Konferencja "The Crisis of a Modern State – Kryzys państwa współczesnego” w dniach 24-25.09.2014 Konferencja "The Crisis of a Modern State – Kryzys państwa współczesnego”  

w dniach 24-25.09.2014

 

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową

„The Crisis of a Modern State – Kryzys państwa współczesnego”

Wrocław, 24-25.09. 2014

Od zarania państwa pojawia się i nie słabnie dyskusja nad jego istotą, funkcją i rolą. Kryzys państwa współczesnego, stanowiący przedmiot badań prowadzonych przez przedstawicieli różnorodnych dyscyplin naukowych, nie tylko wzmaga te dyskusję, ale również prowokuje do formułowania nowych, niejednokrotnie trudnych pytań. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę nieprzewidywalne okoliczności polityczne, społeczne i gospodarcze w postaci modernizacji, deregulacji, a nawet, jak twierdzi wielu teoretyków, schyłku czy dekonstrukcji państwa.

Problematyka kryzysu państwa współczesnego wpisuje się mocno w międzynarodowy nurt refleksji naukowej zainicjowanej m.in. przez badaczy brytyjskich: Alana Trencha, Matthew Flindersa oraz Jamesa Mitchella. Jak przekonują znawcy problematyki, kryzys współczesnego państwa jest często wynikiem samorzutnych i niekontrolowanych czynników sprawczych, np. zmian koniunkturalnych (np. kryzys gospodarczy) czy strukturalnych przeobrażeń społecznych i regionalnych uwarunkowań. W związku z tym wyczerpują się tradycyjne metody w zakresie rządzenia politycznego na rzecz zarządzania publicznego (sektorowego, opartego na szczególnych delikatnych powiązaniach międzypodmiotowych o wysoce reaktywnym charakterze). Oczywiście proces erozji państwa nie skutkuje wyniszczeniem, ale powoduje raczej nieodwracalne zmiany w jego funkcjonowaniu.

W obliczu dynamicznych i niekontrolowanych przemian współczesnego świata, formatowanie państwa, dokonywane przy użyciu tradycyjnych wzorów jest najzwyczajniej ograniczone. Nie chodzi tu bowiem o naruszenie porządku mapy politycznej, a o działalność profilaktyczną i adaptacyjną. Ta pierwsza działalność wiąże się jednoznacznie z postulatem identyfikowania, szybkiego wykrywania niekoniecznie subtelnych, lecz ukrytych ognisk zapalnych, aby powstrzymać ryzyko nieodwracalnych powikłań, zaś ta druga stanowi remedium (panaceum). Nie oznacza to jednak, że dzisiejsza rola organizmu państwowego ma sprowadzać się do zagłuszania istotnej dyskusji wokół aspiracji państwowotwórczych w samym rdzeniu, gdyż nie jest to cel sam w sobie. Zwłaszcza jeśli przyjąć, że państwo współczesne jest formacją otwartą, o wysokim współczynniku elastyczności i szerokim zakresie modalności

Nie ulega wątpliwości, że pytania o uwarunkowania oraz rezultaty kryzysu państwa współczesnego są pytaniami o fundamentalnym znaczeniu. Głównym celem konferencji jest zatem zainicjowanie pogłębionej, interdyscyplinarnej dyskusji na temat kondycji oraz perspektyw jego funkcjonowania. Realizacji tak zdefiniowanego służy sformułowanie trzech głównych problemów badawczych:

  1. Czy państwo we współczesnej przestrzeni politycznej (w ramach funkcjonalnych i instytucjonalnych zależności Unii Europejskiej) nie należy do przeszłości jako organizm o nieefektywnej formule?
  2. W jaki sposób oceniać dokonywane zmiany (reformy państwowe) w sytuacji kształtowania się nowych mechanizmów zarządzania zderegulowanego, które niejednokrotnie z zasady "omija" podmioty władzy państwowej, a ciężar decyzji przenosi na poziom regionalny (multi-level governance system)?
  3. Dlaczego polityczne tradycyjne (dotychczas sprawdzające się) rozwiązania przeżywają kryzys, choć może nadal "konserwują" ugruntowane dotychczas instytucje polityczne?

Komitet naukowy konferencji tworzą:

prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński), prof. zw. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski), prof. Patrizia Magarò (Università degli Studi di Genova), prof. zw. dr hab. Ryszard Herbut (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski), prof. James Mitchell (The University of Edinburgh), prof. zw. dr hab. Jacek Sroka (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski), prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), prof. dr hab. Robert Alberski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Andrzej Czajowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jerzy Juchnowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. Juan Lorenzo Rodriguez (Universidad Carlos III de Madrid), prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Robert Wiszniowski (Uniwersytet Wrocławski).

W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzą:

prof. dr hab. Robert Wiszniowski – kierownik naukowy konferencji

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 881 033 439

mgr Kamil Glinka – sekretarz konferencji

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 663 450 950

 The Institute of Political Science at University of Wrocław

announces

International Scientific Conference

„The Crisis of a Modern State – Kryzys państwa współczesnego”

Wrocław, 24-25th September 2014

          The discussion on the nature, the function and the role of a state has a very long history. The crisis of a modern state, which is a subject of research conducted by the representatives of various scientific disciplines, does not only intensify the discussion but also provokes new, difficult questions. Especially while taking into account the unpredictable political, social and economic conditions, namely modernisation, deregulation, and, even as many theoreticians tend to claim, decline or deconstruction of a state.

The problem of the crisis of a modern state strongly corresponds to the international trend of the scientific reflection initiated by i.a. British researchers: Alan Trench, Matthew Flinders and James Mitchell. As researchers tend to persuade, the crisis of a modern state is often a result of the unprompted and uncontrolled causative factors, e.g. economic changes (e.g. economic crisis) or the structural transformations of social and regional conditions. Therefore, one may observe the lack of the traditional methods related to the political management in favour of political management (sector management, based on the specific delicate intersubject relations of a highly-reactive nature). There is no doubt that the process of a state erosion does not lead to the devastation, but causes the irreversible changes in its functioning.

In the face of the dynamic and uncontrolled transformations of a modern world, the formatting of a state conducted with the use of traditional models is limited. It does not entail the violation of a political map order, but the preventive and adaptation activity. The preventive activity relates to the identification postulate, the fast detection of not necessarily subtle sources but the hidden ones. It is conducted in order to prevent the risk of irreversible complications, while the adaptation activity is a nostrum. It does not mean, however, that the contemporary role of a state comes down to the disturbance to the important discussion concerning the state-building aspirations. Especially when one adopts that a modern state is an open, highly-flexible formation, having a wide spectrum of modality.

There is no doubt that the questions related to the conditions and the results of the crisis of modern state are the questions of fundamental importance. The main aim is, therefore, to initiate a deep, multidisciplinary discussion concerning the shape and the perspectives of its functioning. In order to achieve the above-mentioned aim one needs to formulate the three main research problems:

  1. Does a state in a contemporary political arena (as a part of the European Union functional and institutional relations) belong to the past as being an ineffective organism?
  2. How to assess the changes (national reforms) in the context of the shaping of new mechanisms of deregulated management, which repeatedly “omits” the subjects of public authority, and shifts the burden of decisions to a regional level (multi-level governance system)?
  3. Why the political traditions (which so far have been appropriate) are in the crisis, although they may still “preserve” the grounded political institutions?

The Scientific Committee of the Conference includes:

prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński), prof. zw. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu), prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski), prof. Patrizia Magarò (Università degli Studi di Genova), prof. zw. dr hab. Ryszard Herbut (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski), prof. James Mitchell (University of Edinburgh), prof. zw. dr hab. Jacek Sroka (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski), prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Robert Alberski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Andrzej Czajowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jerzy Juchnowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. Juan Lorenzo Rodriguez (Universidad Carlos III de Madrid), prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Pedagogicznym im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Robert Wiszniowski (Uniwersytet Wrocławski).

The Organising Committee of the Conference is comprised of:

prof. dr hab. Robert Wiszniowski – Scientific Director of the Conference

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 881 033 439

mgr Kamil Glinka – Secretary of the Conference

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 663 450 950

Zaproszenie 

Program Konferencji/ Programme


 Sponsorzy konferencji:

Finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


 Patronaty nad konferencją:

Patronat honorowy Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

 Radio Wrocław 

 

TVP Wrocław

Związek Pracodawców Polska Miedź 

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej 

 Business Centre Club Loża Dolnośląska

Wrocław Global Forum

AE Lektor

Admi sp. z o.o.

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria