, maj 2002 (red.) Teresa Łoś-Nowak i Adriana Dudek,  Wspólnota Akademicka, Legnica 2002, (Materiały Konferencyjne : seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy), s.118-131.
 • Rogowska Barbara, Soblûdenie religioznyh obrâdov Polâkami, deportovannymi v Sibir’ (1939-1945) (w:) Sibir’ v istorii i kul’ture pol’skogo naroda [nauč. red. Antonij Kučinskij (pol'. izd.), Petr Sergeevič Romanov (rus.izd.)], Moskva 2002, s. 479-485.
 • Rogowska Barbara, Walka propagandowa PPR z Polskim Stronnictwem Ludowym w okresie wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku (w:) Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego. T. 2, Polska Ludowa (1944/45-1989), ( red. nauk.) Waldemar Paruch, Stefan Józef Pastuszka, Romuald Turkowski, Warszawa, cop. 2002, s. 85-93.
 • Rogowska Barbara, Tomaszewski Janusz, Bibliografia prac Profesora Stanisława Dąbrowskiego (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu,  [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 11-24.
 • Rogowska Barbara, Dożynki w pezetpeerowskiej propagandzie w latach 1945-1950 (w:) ,,Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2003, nr 19, s. 93-114.
 • Rogowska Barbara, Partie prawicowe wobec integracji europejskiej w latach 1989 (w:) Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku (red.) Jerzy Juchnowski i Janusz Tomaszewski, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2488), s. 141-171.
 • Rogowska Barbara, Propaganda ugrupowań politycznych w okresie wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2003,  [Nr] 3, s. 72-77.
 • Rogowska Barbara, Tradycje elitarnej i masowej kultury politycznej (w:) ,,Zeszyty Lubińskie” 2003, nr 1, s. 35-48.
 • Derwich Marek, Ciesielski Stanisław, Dymarski Mirosław, Jaworski Krzysztof, Kamiński Łukasz, Kęsik Jan, Kościk Elżbieta, Kulak Teresa, Nowosielska-Sobel Joanna, Okoń Waldemar, Przerwa Tomasz, Rogowska Barbara, Suleja Włodzimierz, Tyszkiewicz Jakub, Walasek Stefania, Wąs Cezary, Zawada Andrzej, Polska XX wieku: 1914-2003, Warszawa: Horyzont; Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 2004, s. 247.udział w pracy zbiorowej.
 • Rogowska Barbara, Kościół a media – perspektywy w UE (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej  [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 371-382.
 • Rogowska Barbara, Obchody siedemdziesiątej rocznicy urodzin Stalina w Polsce (w:) ,,Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2004, nr 3, s. 435- 443.
 • Rogowska Barbara, Stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej (red.) Mirosław Dymarski i Jerzy Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2624), s. 253-296.
 • Rogowska Barbara, Humor okresu stanu wojennego w Polsce (w:) ,,Rocznik Jeleniogórski” 2005, T. 37, s. 25-38.
 • Rogowska Barbara, Polski dowcip etniczny w drugiej połowie XX wieku (w:) Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach (red.) Marzenna Giedrojć, Małgorzata Mieczkowska i Janusz Mieczkowski, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński; t. 567), s. 245-257.
 • Rogowska Barbara, Stanowisko Kościoła rzymsko-katolickiego wobec społeczeństwa informacyjnego i mediów u progu XXI w. (w:) Kulturowe instrumentarium wolności: etyka i prawo (red. nauk.) Ryszard Paradowski, Poznań 2005, s. 119-139.
 • Rogowska Barbara, Wizerunek Niemca w polskim dowcipie politycznym XX wieku (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2005, [Nr] 6, s. 80-90.
 • Rogowska Barbara, Bolesław Kominek jako „obiekt” zainteresowania Służby Bezpieczeństwa w latach 1956-1974 (w:) Między Lwowem a Wrocławiem: księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego (red.) Bagdan Roka i Jerzy Maroń, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 271-286.
 • Rogowska Barbara, Humor okresu stanu wojennego w Polsce (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2006, [Nr] 7, s. 68-77.
 • Rogowska Barbara, Łemkowie w dokumentach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Legnicy w latach 1945-1953 (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 339-352.
 • Rogowska Barbara, Prawa i wolności człowieka w systemach etyczno-moralnych wielkich religii świata (w:) Historia i filozofia praw człowieka (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006,  (Prawa człowieka), s. 143-169.
 • Rogowska Barbara, Tożsamość narodowa a świadomość religijna Polaków żyjących w państwach byłego ZSRR: zarys problemu (w:) Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku( red.) Małgorzata Alberska i Rafał Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2867), s. 270-299.
 • Rogowska Barbara, Etyka katolicka jako źródło inspiracji przepisów prawa międzynarodowego w zakresie obrony praw człowieka (w:) Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku  (red.) Tomasz Sikorski, Adam Wątor,  Zapol, Szczecin 2007, s. 103-115.
 • Rogowska Barbara, Polska wobec sąsiadów na przełomie XX i XXI wieku w publicystyce „Tygodnika Powszechnego” (w:) Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 (red.) Janusz Farś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński,  Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski  2007, s. 405-420.
 • Rogowska Barbara, Przemiany rytuałów religijnych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku (w:) Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie (red.) Tomasz Sikorski, Andrzej Dymer,  cop. Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 2007, s. 113-129.
 • Rogowska Barbara, Retoryka wystąpień politycznych na przykładzie propagandy stalinowskiej i okresu Solidarności lat 80.(w:)  Perspektywy polskiej retoryki (red. nauk.) Barbara Sobczak i Halina Zgółkowa, Wydaw. Poznańskie, Poznań 2007, s. 129-147.
 • Rogowska Barbara, Idea religii publicznej w państwie demokratycznym (w:) Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei (red.) Magdalena Mikołajczyk i Michał Śliwa, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s. 369-377.
 • Rogowska Barbara, Kategoria równości w kościołach i organizacjach wyznaniowych w państwach członkowskich UE i prawie wspólnotowym (w:) Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla2, Wrocław 2008, s. 147-158.
 • Rogowska Barbara, Państwo w myśli politycznej ugrupowań skrajnie prawicowych, narodowosocjalistycznych i neopogańskich w Polsce przełomu XX i XXI wieku (w:) Państwo polskie w myśli politycznej XIX i XX wieku: teoria i praktyka (red.) Wojciech Kalicki i Barbara Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3071), s. 151-172.
 • Rogowska Barbara, Przemiany form rytualnych NSZZ „Solidarność” w latach 1980-2007 (w:) Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce: szkice z antropologii polityki (red.) Bohdan Szklarski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Collegium Civitas Press, Warszawa 2008, s. 214-227.
 • Rogowska Barbara, Symboliczne formy oporu i walki politycznej w okresie stanu wojennego (w:) Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje: zbiór studiów (red.) Arkadiusz Czwołek, Wojciech Polak, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 105-118.
 • Rogowska Barbara, Społeczeństwo informacyjne a postkomunistyczna administracja publiczna. Zarys problemu (w:) ,,Przegląd Historyczno – Politologiczny” 2008, nr 1, s.67-80, WSZ i F, Wrocław.
 • Rogowska Barbara, Idee ochrony środowiska jako przejaw obywatelskości w systemie etyczno – moralnym Kościoła rzymsk – katolickiego (w:) ,,Przegląd Historyczno – Politologiczny”2008, nr 2, s.69-82.
 • Rogowska Barbara, Ewolucja stanowiska Kościoła katolickiego wobec kryzysu etyki i moralności w polityce (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2009, nr 2, s. 83-102.
 • Rogowska Barbara, Stanowisko Kościoła rzymsko-katolickiego wobec głównych kierunków polityki zagranicznej PRL (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2009, nr 1, s. 29-52.
 • Rogowska Barbara, Kształtowanie tożsamości politycznej Polaków w latach 70. XX w. (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 2, s. 193-214.
 • Rogowska Barbara, Rytualizacja obchodów rocznicy rewolucji październikowej w Polsce Ludowej (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 1, s. 45-65.
 • Rogowska Barbara, Strategia i taktyka walki WUBP z PSL na Dolnym Śląsku (w:) Historia, polityka, dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin ( red.) Maciej Mróz i Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 244-275.
 • Rogowska Barbara, Kościół i religia w polskiej komunistycznej myśli politycznej okresu międzywojennego (w:) Epigoństwo czy twórcza ciągłość?: ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej (red.) Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 285-305.
 • Rogowska Barabara, Kształtowanie tożsamości politycznej Polaków w latach 70. XX wieku (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 2(6), s. 193-213.
 • Rogowska Barabara, Normatywne sposoby zabezpieczania (ochrona prawna) wolności sumienia i wyznania w Polsce od X do XVIII wieku (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011, nr 1(7), s. 43-73.
 • Rogowska Barbara,  Człowiek w gospodarce socjalistycznej- w myśli społecznej kardynała S. Wyszyńskiego i Episkopatu Polski (w:) Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej, (red). P. Grabowiec, M. Klimowicz, Wyd. WSZiF, Wrocław 2011, s.65-87.
 • Sielezin Jan Ryszard, Metody niszczenia PSL na Dolnym Śląsku przez UB w latach 1945-1947: wybrane aspekty, (w:) Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego. T. 2, Polska Ludowa (1944/45-1989), (red. nauk). Waldemar Paruch, Stefan Józef Pastuszka, Romuald Turkowski, Warszawa, cop. 2002, s. 63-72.
 • Sielezin Jan Ryszard, Napięcia społeczno-polityczne na Pomorzu Gdańskim w drugiej połowie 1980 r. – płaszczyzna współdziałania i konfrontacji między władzą a „Solidarnością” (w:) W kręgu historii i politologii : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu / [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław  2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 379-388.
 • Sielezin Jan Ryszard, Powstanie i działalność terenowych kół PSL w powiecie Bystrzyca Kłodzka (1945-1946, (w:) ,,Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2002, Nr 18, s. 269-278.
 • Sielezin Jan Ryszard, Roman Niegosz (1950-1995) – przyczynek do postawy heroicznej: nieznany dokument z obozu internowania z Grodkowa (w:) ,,Rocznik Jeleniogórski”  2002, T. 34, s. 195-200.
 • Sielezin Jan Ryszard, Wydarzenia majowe na Dolnym Śląsku w 1946 r.: próba oceny (w:),,Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” 2002, nr 1, s. 61-75.
 • Sielezin Jan Ryszard, Sytuacja ludności ukraińskiej w województwie wrocławskim w kwietniu 1952 r. w świetle oceny Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu (w:),, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2003, nr 3, s. 291-294.
 • Sielezin Jan Ryszard, Szklarska Poręba – centrum polityki światowej: kulisy powstania biura informacyjnego partii komunistycznych i robotniczych w 1947 r. (w:) ,,Rocznik Jeleniogórski” 2003, T. 35, s. 249-256.
 • Sielezin Jan Ryszard, Wizja „paneuropy gospodarczej ” w myśli politycznej SL „Roch” (1941-1943): wybrane zagadnienia (w:) Europa i integracja europejska w polskiej myśli politycznej XX wieku (red.) Jerzy Juchnowski i Janusz Tomaszewski, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2488), s. 105-119
 • Sielezin Jan Ryszard, Geneza konfliktu lipcowego na Lubelszczyźnie w 1980 r.: aspekt ekonomiczny (w:),,Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2004, nr 3, s. 463-473.
 • Sielezin Jan Ryszard, Idea federacji polsko-czechosłowackiej jako element gry politycznej w latach 1939-1943(w:) Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej (red.) Mirosław Dymarski i Jerzy Juchnowski,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2624), s. 137-158.
 • Sielezin Jan Ryszard, Komunikaty Polskiego Stronnictwa Ludowego 1945-1947, pod red. M. Adamczyka, J. Gmitruka, i J. Mazurka. Warszawa, 2002, [recenzja] (w:) ,,Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2004, nr 4, s. 631-632.
 • Sielezin Jan Ryszard, Płaszczyzna konfrontacji politycznej między „Solidarnością” a władzą w latach 1980-1981, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2825 Wrocław 2005,  ss.472.
 • Sielezin Jan Ryszard, Solidarność” jeleniogórska w latach 1980-2005, Jelenia Góra: Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”; Nowa Ruda: Wydawnictwo Maria, 2005, ss.378.
 • Sielezin Jan Ryszard, Izolacja polityków obozu sanacyjnego w Rumunii (wrzesień-grudzień 1939): zarys problemu (w:) Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku (red.) Małgorzata Alberska i Rafał Juchnowski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2867), s. 167-188.
 • Sielezin Jan Ryszard, Wejdą – nie wejdą ?: zagrożenie sowieckie w latach 1980-1981 (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 75-91.
 • Sielezin Jan Ryszard, Jan Skórzyński, Marek Pernal, Gdy niemożliwe stało sie możliwe. Kalendarium „Solidarności”, Warszawa 2005 : [recenzja] (w:) ,,Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2006, nr 4, s. 574-576.
 • Sielezin Jan Ryszard, Akcenty religijne w programie i działaności NSZZ „Solidarność” (1980-1981) (w:) Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku (red.) Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Zapol, Szczecin 2007, s. 369-398.
 • Sielezin Jan Ryszard, Polityka władz wobec katechizacji w Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1951-1953: (na wybranych przykładach) (w:) Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie (red.) Tomasz Sikorski, Andrzej Dymer, cop. Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Szczecin 2007, s. 270-292.
 • Sielezin Jan Ryszard, Ziemie Zachodnie i Północne jako element polityki integracyjnej aparatu partyjno-rządowego w Polsce 1945-1946 (w:) Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 1 / pod red. Janusza Farysia, Tomasza Sikorskiego, Przemysława Słowińskiego,  Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 325-337.
 • Juchnowski Jerzy, Sielezin Jan Ryszard, Stan wojenny na Dolnym Śląsku (1981-1983) (w:) Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje: zbiór studiów (red.) Arkadiusz Czwołka, Wojciecha Polaka, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 167-196.
 • Sielezin Jan Ryszard, Działania UB wobec kadry naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego w 1950 r. (w:) ,,Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2008, nr 1, s. 37-58.
 • Sielezin Jan Ryszard, Konferencja: Jelenia Góra i jeleniogórzanie – 900 lat tradycji (w:) ,,Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2008,  nr 4, s. 551-552.
 • Sielezin Jan Ryszard, Obraz Romana Dmowskiego w wybranych syntezach historii i podręcznikach szkolnych: (zarys problemu) (w:) Roman Dmowski i jego współpracownicy (red.) Marek Białokur, Mariusz Patelski i Andrzej Szczepaniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.176-193.
 • Sielezin Jan Ryszard, Wizja Polski w programie organizacji terenowych i władz naczelnych PSL 1945-1946 (w:) Demokracja: centrum i peryferie : procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku  (red.) Andrzej Bałaban [i in.], ZAPOL, Szczecin 2008, s. 440-459.
 • Sielezin Jan Ryszard, Ziemie Zachodnie jako element gry politycznej między PPR i PSL : aspekt propagandowy (w:) Państwo polskie w myśli politycznej XIX i XX wieku: teoria i praktyka (red.) Wojciech Kalicki i Barbara Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3071), s. 231-254.
 • Sielezin Jan Ryszard, Lasy i akweny leśne w Sudetach i Pogórzu Sudeckim w ujęciu historycznym (od prehistorii do połowy XVIII wieku), Cz. 1 (w:) ,,Rocznik Jeleniogórski” 2009, t. 41, s. 13-20.
 • Sielezin Jan Ryszard, Marzec’68 z dolnośląskiej perspektywy (w:) Marzec’68 z czterdziestoletniej perspektywy (red.) Danuta Kisielewicz i Małgorzata Świder, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 99-101.
 • Sielezin Jan Ryszard, Młodzież Dolnego Śląska w społecznym oporze wobec władzy w latach 1945-1947 (w:) Młodzież kontra system: rola opozycji młodzieżowej w walce o niepodległość w latach 1945-1989 (red.) Małgorzata Świder, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, Opole 2009, s. 13-26.
 • Sielezin Jan Ryszard, Tradycja agrarystyczna w myśli politycznej polskiego ruchu ludowego (do 1947 roku) (w:) Marzyciele i realiści: o roli tradycji w polskiej myśli politycznej po upadku powstania styczniowego do XXI wieku (red.) Tomasz Sikorski, Adam Wątor, na zlec. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Centrum Edukacyjnego Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Zapol, Szczecin 2009, s. 297-313.
 • Sielezin Jan Ryszard, Wizja rozwoju gospodarczego Ziem Odzyskanych w programie PSL (1945-1946) (w:) Polskie niepodległości: wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989 (red. nauk.) Janusz Faryś, Przemysław Słowiński, Tomasz Sikorski, Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 283-299.
 • Sielezin Jan Ryszard, Antypolska propaganda III Rzeszy w 1939 r.: zarys problemu (w:) Wrzesień 1939 roku: geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie. T. 2, Wojsko, wojna, jeniectwo (red.) Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 191-201.
 • Sielezin Jan Ryszard, Badania źródłoznawcze w politologii: wybrane zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3235), Wrocław 2010, ss. 178.
 • Sielezin Jan Ryszard, Kontakty międzynarodowe NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981 w świetle materiałów poufnych aparatu władzy (w:) Polityka i humanitaryzm 1980-1989 (red.) Małgorzata Świder, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 45-69.
 • Sielezin Jan Ryszard, Kwestia narodowa i żydowska w prasie Narodowej Demokracji 1887-1939 (w:) Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939 (red. nauk.) Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 335-376.
 • Sielezin Jan Ryszard, Stan wojenny w województwie jeleniogórskim (1981-1983): geneza, przebieg i skutki (w:) Wokół „Mniejszego Zła”: stan wojenny w Polsce: materiały pokonferencyjne (red.) Paweł Piotrowski, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wrocław 2010, s. 135-152.
 • Sielezin Jan Ryszard, Teoretyczne problemy konfliktów społeczno-politycznych i ich specyfika: próba egzemplifikacji (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2010, nr 11, s. 64-80.
 • Sielezin Jan Ryszard, Wydarzenia w Kłodzku jako przykład działań represyjnych aparatu władzy wobec PSL na Dolnym Śląsku w II połowie 1946 r.: próba egzemplifikacji (w:) Historia, polityka, dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Maciej Mróz i Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 276-285.
 • Sielezin Jan Ryszard, Idea prawa i praworządności w programie PSL (1945-1947), (w:) Epigoństwo czy twórcza ciągłość?: ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej  (red.) Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 410-426.
 • Sielezin Jan Ryszard, Ks. prałat Antoni Kamiński (1914-1986): człowiek – duchowny – patriota, Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Marcina, Jelenia Góra 2011, s.272.
 • Sielezin Jan Ryszard, Okrągły Stół: element gry politycznej czy początek modernizacji Polski: próba oceny (w:) Oblicza polskiej modernizacji: próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej (red.) Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Anna Szczepańska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 42-61.
 • Sielezin Jan Ryszard, Destrukcyjna rola sekt i związków wyznaniowych w XX i XXI wieku – problem cywilizacyjny i polityczny (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13, s. 186-201.
 • Sielezin Jan Ryszard, Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1982, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 371. (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3446).
 • Sielezin Jan Ryszard, Maciej Cesarz „Od Większej Brytanii do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya”, Wrocław 2006: [recenzja] Rec.: Sielezin Jan R. (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13, s. 228-233.
 • Sielezin Jan Ryszard, Solidarność i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku: wybrane zagadnienia (red.) Jan Ryszard Sielezin i Marek Golińczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3386), Wrocław 2012, s. 266.
 • Sielezin Jan Ryszard, Udział regionalnych elit politycznych w tworzeniu zrębów państwowości II Rzeczypospolitej w latach 1918-1922 (w:) Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej  (red.) Małgorzata Dajnowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 35-62.
 • Sielezin Jan Ryszard, Obraz Rosji i Rosjan w polskiej opinii publicznej i wybranych syntezach historii Polski i publicystyce w XX wieku, (w:) Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX – XXI wieku. Opinia publiczna. Stosunki polsko-rosyjskie. Pamięć historyczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 167-187.
 • Sielezin Jan Ryszard., Kwestia modernizacji kraju w programie NSZZ „Solidarność” jako ruchu społeczno-politycznego (1981-1981), (w:) Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981, pod red. W. Polaka, P. Ruchniewskiego, J. Kufla, Gdańsk 2012 s. 542-569.
 • Sielezin Jan Ryszard.,4 hasła w Encyklopedii politologii T.II: Instytucje i systemy polityczne (red.) B. Dziemido – Olszewska, W. Sokół, Warszawa 2012 – Cenzura, s.78-79.; Dysydenci, s.124; Nomenklatura, s.315-316; Resort, s.475-476.
 • Skrzypiński Dariusz, Ewolucja modelu cywilnej kontroli nad armią w polskim systemie politycznym po 1989 roku (w:) Demokracja w III Rzeczypospolitej (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2368), s. 181-197.
 • Skrzypiński Dariusz, Organizacje polskich pracodawców i przedsiębiorców: rys historyczny (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu  [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 611-618.
 • Skrzypiński Dariusz, Polityczne dylematy wyboru strategii wyborczej studium kampanii parlamentarnych i samorządowych na Dolnym Śląsku (w:) Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego (red.) Danuta Walczak-Dura, Płock, Łódź  2002, s. 143-155.
 • Skrzypiński Dariusz, Strategie partii politycznych (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2356), s. 126-147.
 • Skrzypiński Dariusz, Polski lobbing regionalny w Unii Europejskiej. Uwarunkowania wewnątrzsystemowe (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Eurpejskiej dla Europy Środkowej  i Wschodniej (red.) M. Cichosz, J. Sroka, K. Zamorska, PAN, Warszawa 2004, s.79-86.
 • Skrzypiński Dariusz, Uczestnictwo w pracach sztabach wyborczych jako forma aktywności politycznej. Polskie doświadczenia (w:) ,,Problemy Humanistyki”sza Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2004, s.163-172.
 • Skrzypiński Dariusz, Solarz Radosław, Marketing polityczny jako element mechanizmu sprawowania władzy (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, nr 4, s.41-47.
 • Skrzypiński Dariusz, Opozycja w loklanym systemie politycznym. Studium przypadku dużych miast na Dolnym Śląsku w latach 1998-2002 (w:) Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), (red.) A. Kasińska – Metryka, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s.254-260.
 • Skrzypiński Dariusz, Proces planowania strategii wyborczej. Studium przypadku (w:) Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego (red.) B. Dobek – Ostrowska, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universittis Wratislaviensis no 2744, s.80-102.
 • Skrzypiński Dariusz, Sroka Jacek, Zorganizowane grupy interesu i ich wpływ na decyzje polityczne (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, praca zbiorowa pod red. H. Lisickiej, Wyd. II poszerzone, Wrocław 2005, Biuro Doradztwa Ekologicznego, s.89-139.
 • Skrzypiński Dariusz, Struktura rywalizacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, Wydawnictwo Profil, Wrocław 2006, s.52-70.
 • Skrzypiński Dariusz, Ogólna charakterystka państw regionu (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s.17-34.
 • Skrzypiński Dariusz, Parlamenty krajów Europy Środkowo – Wschodniej (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s.193-216.
 • Skrzypiński Dariusz, Tuba czy knebel. Obraz dolnośląskich rzeczników partii politycznych (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2006, nr 7, s. 99-104.
 • Skrzypiński Dariusz, Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu jako przejaw realizacji politycznych funkcji Sejmu (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40 lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, Biuro Doradztwa Ekologicznego, Wrocław 2006, s.271-276.
 • Skrzypiński Dariusz, Strategie politickich stran (w:) Politicky Marketing. Ugod do teorie a praxe,(red.) A. Jabłoński,  Wydawnictwo Barrister&Principal, Brno 2006, s.83-102.
 • Skrzypiński Dariusz, Wymiar sprawiedliwości w programach wyborczych polskich partii politycznych (w:) Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, (red.) K. Kowalczyk, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, s.235-245.
 • Skrzypiński Dariusz, Społeczno-polityczna charakterystyka badanych miast (w:) Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku: wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych (red.) Robert Alberski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2008, s. 35-64.
 • Skrzypiński Dariusz, Strategie partii politycznych (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) Andrzej W. Jabłoński i Leszek Sobkowiak, Wyd. 2, zm. i uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3130), s. 137-136.
 • Skrzypiński Dariusz, Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego: studium politologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3175) Wrocław 2009, ss. 452.
 • Skrzypiński Dariusz, Władza sądownicza w systemie politycznym Polski (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì: vibranì aspekti (red. nauk.) Andrzej Antoszewski, Antonina Kolodij, Krzysztof Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 93-102.
 • Skrzypiński Dariusz, Marketing w lokalnych kampaniach wyborczych: faktyczne czy deklarowane działania liderów (w:) Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce  (red.) Karolina Churska – Nowak i Sebastian Drobczyński, Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2011, s. 65-90.
 • Skrzypiński D., Obywatelska inicjatywa ustawodawcza – polska praktyka parlamentarna, (w:) M. Marczewska-Rytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, Lublin, Wyd. UMCS, 2010, s. 213-220.
 • Skrzypiński Dariusz, Proces mianowania kandydatów w wyborach prezydenckich jako mechanizm rozstrzygania dylematów strategicznych (w:) Wybory prezydenckie 2010 w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych (red.) Jan Błuszkowski i Jacek Zaleśny, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, (Studia Politologiczne; vol. 19), s. 44-62.
 • Skrzypiński Dariusz, Strategia polityczna jako czynnik warunkujący kształt strategii wyborczej ugrupowań startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku: analiza relacji między komitetami wyborczymi (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim: uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych (red.) Robert Alberski i Radosław Solarz, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3302), s. 50-73.
 • Skrzypiński Dariusz, Strategie polskich partii politycznych (w:) Partie i system partyjny III RP (red.) Krzysztof Kowalczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 57-79.
 • Cichosz Marzena, Skrzypiński Dariusz, Kampania wyborcza w wyborach samorządowych w 2010 roku: wybrane aspekty (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) Dariusz Skrzypiński, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s. 217-246.
 • Skrzypiński Dariusz, Pomiędzy systemem a rynkiem: rozważania o marketyzacji polityki i polityczności marketingu (w:) Marketing polityczny i komunikowanie polityczne : nowe zjawiska, nowe wyzwania (red.) Jan Garlicki, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, (Studia Politologiczne / Uniwersytet Warszawski; vol. 24), s. 58-71.
 • Skrzypiński Dariusz, Lisicka Halina, Społeczno-polityczna charakterystyka badanych miast (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) Dariusz Skrzypiński, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s. 29-50.
 • Skrzypiński Dariusz, Wyniki wyborów do sejmu w wybranych dużych polskich miastach w latach 1993-2011, (w:) W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce, (red.)  B. Dziemidok -Olszewska, W. Sokół, Lublin, Wyd. Innovatio Press, 2012, s. 549-566.
 • Smolik Bartosz, Naród w ujęciu Romana Dmowskiego (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 116-128.
 • Smolik Bartosz, Poglądy społeczno-gospodarcze Wojciecha Wasiutyńskiego: zmienność na przestrzeni epok (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2003, nr 3, s. 2-14.
 • Smolik Bartosz, Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 292.
 • Smolik Bartosz, Nacjonalizm dojrzały – myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego w obliczu przemian przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych (w:) Ideologie, doktryny i ruchy narodowe: wybrane problemy (red.) Stefan Stępień,  Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 443-463.
 • Smolik Bartosz, Społeczeństwo amerykańskie w świetle publicystyki politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego(w:) Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku (red.) Małgorzata Alberska i Rafał Juchnowski,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2867), s. 127-146.
 • Smolik Bartosz, Suwerenność w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (w:) Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości. T. 2 (red.) Janusz Faryś, Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 165-178.
 • Smolik Bartosz, Ewolucja przywództwa politycznego w Chińskiej Republice Ludowej (w:) ,,Racja Stanu” 2008, nr 2, s. 89-115.
 • Smolik Bartosz, Struktura społeczeństwa polskiego w myśli społeczno-politycznej Wojciecha Wasiutyńskiego (w:) Narodowa demokracja XIX-XXI wiek: (koncepcje – ludzie – działalność) (red.) Tomasz Sikorski, Adam Wątor,  na zlec. Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Zapol, Szczecin 2008, s. 407-422.
 • Smolik Bartosz, Unia Europejska w obliczu głównych wyzwań polityki kosmicznej (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2008, nr 9, s. 143-162.
 • Smolik Bartosz, Steven W. Mosher, „Hegemon: Droga Chin do dominacji”, Warszawa 2007 : [recenzja] (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2009, nr 10, s. 267-272.
 • Smolik Bartosz, Suwerenność w myśli politycznej środowiska Ligi Polskich Rodzin w okresie debaty nad członkostwem Polski w Unii Europejskiej i Traktatem Konstytucyjnym (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2009, nr 10, s. 31-46.
 • Smolik Bartosz, Mit wroga jako jeden z konstytutywnych elementów nacjonalizmu na przykładzie współczesnych polskich ugrupowań nacjonalistycznych (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 1, s. 23-44.
 • Smolik Bartosz, Kulturowe uwarunkowania przywództwa politycznego w Chinach kontynentalnych – przykład konfucjanizmu (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2011, nr 12, s. 227-247.
 • Smolik Bartosz, Suwerenność państwa i narodu w publicystyce politycznej „Myśli Polskiej” w obliczu członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej (w:) Prasa Narodowej Demokracji. T.2, Od roku 1939 do początku XXI wieku (red. nauk.) Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 127-148.
 • Smolik Bartosz, Zagadnienie przywództwa charyzmatycznego na przykładzie współczesnych Chin kontynentalnych i jego zmiana w kierunku modelu przywództwa kolektywnego (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011, nr 1, s. 75-97.
 • Smolik Bartosz, Elita polityczna Chińskiej Republiki Ludowej w dobie dominacji czwartej generacji chińskich przywódców – przykład na przyszłość? (w:) Chiny w XXI wieku: perspektywy rozwoju (red.) Waldemar J. Dziak, Krzysztof Gawlikowski, Małgorzata Ławacz, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, s. 129-166.
 • Smolik Bartosz, Nacjonalistyczni ekstremiści w Polsce wobec Kościoła rzymskokatolickiego po 1989 r. (w:) Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie (red.) Aleksandra Moroska-Bonkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 187-207.
 • Smolik Bartosz, Publicystyka ideowopolityczna Adama Gmurczyka na łamach prasy i publikacji narodowo-radykalnych (red. nauk.) Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 291-317.
 • Sobkowiak Leszek, Działania polityczne: teoria i praktyka (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2356), s. 11-44.
 • Sobkowiak Leszek, Kryzys polskiej elity politycznej (w:) Kryzys Rzeczypospolitej Polskiej?: studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego (red. nauk.) Jerzy Kornaś, Kielce 2004, s. 63-74.
 • Sobkowiak Leszek, Kulturowo-polityczne uwarunkowania zachowań politycznych (w:) Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną: praca zbiorowa (red.) Zbigniew Bloka, Poznań 2005, s. 105-126.
 • Jabłoński Andrzej, Sobkowiak Leszek, Politický marketing: úvod do teorie a praxe. [z polského originálu... peloid, Lumír Kopeček], Barrister & Principal, Brno 2006, ss.208.
 • Sobkowiak Leszek, Państwo jako obiekt socjotechniki (w:) Nowoczesny Lewiatan: studia nad współczesnym państwem (red. nauk.) Jerzy Kornaś, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2006, s. 131-153.
 • Sobkowiak Leszek, Politická činnost – teorie a praxe (w:) Politický marketing: úvod do teorie a praxe, Andrzej W. Jabłoński a kol.; [z polského originálu... přeložil Lumír Kopeček], Barrister & Principal, Brno 2006, s. 169-185.
 • Sobkowiak Leszek, Działania polityczne: teoria i praktyka (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce  (red.) Andrzej W. Jabłoński i Leszek Sobkowiak,  Wyd. 2, zm. i uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3130) Wrocław 2009,s. [11]-45.
 • Sobkowiak Leszek, Socjotechniczne mechanizmy walki politycznej (w:) Socjotechnika w polityce: wczoraj i dziś. T. 1  (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka i Katarzyna Kasowska-Pedrycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, s. 77-93.
 • Sobkowiak Leszek, Delegitymizacja polityczna – aspekty teoretyczne i praktyczne (w:) Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej” (red.) Jerzy Kornaś, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 9), s. 181-192.
 • Sobkowiak Leszek, Partycypacja polityczna w Polsce (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì : vibranì aspekti (red. nauk.) Andrzej Antoszewski, Antonina Kolodii, Krzysztof Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 261-273.
 • Sobkowiak Leszek, Konflikt destruktywny jako mechanizm polityki (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011, nr 2, s. 81-97.
 • Sobkowiak Leszek, Metodologiczne problemy zmiany politycznej (w:) Polityka i polityczność : problemy teoretyczne i metodologiczne (red.) Andrzej Czajowski i Leszek Sobkowiak, (w:) Atla 2 – Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2012, s. 43-68.
 • Sobkowiak Leszek, Partycypacja polityczna w systemie demokratycznym – podstawowe problemy (w:) Dylematy polskiej demokracji (red. nauk.) Łukasz Danel i Jerzy Kornaś, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 101-121.

 

 • Skrzypiński Dariusz, Solarz Radosław, Marketing polityczny jako element mechanizmu sprawowania władzy (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, [Nr] 4, s. 41-47.
 • Solarz Radosław, Władza ustawodawcza (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz., Wrocław 2005,  (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 162-206.
 • Solarz Radosław, Cichosz Marzena, Strategie i przebieg kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2006, s. 70-89.
 • Solarz Radosław, Cichosz Marzena, Zasady prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2006, s. 36-51.
 • Solarz Radosław, Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2844), s. 253-277.
 • Solarz Radosław, Ochrona środowiska – Polska na tle innych państw Unii Europejskiej (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera  [red. Halina Lisicka], Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 277-286.
 • Solarz Radosław, Mechanizmy rekrutacji kandydatów na radnych i prezydentów (w:) Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku: wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych (red.) Robert Alberski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2008, s. 85-109.
 • Solarz Radosław, Elity polityczne w procesie transformacji Polski (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì: vibranì aspekti (red. nauk.) Andrzej Antoszewski, Antonina Kolodija, Krzysztof Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 219-230.
 • Solarz Radosław, Społeczeństwo obywatelskie w III RP (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì : vibranì aspekti  (red. nauk.) Andrzej Antoszewski, Antonina Kolodii, Krzysztof Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 287-300.
 • Solarz Radosław, Mechanizmy rekrutacji kandydatów jako element strategii wyborczej (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim: uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych (red.) Robert Alberski i Radosław Solarz, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3302), s. 107-123.
 • Solarz Radosław, Mechanizmy rekrutacji kandydatów na urząd prezydenta (w:) Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (red.) Dariusz Skrzypiński, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2012, s. 139-174.
 • Sroka Jacek, Interest groups in the industrial bargaining system: an attempt at evaluation of possible development of a new analytical perspective (w:) ,,Polish Political Science Yearbook” 2002,  [T.] 31, s. 39-49.
 • Sroka Jacek, New Public Government – kierunki przeobrażeń systemów administracji publicznej (w:) Socjologia gospodarki: rynek, instytucje, zarządzanie, Łódź 2002, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.
 • Sroka Jacek, Kulturowe praz instytucjonalne uwarunkowania dialogu społecznego w krajach Uniii Europejskiej i w Polsce (w:) Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego – dialog społeczny na poziomie regionów, Lubin 2002, KGHM Polska Miedź S.A, s.1-20.
 • Sroka Jacek, Kierunki przeobrażeń systemów administracji publicznej w Belgii, Holandii oraz Danii i Szwecji (w:) Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian (red.) Andrzej Ferens i Iwona Macek, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2351), s. 41-68.
 • Sroka Jacek, Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2356), s. 193-223.
 • Sroka Jacek, Metodologiczne aspekty badań zachowań politycznych o podłożu socjoekonomicznym (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2002, nr 2, s. 28-38.
 • Sroka Jacek, Opinie ludności Dolnego Śląska na temat inwestycji kapitału zagranicznego oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (w:) Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy, maj 2002 (red.) Teresa Łoś-Nowak i Adriana Dudek, Wspólnota Akademicka, Legnica 2002, (Materiały Konferencyjne: seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy), s. 338-346.
 • Sroka Jacek, Social democratic parties and organised interest groups in some western european countries (w:) Social democratic movement and ideology: yesterday and today (Ed.) by Edward Olszewski, Wydaw. UMCS, Lublin 2002, s. 97-116.
 • Sroka Jacek, Stosunki przemysłowe i partnerstwo społeczne w Polsce (w:) Demokracja w III Rzeczypospolitej ( red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2368), s. 157-179.
 • Sroka Jacek, Zasoby organizacji grup interesu (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 264-275.
 • Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Sroka Jacek, System partyjny w Polsce (w:) Partie i systemy partyjne Europy Środkowej (red.) Andrzej Antoszewski, Petr Fiala, Ryszard Herbut i Jacek Sroka, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2573), s. 115-167.
 • Petr Fiala, Herbut Ryszard, Antoszewski Andrzej, Sroka Jacek, Středoevropské systémy politických stran: Česká Republika, Mad’arsko, Polsko a Slovenso, Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, Brno 2003, ss.255.
 • Sroka Jacek, Dialog społeczny w Polsce (w:) Administracja i polityka: ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej  (red.) Jacek Sroka, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2497), s. 25-43.
 • Sroka Jacek, Grupy interesu w układzie przetargów przemysłowych: próba oceny możliwości rozwoju nowej perspektywy analitycznej (w:) Grupy interesu: teorie i działanie (red.) Zbigniew Machelski i Lech Rubisz, Toruń 2003,  (Człowiek i Polityka; 1), s. 142-155.
 • Sroka Jacek, International conference of the Institute of Political Sciences at the University of Wrocław, 27-29.10.2003 (w:) ,,Polish Political Science Yearbook” 2003, [T.] 32, s. 254-255.
 • Sroka Jacek, Potencjalny elektorat konserwatywny w świetle badań empirycznych (w:) Konserwatyzm: historia i współczesność (red.) Stefan Stępień,  Lublin 2003, s. 409-420.
 • Sroka Jacek, Przeobrażenia stosunków przemysłowych w Czechach i na Słowacji (w:) Administracja i polityka: ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej  (red.) Jacek Sroka, Wrocław 2003, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2497), s. 45-63.
 • Sroka Jacek, Dialog czy handel wpływami? (w:) ,,Biuletyn Dialogu Społecznego” 2005, nr 4, s. 8-10.
 • Sroka Jacek, Ekstremizm związkowy (w:) Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego (red.) Edward Olszewski, Lublin 2004, s. 185-206.
 • Sroka Jacek, Impact of European Works Councils examined (w:) ,,EIRObserver” 2004, nr 5, s. 9.
 • Sroka Jacek, Ku społeczeństwu otwartemu ?: czynniki kształtujące zachowania polityczne w Polsce na przykładzie badań elektoratu Dolnego Śląska (w:) Polska w dobie przemian: materiały konferencji naukowej (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka,  Wydaw. Akademii Świetokrzyskiej, Kielce 2004, s. 103-113.
 • Sroka Jacek, Kulturowe oraz instytucjonalne uwarunkowania dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce (w:) Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku: praca zbiorowa (red.) Józef Zarzeczny, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2004,  (Skrypty / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy), s. 46-63.
 • Sroka Jacek, Media w rozgrywkach interesów (w:) ,, Biuletyn Dialogu Społecznego” 2004, nr 5, s. 13-15.
 • Sroka Jacek, Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ss.271.
 • Sroka Jacek, Poziom niezależności podmiotów wchodzących w skład Systemu Banków Centralnych (ESBC) (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej  [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 345-352.
 • Sroka Jacek, Przywództwo związkowe (w:) Przywództwo polityczne: teorie i rzeczywistość (red.) Lech Rubisz i Krzysztof Zuba, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2004,  (Człowiek i Polityka; nr 2), s. 150-178.
 • Sroka Jacek, WKDS w działaniu (w:) ,,Biuletyn Dialogu Społecznego” 2005, nr 3, s. 9-11.
 • Sroka Jacek, Wojewódzkie komisje dialogu społecznego (w:) Samorząd lokalny w Polsce: społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania (red.) Stanisław Michałowski, Agnieszka Pawłowska, Lublin 2004, s. 136-144.
 • Sroka Jacek, Pomorska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w:) Sieć czy struktura? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2005, Instytut Spraw Publicznych.
 • Sroka Jacek, Dolnośląska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w:) Sieć czu struktura? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2005, Instytut Spraw Publicznych.
 • Sroka Jacek, Łódzka Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w:) Sieć czu struktura? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2005, Instytut Spraw Publicznych.
 • Sroka Jacek, Wielkopolska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w:) Sieć czu struktura? Dialog społeczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2005, Instytut Spraw Publicznych.
 • Sroka Jacek, Herbut Ryszard, Sula Piotr, Dialog społeczny na poziomie regionalnym: raport z badań,  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, ss.113.
 • Sroka Jacek, Dariusz Skrzypiński, Organizacje pracodawców i przedsiębiorców (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz., Wrocław 2005, (Polityka, Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 100-111.
 • Skrzypiński Dariusz, Sroka Jacek, Wpływ grup interesu (grup nacisku) na decyzje polityczne (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz., Wrocław 2005, (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 89-100.
 • Skrzypiński Dariusz, Sroka Jacek, Związki Zawodowe (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz. Wrocław 2005,  (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 111-130.
 • Sroka Jacek, Dialog regionalny w wymiarze formalnym i praktycznym (w:) Dialog społeczny na poziomie regionalnym: ocena szans rozwoju (red. nauk.) Dariusz Zalewski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, (Studia i Monografie – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), s. 29-41.
 • Sroka Jacek, Dialog społeczny bez korporatyzmu ?: stosunki przemysłowe w Republice Czeskiej (w:) Republika Czeska (red.) Bernard J. Albin i Walenty Baluk; sekretarz tomu Elżbieta Pałka, „Arboretum”; Instytut Studiów Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 135-155.
 • Sroka Jacek, Język dialogu (w:) ,,Biuletyn Dialogu Społecznego” 2005, nr 7, s. 10-12.
 • Sroka Jacek, Podmioty lobbingu w Unii Europejskiej na przykładzie UNICE (w:) Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu (red.) Marek Jeziński, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2005, s. 238-260.
 • Sroka Jacek, Uwagi na temat wybranych uwarunkowań artykulacji interesów indywidualnych i grupowych (w:) Oblicza współczesnej polityki: (aspekty teoretyczne) (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Mirosława Skawińska, Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 221-229.
 • Sroka Jacek, Zinstytucjonalizowany dialog społeczny w Unii Europejskiej (w:) Administracja i polityka: europejska administracja publiczna (red.) Robert Wiszniowski, Wrocław 2005, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2774), s. 129-147.
 • Błaszczyk Mateusz, Sroka Jacek, Wnioski i rekomendacje (w:) Sieci czy struktury?: dialog społeczny na poziomie regionalnym (red.) Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 158-162.
 • Ferens Andrzej, Sroka Jacek, Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. „Profil”, Wrocław 2006, s. 90-101.
 • Sroka Jacek, Reżim polityczny, biurokracja i polityka administracyjna w państwie bezpieczeństwa socjalnego (w:) Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s.166-176.
 • Herbut Ryszard, Sroka Jacek, Sula Piotr, Rozwój dialogu społecznego w Europie i w Polsce (w:) Sieci czy struktury?: dialog społeczny na poziomie regionalnym (red.) Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 11-23.
 • Sroka Jacek, Czy Polsce potrzebna jest nowa umowa społeczna ? (w:) ,,Dialog: pismo dialogu społecznego” 2006, nr 1, s. 33-38.
 • Sroka Jacek, Dialog społeczny i stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (w:) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza (red.) Andrzej Antoszewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2844), s. 167-192.
 • Sroka Jacek, Dialog w okopach polityki (w:) ,,Dialog: pismo dialogu społecznego” 2006, nr 3, s. 40-44.
 • Sroka Jacek, Dolnośląska sieć instytucji wspierających innowacje w świetle DSI (w:) Innowacyjność wyróżnikiem Dolnego Śląska? [red. wyd. Anita Kucharska],  Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Wrocław 2006, (Prace Naukowe / Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych. Konferencje ; nr 2), s. 43-48.
 • Sroka Jacek, Dolnośląska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w:) Sieci czy struktury?: dialog społeczny na poziomie regionalnym  (red.) Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka,  Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 30-49.
 • Sroka Jacek, Rola instytucji demokracji partycypacyjnej w kształtowaniu innowacyjnej przyszłości regionu (w:) Szanse i zagrożenia polityki innowacyjnej regionu, (red.) K. Kozłowska, Wydaw.Politechniki Wrocławskiej – PolGer, 2006, s.5-8.
 • Sroka Jacek, Grupy interesu w Europie (w:) Systemy polityczne współczesnej Europy (red.) Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 153-165.
 • Sroka Jacek, Instytucjonalizacja trójstronności w Polsce na przykładzie sformalizowanych platform uzgadniania interesów (w:) Idee – instytucje – demokracja: instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej (red.) Lech Rubisz, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, (Człowiek i Polityka; nr 3), s. 161-178.
 • Sroka Jacek, Intuicja w procesie decyzyjnym (w:) Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera  [red. Halina Lisicka], Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 287-298.
 • Sroka Jacek, Lobbing jako strategie prosazování skupinových zájmů (w:) Politický marketing: úvod do teorie a praxe / Andrzej W. Jabłoński a kol.; [z polského originálu... přeložil Lumír Kopeček], Barrister & Principal, Brno 2006, s. 143-167.
 • Sroka Jacek, Łódzka Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w:) Sieci czy struktury?: dialog społeczny na poziomie regionalnym (red.) Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 61-76.
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Ocena trafności przyjętej Dolnośląskiej Strategii Innowacji (DSI): analiza treści [Dokument elektroniczny], Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
  http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/ZespolyRobocze/32_Ocena_wdrazania_RIS.pdf
 • Sroka Jacek, Place of work and working conditions ? Poland : [Dokument elektroniczny] Artykuł dostępny pod adresem:
  http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0701029s/pl0701029q.htm
 • Sroka Jacek, Pomorska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w:) Sieci czy struktury?: dialog społeczny na poziomie regionalnym (red.) Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 91-106.
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Region administracyjny jako terytorialny system polityczno-społeczny: implikacje dla tworzenia regionalnego systemu innowacyjnego [Dokument elektroniczny]; Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych
  (Ocena wdrażania DSI), http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/ZespolyRobocze/33_Ocena_wdrazania_RIS.pdf
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Sieciowy model instytucji wspierających innowacje, metodyka oceny wdrażania DSI [Dokument elektroniczny] Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, (Ocena wdrażania DSI http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/ZespolyRobocze/31_Ocena_wdrazania_RIS.pdf
 • Sroka Jacek, Wielkopolska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w:) Sieci czy struktury? : dialog społeczny na poziomie regionalnym (red.) Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 131-142.
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, INNOVINT, czyli pierwsza próba umiędzynaradawiania młodych innowacyjnych firm z Dolnego Śląska (w:) ,,Innowacje” 2007,  nr 35, s. 12-13.
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Dolnośląska Strategia Innowacji – analiza treści oraz rekomendacje na rzecz implementacji (w:) Lokalizm: problemy, instytucje i aktorzy (red. nauk.) Leszek K. Gilejko, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007,  (Lokalizm, Regionalizm, Globalizm), s. 199-223.
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Ocena wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji – wyniki badań i rekomendacje (w:) Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych: od projektu do nowego podmiotu naukowo-badawczego, Oficyna Wydaw.-Reklamowa Hanna Wolska, Wrocław 2007, (Prace Naukowe – Dolnoślaskie Centrum Studiów Regionalnych. Konferencje; 11), s. 87-95.
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Analiza instytucjonalna w zakresie wdrażania i kreowania RSI [Dokument elektroniczny] (Ocena wdrażania DSI) http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/ZespolyRobocze/36_ocena_wdrazania_DSI_Analiza_instytucjonalna.pdf
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Budowanie partnerstwa regionalnego i społecznego w zakresie regionalnej polityki innowacyjnej [Dokument elektroniczny] (Ocena wdrażania DSI) http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/ZespolyRobocze/34_ocena_wdrazania_DSI_Budowanie_partnerstwa_regionalnego_spolecznego.pdf
 • Sroka Jacek, Decrease in health risks and accidents at the workplace : [Dokument elektroniczny], http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveyreports/PL0612019D/PL0612019D5.htm
 • Sroka Jacek, Employers and politicicians take part in pre-election debate : [Dokument elektroniczny], http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/10/articles/pl0710029i.htm
 • Sroka Jacek, Industrial relations in the postal sector – Poland : [Dokument elektroniczny], http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0704018s/pl0704019q.htm

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/12/articles/pl0612039i.htm

 • Sroka Jacek, Quality in work and employment ? Poland : [Dokument elektroniczny], http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0612036s/pl0612039q.htm
 • Sroka Jacek, Railway workers’ blockade ends in agreement. [Dokument elektroniczny] http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/04/articles/pl0704029i.htm
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Regionalne koncepcje rozwoju kreujące rozwój gospodarczo-społeczny. Rekomendacje dla wdrażania i modyfikowania DSI [Dokument elektroniczny] (Ocena wdrażania DSI), http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/ZespolyRobocze/Raport_8_Regionalne_koncepcje_rozwoju_kreujace_rozwoj_gospodarczo-spoleczny.pdf
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Regionalny System Innowacyjny versus Narodowy System Innowacyjny: [Dokument elektroniczny] (Ocena wdrażania DSI),  http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/ZespolyRobocze/Raport_7_Regionalny_System_Innowacyjny_versus_Narodowy_System_Innowacyjny.pdf
 • Sroka Jacek, Reżim polityczny, biurokracja i polityka administracyjna w państwie bezpieczeństwa socjalnego (w:) Biurokracja: fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych (red.) Krzysztof Zuba, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, (Człowiek i Polityka ; nr 4), s. 167-177.
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, Rola władzy w zakresie kreowania regionalnej polityki innowacyjnej – od podejścia elitystycznego do regime theory [Dokument elektroniczny] (Ocena wdrażania DSI) http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/ZespolyRobocze/35_ocena_wdrazania_DSI_Rola_wladzy.pdf
 • Sroka Jacek, Schoolteachers go on strike over pensions system : [Dokument elektroniczny], http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/06/articles/pl0706039i.htm
 • Sroka Jacek, Społeczne uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w świetle Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (w:) Prognozy rozwoju Dolnego Śląska do 2020 roku w zakresie zagospodarowania przestrzennego, przemysłu, rolnictwa i postaw społecznych, (J. Sroka, L. Kwieciński i inni  Artpress, Wrocław 2007, s. 13-18.
 • Sroka Jacek, Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w warunkach globalizacji i europeizacji (w:) Model społeczny zintegrowanej Europy: nowe wyzwania i perspektywy, red. Józef Zarzeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2961), s. 61-84. 
 • Sroka Jacek, Teachers’ union threatens strike action over pre-retirement eligibility [Dokument elektroniczny: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/05/articles/pl0705019i.htm
 • Sroka Jacek, Trade unions oppose government strategy for mining sector : [Dokument elektroniczny] http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2006/11/articles/pl0611029i.htm
 • Sroka Jacek, Trade unions opposed to consolidation in energy sector : [Dokument elektroniczny] http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/01/articles/pl0701029i.htm
 • Sroka Jacek, Unions in energy sector threaten strike action over employee shares : [Dokument elektroniczny http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/02/articles/pl0702029i.htm
 • Sroka Jacek, Zagrożenia wynikające z patologii społecznych oraz zagrożenia kulturowo-cywilizacyjne (w:) Identyfikacja obszarów problemowych zagrożeń społecznych w kontekście realizacji regionalnej polityki innowacyjnej.Artpress, Studio Grafiki Komputerowej, Wrocław 2007, s. 5-40.
 • Sroka Jacek, Sula Piotr, Industrial relations developments 2006 ? Poland : [Dokument elektroniczny] http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0703019s/pl0703019q.htm
 • Sroka Jacek, Demokracja deliberacyjna – szansą dla dialogu (w:) ,,Dialog, pismo dialogu społecznego” 2008, nr 1, s. 47-50.
 • Sroka Jacek, Demokracja deliberacyjna jako wyraz równości dostępu do procesów uzgadniania dóbr nadrzędnych (w:) Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla2, Wrocław 2008, s. 85-93.
 • Sroka Jacek, Wstęp do dyskusji nad instytucjami demokracji deliberacyjnej w polskim systemie politycznym (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych  (red.) Jerzy Juchnowski i Marian S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s. 461-468.
 • Sroka Jacek, Analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie województw: raport z badań wojewódzkich komisji dialogu społecznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Warszawa 2009, ss.195.
 • Sroka Jacek, Deliberacja i rządzenie wielopasmowe: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3106), Wrocław 2009.
 • Sroka Jacek, Dialog społeczny w Polsce na tle tendencji i rozwoju w obszarze Unii Europejskiej (w:) Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej: przegląd problemów: praca zbiorowa (red.) Andrzej Rączaszek i Wiesław Koczur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach) Katowice 2009, s. 555-563.
 • Sroka Jacek, Lobbing jako strategia promocji interesów grupowych (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce (red.) Andrzej W. Jabłoński i Leszek Sobkowiak, Wyd. 2, zm. i uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3130), Wrocław 2009, s. [208]-238.
 • Sroka Jacek, Relacje Platformy Obywatelskiej z partnerami społecznymi – przypadek konsultacji ze środowiskiem medycznym (w:) Platforma Obywatelska  (red.) Marek Migalski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, (Polskie Partie Polityczne), s. 220-230.
 • Sroka Jacek, Kwieciński Leszek, L’Universita’ di Wroclaw (Polonia Born global: strumenti e misure per l’internazionalizzazione delle imprese innovative [Dokument elektroniczny],  a cura di Daniel Ferré, Andrea Bosani, Caterina Raia,  Provincia di Milano, Milano 2009, s. 142-145. Bezpośredni dostęp do tekstu – zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
  http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/economia/doc/pubblicazion i/INNOVINT/innovint.pdf
 • Kajdanek Katarzyna, Sroka Jacek, Moroń Dorota, Makuch Marta, Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska: wykorzystanie wyników sondaży społecznych w rożnych obszarach życia do prognozowania zagrożeń społecznych w regionie, (Sfera społeczna; t.3), Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław 2010, ss. 251.
 • Kwieciński Leszek, Moroń Dorota, Sroka Jacek, Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu: określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych: analiza – zespół I (w:) Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu: określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych, (oprac. i red.): analiza – zespół I w składzie Leszek Kwieciński, Dorota Moroń, Jacek Sroka ; analiza – zespół II w składzie :Paweł Brezdeń, Stanisława Górecka, Przemysław Tomczak], [Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej], Wrocław 2010, s. 5-118. Wersja elektroniczna – zasób publiczny (otwarty):
  http://www.dawg.pl/public/uploads/userfiles/file/Tom5.pdf
 • Sroka Jacek, Duda Renata, Kwieciński Leszek, Analizy dokumentów na poziomie regionalnym, ich uporządkowanie oraz ocena aktualności i przydatności w kształtowaniu bieżących i przyszłych procesów społecznych i gospodarczych regionu wraz z rekomendacjami co do dokumentów niezbędnych do opracowania. Analiza – zespół (w:) Analizy dokumentów na poziomie regionalnym, ich uporządkowanie oraz ocena aktualności i przydatności w kształtowaniu bieżących i przyszłych procesów społecznych i gospodarczych regionu wraz z rekomendacjami co do dokumentów niezbędnych do opracowania, [oprac. i red.: Analiza - zespół I w składzie: Jacek Sroka, Renata Duda, Leszek Kwieciński ; Analiza - zespół II w składzie: Magdalena Belof, Łukasz Damurski, Maciej Zathey],  [Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej], Wrocław 2010, s. 7-98. Wersja elektroniczna – zasób publiczny (otwarty):
  http://www.dawg.pl/public/uploads/userfiles/file/Analizy/Analiza_dok_reg_zesp _1_.pdf
 • Sroka Jacek, Dialogi wojewódzkie – dobrze służą rozwojowi polskich regionów? (w:) ,,Dialog: pismo dialogu społecznego” 2010, nr 1, s. 20-24.
 • Sroka Jacek, Europeizacja polskich grup interesu (w:) Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty (red.) Anna Pacześniak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 285-298.
 • Sroka Jacek, Grupy interesu w Polsce (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie: wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì: vibranì aspekti (red. nauk.) Andrzej Antoszewski, Antoniny Kolodii, Krzysztof Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 241-248.
 • Sroka Jacek, Rządzenie wielopasmowe (Network Governance) – wstęp do konceptualizacji pojęcia (w:) Władza i przywództwo polityczne w demokracji (red nauk.) Ewa Nowak, Dorota Litwin-Lewandowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 97-104.
 • Sroka Jacek, Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w obszarze postradzieckim (w:) Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego (red.) Ryszard Herbut i Walenty Baluk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3257), s. 216-229. Tekst rozdz. w jęz. ang. „Industrial relations and social dialogue in the post-Soviet area” ukazał się w angielskojęzycznej wersji książki pt.: Transformation of political systems in post-Soviet space”, Wrocław 2010, s. 20-222.
 • Kwieciński Leszek, Sroka Jacek, Sfera społeczna (w:) Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego za rok 2008 i 2009, (oprac. i red.) Leszek Kwieciński, Paweł Pach, Beata Raszka, Jacek Sroka, Magdalena Stawicka, Marek Wróblewski], [Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej], Wrocław 2011, s. 296-336.
 • Sroka Jacek, Dialog społeczny i stosunki przemysłowe w obszarze poradzieckim, (w:) red. R. Herbut, W. Baluk, Transformacja systemów politycznych w obszarze państw byłego Związku Radzieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010
 • Kwieciński Leszek, Sroka Jacek, Sfera społeczna (w:) Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego za rok 2008 i 2009, oprac. i red.: Leszek Kwieciński, Paweł Pach, Beata Raszka, Jacek Sroka, Magdalena Stawicka, Marek Wróblewski], [Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej], Wrocław 2011, s. 103-180.
 • Sroka Jacek, Zatrudnienie w gospodarce nieformalnej jako wyzwanie dla reprezentacji w stosunkach pracy (w:) Człowiek we współczesnej gospodarce globalnej, Piotr Grabowiec, Monika Klimowicz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław 2011, s. 115-131.
 • Sroka Jacek, Deliberacja jako nowa perspektywa współpracy pomiędzy władzą a społeczeństwem (w:) Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce?: generalia i detale, Monika Gładoch, Jarosław Kulbat, Michał Kuszyk, Maciej Olejnik, Jacek Sroka, Aldona Wiktorska-Święcka, Robert Wiszniowski, Marek Wróblewski; [red. nauk. prof. Robert Wiszniowski], Związek Pracodawców Polska Miedź, Lublin 2012, s. 11-23.
 • Sroka Jacek, Dialog społeczny w regionach: nowe zadania na nowe czasy (w:) Obywatel, instytucje, władza na przełomie XX i XXI wieku: Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu (red. nauk.) Danuta Karnowska, Jarosław Nocoń, Wydaw. MADO, Toruń 2012, s. 347-350.
 • Michał Kuszyk,  Sroka Jacek, Jaki dialog, taki kongres?: o I Kongresie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (w:) Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce?: generalia i detale, Monika Gładoch, Jarosław Kulbat, Michał Kuszyk, Maciej Olejnik, Jacek Sroka, Aldona Wiktorska-Święcka, Robert Wiszniowski, Marek Wróblewski; [red. nauk. prof. Robert Wiszniowski], Związek Pracodawców Polska Miedź Lublin 2012, s. 115-120.
 • Sula Piotr, Euro-scepticism in the party system of Poland (w:) Evropeizace: nové téma politologického výzkumu / (eds.)Břetislav Dančák, Petr Fiala, Vít Hloušek,  Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno 2005, s. 369-380.
 • Sula Piotr, Ewolucja wizerunku Polskiego Stronnictwa Ludowego (w:) Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu (red.) Marek Jeziński, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2005, s. 378-391.
 • Sula Piotr, System partyjny Republiki Węgierskiej, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2746) Wrocław 2005, ss.160.
 • Sula Piotr, Lubelska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w:) Sieci czy struktury?: dialog społeczny na poziomie regionalnym (red.) Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 50-60.
 • Sula Piotr, Śląska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (w:) Sieci czy struktury?: dialog społeczny na poziomie regionalnym (red.) Mateusz Błaszczyk, Jacek Sroka, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, s. 107-117.
 • Sroka Jacek, Sula Piotr, Industrial relations developments 2006 ? Poland : [Dokument elektroniczny] / http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0703019s/pl0703019q.htm
 • Sula Piotr, Party system and media in Poland after 1989 (w:) ,,Central European Journal of Communication” 2008, Vol. 1, nr 1, s. 145-155.
 • Sula Piotr,  Post-communist parties in Poland after 1989 (w:)  Communist and post-communist parties in Europe (ed. by) Uwe Backes and Patrick Moreau, Vandenhoeck [and] Ruprecht, Göttingen 2008, (Schriften des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung; Bd. 36), s. 311-328.
 • Sula Piotr, Mniejszość węgierska w stosunkach słowacko-węgierskich (w:) Współczesna Słowacja: sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa (red.) Elżbieta Pałka,  Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, Wrocław 2010, s. 279-290.
 • Sula Piotr, Opozycja polityczna w Polsce po 1989 roku (w:) Transformacja w Polsce i na Ukrainie : wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝì ì v Ukraïnì : vibranì aspekti (red. nauk.) A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010. – S. 193-205 Tekst w jęz. ukr. pt. : „Polìtična opozicìâ v Pol’ŝì pìslâ 1989 roku ” na str. 571-583.
 • Sula Piotr, Role of social dialogue institution in the time of crisis. The case of Poland (w:) ,, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego” 2010, nr 136, Macroeconomics, Ed. by Marian Noga, Economics 9, UE Wrocław 2010, s.210-210.
 • Sula Piotr, Czy przegrany traci wszystko? : partie małe we współczesnych demokracjach (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2011,  nr 12, s. 39-47.
 • Sula Piotr, From movements to institutions?: the twenty-year history of political parties in new democracies in Central and Eastern Europe (w:) Making democracy in 20 years : media and politics in Central and Eastern Europe (ed. by) B. Dobek-Ostrowska and M. Głowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Komunikowanie i Media), s. 45-57.
 • Sula Piotr, Wpływ kapitału społecznego na efektywność administracji publicznej (w:) Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie ( red.) D. Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3418), s. 77-86.
 • Szot Lucyna, Pojęcie wolności prasy w polskim systemie prawnym (w:)W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 344-356.
 • Szot Lucyna, Wolność dziennikarzy w polskim systemie prawnym, atla2, Wrocław 2003, ss.231.
 • Szot Lucyna, News a odpowiedzialność dziennikarza za słowo (w:) Wojna w mediach (red.) Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 47-63.
 • Szot Lucyna, Niezależny dziennikarz – rzeczywistość czy fikcja? (w:) Media a demokracja  (red.) Lidia Pokrzycka i Włodzimierz Mich, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 211-221.
 • Szot Lucyna, Ograniczenie wolności słowa w polskim systemie prawnym (w:) Studia nad mediami i komunikowaniem masowym: prawo – język – tekst ( red.) Janina Fras, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007, (Nauka o Komunikowaniu), s. 7-23.
 • Szot Lucyna, Prawna ochrona dóbr osobistych kandydata w wyborach parlamentarnych (ochrona wizerunku) (w:) Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce  (red.) Teresa Sasińska-Klas, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007,  (Biała Seria), s. 100-116.
 • Szot Lucyna, Dziennikarz jako twórca (w:) Kulturowe kody mediów: stan obecny i perspektywy rozwoju (red. nauk.) Marek Sokołowski, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2008, (Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci), s. 310-329.
 • Szot Lucyna, Status zawodowy dziennikarza w Polsce (w:) Oblicza polskich mediów po 1989 roku (red.) Lidia Pokrzycka, Beata Romiszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 175-190.
 • Szot Lucyna, Trwałość zatrudnienia pracownika: zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3077), Wrocław 2008, ss. 344.
 • Szot Lucyna, The Polish journalism education landscape (w:) European journalism education (ed.) by Georgios Terzis, Intellect, Bristol 2009, s. 463-479.
 • Szot Lucyna, Polityzacja mediów publicznych (w:) Za kulisami spektaklu: medialne wizerunki polityki (red. nauk.) Marek Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, (Komunikacja społeczna – Komunikacja medialna – Komunikacja sieci), s. 24-40.
 • Szot Lucyna, Profesjonalizm dziennikarzy w Polsce (w:) Współczesne media: status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 1 (red.) Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 192-205.
 • Szot Lucyna, Rola dziennikarza w procesie przekazywania informacji politycznej (w:) Mediatyzacja kampanii politycznych (red.) Mariusz Kolczyński, Marek Mazur i Stanisław Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 2735), s. 180-198.
 • Szot Lucyna, Main professional dilemmas of journalists in Poland (w:) Comparative media systems: European and global perspectives (ed.) by Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki, Karol Jakubowicz, Miklus Suskösd, Budapest; New York: Central European University Press, 2010, s. 209-229.
 • Szot Lucyna, Odpowiedzialność za słowo w mediach (w:) Media w życiu publicznym – wybrane aspekty: praca zbiorowa (red.) Alina Balczyńska-Kosman, Wydaw. Nauk. WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 33-50.
 • Szot Lucyna, Służba społeczeństwu, państwu czy właścicielowi (w:) Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości (red.) Patrycja Dudek i Michał Kuś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, (Nauka o Komunikowaniu), s. 49-74.
 • Szot Lucyna, Wpływ profesjonalizmu dziennikarzy na transformację polskiej prasy po 1989 roku (w:) ,,Studia Medioznawcze” 2010, nr 2, s. 27-38.
 • Szot Lucyna, Wpływ prywatyzacji prasy regionalnej na postawy dziennikarzy (w:) Radio i gazety: transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku (red.) Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010,  (Oblicza Mediów), s. 146-160.
 • Szot Lucyna, Relacje między dziennikarzami a politykami – wzory zachowań (normy prawne i etyczne)  (w:) Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie (red.) Katarzyna Sobolewska-Myślik, Agnieszka Hess, Krzysztof Kowalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 225 – 239.
 • Szot Lucyna, Obiektywizm w mediach publicznych (w:) Media publiczne: system medialny w Polsce: pytania i dezyderaty (red. nauk.) Piotr Bielawski i Andrzej Ostrowski, Poznań ; Opole: Wydaw. Naukowe Scriptorium; Wrocław: we współpr. z Wydaw. Lena, 2011, s. 263-277.
 • Szot Lucyna, Prawo do wolności słowa w Polsce (w:) Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi (red. nauk.) Wojciech Lis, Zbigniew Husak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011,  (Oblicza Mediów), s. 341-358.
 • Szot Lucyna, Studia nad dziennikarstwem w Polsce (w:) Studia nad dziennikarstwem (red.) Iwona Hofman, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 9-27.
 • Szot Lucyna, Złożone uwarunkowania kryptoreklamy (w:) Media – czwarta władza?. T.2  (red.) Maria Gołda-Sobczak, Witold Machura i Jacek Sobczak, Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, Poznań; Opole 2011, s. 377-395.
 • Szot Lucyna, Ochrona godności pracownika w działalności mass mediów (w:) Wojciech Lis, Adam Balicki (red.), Normatywny wymiar godności człowieka, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012, s. 179 – 205.
 • Szot  Lucyna, Różnorodne formy zatrudnienia dziennikarza (red.) Sławomir Gawroński, Dydaktyka  dziennikarstwa. Opinie postulaty, Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów- Zamość 2011, s. 247 – 283.
 • Szot Lucyna, Replika prasowa. Między wolnością mediów a prawami podmiotowymi jednostki,   (w:) Jolanta Hajdasz (red.), Nowe media , ale nowe czy stare problemy?, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań 2011, s. 75 – 97.
 • Tomaszewski Janusz, Kadry oficerskie organów Informacji Wojska Polskiego w latach 1953-1956 (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 523-529.
 • Tomaszewski Janusz, Rola Wojska Polskiego w głosowaniu ludowym w 1946 r (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2005, nr 6, s. 108-115.
 • Tomaszewski Janusz, Demoblilizacja i reorganizacja ludowego Wojska Polskiego w latach 1945-1948 (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wrocław 2006, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 62-74.
 • Tomaszewski Janusz, Geneza armii Berlinga (w:) Polska i Polacy poza granicami kraju w polskiej polityce i myśli politycznej XX wieku (red.) Małgorzata Alberska i Rafał Juchnowski, Wrocław 2006, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2867), s. 225-247.
 • Tomaszewski Janusz, „Ludowe” Wojsko Polskie w walce przeciwko niepodległościowemu podziemiu zbrojnemu 1945 – 1948 (w:) Państwo polskie w myśli politycznej XIX i XX wieku : teoria i praktyka ( red.) W. Kalicki i B. Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3071) s. 189-230.
 • Tomaszewski Janusz, Powstanie, organizacja i liczebność organów Informacji Wojska Polskiego 1943-1957 (w:)  Służby specjalne: przeszłość i teraźniejszość ( red.) G. Rdzanek  i G. Tokarz, [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut StudiówMiędzynarodowych],  Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2009, s. 141-150.
 • Tomaszewski Janusz, Sowietyzacja Wojska Polskiego w latach 1943-1956, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 405, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3408).
 • Turczyński Paweł, Grzegorz Haręża,  Polska myśl federalistyczna a konstytucja Unii Europejskiej (w:) Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2005, T. 69, s. 159-179.
 • Turczyński Paweł, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej (w:) Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006,  (Prawa Człowieka), s. 87-114.
 • Turczyński Paweł, Drzwi na lewo, drzwi na prawo”, czyli skąd nasz ród… (w:) Horyzonty tożsamości europejskich (red.nauk.) Rafał Riedel, Wydaw. Instytut Śląski, Opole 2007, s. 40-67.
 • Turczyński Paweł, Polska strategia w negocjacjach nad budżetem WE w latach 2004-2005 (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2007, nr 8, s. 186-202.
 • Turczyński Paweł, Sfera polityczna polskiego społeczeństwa obywatelskiego: dwa lata po wejściu do Unii Europejskiej (w:) Europa obywateli: polskie społeczeństwo obywatelskie in actu (red. nauk.) Wiesław Bokajło,Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2007, s. 83-100.
 • Turczyński Paweł, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE,  I-BiS Usługi Komputerowe. Wydawnictwo Andrzej Biedroński, Przemysław Biedroński, Wrocław 2007, ss.152.
 • Turczyński Paweł, Wybory samorządowe 2006 r. – budowa społeczeństwa obywatelskiego czy upolitycznienie Polski (w:) Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku (red. nauk.) Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2007, s. 41-48.
 • Dojwa Katarzyna, Turczyński Paweł, Centralne biuro antykorupcyjne: od potrzeby społecznej do grupy dyspozycyjnej (w:) Oficerowie grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego (red.) Tomasz Kołodziejczyk, Dariusz Stanisław Kozerawski i Jan Maciejewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia; 44), s. 157-175.
 • Turczyński Paweł, Zasada równości i jej interpretacja w prawie pierwotnym UE (w:) Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla2, Wrocław 2008, s. 133-146.
 • Klimowicz Monika, Turczyński Paweł, Wewnętrzny i zewnętrzny wymiar ekonomicznej integracji europejskiej (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla 2, Wrocław 2009, s. 577-641.
 • Turczyński Paweł, Perspektywa akcesji Turcji do Unii Europejskiej a przyszły kształt wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE (w:) Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007-przegląd zagadnień: praca zbiorowa (red.) Cezary Trosiak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009, s. 113-123.
 • Turczyński Paweł, Prawa podstawowe w polityce zagranicznej Unii Europejskiej (w:) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. nauk.) Agnieszka Florczak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, (Studia Europejskie), s. 79-101.
 • Turczyński Paweł, System instytucjonalny Unii Europejskiej/Wspólnot Europejskich (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla 2, Wrocław 2009, s. 397-427.
 • Turczyński Paweł, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla 2, Wrocław 2009, s. 499-574.
 • Turczyński Paweł, Zaangażowanie obywatelskie w wyborach parlamentarnych 21 października 2007 r. – powrót do „Europy” czy doraźna mobilizacja ? (w:) Closer to citizens: wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawn. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2009, s. 237-250.
 • Dojwa Katarzyna, Turczyński Paweł, Poznawanie instytucji bezpieczeństwa i funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych dzięki badaniom empirycznym: wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne (w:) Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany: kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych (red.) Jan Maciejewski, Marek Bodziany i Katarzyna Dojwa, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010,  (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia; 49), s.361-379.
 • Dojwa Katarzyna, Turczyński Paweł, Realizacja badań empirycznych z udziałem przedstawicieli grup dyspozycyjnych. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne (w:) Społeczne aspekty zawodu wojskowego (red.) Magdalena Baran-Wojtachnio, Joanna Dziedzic, Marian Kloczkowski, Jan Maciejewski, Waldemar Nowosielski, Wydawn. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 343-366.
 • Turczyński Paweł, Rozbudowa zdolności obronnych UE w pierwszej dekadzie XXI w. (w:) Unia Europejska w XXI wieku: polityczno-prawna wspólnota interesów (red. nauk.) Rafał Riedel, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 323-354.
 • Turczyński Paweł, „Za naszą i waszą wolność” – skutki misji zagranicznych dla polskiej armii w latach 1999-2009 (w:) Edukacja w Siłach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji (red. nauk.) Wojciech Horyń, Krzysztof Klupa, Lesław Wełyczko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2010, s. 493-510.
 • Turczyński Paweł, Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie (w:) ,,Zeszyty Naukowe” 2011, nr 3, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, s. 163-181. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
  http://www.wso.wroc.pl/images/pliki/wpikbn/zn_2011/zn_3_2011/12_turczynski.pdf
 • Turczyński Paweł, Bezpieczeństwo europejskie: systemy, instytucje, funkcjonowanie, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław 2011, ss. 291.
 • Turczyński Paweł, Od Libii do Białorusi: wkład polskiej prezydencji w kształtowanie unijnej polityki zagranicznej (w:) Prezydencja, jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej (red.) Robert Bartłomiejski, Dorota Kowalewska, Renata Podgórzańska, hogben s.c, Szczecin 2011, s. 329-344, Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):    http://tinyurl.com/7oq5qkx
 • Turczyński Paweł, Stosunek polskich władz do amerykańskich projektów tarczy antyrakietowej (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011, nr 1, s. 161-183.
 • Wandowicz Konrad, Charles Murray, Bez korzeni. Polityka społeczna USA 1950-1980, Poznań 2001 : [recenzja] (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2003, nr 3, s. 120-122.
 • Wandowicz Konrad, Kategoria wolności w konserwatywnym systemie wartości: wybrane problemy (w:) Konserwatyzm: historia i współczesność (red.) Stefan Stępień, Lublin 2003, s. 75-93.
 • Wandowicz Konrad, Sovereignty under political discussion before Polish access to the European Union (w:) Narrowing the gap between East and West: a historical-political approach to current European challenges based on the Spanish and Polish cases / Pablo S. Blesa-Aledo, Teresa Łoś-Nowak (eds.); [preface by Marcelino Oreja Agiurre], Murcia: Universidad Católica San Antonio, 2003, s. 237-273.
 • Wandowicz Konrad, Idea Europy a idea państwa narodowego: dylemat procesu integracji w świetle projektu europejskiej Konstytucji (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej,  [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 361-369.
 • Wandowicz Konrad, Wspólnota a jednostka: idea solidarności w myśli politycznej Alexisa de Tocqueville’a (w:) Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu (red.) Edward Olszewski, Zenon Tymoszuk, Lublin 2004, s. 89-108.
 • Wandowicz Konrad, Pozytywizm a prawa jednostki – wybrane aspekty (w:) Historia i filozofia praw człowieka (red.) Agnieszka Florczak i Bartosz Bolechów, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 73-110.
 • Wandowicz Konrad, Religia w myśli politycznej Mirosława Dzielskiego (w:) Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku (red.) Tomasz Sikorski, Adam Wątora, Zapol, Szczecin 2007, s. 453-474.
 • Wandowicz Konrad, Ewolucja zasady równości w prawie wspólnotowym (w:) Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla2, Wrocław 2008, s. 109-120.
 • Wandowicz Konrad, Wychowanie a polityka: kilka słów o modelach wychowania społecznego w ujęciu historycznym (w:) Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos: praca zbiorowa (red.) Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska i Agnieszka Pierzchalska, Agencja Wydaw. „ARGI”, Wrocław 2008, s. 33-54.
 • Wandowicz Konrad, Tradycja a odrodzony polski konserwatyzm polityczny po 1989 r. (w:) Marzyciele i realiści: o roli tradycji w polskiej myśli politycznej po upadku powstania styczniowego do XXI wieku (red.) Tomasz Sikorski, Adam Wątor, na zlec. Wydziału Hamanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Centrum Edukacyjnego Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Zapol, Szczecin 2009, s. 633-649.
 • Wandowicz Konrad, Polskie Stronnictwo Ludowe – nieudana próba kontynuacji (w:) Epigoństwo czy twórcza ciągłość?: ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej (red.) Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 389-409.
 • Wandowicz Konrad, Cywilizacja życia versus cywilizacja śmierci: etyczne podstawy biopolityki w świetle Ewangelii życia Jana Pawła II (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2012, nr 1, s. 73-104.
 • Wandowicz Konrad, Idea państwa w encyklikach Jana Pawła II (w:) Współczesne państwo: idee i rozwiązania instytucjonalne (red.) Ewa Ganowicz i Alicja Lisowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. Toruń 2012,  (Biała Seria Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych), s. 76- Waszkiewicz Ewa, Status związku wyznaniowego w demokratycznym porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2002, T. 49, s. 129-142.
 • Waszkiewicz Ewa, Wolność wyznania w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie budowania demokratycznego porządku prawnego (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2002, nr 2, s. 68-75.
 • Waszkiewicz Ewa, Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe w Polsce po 1989 r. (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz., Wrocław 2005,  (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 143-161.
 • Waszkiewicz Ewa, Podstawowe prawa obywatela w Unii Europejskiej (w:) Problemy wolności i pluralizmu w III RP: materiały z konferencji, Wrocław, 12 grudnia 2003 (red.) Wojciech Sitek, Wrocław 2005, s. 15-22.
 • Waszkiewicz Ewa, Powstanie, rozwój i zanik skupiska Żydów na Dolnym Śląsku (1945-1968) (w:) Współcześni Żydzi – Polska i diaspora: wybrane zagadnienia (red.) Ewa Waszkiewicz; [aut. Aleksandra Borek, Marcin Szydzisz, Ewa Waszkiewicz et al.], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3025), s. 13-69.
 • Waszkiewicz Ewa, Prawne i instytucjonalne formy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet w Polsce (2001-2005) (w:) Fenomen nierówności społecznych: nierówności społeczne w refleksji humanistycznej (red. nauk.) Jarosław Klebaniuk, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2007, s. 121-132.
 • Waszkiewicz Ewa, Efemeryda administracji rządowej w Rzeczypospolitej Polskiej – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (2001-2005) (w:) ,,Athenaeum” 2008,  Vol. 20, s. 152-164.
 • Waszkiewicz Ewa, The evolution of the approach of the State authorities to minorities and ethnic groups in the Third Republic of Poland (outline of issues) (w:) ,,Polish Political Science Yearbook” 2008, T. 37, s. 106-126.
 • Waszkiewicz Ewa,  Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (2001-2005) : historia zamknięta, ale nie zakończona… (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych ( red.) J. Juchnowski i M. S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s. 406-417.
 • Waszkiewicz Ewa, Prawne gwarancje wolności sumienia i wyznania w III Rzeczypospolitej Polskiej (zarys problematyki),  (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2008,  [Nr] 9, s. 109-120.
 • Waszkiewicz Ewa, Wolność wyznania dla mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce – aspekty prawne (w:) Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka (red. nauk.) W. Bokajło, A. Pacześniak, Atla2, Wrocław 2008, s. 159-168.
 • Waszkiewicz, Ewa, 50 lat Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Dolnym Śląsku (w:)  Od podziału do jedności: powojenne Niemcy 1945-1949-1989-2009 (red.) R. Gelles, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo ; 17), s. 273-281.
 • Waszkiewicz Ewa,  Regulacje prawne równego statusu kobiet i mężczyzn w III Rzeczypospolitej Polskiej (w:) ,, Przegląd Prawa i Administracji 2009”,  T. 79, Acta Universitatis Wratislaviensis,  s. 227-240.
 • Waszkiewicz Ewa, Wpływ transformacji ustrojowej państwa polskiego na politykę wobec mniejszości wyznaniowych, narodowych i etnicznych (1989-2005), (w:) ,,Studia z prawa wyznaniowego” 2009, nr 12, Wydaw. KUL, Lublin 2009, s.151-177.
 • Waszkiewicz Ewa, Problemy mniejszości romskiej – wyzwaniem edukacji (w: ) Teraźniejszość i przyszłość edukacji społeczności romskiej ( red.) J. Horyń, Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, Radom 2010, s. 83-87.
 • Waszkiewicz Ewa, Żydzi w Polsce wczoraj i dziś na przykładzie Dolnego Śląska (w:) Mniejszość żydowska w Polsce: mity i rzeczywistość 20 maja 2010 r. [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych (red. merytor.) Piotr Zieliński], Biuro Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu, Warszawa 2010, s. 35-45.
 • Waszkiewicz, Ewa, Rozwody we współczesnej Polsce (w:) Małżeństwo na całe życie? (red.) R. Sztychmiler i J. Krzywkowska,  na zlec. Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011, s. 47-53.
 • Waszkiewicz Ewa, Żydowscy mieszkańcy Dolnego Śląska: od okresu powojennego do współczesności (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2011, nr 12, s. 248-258.
 • Wichłacz Monika, Relacje między partią komunistyczną i państwem a siłami zbrojnymi w Chińskiej Republice Ludowej (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2007,  nr 8, s. 169-185.
 • Wichłacz Monika, Demokratyczna kontrola nad armią: standard, proces, cel normatywny (w:) Oficerowie grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego (red.) Tomasz Kołodziejczyk, Dariusz Stanisław Kozerawski i Jan Maciejewski, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia; 44), s. 191-199.
 • Wichłacz Monika, Pretorianizm – u źródeł interwencji politycznej sił zbrojnych (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2009, nr 10, s. 78-101.
 • Wichłacz Monika, Populizm jako kategoria politologiczna – elementy debaty (w:) Populizm w Europie: defekt i przejaw demokracji? (red. nauk.) Jean-Michel De Waele i Anna Pacześniak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 49-60.
 • Wichłacz Monika, O pojęciu istotnie spornym w teorii polityki (w:) Czym jest teoria w politologii?: praca zbiorowa (red.) Zbigniew Blok, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 249-263.
 • Wichłacz Monika, Perspektywy socjotechniki w społeczeństwie informacyjnym (w:) Władza czy służba?: problem dobra wspólnego w polityce (red. nauk.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Bochenek-Cichoń, Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 117-132.
 • Wichłacz Monika, Sieć a rozumienie przestrzeni polityki (w:) Polityka i polityczność: problemy teoretyczne i metodologiczne (red.) Andrzej Czajowski i Leszek Sobkowiak,  Atla 2 – Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2012, s. 101- 124.
 • Wiktor Zbigniew, 700 lat Gostkowa – wsi sudeckiej w dawnym Lennie Bolkowskim (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu,  [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 568-583.
 • Wiktor Zbigniew, Władza sądownicza (w:) System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej: praca zbiorowa (red.) Halina Lisicka, Wyd. 2 popr. i poszerz., Wrocław 2005,  (Polityka / Biuro Doradztwa Ekologicznego), s. 271-313.
 • Wiktor Zbigniew, Antykomunistyczna histeria nie tylko w Czechach (w:) ,,Brzask” 2006, nr 11, s. 12-13.
 • Wiktor Zbigniew, Die Geschichte der kommunistischen Bewegung in Polen – als Beispiel für die Länder Osteuropas. Tl. 1, Die revolutionären Umgestaltungen (w:),, Offen-siv. Zeitschrift für Sozialismus und Frieden” 2006, nr 10, s. 20-27.
 • Wiktor Zbigniew, Die Geschichte der kommunistischen Bewegung in Polen – als Beispiel für die Länder Osteuropas. Tl. 2, Fehlenentwicklungen und Stagnation (w:),, Offen-siv. Zeitschrift für Sozialismus und Frieden” 2006, nr 11, s. 44-51.
 • Wiktor Zbigniew, Korupcja a sprzeczności klasowe Chin (w:) Integracja a globalizacja. Materiały konferencyjne, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s.530-539.
 • Wiktor Zbigniew, New criminal preoceedings against General Jaruzelski (w:) ,,Northstar Compass” 2006, Vol. 14, nr 11, s. 14.
 • Wiktor Zbigniew, O sprzecznościach klasowych w Chinach (w:) Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romualdowi Gellesowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin: studia i szkice z historii, stosunków międzynarodowych i politologii, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2914), s. 289-306.
 • Wiktor Zbigniew, O sprzecznościach klasowych w Chinach (w:) ,,Brzask” 2006, nr 1, s. 10-11.
 • Wiktor Zbigniew, On the contradictions in the People’s Republic of China (w:) ,,Northstar Compass” 2006, Vol. 14, nr 7, s. 18-21.
 • Wiktor Zbigniew, Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 546.
 • Wiktor Zbigniew, Zmiany stosunków własnościowych w Chinach (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych (red.) Jerzy Juchnowski i Marian S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s. 695-707.
 • Wiktor Zbigniew, Kryzys kapitalizmu i jego przezwyciężanie w Chinach (w:) Regionalizm i lokalizacja (red. nauk.) Jan Rymarczyk, Bogusława Skulska, Wawrzyniec Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2009, s. 530-539.
 • Wiktor Zbigniew, Chiny a światowy kryzys gospodarczy (w:) ,,Wschodnioznawstwo” 2010, nr 4, s. 175-185.
 • Wiktor Zbigniew, Kultura w Chinach (w:) Chiny w oczach Polaków: księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową (red.) Józef Włodarski, Kamil Zeidler, Marcel Burdelski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. [163]-177.
 • Wiktor Zbigniew, Programy rozwoju społeczno-gospodarczego w Chinach (w:) Ekonomia rozwoju (red.) Bogusław Fiedor i Karol Kociszewski; aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Becla [et al.], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, s. 271-285.
 • Wiktor Zbigniew, Rola państwa chińskiego w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego: kryzys światowej gospodarki kapitalistycznej i jego wpływ na Chiny (w:) Chiny supermocarstwem XXI wieku?: rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, (Biblioteka Azji i Pacyfiku), s. 223-258.
 • Wiktor Zbigniew, Znaczenie XVII Zjazdu KPCH dla Chin i świata (w:) Historia, polityka, dyplomacja: studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Maciej Mróz i Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 548-567.
 • Wiktor Zbigniew, EXPO 2010 w Szanghaju (w:) ,,Odra” 2011, nr 6, s. 139-141.
 • Wiktor Zbigniew, Główne założenia programu rozwoju społeczno-ekonomicznego Chin na lata 2011-2015 (w:) Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej: księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka  (red.) Bogusława Skulska, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s 140-149.
 • Mieczysław Rakowski, Wiktor Zbigniew, Rozwój i prognozy przyszłości Chin w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 511.
 • Wiktorska – Święcka Aldona, Edukacja obywatelska poprzez media elektroniczne: szansa dla rozwoju polskiego społeczeństwa obywatelskiego (w:) Europa obywateli: polskie społeczeństwo obywatelskie in actu (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2007,  s. 199-219.
 • Wiktorska – Święcka Aldona, Odwaga cywilna jako cnota publiczna w społeczeństwie obywatelskim (w:) Wizje dobrego państwa: idee i teorie (red.) Alicja Lisowska i Andrzej W. Jabłoński, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007,  (Biała Seria), s. 91-111.
 • Wiktorska – Święcka Aldona, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce: refleksje nad teorią i genezą oraz próba oceny stanu i rozwoju (w:) Europa obywateli: polskie społeczeństwo obywatelskie in actu (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2007,  s. 17-36.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Edukacja wobec rozwoju globalnego społeczeństwa wiedzy na przykładzie modelu edukacji politycznej w Niemczech (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2008, nr 9, s. 163-180.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Ekonomiczne i społeczne aspekty kapitału społecznego jako mechanizmu wspierającego konkurencyjność (w:) Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka,  Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2008, s. 17-32.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Europejska polityka równego statusu kobiet i mężczyzn: koncepcje teoretyczne, narzędzia i wdrażanie na przykładzie niemieckiej administracji publicznej (w:) ,,Pro Publico Bono”, Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR, 2007, nr 3 [wyd. 2008], s. [181]-199.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Europejska polityka równości płci a równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy na przykładzie Polski (w:) Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka  (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla2, Wrocław 2008, s. 333-349.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Traktat o rzeczach codziennych: demokracja = Treatise on everyday matters: democracy, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008, ss.68.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Wyzwania europejskiego rynku pracy – między globalnością a lokalnością: polskie doświadczenia w realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia w kontekście projektów finansowanych ze środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (w:) Wyprowadzić na prostą: innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością ( red. nauk.) Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008, s. 9-32.
 • Bokajło Wiesław, Wiktorska-Święcka Aldona, Wprowadzenie – dlaczego demokracja partycypacyjna w Unii Europejskiej? (w:) Closer to citizens: wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawn. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2009, s. 9-17.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Europa obywateli (w:) Podstawy europeistyki: podręcznik akademicki (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla 2, Wrocław 2009, s. 673-739.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Homo democraticus: o wartościach etycznych w edukacji politycznej (w:) Wartości społeczne w służbie publicznej (red.) Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Jolanta Kędzior, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 168-187.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Kompetencje kluczowe jednostki jako element kapitału ludzkiego w zmieniającym się globalnym społeczeństwie wiedzy (w:) Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki ( red.) Dorota Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3142), s. 89-105.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Sex & gender: traktat o rzeczach codziennych, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, ss.68.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Zaangażowanie wolontarystyczne a perspektywy rozwoju lokalnego na przykładzie Wrocławia (w:) Closer to citizens: wyzwania dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawn. ATUT – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Wrocław 2009, s. 311-325.
 • Kwieciński Leszek, Wiktorska-Święcka Aldona, Kobielska Katarzyna, Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitalnym na region. Analiza – zespół II (w:) Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitalnym na region (oprac. i red.) Analiza – zespół I w składzie: Piotr Lorens, Łukasz Medeksza, Izabela Mironowicz; Analiza – zespół II w składzie: Leszek Kwieciński, Aldona Święcka-Wiktorska, Katarzyna Kobielska], [Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej], Wrocław 2010, s. 139-232. Wersja elektroniczna – zasób publiczny (otwarty):
  http://www.dawg.pl/public/uploads/userfiles/file/Tom9.pdf
 • Łukasz Damurski, Moroń Dorota, Wiktorska-Święcka Aldona, Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju gospodarczego, na podstawie prognoz zmian demograficznych i społecznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska: analiza – zespół I (w:) Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju gospodarczego, na podstawie prognoz zmian demograficznych i społecznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska (oprac. i red.) analiza – zespół I w składzie Łukasz Damurski, Dorota Moroń, Aldona Wiktorska-Święcka, analiza – zespół II w składzie : Stanisława Górecka, Paweł Brezdeń, Przemysław Tomczak],  [Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej], Wrocław 2010, s. 5-107,  http://www.dawg.pl/public/uploads/userfiles/file/tom4.pdf
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Europeizacja wartości demokratycznych w procesie kształtowania europejskiej tożsamości (w:) Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty (red.) Anna Pacześniak, Rafał Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 150-166. 
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Europejskie miasto w erze „global cities”: rozważania nad transformacjami miast w Europie (w:) ,,Transformacje” 2010, nr 1-2, s. 142-152.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Globalizacja a demokracja: projekt demokracji globalnej jako remedium na kryzys globalnego rynku w myśli politycznej Benjamina R. Barbera (w:) ,,Athenaeum” 2010, Vol. 25, s. 45-61.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Od „obywatela państwowego” do „dobrego obywatela”: niemiecki system kształcenia obywatelskiego po 1989 roku – możliwe kierunki badań (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2010, nr 11, s. 230-240.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Oswajanie „Inności” w (po)nowoczesności – o ewolucji kategorii kobiecości (w:) Społeczeństwo wobec „Innego”: kategoria „Innego” w naukach społecznych i życiu publicznym (red. nauk.) Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Anna Śledzińska-Simon, Wydawnictwo Adam Marszałek; Wrocław: Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR”, Toruń 2010, s. 109-129.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Problematyka młodzieżowa na Dolnym Śląsku w kontekście dostępnych opracowań naukowych jako bazy kształtowania polityki młodzieżowej samorządu województwa (w:) Samorządowa polityka społeczna: rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku (red.) Dorota Moroń i Katarzyna Zamorska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 245-258.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Społeczeństwo obywatelskie jako odniesienie niemieckich koncepcji kształcenia obywatelskiego w procesie „poprawiania demokracji” (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010,  nr 2, s. 159-179.
 • Wiktorska-Święcka A., Raport ewaluacyjny ex-post projektu WROKadry. Przyszłość rynku pracy MSP w aglomeracji wrocławskiej – prognozy i rekomendacje, (w:) Bujko, J., Rusin, M., WROKadry. Przyszłość rynku pracy MSP w aglomeracji wrocławskiej – prognozy i rekomendacje. Raport z badań. Rekomendacje ekspertów, Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław 2010, s. 51-68,
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku w kontekście kluczowych założeń europejskiej polityki równościowej (w:) Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku: europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym: publikacja informacyjno-promocyjna (red. nauk.) Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 7-19.
 • Wiktorska-Święcka A., Women?s activity in Lower Silesia in the context of objectives of the European gender mainstreaming policy (w:) Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku: Europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym (red.) Aldona Wiktorska-Święcka, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2011, s. 221-227.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Corporate citizenship jako koncepcja włączenia działań społecznie odpowiedzialnych do strategii przedsiębiorstwa (w:) Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywy i kierunki rozwoju (red.) Robert Karaszewski, Marta Karwacka, Anna Paluszek, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 73-93.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Od obywatela „dobrego” do „dojrzałego”: koncepcje kształcenia obywatelskiego w Niemczech po 1989/1990 roku ze szczególnym uwzględnieniem systemu szkolnictwa, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s.555.
 • Wiktorska-Święcka Aldona, Poprawianie demokracji: założenia współczesnych koncepcji kształcenia obywatelskiego (w:) Transformacje demokracji: doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy (red. nauk.) Lech W. Zacher, Difin, Warszawa 2011, s. 194-211.
 • Wiktorska–Święcka Aldona, Różnorodność i zarządzanie różnorodnością kilka uwag wprowadzających, (w:) Wiktorska-Święcka A. (red.), Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla rozwoju Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011, s. 11-14.
 • Wiktorska–Święcka Aldona, Strategia zarządzania różnorodnością na Dolnym Śląsku, (w:) Wiktorska-Święcka A. (red.), Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla rozwoju Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011, s. 15-44.
 • Wiszniowski Robert, Interest groups in the European Union (w:) ,,Polish Political Science Yearbook” 2002,  [T.] 31, s. 119-128.
 • Wiszniowski Robert, Modernizacja kampanii politycznej na przykładzie parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce z lat dziewięćdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem PSL (w:) W kręgu historii i politologii: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, [red. tomu: Kazimierz Dziubka, Barbara Rogowska, Czesław Lewandowski, Janusz Tomaszewski], Wrocław 2002,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2366), s. 398-405.
 • Wiszniowski Robert, Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce ( red.) Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2356), s. 45-65.
 • Wiszniowski Robert, Wybory europejskie – wynik funkcjonalnej i strukturalno-organizacyjnej integracji Polski z Unią Europejską (w:) Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy, maj 2002 (red.) Teresa Łoś-Nowak i Adriana Dudek, Wspólnota Akademicka, Legnica 2002, (Materiały Konferencyjne, seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy), s. 184-195.
 • Wiszniowski Robert, Zarządzanie administracją publiczną w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech: studium przedmiotu (w:) Administracja i polityka: administracja publiczna w procesie przemian (red.) Andrzej Ferens i Iwona Macek, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2351), s. 69-87.
 • Wiszniowski Robert, Grupy interesu w Europie (w:) Administracja i polityka: ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej (red.) Jacek Sroka, Wrocław 2003,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2497), s. 127-139.
 • Wiszniowski Robert, Grupy interesu w Unii Europejskiej (w:) Grupy interesu: teorie i działanie (red. Zbigniew Machelski i Lech Rubisz, Toruń 2003,  (Człowiek i Polityka; 1), s. 413-422.
 • Wiszniowski Robert, Małgorzata Janik-Wiszniowska, Wizualna kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 roku (w:) Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2744), s. 164-189.
 • Wiszniowski Robert, Administracja publiczna w systemie politycznym Unii Europejskiej (w:) Administracja i polityka: europejska administracja publiczna (red.) Robert Wiszniowski, Wrocław 2005, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2774), s. 113-128.
 • Wiszniowski Robert, Marketing polityczny: kilka uwag krytycznych (w:) Marketing polityczny: założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna (red. nauk.) Mariusz Kolczyński,  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2005, s. 56-61.
 • Wiszniowski Robert, Modernizacja europejskiej administracji publicznej (w:) Administracja i polityka: europejska administracja publiczna (red.) Robert Wiszniowski, Wrocław 2005, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2774), s. 9-23.
 • Wiszniowski Robert, Obraz współczesnych partii politycznych (typologie i klasyfikacje) (w:) Oblicza współczesnej polityki: (aspekty teoretyczne) (red.) Agnieszka Kasińska-Metryka, Mirosława Skawińska, Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 115-128.
 • Wiszniowski Robert, Úvod do teorie politického marketingu (w:) Politický marketing: úvod do teorie a praxe / Andrzej W. Jabłoński a kol.; [z polského originálu... přeložil Lumír Kopeček], Barrister & Principal, Brno 2006, s. 9-26.
 • Wiszniowski Robert, Europejska przestrzeń polityczna: zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ss.406.
 • Wiszniowski Robert, Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce  (red.) Andrzej W. Jabłoński i Leszek Sobkowiak, Wyd. 2, zm. i uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3130), s. [46]-65.
 • Jacuński Michał, Wiszniowski Robert, VII kadencja Parlamentu Europejskiego: decyzje wyborcze, frekwencja i strategie partyjne (w:) ,,Athenaeum” 2010, Vol. 23, s. 11-30.
 • Jacuński Michał, Wiszniowski Robert, Telewizyjna reklama polityczna w kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (w:) Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska i Kamila Majdecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media), s. 85-98.
 • Wiszniowski Robert, Tematyka marketingu politycznego w wybranych amerykańskich i polskich produkcjach filmowych (w:) Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce (red.) Karolina Churska-Nowak i Sebastian Drobczyński, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2011, s. 201-208.
 • Wiszniowski Robert, Strategie wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego a model organizacji partii (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim: uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych ((red.) Robert Alberski i Radosław Solarz,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3302), s. 36-49.
 • Wiszniowski Robert, Sprawność państwa w obliczu zmian: polskie tendencje rozwojowe (w:) Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce?: generalia i detale, Monika Gładoch, Jarosław Kulbat, Michał Kuszyk, Maciej Olejnik, Jacek Sroka, Aldona Wiktorska-Święcka, Robert Wiszniowski, Marek Wróblewski; [red. nauk. prof. Robert Wiszniowski], Związek Pracodawców Polska Miedź, Lubin 2012, s. 25-37.
 • Wiszniowski Robert, W oparach polskiego marketingu politycznego: uwagi niezręczne (w:) Marketing polityczny: doświadczenia polskie (red. nauk.) Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 15-23.
 • Zamorska Katarzyna, Cztery reformy: od koncepcji do realizacji” Lena Kolarska-Bobińska (red.). Warszawa, 2000, [recenzja] (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2002,  [Nr] 2, s. 113-116.
 • Zamorska Katarzyna, Przemiany w polskiej polityce społecznej: kilka uwag z perspektywy aksjologicznej (w:) Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej (red.) Bogusław Ponikowski i Józef Zarzeczny, Wydaw.Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2429), s. 45-62.
 • Zamorska Katarzyna, Euroregiony – idealna wizja nowej Europy (w:) Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T. 2, Komunikaty i komentarze  (red nauk.) Maria Zielińska, Zielona Góra 2003, s. 253-262.
 • Zamorska Katarzyna, Organizacje pozarządowe w procesie integracji europejskiej (w:) Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej / [kom. red. Marzena Cichosz, Jacek Sroka, Katarzyna Zamorska], Warszawa 2004, s. 195-201.
 • Zamorska Katarzyna, Perspektywy państwa opiekuńczego we współczesnym liberalizmie (w:) Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu (red.) Edward Olszewski, Zenon Tymoszuk, Lublin 2004, s. 161-171.
 • Zamorska Katarzyna, Rodzina jako przedmiot polityki społecznej (w:) Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku: praca zbiorowa  (red.) Józef Zarzeczny,  Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2004,  (Skrypty – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy), s. 148-161.
 • Zamorska Katarzyna, Współczesne dylematy polityki edukacyjnej (w:) Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku: praca zbiorowa (red.) Józef Zarzeczny,  Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2004,  (Skrypty – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy), s. 136-147.
 • Zamorska Katarzyna, Wolontariat – stara idea, nowe spojrzenie (w:) ,,Pro Publico Bono”, Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR, Z. 2 (2006), s. 189-195.
 • Zamorska Katarzyna, Polityka społeczna Niemiec: od Bismarckowskich świadczeń socjalnych po Agendę 2010 (w:) Model społeczny zintegrowanej Europy: nowe wyzwania i perspektywy  (red.) Józef Zarzeczny, Wydawnictwo  Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2961), s. 131-163.
 • Zamorska Katarzyna, Polityka społeczna w ujęciu Stefana Pawlickiego (w:) ,,Problemy Polityki Społecznej” 2007,  [T.] 10, s. 23-35.
 • Zamorska Katarzyna, Wartości socjalne jako cel normatywny europejskiego modelu socjalnego (w:) Model społeczny zintegrowanej Europy: nowe wyzwania i perspektywy (red.) Józef Zarzeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2961), s. 40-60.
 • Zamorska Katarzyna, Wolność versus prawa społeczne? (w:) Polityka społeczna: badania, dydaktyka, rozwój: praca zbiorowa  (red.) Andrzej Rączaszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), s. 187-196.
 • Zamorska Katarzyna, Edukacja – sprawa prywatna czy publiczna? (w:) Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej: przegląd problemów: praca zbiorowa (red.) Andrzej Rączaszek i Wiesław Koczur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach), s. 331-340.
 • Zamorska Katarzyna, Prawa społeczne a kapitał ludzki i społeczny (w:) Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki (red.) Dorota Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3142), s. 74-88.
 • Zamorska Katarzyna, Prawa społeczne w Unii Europejskiej (w:) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia (red. nauk.) Agnieszka Florczak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszaw2009, (Studia Europejskie), s. 143-161.
 • Zamorska Katarzyna, Ludwik Krzywicki: próba ponownego odczytania (w:),, Res Humana” 2010, nr 1, s. 21-26.
 • Zamorska Katarzyna, Polityka społeczna wobec problemów rodziny (w:) ,,Athenaeum” 2010, Vol. 24, s. 130-142.
 • Zamorska Katarzyna, Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3237), Wrocław 2010, ss. 248.
 • Zamorska Katarzyna, Prawo do dochodu obywatelskiego jako alternatywa dla prawa do pracy (w:) Międzynarodowa polityka społeczna: aspekty porównawcze (red. nauk.) Bożena Balcerzak-Paradowska, Andrzej Rączaszek, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa-Katowice 2010, s. 432-438.
 • Zamorska Katarzyna, Samorządowe podmioty polityki społecznej (w:) Samorządowa polityka społeczna: rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku (red.) Dorota Moroń i Katarzyna Zamorska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 27-42.
 • Zamorska Katarzyna, Sens praw społecznych w kontekście obecnych problemów państwa opiekuńczego (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2010, nr 1, s. 135-149.
 • Zamorska Katarzyna, Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych (w:) Współczesne społeczeństwa: nadzieje i zagrożenia (red. nauk.) Olga Kowalczyk,  Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010, (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki Społeczne; 2), s. 13-27.
 • Zamorska Katarzyna, Wokół wyzwań polityki społecznej: kształcenie jako czynnik aktywizacji ludzi w wieku poprodukcyjnym (w:) Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie  (red.) Wojciech Horyń i Jan Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3216), s. 313-323.
 • Zamorska Katarzyna, Polityka społeczna wobec starzenia się społeczeństwa, (w:) Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie  (red.) Horyń W., Maciejewski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 313-323.
 • Zamorska Katarzyna, Regionalna strategia rozwiązywania problemów społecznych na przykładzie Dolnego Śląska (w:) Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych (red. nauk.) Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 181-195.
 • Zamorska Katarzyna,  Problemy w obszarze społecznym zidentyfikowane w Regionalnej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, (w:) Balcerzak-Paradowska B., Rączaszek A. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Warszawa-Katowice 2011, s. 181-195.
 • Zamorska Katarzyna, Wędrówka pewnej idei: czytając Ludwika Krzywickiego (w:) Badania społeczne i ich rola w kształtowaniu postępu. ciągłość i zmiana. W 150. rocznicę urodzin Ludwika Krzywickiego (red.) Wiesław Koński, Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2011, s. 35-53.
 • Zamorska Katarzyna, Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych, (w:) Kowalczyk O. (red.), „Nauki Społeczne”, Współczesne społeczeństwa – nadzieje i zagrożenia, ,,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego”, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 13-27.
 • Zamorska Katarzyna, Wprowadzenie: polityka społeczna wobec problemów starzejącego się społeczeństwa (w:) Osoby starsze w społeczeństwie – społeczeństwo wobec osób starszych (red.) Marta Makuch, Dorota Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, Acta Universitatis Wratislaviensis; 3349), s. 7-20.
 • Zamorska Katarzyna, Dostęp do praw społecznych a kapitał ludzki i społeczny (w:) Kapitał ludzki i społeczny: kreowanie i zarządzanie (red.) Dorota Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3418), s. 15-28.
 • Zamorska Katarzyna, Polityka edukacyjna: wprowadzenie (w:) Edukacja i polityka edukacyjna: współczesne wyzwania, problemy i rozwiązania z perspektywy Dolnego Śląska (red.) Marta Makuch i Dorota Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 7-17.
 • Zamorska Katarzyna, Wprowadzenie: polityka społeczna a młode pokolenie (w:) Młode pokolenie: problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości (red.) Marta Makuch i Dorota Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3387), s. 7-17.
 • Zarzeczny Józef, Implikacje globalizacji dla rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski (w:) Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy, maj 2002  (red.) Teresa Łoś-Nowak i Adriana Dudek, Wspólnota Akademicka, Legnica 2002, (Materiały Konferencyjne: seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy), s. 82-93.
 • Zarzeczny Józef, Wyzwania w dziedzinie polityki społecznej i rynku pracy w Polsce w warunkach zglobalizowanej gospodarki światowej (w:) Labor market in the New Millenium: based upon the First Annual Conference held in Gdańsk, Poland, April 13-14, 2002 (ed. by) Jacek P. Grodzicki,  Chicago, Gdańsk, 2002, s. 43-63.
 • Zarzeczny Józef, Założenia normatywne a praktyka reformy sfery socjalnej w Polsce (w:) Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej (red.) Bogusław Ponikowski i Józef Zarzeczny, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2429), s. 89-123.
 • Zarzeczny Józef, Underemployment from the psychological perspective. A menace or a chence? (w:) Labor Market in the New Millenium. Based upon the First Annual Conference hel in Gdańsk, Poland, April 13-14.2002, Gdańsk 2002, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s.64-74.
 • Zarzeczny Józef, Bieżące uwarunkowania polityki gospodarczej i społecznej w zintegrowanej Europie i ich konsekwencje dla Polski (w:) Wybrane procesy społeczne i ekonomiczne rozwoju Polski na przełomie XX i XXI wieku: praca zbiorowa (red.) Józef Zarzeczny, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2004,  (Skrypty – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy), s. 6-27.
 • Zarzeczny Józef, Polityka społeczna a ograniczenia efektywnościowego rozwoju w Polsce na tle Unii Europejskiej (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych: księga pamiątkowa ku czci Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (red.) Marian S. Wolański i Walenty Baluk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 2876), s. 218-231.
 • Zarzeczny Józef, Współczesne wyzwania modernizacyjne a polityka społeczna zintegrowanej Europy (w:) Model  społeczny zintegrowanej Europy: nowe wyzwania i perspektywy (red.) Józef Zarzeczny, Wydaw. Uniwersytetu  Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 13-39.
 • Zarzeczny Józef, Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek pracy (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych (red.) Jerzy Juchnowski i Marian S. Wolański, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3034), s. 174-185.
 • Agata Bulicz, Zarzeczny Józef, Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek pracy na przykładzie Dolnego Śląska (komunikat z badań) (w:) Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka (red. nauk.) Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak, Atla2, Wrocław 2008, s. 493-503.
 • Zarzeczny Józef, Poziom innowacyjności polskiej gospodarki a stan kapitału ludzkiego i społecznego (w:) Kapitał ludzki i społeczny: wybrane problemy teorii i praktyki (red.) Dorota Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3142), s. 106-118.
 • Zarzeczny Józef, Problematyka rewitalizacji społecznej obszarów zaniedbanych i problemowych w Polsce (w:) Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej: przegląd problemów: praca zbiorowa (red.) Andrzej Rączaszek i Wiesław Koczur,  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach), s. 483-490.
 • Zarzeczny Józef, Aktywizacja zawodowa osób starszych w perspektywie porównawczej (w:) Międzynarodowa polityka społeczna: aspekty porównawcze (red. nauk.) Bożena Balcerzak-Paradowska, Andrzej Rączaszek, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa-Katowice 2010, s. 230-240.
 • Zarzeczny Józef, Edukacja i nauka: efektywność dostosowań do nowych wyzwań (w:) Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej: zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy: praca zbiorowa  (red.) Dorota Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2010, (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego), s. 521-540.
 • Zarzeczny Józef, Stymulowanie aktywności zarobkowej i zawodowej młodego pokolenia w Polsce jako formy usamodzielniania się społecznego i materialnego (w:) Młode pokolenie: problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości (red.) Marta Makuch i Dorota Moroń, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3387), s. 125-138.

 

 

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria