Projekty badawczeDziałalność naukowa

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest wiodącym ośrodkiem politologicznym  w kraju w co najmniej kilku obszarach badań naukowych. Tradycyjnie już należą do nich obszary: systemy polityczne, systemy partyjne, polityka administracyjna i służby publiczne, komunikowanie społeczne, stosunki międzynarodowe, marketing polityczny, teoria polityki, analiza myśli politycznej, polityka społeczna i ekonomiczna, historia polityczna. Stanowią one wizytówkę Instytutu i najlepiej ukazują ogólny charakter zainteresowań badawczych naszych pracowników.  Nie oddają natomiast mnogości działań konkretnych, związanych z realizacją ściśle określonych projektów badawczych oraz wywiązywaniem się z zamawianych przez rozmaite podmioty zewnętrzne zadań analitycznych o charakterze eksperckim.

Znani i cenieni autorzy – pracownicy naukowi Instytutu – są chętnie wskazywani jako recenzenci, są wybierani do rad programowych instytucji i czasopism, redagują znamienite opracowania naukowe, organizują konferencje naukowe oraz, co przecież nie mniej ważne, promują wybijające się prace podopiecznych.

Badania naukowe realizowane przez Instytut Politologii

I. Wewnętrzne zadania badawcze realizowane w Instytucie Politologii

Zadania badawcze realizowane w 2011 r.:

·         Intrapersonalny i interpersonalny wymiar przywództwa politycznego. Ujęcie multidyscyplinarne – Zakład Współczesnej Myśli Politycznej.

·         Geopolityka w polskiej myśli politycznej – Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych.

·         Integracja europejska w polskiej myśli politycznej – Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych.

·         Wybory do Parlamentu Europejskiego w aspekcie komunikacyjnym – Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

·         Media w komunikacji: ciągłość i zmiany – Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

·         Media w kryzysie – kryzys w mediach – Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

·          Bezpieczeństwo międzynarodowe – komponenty ontologiczne i wymiar epistemologiczny - Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych.

·          Ewolucja systemów politycznych w obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw - Zakład Polityki Administracyjnej i Służb Publicznych.

·         Procesy europeizacji administracji publicznej – Zakład Polityki Administracyjnej i Służb Publicznych.

·         Kapitał ludzki i społeczny – Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej.

·         Wybory do parlamentu europejskiego na Dolnym Śląsku – Zakład Systemów Politycznych oraz Zakład Polityki Administracyjnej i Służb Publicznych.

·          Wzorce rywalizacji na narodowej, regionalnej i lokalnych scenach politycznych – Zakład Systemów Politycznych.

·         Polityka i teoria polityki w XXI wieku – Zakład Teorii Polityki.

·          Kultura polityczna, podmiotowość i partycypacja w społeczeństwie demokratycznym – Zakład Teorii Polityki.

·         Człowiek i społeczeństwo w procesach integracyjnych – Zakład Europeistyki.

Zadania badawcze realizowane w 2012 r.:

·         Upodmiotowienie i depodmiotyzacja jako przedmiot refleksji politycznej - Zakład Współczesnej Myśli Politycznej.

·         Opozycja w Polsce po II wojnie światowej – Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych.

·         Polska myśl polityczna XX wieku – Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych.

·         Polska geopolityka – Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych.

·         Integracja europejska w polskiej myśli politycznej – Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych.

·         Polskie dziennikarstwo drugiej dekady po upadku komunizmu – Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

·         Media w komunikacji: ciągłość i zmiany – Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

·         Dziennikarstwo w Europie Środkowej – Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

·         Transformacje porządku międzynarodowego – Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych.

·         Procesy europeizacji administracji publicznej – Zakład Polityki Administracyjnej i Służb Publicznych.

·          Wzorce rywalizacji na narodowej, regionalnej i lokalnej scenie politycznej – Zakład Polityki Administracyjnej i Służb Publicznych.

·         Kapitał ludzki i kapitał społeczny – Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej.

·         Zmiana przestrzeni politycznej: teoria i praktyka - Zakład Teorii Polityki.

·         Polityka i teoria polityki w XXI wieku – Zakład Teorii Polityki.

Zadania badawcze realizowane w 2013 r.:

·         Refleksyjny praktyk. Kompetencje obywatelskie członków organizacji społeczeństwa obywatelskiego - Zakład Współczesnej Myśli Politycznej.

·         Państwo i naród w europejskiej myśli i praktyce politycznej w XX wieku – Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych.

·         Na styku kultury politycznej i dziennikarskiej: problemy jakości, zmian i konwergencji mediów, polityki medialnej i polityki językowej – Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

·         Odpowiedzialność prawno - międzynarodowa podmiotów stosunków międzynarodowych – Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych.

·         Zmiany systemów rządzenia we współczesnej Europie – Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych.

·         Współczesna polityka społeczna i ekonomiczna. Wybrane problemy teorii i praktyki – Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej.

·         Zmiana przestrzeni politycznej. Teoria i praktyka – Zakład Teorii Polityki.

Zadania badawcze przewidziane do zrealizowania w 2014 r.:

·         Myślenie polityczne: uwarunkowania, przebieg i rezultaty – Zakład Współczesnej Myśli Politycznej.

·         Przemiany społeczno-polityczne w Europie i Polsce na przełomie XX i XXI wieku – Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych.

·         Polityka, media i społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej 25 lat po komunizmie - Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa.

·         Teoretyczne aspekty nauki o stosunkach międzynarodowych – Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych.

·         Demokracja i autorytaryzm w państwach Europy Środkowej i Wschodniej - Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych.

·         Wybory do sejmików województw w Polsce w 2014 r. – Zakład Badania Aktywności Politycznej.

·         Wybory prezydentów i rad gmin w 8 miastach prezydenckich Dolnego Śląska w 2014 r. – Zakład Badania Aktywności Politycznej.

·         Zasadniczy podział terytorialny jako podstawa budowy struktury państwowej administracji - Zakład Badań nad Samorządnością Terytorialną.

·         Współczesna polityka społeczna i ekonomiczna. Wybrane problemy teorii i praktyki - Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej.

·         Zmiana przestrzeni politycznej. Teoria i praktyka – Zakład Teorii Polityki.

II.  Programy dofinansowane ze środków instytucji  UE

    

1. Lifelong Learning Programme Erasmus – LLP Erasmus – koordynatorzy: dr Michał Kuś (studenci przyjeżdżający), zastępca dyrektora ds. nauczania (studenci wyjeżdżający).

W ramach Programu Instytut Politologii współpracuje z 49 uczelniami wyższymi – prace indywidualne, wymiana naukowa.

 

2. Central European Exchange Program for University StudiesCEEPUS –koordynator - dr Michał Kuś.

Instytut Politologii bierze udział w pracach sieci „International CEEPUS Network of Administration, Economics and Organizational Sciences”, w ramach której współpracuje z: Belgrade University, Matej Bel University Banská Bystrica, Mendel  University in Brno, University of Ljubljana, University of Rijeka, University of Split, University St. Kliment Ohridski – Bitola oraz z University Sts.Cyril and Methodius – Skopje.

 3. Program Jean Monnet (granty Komisji Europejskiej) – programy dydaktyczne

·         Integracja europejska – kierownik dr Andrzej Nowak

·         Polish Public Opinion and the Integration with the European Union – kierownik – dr Eugeniusz Młyniec, projekt realizowany w latach 2010-2015.

·         Lobbying in European Union kierownik – dr hab. Jacek Sroka, projekt realizowany w latach 2003-2005.

·         Wybory do Parlamentu Europejskiego – analiza rynku politycznego – kierownik – dr Marzena Cichosz, projekt realizowany w latach 2003-2006.

·         Polska a wspólny rynek Unii Europejskiej – kierownik – dr Adriana Dudek projekt realizowany w latach 2005-2009.

·         Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej – kierownik – dr Agnieszka Florczak, projekt realizowany w latach 2005-2006.

4. Programy ramowe Unii Europejskiej

·         Network of Excellence: Global Governance, Regionalisation and Regulation: the Role of the European Union (GARNET),  VI Program Ramowy Komisji Europejskiej, kierownik w Polsce – prof. dr hab. E. Stadtmuller (Instytut Studiów Międzynarodowych), udział dr Marzeny Cichosz, dr Andrzeja Dybczyńskiego, dr Agnieszki Florczak, prof. dr hab.  Jacka Sroki, projekt realizowany w latach 2004-2009.

·         Media Accountability and Transparency in Europe, MediaAct, VII Ramowy Program Komisji Europejskiej, projekt realizowany w latach 2010-2013, instytucja koordynująca: Erich Brost Instutute for International Journalism, Uniwersytet Dortmund Niemcy,  kordynator projektu: Susanne Fengler; kierownik polskiego zespołu: prof. dr. hab. Bogusława Dobek-Ostrowska.

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

·         Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego i wzmocnienie uczestników i instytucji dialogu społecznego, projekt systemowy POKL 5.5.1, realizowany przez MP iPS oraz SGH, lata: 2008-2009, funkcja w projekcie: członek zespołu badawczego, wykonawca jednego z modułów badawczych prof. dr hab. Jacek Sroka.

·         Sektor instytucji publicznych a rozwój klastrów w województwie opolskim,
projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2, kierownik zespołu badawczego  - dr Alicja Lisowska, projekt realizowany w 2011 r.

·         Good Governance w skali mikro, projekt innowacyjny – testujący, współfinansowany ze środków UE w ramach EFS (Priorytet V POKL), Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  czas trwania sierpień 2011 – lipiec 2012,  współautorka projektu oraz koordynator badania: dr Alicja Lisowska.

·         Eko – Wrocławianin. Innowacyjny system kryteriów określających prośrodowiskowe życie współczesnego mieszkańca stolicy Dolnego Śląska – staż badawczy (projekt realizowany w ramach POKL, Priorytet IV. 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym); projekt realizowany w okresie: wrzesień – grudzień 2013 rok, autorka i kierownik projektu – dr Alicja Lisowska.

6. European Industrial Relations Observatory – koordynacja w Polsce Instytut Spraw    Publicznych – uczestnicy: prof. dr hab. Jacek Sroka, dr Piotr Sula, dostarczanie informacji oraz przygotowywanie analiz z zakresu stosunków przemysłowych w Polsce, projekt realizowany w latach 2004-2011.

7. Prostytucja ,,nieletnich” w perspektywie Dolnoślązaków, członek zespołu badawczego: dr  A. Lisowska, projekt realizowany w latach 2006-2008.

8. INNOVINT, w ramach programu UE  INTERREG III, lata 2004-2007, funkcja w projekcie: koordynator regionalny prof. dr hab. Jacek Sroka

9. Ocena wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji, projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, realizator główny projektu – Politechnika Wrocławska (nr Z/2.02/II/2.6/16/05), projekt realizowany w latach 2006-2007, funkcja w projekcie: kierownik jednego z zespołów badawczych prof. dr hab. Jacek Sroka.

10. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Industrial Relations on the World. Foresight 2025, projekt realizowany w latach 2007-2008, funkcja w projekcie: wykonawca części badań dotyczącej Polski prof. dr hab. Jacek Sroka.

11. Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku,  projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WKP_1/1.4.5/1/2005/3/3/225/2005/U), projekt realizowany w 2007, funkcja w projekcie: kierownik jednego z zespołów badawczych prof. dr hab. Jacek Sroka.

III. Projekty realizowane w Instytucie Politologii

ze środków ministerialnych

·         Wybory samorządowe do rad gmin w roku 2002 na terenie województwa dolnośląskiego. Wpływ struktury i mechanizmów rywalizacji wyborczej na kształt lokalnego systemu politycznego, projekt realizowany w latach 2002-2003, grant zespołowy, kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski.

·         ZSRR w myśli politycznej polskiej opozycji 1976 – 1989, grant KBN, kierownik tematu badawczego realizowanego w latach 2002 – 2004 – prof. dr hab. Jerzy Juchnowski.

·         Wybory do Parlamentu Europejskiego na terenie Dolnego Śląska. Struktura rywalizacji – kampania wyborcza – profile kandydatów, projekt realizowany w latach 2004-2006, grant zespołowy,  kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski.

·         Wybory samorządowe do rad gmin w 2006 roku na terenie województwa dolnośląskiego. Wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych, projekt realizowany w latach 2006-2007, grant zespołowy, kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski.

·         Transformacja w Polsce i na Ukrainie (1989-2007). Wybrane aspekty, grant zespołowy  realizowany w latach 2008-2009, kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski.

·         Regionalna scena polityczna – wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010,  zespołowy grant badawczy NCN, kierownik projektu: dr hab. Robert Alberski.

·         Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku na przykładzie okręgu dolnośląsko-opolskiego, grant zespołowy, kierownik projektu: dr Radosław Solarz.

·         Nowoczesne      formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście przemian współczesnych      systemów społeczno-politycznych, projekt badawczy MNiSW, grant      zespołowy, kierownik projektu:  prof. dr hab. Andrzej Jabłoński.

·         Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2010 r. Rywalizacja o prezydenturę w wybranych miastach regionu, zespołowy grant badawczy NCN, N N116 017739, kierownik projektu: dr hab. Dariusz Skrzypiński.

·         Szara strefa transformacji. Systemy polityczne państw obszaru WNP w perspektywie porównawczej,  projekt własny badawczy: prof. dr hab. Ryszard Herbut.

·         Próba zdefiniowania struktury podziałów socjopolitycznych poprzez wskazanie na społeczne determinanty zachowań politycznych, 1 H02E 020 18, kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Herbut,  okres trwania projektu:2000-2001.

·         Instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym (N117 023 31/0985), projekt badawczy własny, finansowany ze środków MNiSW, realizowany w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, projekt realizowany w okresie: 2006-2008, funkcja w projekcie: kierownik: prof. dr hab. Jacek Sroka.

·         Underemployment: ekonomiczne i społeczne konsekwencje zjawiska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, projekt badawczy własny MNiSW nr N N112 324938, projekt realizowany w latach 2010-2011, funkcja w projekcie: jeden z wykonawców prof. dr hab. Jacek Sroka.

·         Dynamika zmiany zachowań elektoratu na europejskim rynku wyborczym, projekt własny badawczy N117 002 31/0399, dr hab. Robert Wiszniowski.

·         Uzdrowiska polskie w latach 1989 – 2009 (na przykładzie uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej). 20 lat transformacji, grant badawczy własny MNiSW nr N N112 300938, dr Aleksandra Gromelska.

·         Partie małe w Polsce a elekcje 2010-2011. Progi relewancji, projekt badawczy własny MNiSW nr N N116 300238, dr hab. Wiesława Jednaka.

·         Obywatel      w dobie refleksyjnej moderności na lata 2010-2012, projekt      badawczy własny MNiSW N N116 306538, dr hab. Kazimierz Dziubka.

·         Przywództwo polityczne na Bałkanach w XIX i XX wieku – typologia, uwarunkowania historyczne i kulturowe, grant badawczy własny NCN,  prof. dr hab. Mirosław Dymarski.

·         Kondycja kosmopolityczna. Poza wspólnotę i społeczeństwo otwarte, grant badawczy własny NCN (konkurs OPUS 5), dr Dorota Drałus.

·         Dynamika zmiany zachowań elektoratu na europejskim rynku wyborczym, projekt badawczy własny, dr hab. Robert Wiszniowski.

·         Władza sądownicza w procesie transformacji sytemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, projekt badawczy własny, 2007-2008, dr hab. Dariusz Skrzypiński

·         Bariery dostępu na rynku politycznym w Polsce, grant habilitacyjny na realizację   projektu badawczego N N116 431534, dr Marzena Cichosz.

·         Polityka wyznaniowa władz PRL wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1970-1978, projekt badawczy habilitacyjny N N116 436537, dr Barbara Rogowska.

·         Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych (1986-2006),  projekt badawczy habilitacyjny N 116 432234, dr Robert Alberski.

·         Sojusze międzynarodowe, grant indywidualny NN 116 339 939, dr Andrzej Dybczyński.

·         Transformacja      modelu komunikowania politycznego w Polsce poprzez nowe media:      longitudinalne badanie wybranych narzędzi internetowych, indywidualny projekt badawczy NCN, dr Michał Jacuński.

·         Naród w myśli politycznej głównych nurtów nacjonalistycznych w III Rzeczypospolitej, projekt badawczy habilitacyjny  NCN, N N 16713640, dr Bartosz Smolik.

·         Partie      małe w wybranych krajach Europy Środkowo – Wschodniej, projekt badawczy własny NCN, dr Piotr Sula.

·         Między tradycją, a modernizacją: budowanie demokracji i bezpieczeństwa na Kaukazie  w ramach VI edycji konkursu, programu Współpraca, priorytetu ,,Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne” , 2012, Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” – grant przyznany dr Piotrowi Suli i dr Monice Wichłacz.

IV.  Inne

·         The  europeanization of public administration in Central Europe. Poland in  comparative perspective,      projekt badawczy finansowany przez grant NATO w latach:  1995-1997, prof. dr hab. Andrzej Jabłoński.

·         Emergent democratic citizenship: a study of changing value patterns in Polish society, grant NATO Research Fellowships Programme – kategoria Individual Democratic Institutions Research Fellowships, projekt realizowany w latach 1995-1997, dr hab. Kazimierz Dziubka.

·         The Role of Trade Unions in the Process of Forming Interests Representation System in Poland after 1989, projekt badawczy własny w ramach NATO – Fellowship Programme koordynowanego przez NATO-OTAN Press and Information Department z siedzibą w Brukseli, projekt realizowany w latach 1995-1997, prof. dr hab. Jacek Sroka.

·         grant Banku Światowego nt. European Union Investments Grant Review, koordynacja: Sussex European Institute, Wielka Brytania, projket realizowany w latach 1998-99, współudział w realizacji projektu: prof. dr hab. Andrzej Jabłoński

·         ForPol Online – Cross-border Teaching and Learning. Foreign Policies in Changing Europe-Poland, the Czech Republic and Germany Compared,  Dresden University of Technology – projekt naukowo-dydaktyczny realizowany we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Instytutem Politologii UWr. w latach 2004 – 2006, dr Arkadiusz Domagała i  dr Andrzej Dybczyński – współtworzyli i współrealizowali ForPolOnline oraz koordynowali program ze strony polskiej.

·         Comparing Media System Beyond Western World – międzynarodowy program badawczy finansowany przez University of California San Diego (USA) and University of Perugia (Włochy), kierownik projektu: D. Hallin, Univeristy of California San Diego, USA, projekt realizowany w latach 2008-2009, uczestnik projektu –  prof. dr hab. B. Dobek – Ostrowska.

·         Compaign Strategies and Messages, Media Coverge and Effects,  międzynarodowy program badawczy koordynowany przez University Landau-Koblenz, Niemcy and Midsweden University (Szwecja), kierownik projektu: M. Meier, University Landau-Koblenz, Niemcy i J. Stromback, Midsweden Univeristy, Szwecja, projekt realizowany w okresie: 1.07.2008-31.12.2009,  kierownik polskiego zespołu - prof. dr hab. B. Dobek – Ostrowska.

·         European Journalism Observatory,  instytucja koordynująca  L’Università della Svizzera italiana, Szwajcaria), finansowanie fundacja Boscha. Instytucja koordynująca-Uniwersytet w Lugano (Szwajcaria), prof. Stephan Russ-Mohl, realizacja w okresie od 1 styczeń 2010 r. do chwili obecnej,  kierownik  polskiego zespołu: w okresie od 1.01.2010 do 30.04.2013 – prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska, od 1.05.2013 dr Michał Kuś.

·         Crisis in media. Media in crisis, projekt realizowany w latach 2010-2011, finansowanie: MNiSW w ramach Programu Współpracy Bilateralnej Rządowej Polsko-Słowackiej; fundacje: VolkswagenStiftung, Stiftung Pressehaus, The Bank of Sweden Tercentenary Foundation,  kierownik polskiego zespołu – prof. dr  hab. Bogusława Dobek – Ostrowska.

·         Journalism in change. Journalistic culture in Sweden,  projekt realizowany w okresie: 1 kwiecień 2011-30 marca 2014, instytucja koordynująca   Södertörn University, Szwecja,  finansowanie:  Fundacja Studiów Krajów Bałtyckich i Wschodnioeuropejskich w Szwecji, realizacja w okresie od 1 kwiecień 2011 r. – 30 marca 2014 r.,  uczestnik projektu: prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska, instytucja koordynująca- Uniwersytet Sodertorn w Sztokholmie (Szwecja), prof. Gunnar Nygren.

·         Media in transition in Poland, Russia, Latvia and Ukraine and Sweden,  Fundacja: Swenska Institutet, realizacja w okresie od 1 października 2012 r. – 30 września 2013 r., instytucja koordynująca- Uniwersytet Uppsala (Szwecja), dr Gregory Simons, kierownik polskiego zespołu badawczego: prof. dr hab. B. Dobek – Ostrowska.

·         CENMEP  – Comparative European New Media ELECTION PROJECT,
Kierownik projektu: Maurice Vergeer, Department of Communication, Radboud University Nijmegen, Holandia, udział 18 krajów, projekt realizowany w 2009, dr Michał Jacuński – koordynator projektu w Polsce.

·         Between Integration and Demarcation. Strategies and Effects of Party Campaigns in the Context of the 2009 European Parliament Elections, projekt realizowany w 2009 r., kierownicy projektu: Michaela Maier, University of Koblenz-Landau, Silke Adam Freie Universitat Berlin, Niemcy, udział 11 krajów, dr Michał Jacuński – członek polskiego zespołu badawczego.

·         Les cadres intermédiaires dans les partis politiques en Europe centrale,
kierownik projektu: Jean-Michel De Waele, Université Libre de Bruxelles, Belgia, Centrum Badań nad Życiem Politycznym (CEVIPOL), projekt realizowany w 2009 r., dr Michał Jacuński - członek polskiego zespołu badawczego.

·         The Governments in Europe, czas trwania projektu: 2011-2013, prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, dr Joanna Kozierska – uczestnicy ze strony polskiej w  projekcie kierowanym przez: Prof. Torbjörn Bergman, Department of Social Sciences Södertörns University, Szwecja.

·         Jakości Życia Mieszkańca (projekt badawczy realizowany w ramach miejskiego programu wsparcia partnerstwa szkolnictwa wyższego i nauki oraz sektora aktywności gospodarczej gminy Wrocław „Mozart“, edycja 2012 – 2013); projekt realizowany w okresie: luty 2013 – styczeń 2014 rok, kierownik projektu – dr Alicja Lisowska.

·         Jakość Życia Mieszkańca Żarówa (projekt realizowany przez gminę Żarów we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego), projekt realizowany w okresie: maj – grudzień 2013; kierownik projektu: dr Alicja Lisowska, projekt realizowany we współpracy ze studentami kierunku Politologia.

·         Współczesna rodzina dolnośląska, projekt sfinansowany ze środków własnych Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, projekt realizowany w latach 2009-2010, dr Alicja Lisowska – członek zespołu badawczego;

·         Kondycja życiowa polskich rodzin z dziećmi, projekt realizowany w latach 2009-2010, projekt sfinansowany ze środków własnych Rzecznika Praw Dziecka, dr Alicja Lisowska – członek zespołu badawczego.

·         The German Question Continued? German – Czech and German – Polish Relations Since 1990”, British Academy research grant, Karl Cordell, University of Plymouth, Stefan Wolff, University of Bath, projekt w latach 2003-2004, fellow researcher dr Andrzej Dybczyński.

V. Konferencje zorganizowane przez Instytut Politologii od 2000 r.

·         Świat-Polska-Dolny Śląsk – międzynarodowa konferencja naukowa, grudzień 2000.

·         Doświadczenia Polski, Czech i Słowacji w zakresie integracji z prawem i polityką ochrony środowiska Wspólnot Europejskich - międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław październik 2001.

·         Autorytaryzm, władza i bezsilność we współczesnej demokracji,  międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław 4-5.10.2002.

·         Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowo-Wschodniej, międzynarodowa konferencja naukowa, Karpacz 27-29.10.2003.

·         Die Rolle der Medien in Prozess der europaischen Integration – Politische Chancen Und Risiken, międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław 13-16.06.2005.

·         Hiszpańskie media i wybory parlamentarne w obliczu terroryzmu, międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław 11.03.2005.

·         Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy, międzynarodowa konferencja naukowa Karczowiska, gmina Lubin, 27-29.09.2005.

·         Blaski i cienie polskiego marketingu politycznego, międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław 19.01.2005.

·         50 lat rozwoju badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce – główne kierunki badań i dokonania, międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław 30-31.03.2006.

·         Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności UE, międzynarodowa konferencja naukowa Wrocław 6-7.06.2006.

·         Wizja dobrego państwa, Wrocław 21-22.09.2006.

·         Comparing Media Systems. West meets East, międzynarodowa konferencja naukowa Kliczków 23-25.04.2007.

·         Kategoria równości w polityczno-prawnym, ekonomicznym i społeczno – kulturowym wymiarze UE, Wrocław 12-13.06.2007.

·         Demokracja obywatelska i społeczeństwo obywatelskie na poziomie lokalnym i regionalnym w starych i nowych krajach UE, Wrocław 19-20.11.2007.

·         Populizm w Europie – defekt czy przejaw demokracji?, Wrocław 12-13.12.2007.

·         Ile państwa? Spory ideowe i rozwiązania instytucjonalne we współczesnej polityce, Wrocław 14.05.2008.

·         Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie – korzyści społeczne, sportowe, ekonomiczne i polityczne, Wrocław 17-18.04.2008.

·         Instytucjonalne formy tworzenia kapitału społecznego w Polsce i UE, Wrocław 27-29.06.2008.

·         Od Studenta do Prezydenta czyli wirtualna kampania wyborcza, Wrocław 16.06.2008.

·         Perspektywy rozwoju nauk o polityce w Polsce – uwarunkowania i ograniczenia, Duszniki Zdrój 21-24.04.2009.

·         Federacja Rosyjska między imperium  a mocarstwem nowoczesnym, Duszniki Zdrój 13-15.10.2009.

·         Przyjęcie teorii i badań Agenda Setting w Europie Środkowej i Wschodniej, Wrocław 22-24.11.2009.

·         Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku, Krzyżowa 21-22.04.2010.

·         Ewolucja czy rewolucja. „Solidarność” i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku. Bilans transformacji ustrojowej, Kudowa Zdrój 7-9. 06. 2010.

·         Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku na przykładzie okręgu dolnośląsko-opolskiego, Wrocław 4-5.11.2010 r.

·         XX lat Samorządu Terytorialnego w Polsce – sukcesy, porażki, perspektywy,  Kazimierz Dolny 21-22.09. 2010, Instytut Politologii UWr. jako współorganizator.

·         ,,Wrocławskie seminaria o Polityce Społecznej” pod hasłem: „Osoby starsze w społeczeństwie-społeczeństwo wobec osób starszych”, Wrocław 26.11.2010,Instytut Politologii UWr. jako współorganizator

·         Kultura dziennikarska w Polsce, Wrocław 26-27.11.2010, Instytut Politologii UWr. jako współorganizator

·         20 lat prawa i polityki ochrony środowiska, Wrocław 9-10.06.2011.

·         Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – stan obecny i perspektywy, Wrocław 19.05.2011.

·         Wrocławskie Seminaria o Polityce Społecznej pod hasłem: Młode pokolenie – problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości, Wrocław 10.06.2011.

·         Administracja – Twoją szansą na karierę, seminarium, Wrocław17.05.2011.

·         Journalistic culture in different media systems In the teoretical perspective and practice, Wrocław 22-27.02.2011.

·         Konflikty związane  z funkcjonowaniem  obszarów Natura 2000, konferencja polsko-czesko-słowacka, Lądek Zdrój 7.09-9.09.2011, współorganizator Instytut Politologii.

·         Preferencje polityczne 2010. Postawy, identyfikacje, zachowania, Wrocław 30.11.2011.

·         Media in transition. Censorship, what is it? How to defeat it?, Wrocław 27-28.09.2012.

·         Edukacja i polityka edukacyjna. Współczesne wyzwania, problemy i rozwiązania z perspektywy Dolnego Śląska, Wrocław 4.06.2012.

·         X Ogólnopolska Konferencja Marketingu Politycznego, Wrocław 27-28.03.2012.

·         8 seminariów w ramach realizacji projektu MNiSW (NCN) nr N N116 017739 Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2010 roku. Rywalizacja o prezydenturę w wybranych miastach regionu,  Świdnica, Wałbrzych, Legnica, Bolesławiec, Jelenia Góra, Lubin, Głogów, Wrocław.

·         Absolwent na rynku pracy, Wrocław 8.10.2013.

·         Polityka społeczna w działaniu, Niemcza 26-27.09.2013.

·         eDyplomacja – nowy wymiar prowadzenia polityki zagranicznej – zorg. przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Wrocław 21.10.2013,  Instytut Politologii –współorganizator.

 

 

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria