KandydaciCharakterystyka studiów: Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa mają unikalny charakter w skali kraju. Odpowiadają na zapotrzebowanie wysoko wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa i wypełniają lukę, która jest wyraźna na rynku edukacyjnym. Jej ekspercki profil czyni ją wysoce konkurencyjną wobec innych ofert studiów podyplomowych. 

Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Kształcenie na studium Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa ma charakter interdyscyplinarny. Studenci uzyskają wiedzę z różnych obszarów zarówno samego procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny, procesualny i dynamiczny. Studenci nabywają umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

W szczególności Studium skierowane jest do osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę w samorządach terytorialnych, Policji czy służbach specjalnych oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych sektorów (np. Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei).

Wykaz przedmiotów:
Bezpieczeństwo militarne państwa

Bezpieczeństwo pozamilitarne państwa

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Teorie i modele bezpieczeństwa państwa

Bezpieczeństwo biznesu

Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa

Służby bezpieczeństwa wewnętrznego

Siły zbrojne RP

Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego

Ochrona informacji

Analiza decyzyjna w zarządzaniu  bezpieczeństwem

Analiza ryzyka w zarządzaniu  bezpieczeństwem

Gry strategiczne

Zarządzanie kryzysowe

Prognozowanie w zarządzaniu  bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo imprez masowych

Terroryzm i jego zwalczanie

Komunikacja strategiczna i zarządzanie percepcją

Służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych

INFORMACJE DODATKOWE:
Kierownik studiów: dr hab. Adriana Dudek
Kontakt:
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czas trwania studiów: dwa semestry
Termin składania dokumentów: 01.09.-14.10.2018 r.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2018 r.
Opłaty: 1900 zł za semestr
Zasady naboru: na podstawie złożonego kompletu dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK).
Wymagania: wykształcenie wyższe.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa. W związku z wysoką merytoryczną specjalizacją treści obejmujących kształcenie jak i jakością kadry prowadzącej zajęcia, którą stanowić będą praktycy, świadectwo ukończenia studiów zdecydowanie ułatwi  zatrudnienie w służbach oraz instytucjach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem państwa, np. centrach reagowania kryzysowego czy przy zabezpieczaniu imprez masowych.

STUDIA PODYPLOMOWE ZAWODU MEDIATORA

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora, w tym mediatora sądowego, zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (29.102007). Ukończenie studium oraz uzyskanie pozytywnej opinii trenera pozwoli na przeprowadzanie postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów w sprawach karnych i cywilnych oraz prowadzenie prywatnej praktyki mediacyjnej. W szerszym kontekście, studia służą także poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami konfliktów, rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych typach otoczenia organizacyjnego oraz w zarządzaniu grupą.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

 • Alternatywne metody rozstrzygania sporów – geneza i charakterystyka
 • Obszary zastosowania mediacji
 • Warsztaty mediacji cywilnych       
 • Warsztaty mediacji rodzinnych
 • Warsztaty mediacji gospodarczych
 • Warsztaty mediacji karnych           
 • Warsztaty mediacji prawa pracy i zbiorowych
 • Elementy prawa cywilnego dla mediatorów
 • Elementy prawa gospodarczego dla mediatorów
 • Elementy prawa karnego dla mediatorów
 • Prawo cywilne procesowe w sprawach rodzinnych dla mediatorów
 • Rozwiązywanie problemów 
 • Komunikacja interpersonalna
 • Dynamika konfliktów interpersonalnych i społecznych
 • Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
 • Rola, prawa i obowiązki mediatora oraz stron
 • Psychologia mediacji
 • Konstruowanie ugód mediacyjnych
 • Metodyka mediacji
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora
 • Elementy prawa pracy i sporów zbiorowych dla mediatorów
 • Marketing i promocja usług mediacyjnych

INFORMACJE DODATKOWE

Kierownik studiów:  dr Monika Wichłacz

Kontakt:
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
tel./fax +48 506064898

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 220 godzin
Termin składania dokumentów:
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.
Opłaty: 1 950 zł za semestr – możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty.
Zasady naboru: na podstawie analizy złożonego kompletu dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK).

Wymagania i dokumenty:  wykształcenie wyższe(studia prawnicze, psychologiczne, pedagogiczne i społeczne) oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych; kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie wydrukowane z systemu IRK, kserokopia dowodu osobistego, jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisana imieniem i nazwiskiem.

Uzyskane kwalifikacje:  Kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy (po spełnieniu wymogu zrzeszenia się) oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), przy spełnieniu warunków sformułowanych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172 poz.1438), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz.591).

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się bądź zamierzających się zajmować public relations i szerzej rozumianą komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach i urzędach administracji publicznej. Program zbudowany został w oparciu o dwa bloki tematyczne. Pierwszy tworzą przedmioty ogólne, zapewniające zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kształtowania pozycji rynkowej organizacji i zarządzania procesami komunikacji międzyludzkiej, są to między innymi: podstawy public relations, podstawy komunikacji społecznej, podstawy marketingu, badania społeczne w public relations, podstawy etykiety i protokołu dyplomatycznego, elementy prawa. Drugi blok to warsztaty poświęcone praktycznym aspektom komunikowania się, kreowania wizerunku, kontaktów z mediami. Wykładowcami są praktycy z zakresu kreowania wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego, badania opinii publicznej, reklamy i kontaktów z mediami oraz nauczyciele akademiccy mający za sobą liczne staże i stypendia w uczelniach zagranicznych, laureaci wielu nagród, łączący pracę naukową z praktyką na rzecz podmiotów politycznych, gospodarczych i administracji publicznej.

 

Wykaz przedmiotów:

 Wykłady

·         Podstawy public relations (15 h)

·         Reklama (15 h)

·         Podstawy etykiety i protokołu dyplomatycznego (15 h)

·         Badania społeczne w public relations (12 h)

·         Podstawy marketingu (9 h)

·         Elementy prawa prasowego i autorskiego (9 h)

·         Marketing polityczny (9 h)

·         Systemy identyfikacji wizualnej (9 h)

·         Public relations  w Internecie (9 h)

·         Wizaż i stylizacja (6 h)

Warsztaty

·         Kreowanie wizerunku organizacji (18 h)

·         Komunikowanie społeczne (15 godzin)

·         Retoryka i erystyka (15 h)

·         Relacje z mediami (15 h)

·         Komunikacja wewnętrzna w organizacji (12 h)

·         Negocjacje (12 h)

·         Zarządzanie projektem (12 h)

INFORMACJE DODATKOWE:

Kierownik studiów: dr Michał Kuś

Kontakt:
51-149 Wrocław
ul. Koszarowa 3, pok. 107


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 207 godzin

Termin składania dokumentów: 01.09–14.10.2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów:   październik 2018 r.

Opłaty: 1 800 zł za semestr, 3 600 zł opłata roczna - możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty

Zasady naboru: wolny zapis po uprzedniej rejestracji w systemie IRK (w przypadku większej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń)

Wymagania: ukończone studia wyższe – magisterskie, licencjackie, inżynierskie, zawodowe).

Uzyskane kwalifikacje: studia mają charakter dokształcający: ich absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w działach public relations, komunikacji, reklamy i biurach prasowych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej.

 

 

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria