Wrocławskie Studia PolitologiczneWrocławskie Studia Politologiczne to czasopismo naukowe o profilu politologicznym redagowane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań naukowych, prowadzonych przez środowisko politologów w Polsce i za granicą, umożliwia przepływ informacji naukowej między poszczególnymi ośrodkami politologicznymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wrocławskie Studia Politologiczne mają 7 punktów w rankingu czasopism naukowych.

Wrocławskie Studia Politologiczne – strona redakcyjna

Wrocławskie Studia Politologiczne – wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Ukazał się 24 numer "Wrocławskich Studiów Politologicznych"

Wszystkie artykuły w wolnym dostępie znajdują się na stronie: http://wrsp.wuwr.pl/category/-643 oraz za pośrednictwem strony redakcyjnej: http://www.wsp.uni.wroc.pl/

WSP24 okladka

Ukazał się 23 numer "Wrocławskich Studiów Politologicznych"

Wszystkie artykuły są dostępne w Internecie pod adresem: http://wrsp.wuwr.pl/category/-610

Ukazał się 22 numer "Wrocławskich Studiów Politologicznych".

Jest dostępny w Internecie pod adresem: http://wrsp.wuwr.pl/category/-602

Ukazał się 21 numer "Wrocławskich Studiów Politologicznych".

Jest dostępny w Internecie pod adresem: http://wrsp.wuwr.pl/category/21-2016-554

WSP21 okladka

W numerze:

Myśl polityczna

Maciej BACHRYJ-KRZYWAŹNIA, Filozoficzne ramy i przesłanki zróżnicowania podejścia interpretacjonistycznego.

Marek REWIZORSKI, Globalne zarządzanie w perspektywie transnarodowego materializmu historycznego.

Piotr BUKOWCZYK, Polityka wyznaniowa w myśli austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej w latach 1918-1934.

Bartosz SMOLIK, Współczesne nurty polskiej myśli nacjonalistycznej - próba podziału w aspekcie kategorii "tradycji".

Polityka społeczna

Dorota MOROŃ, Monika KLIMOWICZ, Zastosowanie stopy społecznego zwrotu z inwestycji (SROI) jako wskaźnika mierzenia efektywności projektów społecznych.

Krzysztof SALA, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce.

Polityka publiczna

Alicja LISOWSKA, Agnieszka FLORCZAK, Kultura organizacyjna instytutu naukowego. Studium kultury organizacyjnej Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bogusław KOTARBA, Znaczenie kontekstu sytuacyjnego w lokalnej polityce publicznej.

Beata SPRINGER, Konsultacje społeczne jako forma partycypacji mieszkańców w zarządzaniu wspólnotą lokalną.

Paweł NOWAK, Rola instytucji państwowych w realizacji polityki konsumenckiej w Polsce.

Tomasz CZAPIEWSKI, Regulacja w celu deregulacji. Polityka bezpieczeństwa na obszarach wodnych w Polsce.

Recenzje

Marzena GIEDROJĆ, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu jako podmiot polityki etnicznej (1989-2011), (Amadeusz URBANIK).

Marian GUZEK, Doktryny ustrojowe od liberalizmu do libertarianizmu, (Wojciech SZABACIUK).

Andrew CHADWICK, The hybrid media system. Politics and power, (Jacek NOŻEWSKI).

Ukazał się 20 numer "Wrocławskich Studiów Politologicznych"
Jest dostępny w Internecie pod adresem: http://wrsp.wuwr.pl/category/20-2016-498

Wrocławskie Studia Politologiczne

 

W numerze:

Polityka publiczna

Małgorzata MICHALEWSKA-PAWLAK, Monika KLIMOWICZ, Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, Understanding the concepts of innovation in regional governance.

Agnieszka MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequalities.

Dorota MOROŃ, Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce.

Mateusz KĘPA, Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej wobec Łemków.

Marta CISEK, Polityka wspierania gospodarki społecznej na poziomie regionu. Wybrane aspekty funkcjonowania dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych.

Partie polityczne i wybory

Ryszard RĘBOWSKI, O zasadzie proporcjonalności D’Hondta jako relacji określonej na nierównolicznych populacjach.

Kamil WEBER, Kandydaci Partii Demokratycznej i Republikańskiej wobec przemian społeczno- gospodarczych. Analiza na przykładzie wyborów prezydenckich z lat 2008 i 2012.

Adam STARZYK, Kryzys imigracyjny a sytuacja partii prawicowych w Grupie Wyszehradzkiej w 2015 roku.

Polski system polityczny

Krzysztof KASIANIUK, Zespoły poselskie i parlamentarne jako formy samoorganizacji parlamentarzystów. Wyniki polskich badań eksploracyjnych.

Ewa GANOWICZ, Zasada subsydiarności w organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej.

Mateusz GAŁUSZKA, Alternacja władzy w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w latach 2006−2014.

Sebastian KUBAS, Partycypacja katowickiej wspólnoty lokalnej w wyborach do organów władzy samorządu miejskiego i rad jednostek pomocniczych. Analiza zjawiska na podstawie wybranych zmiennych.

Ukazał się 19 numer "Wrocławskich Studiów Politologicznych".
Jest dostępny także w Internecie pod adresem: http://wrsp.wuwr.pl/category/19-2015-432

WSP19 okladka

W numerze:

Systemy polityczne

Zbigniew DORAWA, Wybrane aspekty modelu demokracji deliberatywnej jako remedium na kryzys demokracji przedstawicielskiej.

Zdzisław ILSKI, Rozwój Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Joanna KOZIERSKA, Wybory do Parlamentu Europejskiego w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Weryfikacja modelu second-order-elections.

Przemysław Witold GRUCA, Wybrane aspekty politycznych konsekwencji zmian systemu wyborczego. Studium przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce 25 maja 2014 roku.

Myśl polityczna

Paweł ŁYŻWA, Geneza i rozwój włoskiego katolicyzmu społeczno-politycznego do 1919 roku - zarys problemu.

Mateusz NIEĆ, Demokracja masowa - między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula

Bartosz SMOLIK, Współczesny nacjonalizm w Europie - próba charakterystyki wybranych aspektów.

Marek PAJĄK, Problemy Weberowskich nauk społecznych w ujęciu Leo Straussa.

Stosunki międzynarodowe

Rafał WORDLICZEK, Paramilitarne aspekty polityki zagranicznej USA wobec państw Afryki Północnej na początku XXI wieku.

Olga JASTRZĘBSKA, Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90. XX wieku.

Tomasz HOFFMANN, Francuska polityka bezpieczeństwa i obrony.

Polityka społeczna

Monika KLIMOWICZ, European Union policies supporting the growth of social economy. A new concept for the socio-economic development in the EU.

Ewelina Anna HANYŚ, Polska jako kraj inicjujący i współtworzący Konwencję o Prawach Dziecka.

 

Ukazał się 18 numer "Wrocławskich Studiów Politologicznych".
Jest dostępny także w Internecie pod adresem: http://wrsp.wuwr.pl/category/18-2015-420

WSP18 okadka

W numerze:

Polityka publiczna

Stanisław Mazur, Założenia teoretyczne i metodologiczne nauk o polityce publicznej.

Andrzej Zybała, Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce.

Leszek Kwieciński, Koordynacja międzysektorowa w politykach publicznych — wyzwania systemowe.

Rafał Riedel, Europeizacja polityk publicznych.

Zbigniew Machelski, Lokalny wymiar polityki publicznej.

Małgorzata Michalewska-Pawlak, Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej.

Marketing polityczny

Marta Bodys, Wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie parlamentarne partie polityczne poza okresem kampanii wyborczych.

Mateusz Zieliński, Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Społeczeństwo

Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Ekskluzja społeczna — zjawisko społeczne czy „temat zastępczy”?

Kaori Yamashita, A society of individuality and flexibility: Disabled people’s fundamental ideas as Japanese diversity management.

Olga Svystun, Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych. Analiza porównawcza Polski i Ukrainy
 

 

Ukazał się kolejny, 17 numer "Wrocławskich Studiów Politologicznych", wydanie specjalne: "Ponowoczesny system polityczny". Jest dostępny także w Internecie pod adresem: http://wrsp.wuwr.pl/category/17-2014-373

WSP17 okadka

W numerze:

Andrzej Antoszewski, Przedmowa.

Jarosław Szymanek, Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dyskusji.

Maciej Potz, Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji.

Dariusz Skrzypiński, Odpowiedzialność sędziów w świetle zjawiska judykalizacji polityki.

Paweł Laidler, Problematyka reprezentacji i odpowiedzialności w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicior General.

Rafał Klepka, Zasada reprezentacji i siła oddziaływania izb drugich parlamentów zachodnioeuropejskich państw federalnych.

Ryszard Herbut, Reżimy regulacyjne — czy nowy kontekst tworzenia polityki publicznej?

Iwona Macek, Dylematy ponowoczesnej rzeczywistości na przykładzie środowiska jako dobra publicznego.

Krzysztof Kowalczyk, Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny.

Andrzej Pogłódek, Instytucja referendum ogólnokrajowego w Mołdawii.

 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (5)

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria