KandydaciStudia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

 

Program studiów

Cele kształcenia na kierunku Zarządzanie Projektami Społecznymi II stopnia odpowiadają w pełni oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Charakteryzuje go m.in. upowszechnianie się procesów zarządzania projektami w warunkach funkcjonowania organizacji sektora publicznego i prywatnego. Ważną okolicznością jest również to, iż menedżer projektu został uwzględniony w aktualnie obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Zawarty tam opis zawodu jest w pełni kompatybilny z efektami kształcenia jakie uzyska absolwent kierunku w zakresie wiedzy, umiejętności i tzw. kompetencji miękkich. Pozwoli mu to na sprawne funkcjonowanie w różnych obszarach aktywności zawodowej i obywatelskiej, polegającej na zarządzaniu projektami pojmowanymi jako przedsięwzięcia zmierzające do wytworzenia unikalnego produktu, usługi lub innego założonego rezultatu. Od drugiego semestru studiów zostaną zaoferowane studentom trzy specjalności:

- Komunikator w projektach społecznych,

- Analityk społeczny,

- Lider projektów społecznych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku, to: administracja publiczna (urzędy, jednostki organizacyjne i agencje sektora publicznego), ośrodki badawcze, diagnostyczne zajmujące się badaniami nad sferą publiczną i polityką publiczną w Polsce i zagranicą, ośrodki edukacyjne prowadzone przez sektor prywatny i publiczny działające na rzecz modernizacji i reform sektora publicznego, instytucje i agencje konsultingowe i doradcze świadczące usługi na rzecz podmiotów działających w sektorze publicznym, organizacje pozarządowe, realizujące misje, cele i zadania publiczne, sektor biznesu realizujący różnego typu przedsięwzięcia we współpracy z jednostkami sektora publicznego, ze szczególnym ukierunkowaniem na różne postacie partnerstwa wielosektorowego, media publiczne i prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru komunikowania publicznego, informowania i promowania polityk publicznych.
 

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie projektami społecznymi trwają cztery semestry i są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Studenci zarządzania projektami społecznymi mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach edukacyjnych: LLP ERASMUS+, CEEPUS oraz we współpracy z kilkudziesięcioma zagranicznymi uczelniami partnerskimi.
 

Chcąc rozpocząć studia magisterskie na kierunku zarządzanie projektami społecznymi należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (link), następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać zdjęcie. 

O przyjęciu na studia decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich.
 
Czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 1900 zł za semestr.
 

Studia magisterskie (II-go stopnia)

KIERUNEK: Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa

Program studiów

Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa to kierunek, którego absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania zjawiskami i procesami społecznymi, mającymi wpływ na bezpieczne funkcjonowanie współczesnych państw i narodów. Program studiów opiera się na nowoczesnym i dynamicznym rozumieniu bezpieczeństwa państwa, generującym wiele różnorodnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych.

Stąd celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z całym spektrum nowych wymiarów i płaszczyzn bezpieczeństwa oraz ich przygotowanie do identyfikacji praktycznych zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego państwa. Zdobyciu tej umiejętności służyć będzie wiedza o występujących obecnie zagrożeniach w postaci wewnątrzkrajowych i międzynarodowych konfliktów interesów i wartości.

Drugim celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z mechanizmami monitorowania zagrożeń. Trzecim celem jest zdobycie umiejętności przygotowywania strategii przeciwdziałania zagrożeniom i ich skutkom. Ukończenie studiów daje możliwość pracy w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym: administracji publicznej, służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych i podmiotach prywatnych.

Absolwent uzyska umiejętności i kompetencje ułatwiające mu myślenie i planowanie strategiczne, efektywną komunikację interpersonalną i grupową, pracę w zespole, sprawne podejmowanie decyzji.

Chcąc rozpocząć studia magisterskie na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (link), następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać zdjęcie. O kolejności przyjęć decyduje lista rankingowa w ramach ustalonego limitu przyjęć. Listę rankingową tworzy się na podstawie średniej ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich.

Studia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Politologia

Program studiów

Politologia jest kierunkiem studiów cieszącym się stałą popularnością wśród polskich i zagranicznych studentów. Studia politologiczne oferują profesjonalną wiedzę o zjawiskach i procesach politycznych oraz ich społecznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowaniach. Silną stroną studiów jest ich interdyscyplinarny charakter - studenci zdobywają także wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii czy komunikologii. Nie mniej ważne jest kształtowanie kompetencji społecznych oraz praktycznych umiejętności planowania i realizowania działań modyfikujących różne obszary życia społeczno-politycznego.

Politologia to znakomity kierunek nie tylko dla przyszłych polityków. Oferujemy go wszystkich osobom chcącym poznać skomplikowane mechanizmy:

 - funkcjonowania społeczeństwa,

 - zdobywania, sprawowania i tracenia władzy politycznej,

 - kształtowania kompetencji i stylów przywództwa politycznego,

 - działalności różnych instytucji publicznych: parlamentu, rządu, samorządu terytorialnego, sądownictwa itp.,

 - powstawania i rozwiązywania konfliktów społecznych i politycznych na arenie krajowej oraz międzynarodowej,

 - zarządzania takimi organizacjami, jak partie polityczne, związki zawodowe czy stowarzyszenia,

 - funkcjonowania mediów.

Studia magisterskie na kierunku politologia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich. Trwają cztery semestry.

Dzięki dużej liczbie zajęć warsztatowych studenci mają szansę rozwinąć zdolności przywódcze oraz umiejętności sprawnej komunikacji interpersonalnej i grupowej, twórczego rozwiązywania problemów, współpracy w grupie. Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Studenci Instytutu Politologii mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach edukacyjnych: LLP ERASMUS+, CEEPUS oraz we współpracy z kilkudziesięcioma zagranicznymi uczelniami partnerskimi.

Wykształcenie politologiczne otwiera bramy do wielu sfer aktywności politycznej i społeczno-gospodarczej. Nasi absolwenci angażują się w działalność partii politycznych, zostają posłami bądź radnymi, podejmują pracę w administracji publicznej, mediach, agencjach public relations czy agencjach reklamowych. Spotykamy ich także w organizacjach pozarządowych i w biznesie. Są właścicielami bądź pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się badaniami rynku, doradztwem, profesjonalnymi szkoleniami w zakresie kampanii społecznych i wyborczych, umiejętności komunikacyjnych, mediacyjnych, negocjacyjnych itp.

Chcąc rozpocząć studia magisterskie na kierunku politologia należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (link), następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł) i przesłać zdjęcie. 

O przyjęciu na studia decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich.

Czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 1900 zł za semestr.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (5)

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria