Makuch MartaprofMM

  Imię i nazwisko: Marta Makuch

  Stopień/tytuł naukowy: doktor habilitowany

  Zakład: Polityki Społecznej i Ekonomicznej

  Funkcje: Koordynator ds praktyk studenckich

  Obszary badawcze: Polityka społeczno-ekonomiczna, w szczególności: polityka fiskalna, polityka pieniężna, polityka rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, sytuacja i problemy występujące na rynku pracy (poziom lokalny, krajowy i międzynarodowy), kapitał ludzki, starzenie się społeczeństw a rynek pracy (silver economy).

 

 

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

· M. Makuch, Kapitał ludzki – próba definicji, [w:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 13-24;

· M. Makuch, Flexicurity – w kierunku idei „elastycznego bezpieczeństwa" na rynku pracy w UE, [w:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 131-146;

· M. Makuch, Aktywność zawodowa rodzin w Polsce, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 127-144;

· M. Makuch, Usługi społeczne a problemy rynku pracy w XXI wieku. Polska na tle polityki Unii Europejskiej, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Usługi społeczne wobec rodziny, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 239, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 80-92;

· M. Makuch, Kapitał ludzki – fundament gospodarki XXI wieku. Tworzenie, wykorzystanie, perspektywy, [w:] D. Moroń (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s.29-44;

· M. Makuch, Młodzież a europejski rynek „bez-pracy". Aktywność zawodowa młodych osób w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w XXI wieku, [w:] M. Makuch, D. Moroń (red.), Młode pokolenie. Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 105-123; oraz w: Young people and the european "without-labour" market : professional activity of young people in Poland and other EU countries in the 21st, "Political Science: an anthology", ed. Piotr Sula, Institute of Political Science University of Wroclaw, 2013, s. 154-174 [Dokument elektroniczny]: http://tinyurl.com/oras2lc

· M. Makuch, Problemy osób młodych na rynku pracy a funkcjonowanie rodzin, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak (red.), Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 292, Wydawnictwo UE Wrocław 2013, s. 33-47.

· M. Makuch, Aktywne starzenie się – istotny cel publicznej polityki społecznej w XXI wieku. Zarys problematyki z perspektywy rynku pracy [w:] K. Głąbicka, M. Kubiak (red.), Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej. Aspekty globalne i europejskie, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Gdańsk 2013, s. 152-169.

· M. Makuch, Pozabudżetowe źródła finansowania polityki społecznej. Istota i wykorzystanie państwowych funduszy celowych w realizacji zadań społecznych, [w:]„Wrocławskie Studia Politologiczne", numer specjalny: Polityka społeczna, M. Makuch, D. Moroń (red.), 2013, nr 15, str. 104-121;

Nagrody, wyróżnienia:

· 2012 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w 2011 r.

Aktywność doradcza, ekspercka:

· Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o.; autor oraz ekspert - platforma internetowa www.prawosocjalne.pl

· Udział w projekcie (2010): Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego [POKl.08.01.04-02-003/08] współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie ekspertyzy: Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska : wykorzystanie wyników sondaży społecznych w rożnych obszarach życia do prognozowania zagrożeń społecznych w regionie, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław 2010, 251 s. Analiza- zespół 2: D. Moroń, M. Makuch, J. Mizera-Pietraszko.

· Udział w projekcie (2013-2014): E-podręczniki do kształcenia ogólnego, kierownik: dr Ryszard Balicki, Uniwersytet Wrocławski-partner merytoryczny, projekt realizowany w partnerstwie: instytucja koordynująca Ośrodek Rozwoju Edukacji, Projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3- ekspert merytoryczny.

KONSULTACJE,  p. 321

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria