Wiszniowski RobertImię i nazwisko: Robert Wiszniowski

Stopień/tytuł naukowy: profesor doktor habilitowany

Zakład: Badania Aktywności Politycznej i Społecznej

Funkcje: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych ds. nauki i współpracy z zagranicą, Redaktor naczelny „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”.

Obszary badawcze: Marketingowo zorientowane zachowania podmiotów rywalizacji politycznej (partii oraz kandydatów politycznych); modele kampanii wyborczych; dynamika zmian zachowań wyborczych; polskie elekcje po 1989 r. (samorządowe, parlamentarne, prezydenckie oraz do Parlamentu Europejskiego); Reklama i promocja polityczna; europejskie systemy polityczne.

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 • Wiszniowski Robert, Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego (w:) Marketing polityczny w teorii i praktyce  (red.) Andrzej W. Jabłoński i Leszek Sobkowiak, Wyd. 2, zm. i uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3130), s. 46-65.
 • Jacuński Michał, Wiszniowski Robert, VII kadencja Parlamentu Europejskiego: decyzje wyborcze, frekwencja i strategie partyjne (w:) ,,Athenaeum” 2010, Vol. 23, s. 11-30.
 • Jacuński Michał, Wiszniowski Robert, Telewizyjna reklama polityczna w kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku (w:) Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska i Kamila Majdecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media), s. 85-98.
 • Wiszniowski Robert, Tematyka marketingu politycznego w wybranych amerykańskich i polskich produkcjach filmowych (w:) Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce (red.) Karolina Churska-Nowak i Sebastian Drobczyński, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2011, s. 201-208.
 • Wiszniowski Robert, Strategie wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego a model organizacji partii (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim: uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych ((red.) Robert Alberski i Radosław Solarz,  Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3302), s. 36-49.
 • Wiszniowski Robert, Sprawność państwa w obliczu zmian: polskie tendencje rozwojowe (w:) Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce?: generalia i detale, Monika Gładoch, Jarosław Kulbat, Michał Kuszyk, Maciej Olejnik, Jacek Sroka, Aldona Wiktorska-Święcka, Robert Wiszniowski, Marek Wróblewski; [red. nauk. prof. Robert Wiszniowski], Związek Pracodawców Polska Miedź, Lubin 2012, s. 25-37.
 • Deficyt e-marketingu rządowego w Polsce / Robert Wiszniowski // W: Kryzys marketingu politycznego / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - S. 86-95 : tab. - Recenzenci: prof. dr hab. Marek Leszczyński, UJK; dr hab. Dariusz Skrzypiński, UWr.
 • Ewaluacja "Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce" do roku 2013 : uwagi o granicach skuteczności państwa / Robert Wiszniowski // W: Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1 / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - S. 288-313 : tab. - XXV - lecie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; - Recenzenci: dr hab. Beata Frydryczak, prof. dr hab.Irena Machaj, prof. dr hab. Mieczysław Omyła, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
 • Kryzys marketingu politycznego / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Robert Wiszniowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - 222 s. : tab. - Bibliogr. s. 209-222. - Recenzenci: prof. dr hab. Marek Leszczyński, UJK; dr hab. Dariusz Skrzypiński, UWr.
 • O Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego : fakty i liczby / Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski // W: Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1 / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - S. 25-39 : tab. - XXV - lecie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - Recenzenci: dr hab. Beata Frydryczak, prof. dr hab. Irena Machaj, prof. dr hab. Mieczysław Omyła, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
 • Przełomy państwa współczesnego : przypadek Szkocji i Katalonii / Robert Wiszniowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013. - 176 s. : rys., tab. - Bibliogr. s. 150-161. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Ryszard Herbut
 • Techniques of social influence with reference to political life / Robert Wiszniowski, Dariusz Doliński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Political Preferences. - Nr 4 (2013), s. 133-151
 • Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 2 / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego ; [prace zebrali i oprac. t.1: Zdzisław Winnicki [et al.] ; t.2: Jan Zygmunt, Leon Miodoński, Zbigniew Pietrzak, Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - 424 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. większości prac w jęz. ang., kilku także w jęz. pol. - XXV - lecie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - Recenzenci: dr hab. Beata Frydryczak, prof. dr hab. Irena Machaj, prof. dr hab. Mieczysław Omyła, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
 • Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1 / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego ; prace zebrali i oprac. t.1: Zdzisław Winnicki, Grzegorz Tokarz, Jacek Sroka, Wiesław Bokajło, Zbigniew Kurcz, t. 2: Jan Zygmunt [et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - 761 s. - S. [9]-10 : Wstęp [do publikacji] / Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski - S. 43 : Wstęp [do działu "Stosunki międzynarodowe"] / Zdzisław J. Winnicki, Grzegorz Tokarz. - S. [145]-146 : Wstęp [do działu "Polityki publiczne"] / Jacek Sroka. - S. [317]-319 : Wstęp [do działu "Studia europejskie"] / Wiesław Bokajło. - S. 521 : Wstęp [do działu "Socjologia"] / Zbigniew Kurcz. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. większości prac w jęz. ang., kilku prac także w jęz. pol. - XXV - lecie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; - Recenzenci: dr hab. Beata Frydryczak, prof. dr hab. Irena Machaj, prof. dr hab. Mieczysław Omyła, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
 • Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa : doświadczenia polskie : wybór dokumentów z komentarzem / Robert Wiszniowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - 175 s. : rys., tab. - Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Sroka; dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof.UJK - Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Instytut Politologii Wydz. Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Emergencja w Hiszpanii i dewolucja w Wielkiej Brytanii : czy nowa jakość w rozsznurowywanym gorsecie tradycyjnego państwa? / Robert Wiszniowski // W: Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : podmioty i procesy demokratyczne. T. 1 / red. nauk. Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 365-375 : tab. - Recenzenci: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski, prof. dr hab. Tadeusz Wallas.
 • Europejska scena partyjna i jej aktorzy / red. nauk. Anna Pacześniak, Robert Wiszniowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - 271 s. : rys.,tab. - Bibliogr. s. 266-268. - Streszcz. rozdz. w jęz. ang. - Recenzenci: dr hab. Wojciech Sokół, prof. UMCS , dr hab. Waldemar Wojtasik 
 • Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego. - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - 224, [2] s. - S. 5-7 : Przedmowa / Redaktorzy - Bibliogr. przy hasłach. - Recenzent: Mariusz Kolczyński, prof. Uniwersytetu Śląskiego
 • Marketing polityczny : [hasło] / R.W // W: Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego. - Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 100-101. - Bibliogr. - Recenzent : Mariusz Kolczyński, prof. Uniwersytetu Śląskiego
 • Marketing polityczny w gorsecie mediów / red. nauk. Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - 224 s. : rys., tab., wykr. - (Komunikacja w Samorządzie) - Recenzenci: prof. dr hab. Marek Leszczyński, dr hab. Lucyna SzotMaterialny status partii politycznych na poziomie europejskim / Robert Wiszniowski // W: Europejska scena partyjna i jej aktorzy / red. nauk. Anna Pacześniak, Robert Wiszniowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 104-127 : tab. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: dr hab. Wojciech Sokół, prof. UMCS , dr hab. Waldemar Wojtasik
 • Polski system partyjny bez partii regionalnych : konieczność czy iluzoryczna potrzeba? / Robert Wiszniowski // W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 3, Regionalne i lokalne partie polityczne i systemy partyjne / red. Jan Iwanek, Waldemar Wojtasik. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - (Samorząd Terytorialny w XXI wieku). - S. 101-117 : tab. - Streszcz. w jęz. pol.,ang. - Recenzent tomu: prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski
 • Przywództwo w Wielkiej Brytanii : przesłanki instytucjonalne i ekwiwalentne / Robert Wiszniowski // W: Dylematy współczesnego przywództwa w Europie : analiza na wybranych przykładach / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. - S. 9-27 : tab. - Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Roman Bācker, dr hab. Kazimierz Dziubka
 • Studia nad współczesnymi systemami politycznymi : podmioty i procesy demokratyczne. T. 1 / red. nauk. Jerzy Juchnowski, Robert Wiszniowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - 527 s. : fot., tab., rys. - Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu. - Wykaz publikacji Prof. Andrzeja Antoszewskiego s. 17-31. - Recenzenci: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski, prof. dr hab. Tadeusz Wallas
 • Challenges to Representative Democracy : a European Perspective / Robert Wiszniowski (ed.). - Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang Edition, 2015. - 271 s. : rys.,tab. - (Studies in Politics, Security and Society ; vol. 1) - Recenzenci: Adriano Giovannelli, Università degli Studi di Genova, Daniel Wincott, Cardiff Univeristy
 • O konwergencji ładu regulacyjnego państwa współczesnego i zarządzania wielopoziomowego UE / Robert Wiszniowski // W: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych : księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak / red. nauk. Adriana Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2015. - S. 493-503 : tab. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
 • Revisiting a nation-state: some theoretical assumptions / Robert Wiszniowski // W: Challenges to Representative Democracy : a European Perspective / Robert Wiszniowski (ed.). - Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang Edition, 2015. - S. 249-262 : tab.,rys. - Bibliogr. - Recenzenci: Adriano Giovanelli, Università degli Studi di Genova, Daniel Wincott, Cardiff University
 • New Governance: some theoretical assumptions / Robert Wiszniowski // W: New Public Governance in the Visegrád Group (V4) / ed. by Robert Wiszniowski, Kamil Glinka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - (Series Biblioteka Athenaeum). - S. 27-34 : tab. - Bibliogr. - Volume reviewer: prof. Michal Kubát, Charles University in Prague
 • New Public Governance in the Visegrád Group (V4) / ed. by Robert Wiszniowski, Kamil Glinka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - 298. s. : tab., fig. - (Series Biblioteka Athenaeum) - Volume reviewer: Prof. Michal Kubát, Charles University in Prague
 • Od marketingu samorządowego do prezydenckiego ... / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego, Magdaleny Molendowskiej. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015. - 203. s. : tab., wykr., rys. - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Andrzej Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

Nagrody, wyróżnienia:

 • 2009: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • 2005: Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne,
 • 1999: Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe,
 • 1998: Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne.

Konsultacje, pok. 120, bud. ISM

 

Plan zajęć, semestr letni 2019

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

środa

13.45-15.15

112

Master seminar  APS2 sem. 2 spec. do wyboru  SM  30 godz.

czwartek

09.45-11.15

119

Political Marketing  wykład  15 godz.  prowadzący:  prof. R. Wiszniowski

czwartek

11.30-13.00

116

Podstawy marketingu  PS1 sem. 2 spec. obowiązkowy  ćw - gr. 1  30 godz.

czwartek

13.45-15.15

116

Podstawy marketingu  PS1 sem. 2 spec. obowiązkowy  ćw - gr. 2  30 godz.

czwartek

15.30-17.00

119

Self-government and Local Policy  APS1 sem. 4 spec. obowiązkowy  wykład  30 godz.

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria