KandydaciStudia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

 

Program studiów

Cele kształcenia na kierunku Zarządzanie Projektami Społecznymi II stopnia odpowiadają w pełni oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Charakteryzuje go m.in. upowszechnianie się procesów zarządzania projektami w warunkach funkcjonowania organizacji sektora publicznego i prywatnego. Ważną okolicznością jest również to, iż menedżer projektu został uwzględniony w aktualnie obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Zawarty tam opis zawodu jest w pełni kompatybilny z efektami kształcenia jakie uzyska absolwent kierunku w zakresie wiedzy, umiejętności i tzw. kompetencji miękkich. Pozwoli mu to na sprawne funkcjonowanie w różnych obszarach aktywności zawodowej i obywatelskiej, polegającej na zarządzaniu projektami pojmowanymi jako przedsięwzięcia zmierzające do wytworzenia unikalnego produktu, usługi lub innego założonego rezultatu. Od drugiego semestru studiów zostaną zaoferowane studentom trzy specjalności:

- Komunikator w projektach społecznych,

- Analityk społeczny,

- Lider projektów społecznych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku, to: administracja publiczna (urzędy, jednostki organizacyjne i agencje sektora publicznego), ośrodki badawcze, diagnostyczne zajmujące się badaniami nad sferą publiczną i polityką publiczną w Polsce i zagranicą, ośrodki edukacyjne prowadzone przez sektor prywatny i publiczny działające na rzecz modernizacji i reform sektora publicznego, instytucje i agencje konsultingowe i doradcze świadczące usługi na rzecz podmiotów działających w sektorze publicznym, organizacje pozarządowe, realizujące misje, cele i zadania publiczne, sektor biznesu realizujący różnego typu przedsięwzięcia we współpracy z jednostkami sektora publicznego, ze szczególnym ukierunkowaniem na różne postacie partnerstwa wielosektorowego, media publiczne i prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru komunikowania publicznego, informowania i promowania polityk publicznych.
 

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie projektami społecznymi trwają cztery semestry i są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Studenci zarządzania projektami społecznymi mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach edukacyjnych: LLP ERASMUS+, CEEPUS oraz we współpracy z kilkudziesięcioma zagranicznymi uczelniami partnerskimi.
 

Chcąc rozpocząć studia magisterskie na kierunku zarządzanie projektami społecznymi należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (link), następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać zdjęcie. 

O przyjęciu na studia decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich.
 
Czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 1900 zł za semestr.
 

Studia magisterskie (II-go stopnia)

KIERUNEK: Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa

Program studiów

Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa to kierunek, którego absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania zjawiskami i procesami społecznymi, mającymi wpływ na bezpieczne funkcjonowanie współczesnych państw i narodów. Program studiów opiera się na nowoczesnym i dynamicznym rozumieniu bezpieczeństwa państwa, generującym wiele różnorodnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych.

Stąd celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z całym spektrum nowych wymiarów i płaszczyzn bezpieczeństwa oraz ich przygotowanie do identyfikacji praktycznych zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego państwa. Zdobyciu tej umiejętności służyć będzie wiedza o występujących obecnie zagrożeniach w postaci wewnątrzkrajowych i międzynarodowych konfliktów interesów i wartości.

Drugim celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z mechanizmami monitorowania zagrożeń. Trzecim celem jest zdobycie umiejętności przygotowywania strategii przeciwdziałania zagrożeniom i ich skutkom. Ukończenie studiów daje możliwość pracy w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym: administracji publicznej, służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych i podmiotach prywatnych.

Absolwent uzyska umiejętności i kompetencje ułatwiające mu myślenie i planowanie strategiczne, efektywną komunikację interpersonalną i grupową, pracę w zespole, sprawne podejmowanie decyzji.

Chcąc rozpocząć studia magisterskie na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (link), następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać zdjęcie. O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa w ramach ustalonego limitu przyjęć. Listę rankingową tworzy się na podstawie średniej ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich.

Studia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Politologia

Program studiów

Politologia jest kierunkiem studiów cieszącym się stałą popularnością wśród polskich i zagranicznych studentów. Studia politologiczne oferują profesjonalną wiedzę o zjawiskach i procesach politycznych oraz ich społecznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowaniach. Silną stroną studiów jest ich interdyscyplinarny charakter - studenci zdobywają także wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii czy komunikologii. Nie mniej ważne jest kształtowanie kompetencji społecznych oraz praktycznych umiejętności planowania i realizowania działań modyfikujących różne obszary życia społeczno-politycznego.

Politologia to znakomity kierunek nie tylko dla przyszłych polityków. Oferujemy go wszystkich osobom chcącym poznać skomplikowane mechanizmy:

 - funkcjonowania społeczeństwa,

 - zdobywania, sprawowania i tracenia władzy politycznej,

 - kształtowania kompetencji i stylów przywództwa politycznego,

 - działalności różnych instytucji publicznych: parlamentu, rządu, samorządu terytorialnego, sądownictwa itp.,

 - powstawania i rozwiązywania konfliktów społecznych i politycznych na arenie krajowej oraz międzynarodowej,

 - zarządzania takimi organizacjami, jak partie polityczne, związki zawodowe czy stowarzyszenia,

 - funkcjonowania mediów.

Studia magisterskie na kierunku politologia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich. Trwają cztery semestry.

Dzięki dużej liczbie zajęć warsztatowych studenci mają szansę rozwinąć zdolności przywódcze oraz umiejętności sprawnej komunikacji interpersonalnej i grupowej, twórczego rozwiązywania problemów, współpracy w grupie. Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Studenci Instytutu Politologii mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach edukacyjnych: LLP ERASMUS+, CEEPUS oraz we współpracy z kilkudziesięcioma zagranicznymi uczelniami partnerskimi.

Wykształcenie politologiczne otwiera bramy do wielu sfer aktywności politycznej i społeczno-gospodarczej. Nasi absolwenci angażują się w działalność partii politycznych, zostają posłami bądź radnymi, podejmują pracę w administracji publicznej, mediach, agencjach public relations czy agencjach reklamowych. Spotykamy ich także w organizacjach pozarządowych i w biznesie. Są właścicielami bądź pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się badaniami rynku, doradztwem, profesjonalnymi szkoleniami w zakresie kampanii społecznych i wyborczych, umiejętności komunikacyjnych, mediacyjnych, negocjacyjnych itp.

Chcąc rozpocząć studia magisterskie na kierunku politologia należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (link), następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł) i przesłać zdjęcie. 

O przyjęciu na studia decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich.

Czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 1900 zł za semestr.

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria